Habrit Hakhadasha/Haderekh

התגלות 3

1"את המכתב החמישי כתוב אל ראש קהילת סרדיס."

אלה דבריו של המחזיק בידו את שבע רוחות האלוהים ואת שבעת הכוכבים: "אני יודע את מעשיך; יש לך שם שאתה חי, אך למעשה אתה מת!

התעורר! חזק את מה שנותר לך, לפני שגם המעט הזה ימות! מעשיך אינם מוצאים-חן בעיני אלוהים. זכור את מה שקיבלת ולמדת; חזור בתשובה וקיים את דברי אלוהים. אם תסרב להתעורר ולהתנער ממצבך, אבוא אליך בשעה בלתי-צפויה, כגנב, ואעניש אותך.

עלי לציין שיש אצלכם בסרדיס אנשים מעטים שלא טימאו את לבושם בחלאת העולם. אנשים אלה יתהלכו איתי בלבוש לבן, כי הם ראויים לכך.

המנצח ילבש בגדים לבנים, ולא אמחק את שמו מספר החיים; לפני אבי ומלאכיו אכריז שהוא שלי! מי שמסוגל לשמוע – שיקשיב לדברי הרוח אל הקהילות."

"את המכתב השישי כתוב אל ראש קהילת פילדלפיא."

אלה דברי הקדוש האמיתי שבידו מפתח דוד, הפותח את אשר איש אינו יכול לסגור, והסוגר את אשר איש אינו יכול לפתוח: "אני מכיר אותך היטב. ראה, פתחתי לפניך דלת שאיש אינו יכול לסגרה, כי למרות שאינך חזק ביותר שמרת את דברי ולא התכחשת לשמי.

שים-לב, אני אכריח את קהילת השטן – אלא שמשקרים וטוענים שהם יהודים – להשתחוות לפניך ולהודות שאני אוהב אותך.

10 מאחר ששמרת את דברי בסבלנות למרות הסבל והרדיפות, גם אני אשמור אותך משעת הסבל העומדת לבוא על העולם כולו, לבחון ולנסות את תושביו. 11 אני עומד לבוא בקרוב! שמור היטב על המעט שבידך, כדי שאיש לא יגזול ממך את הכתר שמובטח לך.

12 את המנצח אציב כעמוד במקדש אלוהי; הוא יהיה מוגן ובטוח, ולא יעזוב יותר את המקדש. אכתוב עליו את שם אלוהי, את שם עיר אלוהי, ירושלים החדשה היורדת מן השמים מאת אלוהי, ואת שמי החדש. 13 מי שמסוגל לשמוע – שיקשיב לדברי הרוח אל הקהילות."

14 "את המכתב השביעי כתוב אל ראש קהילת לודקיא."

אלה דברי האמן, העד הנאמן והאמיתי שהוא ראשית בריאת אלוהים: 15 "אני מכיר אותך היטב – אינך קר ואינך חם. הלוואי שהיית קר או חם! 16 אך מאחר שאתה פושר, אקיא אותך מפי! 17 אתה חי באשליה שהינך עשיר, בעל-כוח ואינך חסר דבר, בעוד שהאמת המרה היא שאתה אומלל, עלוב, עני, עיוור ועירום!

18 אני מציע לך לקנות ממני זהב טהור צרוף באש, כדי שתהיה עשיר באמת. אני גם מציע לך לקנות ממני בגדים לבנים וטהורים, כדי שלא תהיה ערום יותר ולא תתבייש, וכן תרופה לרפא את עיניך ולהשיב לך את ראייתך. 19 אני תמיד מייסר ומוכיח את מי שאני אוהב. לכן, אם לא תתעורר ותחזור בתשובה, אעניש גם אותך.

20 ראה, אני עומד ליד הדלת ודופק. מי שישמע את קולי ויפתח את הדלת, אבוא אליו ואתחבר איתו, והוא יתחבר איתי. 21 המנצח יישב לצדי על כיסאי, כשם שאני יושב לצד אבי לאחר שניצחתי. 22 מי שמסוגל לשמוע – שיקשיב לדברי הרוח אל הקהילות."

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 3

Sardis pueblopi tandanacuj crijcunaman quillcashcami

1Sardispi tandanacushca crijcunapaj angelmanpish quillcai:

Diospaj canchis Espiritucunatapish, canchis luźerocunatapish charicujca cashnami nicun: “Ñucaca, can imallata ruracushcatapish, causacushpapish huañushca shinallataj cashcatapish yachanimi. ¡Cutin rijchariari! Can imalla allita ruracushcata manaraj tucui chiriyajpi, allichiari. Ñucaca can imallata rurashcataca, Taita Diospaj ñaupajpi manaraj alli cashcatami ricuni. Chaimanta imalla yachachishcatapish, uyashcatapish alli yuyarishpa caźuiari, mana allita ruracushcamanta cutiriari. Can mana rijcharijpica, ñucaca can mana yuyashca horaspimi, shuhua shina cambajman shamusha.

