Habrit Hakhadasha/Haderekh

הבשורה על-פי מתי 2:1-23

1ישוע נולד בעיר בית־לחם שבאזור יהודה, בימי המלך הורדוס. זמן קצר לאחר לידתו, הופיעו בירושלים מספר חוזי־כוכבים שבאו מארץ רחוקה במזרח, ושאלו: 2”היכן התינוק שנועד להיות מלך היהודים? ראינו את כוכבו במזרח ובאנו להשתחוות לו.“

3הורדוס נבהל מאוד משאלתם, וכמוהו נבהלו כל אנשי ירושלים. 4הוא כינס את מנהיגי היהודים ושאל אותם: ”האם אמרו לנו הנביאים היכן ייוולד המשיח?“

5ענו לו: ”כן, בבית לחם. הרי מיכה הנביא אמר:2‏.5 ב 5 מיכה ה 1 6’ואתה, בית־לחם בארץ יהודה, אינך צעיר באלפי יהודה, כי ממך יצא מושל אשר ירעה את־עמי ישראל‘. “

7הורדוס הזמין את חוזי־הכוכבים לפגישה סודית, ושאל אותם מתי בדיוק ראו לראשונה את הכוכב. 8לאחר מכן אמר להם: ”לכו לבית־לחם וחפשו את הילד. כשתמצאו אותו, שובו אלי והודיעו לי זאת, כדי שאוכל גם אני ללכת להשתחוות לו.“

9לאחר הפגישה עם המלך יצאו חוזי־הכוכבים לדרך, ולפתע הכוכב שראו במזרח הופיע לנגד עיניהם. הם הלכו בעקבות הכוכב עד שנעמד בדיוק מעל המקום שבו היה התינוק. 10הם שמחו מאוד.

11כשנכנסו חוזי־הכוכבים אל הבית שבו היה התינוק ומרים אמו, נפלו לפניו, השתחוו לו, ולאחר מכן פתחו את חבילותיהם ונתנו לו מתנות: זהב, לבונה ומור.

12בינתיים הזהיר אותם אלוהים בחלום שלא לחזור אל הורדוס, ומשום כך שבו חוזי־הכוכבים לארצם בדרך אחרת.

13לאחר שעזבו, נגלה מלאך ה׳ ליוסף בחלום ואמר: ”קום, ברח למצרים עם התינוק ועם אמו, והישאר שם עד שאומר לך לחזור, כי הורדוס רוצה להרוג את הילד.“ 14באותו לילה יצא יוסף עם מרים ועם הילד למצרים, 15ונשאר אתם שם עד מותו של הורדוס. כך התקיימה הנבואה:2‏.15 ב 15 הושע יא 1 ”וממצרים קראתי לבני.“

16כשהורדוס הבין שחוזי־הכוכבים התחמקו ממנו, הוא מאוד כעס. הוא שלח חיילים לבית־לחם וציווה עליהם להרוג כל ילד זכר עד גיל שנתיים (כי החוזים סיפרו לו שראו את הכוכב כשנתיים קודם לכן), בבית לחם עצמה ובכל כפרי הסביבה. 17מעשה אכזרי זה של הורדוס קיים את הנבואה של ירמיהו:2‏.17 ב 17 ירמיהו לא 15

18”קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים,

רחל מבכה על בניה,

מאנה להינחם על בניה כי איננו.“

19לאחר מותו של הורדוס נגלה מלאך ה׳ בחלום ליוסף במצרים, ואמר לו: 20”קום, קח את התינוק ואת אמו לישראל, כי אלה שרצו להרוג את הילד כבר מתו.“ 21יוסף לקח את ישוע ואת מרים ויצא אתם בדרך לישראל.

22בהיותם בדרך שמעו שהמלך החדש אינו אלא ארכילאוס, בנו של הורדוס, ופחדו מאוד. בחלום נוסף יוסף הוזהר שלא להתיישב ביהודה, אז הם המשיכו לגליל 23והשתקעו בנצרת. זה קרה כדי לקיים את דברי הנביאים שכינו אותו ”נצר“.2‏.23 ב 23 5 ראה: ישעיהו יא 1

Nouă Traducere În Limba Română

Matei 2:1-23

Vizita magilor

1După ce S‑a născut Isus în Betleemul Iudeei, în zilele regelui Irod1 Irod cel Mare, care a domnit între anii 37–4 î.Cr. (vezi Flavius Josephus, Antichități, XIV)., iată că niște magi din Răsărit1 Probabil astrologi, originari fie din Persia, fie din Arabia, ambele la răsărit de Canaan. au venit la Ierusalim 2și au întrebat: „Unde este Împăratul Care li S‑a născut iudeilor? Căci I‑am văzut steaua răsărind2, 9 Sau: steaua în răsăritul ei. și am venit să ne închinăm Lui!“

