Habrit Hakhadasha/Haderekh

הבשורה על-פי מתי 4

1לאחר מכן, הרוח הובילה את ישוע אל המדבר כדי שהשטן ינסה אותו שם. במשך ארבעים יום וארבעים לילה ישוע לא אכל מאומה, ולבסוף היה רעב מאוד.

"אם אכן בן אלוהים אתה," אמר לו השטן, "צווה על האבנים האלה להפוך לכיכרות לחם!"

ישוע ענה לו:"לא אצווה זאת, שהרי כתוב בתורה[a]: 'לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי ה'."

לאחר מכן הביא השטן את ישוע לירושלים, העלה אותו על גג בית-המקדש ואמר: "קפוץ למטה! ואז יידעו כולם שאתה בן אלוהים. הרי כתוב בתנ"ך[b]: 'כי מלאכיו יצווה לך... ועל כפים ישאונך, פן תיגוף באבן רגלך.'"

השיב לו ישוע: "אבל בתורה גם כתוב[c]: 'לא תנסה את ה' אלוהיך.'"

לאחר מכן השטן העלה את ישוע על הר מאוד גבוה, הראה לו את כל המדינות המפוארות בעולם ואמר: "אם רק תכרע ברך ותשתחווה לי, אתן לך את כל אלה!"

10 "ישוע השיב: "סור ממני, שטן! הרי כתוב: 'לה' אלוהיך תשתחווה ואותו לבדו תעבוד.'"

11 השטן הרפה ממנו, ומלאכים באו לשרת את ישוע.

12 כאשר שמע ישוע על זה שיוחנן המטביל נאסר, הוא עזב את ארץ יהודה וחזר לביתו – לנצרת שבגליל. 13 אחר כך ישוע עבר לגור בכפר-נחום שעל שפת הכינרת, באזור שבטי זבולון ונפתלי. 14 כך התקיימה נבואת ישעיהו[d]:

15 "ארצה זבולון וארצה נפתלי,

דרך הים, עבר הירדן, גליל הגויים –

16 העם ההלכים בחשך ראו אור גדול,

ישבי בארץ צלמוות- אור נגה עליהם!"

17 מאותו יום והלאה ישוע התחיל להטיף: "שובו בתשובה והאמינו בה', כי מלכות השמיים קרובה!"

18 יום אחד כשישוע הלך על חוף הכינרת, הוא ראה שני אחים: שמעון (הנקרא גם פטרוס) ואנדרי. השניים ישבו בסירה ודגו בעזרת רשת, כי היו דייגים במקצועם.

19 "בואו אחרי!" קרא להם ישוע. "אני אעשה אתכם לדייגי אדם!" 20 שני האחים עזבו את הרשתות שלהם והלכו אחריו.

21 לא הרחק משם ראה ישוע עוד שני אחים, יעקב ויוחנן, יושבים בסירה עם אביהם זבדי, ומתקנים את רשתותיהם הקרועות. ישוע קרא גם להם, 22 והשניים הפסיקו מיד את עבודתם, עזבו את אביהם והלכו אחריו.

23 ישוע הסתובב בכל הגליל ולימד בבתי-הכנסת; בכל מקום בישר את החדשות הטובות על מלכות השמיים וריפא כל מיני מחלות. 24 השמועות על הניסים שחולל פשטו מעבר לגבולות הגליל, וחולים באו אליו להירפא אפילו מסוריה. הובאו אליו אנשים אחוזי-שדים, מטורפים ומשותקים, וישוע ריפא את כולם. 25 לכל מקום שהלך, הלכו אחריו המונים: מהגליל, מחו"ל, מירושלים, מיהודה ואף מעבר הירדן.

Notas al pie

  1. הבשורה על-פי מתי 4:4 דברים ח 3
  2. הבשורה על-פי מתי 4:6 הלים צא 11- 12
  3. הבשורה על-פי מתי 4:7 דברים ו 16
  4. הבשורה על-פי מתי 4:14 ישעיהו ח 23 – ט 1

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Mateyu 4

Yesu Ayesedwa Mʼchipululu

1Pambuyo pake Yesu anatsogozedwa ndi Mzimu Woyera kupita ku chipululu kukayesedwa ndi mdierekezi. Ndipo atasala kudya masiku makumi anayi usana ndi usiku, anamva njala. Woyesayo anadza kwa Iye nati, “Ngati ndinu mwana wa Mulungu, sandutsani miyala iyi kuti ikhale buledi.”