Shina cajpipish cai Sardispi causaj cancunapurapica, ashacunallami churanacunata mana mapayachishcacuna. Paicunaca, alli causaj cashcamanta, yurajlla churanata churashcami, ñucahuan puringacuna. Millaita mishajmanca, yurajlla churanatami churachisha. Paipaj shutitaca, causanaman rinapaj libromantaca, mana p'ichashachu. Ashtahuanpish ñuca Yayamanpish, Paipaj angelcunamanpish, paica ñucapajmi’ nishpami huillasha. Rinrinta charijca, crij tandanacushcacunaman Diospaj Espíritu huillacujta uyachun” ninmi.

nishpa quillcai.

Filadelfia pueblopi tandanacuj crijcunaman quillcashcami

Filadelfiapi tandanacushca crijcunapaj angelmanpish quillcai:

Ima Jucha Illaj, Cashcatataj huillaj, Davidpaj llaveta Charicujmi huillaj cachan. Pai pascashcataca pi mana huichcai tucunchu. Shinallataj Pai huichcashcatapish, pi mana pascai tucunchu. Paimari cashna nin: “Ñucaca, can imalla ruracushcataca yachanimi. Riqui, ñucami can huillachun punguta pascani, chaitaca pi mana huichcai tucunchu. Canca, huillashpa catina yuyaita charinguirajmi. Ñuca Shimitaca, allimi caźucungui. Ñuca shutitaca mana pacashcanguichu. Riqui, cunanca Satanaspaj tandanacuna huasimantami manapish judiocuna cashpa, ‘Judiocunamari canchij’ nishpa llullaj maijancunataca cambajman cachani. Chaicunataca, ñuca canta c'uyacushcata yachachunmi, cambaj ñaupajpi pambacama cumurichisha. 10 Alli shunguhuan shuyacuilla’ nishpa ñuca mandashcatami huaquichishcangui. Chaimanta ñucapish cantaca, tucui llajtacunaman shamugrij jatun llaqui punllamantaca huaquichishami. Chai llaquicunahuan jatunta ñacachishpami, cai pachapi causajcunataca, paicuna ima cashcata ricuchisha.

11 Riqui, ñallami shamusha. Can japina coronata pi ama quichuchun, can ima allita ña charicushcataca alli charirangui. 12 Millaita mishajtaca, ñuca Diospaj huasipimi pilarta shina churasha. Chai huasimantaca, huiñaita manataj llujshingachu. Paipica, ñuca Diospaj shutita, ñuca Diospaj pueblopaj shutitapish quillcashami. Chai puebloca, jahua pacha ñuca Diospajmanta uriyamucuj mushuj Jerusalenmi. Paipica, ñuca mushuj shutitapishmi quillcasha. 13 Rinrinta charijca, crij tandanacushcacunaman Diospaj Espíritu huillacujta uyachun” ninmi.

nishpa quillcai.

Laodiceapi tandanacuj crijcunaman quillcashcami

14 Laodiceapi tandanacushca crijcunapaj angelmanpish quillcai:

Chashna Cachun nishca, huillana cashcata alli Pajtachij, cashcatataj Huillaj, Dios imalla rurashcacunapajpish ñaupaman Tiyajca, cashnami nin: 15 “Ñucaca, can imalla ruracushcataca, tucuitami yachani. Canca chiripish, rupajpish manamari canguichu. Cantaca, chiri cashpapish chiri cachun, rupaj cashpapish rupaj cachun ninimari. 16 Mana tucui chiriyashcanguichu, rupajpish mana canguichu. Chashna cunujlla cajpimi, cantaca shungu tigragrini. 17 Canca: ‘Achcatami charini, allimari charijyashcani. Ñucapajca, ima mana illanchu’ niricunguimi. Ashtahuanpish canca llaquinayaj, huajcha, ñahuipish mana ricuj, lluchullamari cangui. Chaitaca manamari yachanguichu. 18 Chaimantami cantaca, cunashpa yachachini. Can charijtaj casha nishpaca, ninapi rupachishca sumaj curita ñucaman randi. Churaringapajpish, ñucaman yurajlla churanata randishpa, cambaj pinganayaj lluchulla aichatapish tapari. Ñahui alli ricuchunpish, ñahui jambita ñucaman randishpa ñahuipi churari.

19 Ñucaca, ñuca c'uyashcacunatami tucuicunallatataj rimanipish, llaquichinipish. Chaimanta ñucapajlla causangapaj, mana allimanta cutiri. 20 Riqui, ñucaca pungupimi ‘Huasiyuj’ nishpa shayacuni. Maijanpish ñuca rimashcata uyashpa, punguta pascajpica, paipajman yaicushpa paihuan micushami, paipish ñucahuanmi micunga.

21 Millaita mishajtaca, ñuca jatun tiyarinapimi, ñucahuan tiyachisha. Ñucapish millaita mishashcamantami, ñuca Yayahuan Paipaj jatun tiyarinapi tiyarircani.

22 Rinrinta charijca, crij tandanacushcacunaman Diospaj Espíritu huillacujta uyachun” ninmi.

nishpa quillcai» nircami.