Habrit Hakhadasha/Haderekh

התגלות 3

1"את המכתב החמישי כתוב אל ראש קהילת סרדיס."

אלה דבריו של המחזיק בידו את שבע רוחות האלוהים ואת שבעת הכוכבים: "אני יודע את מעשיך; יש לך שם שאתה חי, אך למעשה אתה מת!

התעורר! חזק את מה שנותר לך, לפני שגם המעט הזה ימות! מעשיך אינם מוצאים-חן בעיני אלוהים. זכור את מה שקיבלת ולמדת; חזור בתשובה וקיים את דברי אלוהים. אם תסרב להתעורר ולהתנער ממצבך, אבוא אליך בשעה בלתי-צפויה, כגנב, ואעניש אותך.

עלי לציין שיש אצלכם בסרדיס אנשים מעטים שלא טימאו את לבושם בחלאת העולם. אנשים אלה יתהלכו איתי בלבוש לבן, כי הם ראויים לכך.

המנצח ילבש בגדים לבנים, ולא אמחק את שמו מספר החיים; לפני אבי ומלאכיו אכריז שהוא שלי! מי שמסוגל לשמוע – שיקשיב לדברי הרוח אל הקהילות."

"את המכתב השישי כתוב אל ראש קהילת פילדלפיא."

אלה דברי הקדוש האמיתי שבידו מפתח דוד, הפותח את אשר איש אינו יכול לסגור, והסוגר את אשר איש אינו יכול לפתוח: "אני מכיר אותך היטב. ראה, פתחתי לפניך דלת שאיש אינו יכול לסגרה, כי למרות שאינך חזק ביותר שמרת את דברי ולא התכחשת לשמי.

שים-לב, אני אכריח את קהילת השטן – אלא שמשקרים וטוענים שהם יהודים – להשתחוות לפניך ולהודות שאני אוהב אותך.

10 מאחר ששמרת את דברי בסבלנות למרות הסבל והרדיפות, גם אני אשמור אותך משעת הסבל העומדת לבוא על העולם כולו, לבחון ולנסות את תושביו. 11 אני עומד לבוא בקרוב! שמור היטב על המעט שבידך, כדי שאיש לא יגזול ממך את הכתר שמובטח לך.

12 את המנצח אציב כעמוד במקדש אלוהי; הוא יהיה מוגן ובטוח, ולא יעזוב יותר את המקדש. אכתוב עליו את שם אלוהי, את שם עיר אלוהי, ירושלים החדשה היורדת מן השמים מאת אלוהי, ואת שמי החדש. 13 מי שמסוגל לשמוע – שיקשיב לדברי הרוח אל הקהילות."

14 "את המכתב השביעי כתוב אל ראש קהילת לודקיא."

אלה דברי האמן, העד הנאמן והאמיתי שהוא ראשית בריאת אלוהים: 15 "אני מכיר אותך היטב – אינך קר ואינך חם. הלוואי שהיית קר או חם! 16 אך מאחר שאתה פושר, אקיא אותך מפי! 17 אתה חי באשליה שהינך עשיר, בעל-כוח ואינך חסר דבר, בעוד שהאמת המרה היא שאתה אומלל, עלוב, עני, עיוור ועירום!

18 אני מציע לך לקנות ממני זהב טהור צרוף באש, כדי שתהיה עשיר באמת. אני גם מציע לך לקנות ממני בגדים לבנים וטהורים, כדי שלא תהיה ערום יותר ולא תתבייש, וכן תרופה לרפא את עיניך ולהשיב לך את ראייתך. 19 אני תמיד מייסר ומוכיח את מי שאני אוהב. לכן, אם לא תתעורר ותחזור בתשובה, אעניש גם אותך.

20 ראה, אני עומד ליד הדלת ודופק. מי שישמע את קולי ויפתח את הדלת, אבוא אליו ואתחבר איתו, והוא יתחבר איתי. 21 המנצח יישב לצדי על כיסאי, כשם שאני יושב לצד אבי לאחר שניצחתי. 22 מי שמסוגל לשמוע – שיקשיב לדברי הרוח אל הקהילות."