3Regele Irod s‑a tulburat auzind acest lucru și, împreună cu el, s‑a tulburat tot Ierusalimul. 4El i‑a adunat pe toți conducătorii preoților4 Sau: arhiereii. și pe cărturarii4 Lit.: scribii, în sensul de erudiți, experți în Lege; cei care studiau, interpretau și învățau atât Legea lui Moise, cât și legile și reglementările tradiționale. Majoritatea erau farisei [peste tot în carte]. poporului și i‑a întrebat unde urma să Se nască Cristosul. 5Ei i‑au răspuns: „În Betleemul Iudeei, căci iată ce a fost scris prin profetul:

6«Dar tu, Betleeme, ținut al lui Iuda,

nu ești nicidecum cel mai neînsemnat dintre conducătorii lui Iuda,

căci din tine va ieși un Conducător

Care‑l va păstori pe poporul Meu, Israel!»“6 Vezi Mica 5:2.

7Atunci Irod i‑a chemat în secret pe magi și a aflat exact de la ei timpul când apăruse steaua. 8Apoi i‑a trimis la Betleem, zicându‑le: „Duceți‑vă, cercetați cu atenție despre Copilaș, iar când Îl veți găsi, anunțați‑mă și pe mine, ca să vin și eu să mă închin Lui!“

9După ce l‑au ascultat pe rege, magii au plecat. Și iată că steaua, pe care o văzuseră răsărind, a mers înaintea lor până când a ajuns și s‑a oprit deasupra locului unde era Copilașul. 10Văzând ei steaua, s‑au bucurat nespus de mult. 11Când au intrat în casă și L‑au văzut pe Copilaș împreună cu Maria, mama Lui, s‑au aruncat la pământ, închinându‑se înaintea Lui. Ei și‑au deschis cuferele și I‑au oferit daruri: aur, tămâie scumpă și smirnă. 12Apoi, fiind înștiințați de Dumnezeu în vis să nu se mai întoarcă la Irod, au plecat spre țara lor pe un alt drum.

Fuga în Egipt

13După ce au plecat ei, iată că un înger al Domnului i se arată în vis lui Iosif, zicând: „Scoală‑te, ia Copilașul și pe mama Lui și fugi în Egipt! Să rămâi acolo până când îți voi spune eu, căci Irod va căuta Copilașul ca să‑L omoare13 Lit.: să‑L distrugă.!“

14Iosif s‑a sculat, a luat Copilașul și pe mama Lui și a plecat în timpul nopții în Egipt, 15unde a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ceea ce a spus Domnul prin profetul care zice: „L‑am chemat pe Fiul Meu din Egipt“15 Vezi Os. 11:1. Textul din Osea face referire la exodul lui Israel din Egipt, însă Matei vede istoria lui Israel recapitulată în viața lui Isus..

16Irod s‑a înfuriat foarte tare când a văzut că a fost înșelat de magi și a trimis oameni să omoare toți băieții de la vârsta de doi ani în jos, care erau în Betleem și în toate împrejurimile lui, potrivit cu timpul pe care‑l aflase exact de la magi. 17Atunci s‑a împlinit ceea ce a fost spus prin profetul Ieremia, care zice:

18„Un glas a fost auzit în Rama,

plânset și bocet mult:

Rahela își plânge copiii

și nu vrea să fie mângâiată,

căci ei nu mai sunt“18 Vezi Ier. 31:15..

Întoarcerea în Nazaret

19După ce a murit Irod, iată că un înger al Domnului i se arată în vis lui Iosif, în Egipt, 20zicând: „Scoală‑te, ia Copilașul și pe mama Lui și du‑te în țara lui Israel, căci au murit cei ce căutau să‑i ia viața Copilașului!“

21Iosif s‑a sculat, a luat Copilașul și pe mama Lui și a venit în țara lui Israel. 22Dar, când a auzit că în Iudeea domnea Arhelau22 Fiul lui Irod cel Mare. El a domnit peste Idumeea, Iudeea și Samaria între anii 4 î.Cr.–6 d.Cr., fiind detronat deoarece a fost un despot deosebit de crud (vezi Flavius Josephus, Antichități, XVII, 11 și 13). în locul lui Irod, tatăl lui, s‑a temut să se ducă acolo și, fiind înștiințat de Dumnezeu în vis, s‑a retras în ținuturile Galileei. 23S‑a dus acolo și a locuit într‑o cetate numită Nazaret, ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profeți, și anume că El va fi numit nazarinean23 Matei face referire, probabil, la mai multe texte profetice în care se menționează că Mesia va fi tratat cu dispreț, Nazaretul fiind un oraș obscur, ai cărui locuitori erau disprețuiți (vezi In. 1:45-46; F.A. 24:5). Unii comentatori sunt de părere că Matei face aluzie la termenul ebraic nețer (vlăstar) din Is. 11:1. De asemenea, este posibil ca Matei să facă referire aici la termenul ebraic nazir, care înseamnă dedicat (vezi Num. 6:1-21 și Jud. 13:5)..