Yesu anayankha kuti, “Zalembedwa, ‘Munthu sadzakhala ndi moyo ndi chakudya chokha, koma ndi mawu aliwonse ochokera mʼkamwa mwa Mulungu.’ ”

Pamenepo mdierekezi anapita naye ku mzinda woyera namuyimiritsa pamwamba penipeni pa Nyumba ya Mulungu. Ndipo anati, “Ngati ndinu Mwana wa Mulungu, dziponyeni nokha pansi. Pakuti kwalembedwa:

“ ‘Adzalamulira angelo ake za iwe,
    ndipo adzakunyamula ndi manja awo
    kuti phazi lako lisagunde pa mwala.’ ”

Yesu anamuyankha kuti, “Kwalembedwanso: ‘Musamuyese Yehova Mulungu wanu.’ ”

Kenaka mdierekezi anamutengera Yesu ku phiri lalitali kwambiri namuonetsa maufumu onse a dziko lapansi ndi ulemerero wawo. Ndipo anati kwa Iye, “Zonsezi ndidzakupatsani ngati mutandiweramira ndi kundipembedza ine.”

10 Yesu anati kwa iye, “Choka Satana! Zalembedwa, ‘Pembedza Yehova Mulungu wako ndi kumutumikira Iye yekha.’ ”

11 Pamenepo mdierekezi anamusiya ndipo angelo anamutumikira Iye.

Yesu Ayamba Kulalikira

12 Yesu atamva kuti Yohane anamutsekera mʼndende, anabwerera ku Galileya. 13 Ndipo atachoka ku Nazareti anapita ku Kaperenawo ndi kukhala mʼmbali mwa nyanja, mʼdera la Zebuloni ndi Nafutali; 14 pokwaniritsa zimene zinanenedwa kudzera mwa mneneri Yesaya kuti,

15 “Dziko la Zebuloni ndi dziko la Nafutali,
    njira ya ku nyanja, kutsidya lija la Yorodani,
    Galileya wa anthu a mitundu ina,
16 anthu okhala mu mdima
    awona kuwala kwakukulu;
ndi kwa iwo okhala mʼdziko la mthunzi wa imfa
    kuwunika kwawafikira.”

17 Kuyambira nthawi imeneyo, Yesu anayamba kulalikira nati, “Tembenukani mtima ufumu wakumwamba wayandikira.”

Yesu Ayitana Ophunzira ake Oyamba

18 Pamene Yesu ankayenda mʼmbali mwa nyanja ya Galileya, anaona abale awiri, Simoni wotchedwa Petro ndi mʼbale wake Andreya akuponya khoka mʼnyanja popeza anali asodzi. 19 Yesu anati, “Bwerani, tsateni Ine ndipo ndidzakusandutsani asodzi a anthu.” 20 Nthawi yomweyo anasiya makoka awo namutsata Iye.

21 Atapita patsogolo, anaona abale ena awiri, Yakobo ndi mʼbale wake Yohane ana a Zebedayo. Iwowa anali mʼbwato ndi abambo awo, Zebedayo, akukonza makoka awo ndipo Yesu anawayitana. 22 Nthawi yomweyo anasiya bwato ndi abambo awo namutsata Iye.

Yesu Achiritsa Odwala

23 Yesu anayendayenda mu Galileya kuphunzitsa mʼmasunagoge awo, nalalikira Uthenga Wabwino wa ufumu ndi kuchiritsa matenda onse pakati pa anthu. 24 Mbiri yake yonse inawanda ku Siriya konse ndipo anthu anabweretsa kwa Iye onse amene anali odwala nthenda zosiyanasiyana, womva maululu aakulu, ogwidwa ndi ziwanda, odwala matenda akugwa ndi olumala ndipo Iye anawachiritsa. 25 Magulu ambiri a anthu anachokera ku Galileya, Dekapoli, Yerusalemu, Yudeya ndi ku madera a kutsidya la mtsinje wa Yorodani namutsata Iye.