Ang Pulong Sang Dios

Pahayag 3

Ang Sulat para sa Sardis

1“Isulat mo ini para sa anghel nga nagabantay sa iglesya sa Sardis:

“Amo ini ang ginasiling sang nagauyat sang pito ka bituon kag ara man sa iya ang pito ka Espiritu sang Dios:[a] Nahibaluan ko ang inyo mga ginahimo. Madamo ang nagasiling nga malig-on ang inyo pagtuo sa akon, pero ang matuod daw mga patay kamo. Gani magmata kamo, kag palig-una ninyo ang inyo nabilin nga pagtuo samtang buhi pa ini. Tungod kay nasapwan ko nga ang inyo mga hinimuan indi pa husto sa panulok sang akon Dios. Gani dumduma ninyo ang gintudlo sa inyo nga inyo ginbaton. Tumana ninyo ina kag hinulsulan ninyo ang inyo mga sala. Kon magpabaya pa kamo, kadtuan ko kamo sa oras nga wala ninyo ginapaabot. Ang akon pag-abot mangin pareho sang pag-abot sang makawat, kay wala sing may makahibalo kon san-o. Pero may pila dira sa inyo sa Sardis nga wala gid nalatnan sang ginahimo nga malain sang iban. Magaupod sila sa akon nga nagabalayo sang puti, tungod kay takos sila. Ang mga mandadaog pabayuan sing puti, kag indi ko pagpanason ang ila mga ngalan sa libro nga listahan sang mga nakaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. Ipakilala ko sila sa akon Amay kag sa iya mga anghel nga sila akon mga katawhan.

“Kamo nga nagapamati, dapat intiendihon gid ninyo ang ginasiling sang Espiritu Santo sa mga iglesya.

Ang Sulat para sa Filadelpia

“Isulat mo ini para sa anghel nga nagabantay sa iglesya sa Filadelpia:

“Amo ini ang ginasiling sang matarong kag masaligan. Siya amo ang nagahari pareho sang paghari ni David sang una. Kag siya lang ang nagauyat sang yabi sa iya ginharian. Gani kon mag-abri siya sang puwertahan agod makasulod ang tawo sa iya ginharian, wala sing may makasirado. Kag kon siradhan niya, wala sing may makaabri.— Nahibaluan ko ang inyo mga ginahimo. Nahibaluan ko man nga bisan maluya kamo nagatuman gihapon kamo sang akon mga pagpanudlo, kag wala gid kamo nagtalikod sa akon. Gani may gin-abrihan ako nga puwertahan para sa inyo nga wala gid sing may makasirado. Pero kon parte sadtong mga tawo nga sakop ni Satanas, nga mga butigon nga nagasiling nga sila mga Judio pero ang matuod indi, paludhon ko sila sa inyo, kag mahibaluan nila nga ginahigugma ko kamo. 10 Sa pila ka adlaw magaabot ang mga kabudlayan sa bug-os nga kalibutan agod tilawan ang tanan nga tawo. Pero tungod kay gintuman ninyo ang akon sugo nga magmainantuson kamo, tipigan ko kamo sa mga kabudlayan nga magaabot. 11 Madali na lang ako mag-abot. Gani magpadayon kamo sa pagsunod sa mga butang nga inyo nahibaluan nga maayo kag matuod agod wala sing may makaagaw sang padya nga ginatigana para sa inyo. 12 Ang mga mandadaog himuon ko nga pareho sa haligi sa puluy-an sang akon Dios, kag indi na gid sila maghalin didto. Markahan ko sila sang ngalan sang akon Dios, kag sang ngalan sang siyudad sang akon Dios, ang bag-o nga Jerusalem nga ipapanaog sang akon Dios halin sa langit. Markahan ko man sila sang akon bag-o nga ngalan.

13 “Kamo nga nagapamati, dapat intiendihon gid ninyo ang ginasiling sang Espiritu Santo sa mga iglesya.

Ang Sulat para sa Laodicea

14 “Isulat mo ini para sa anghel nga nagabantay sa iglesya sa Laodicea:

“Amo ini ang ginasiling sang ginatawag nga Amen, ang masaligan kag matuod nga manugpamatuod. Siya ang ginhalinan sang tanan nga gintuga sang Dios.— 15-16 Nahibaluan ko ang inyo mga ginahimo. Nahibaluan ko nga indi kamo pareho sa mabugnaw ukon mainit nga tubig.[b] Kuntani mabugnaw ukon mainit kamo. Pero tungod kay pareho kamo sa maalabaab nga tubig ibuga ko kamo. 17 Nagasiling kamo nga manggaranon kamo, nga ginpakamaayo kamo kag wala na sing kulang sa inyo. Pero wala kamo kahibalo nga makaluluoy gid kamo, tungod kay pobre kamo sa pagtuo, bulag sa kamatuoran, kag hublas sa panulok sang Dios. 18 Gani nagalaygay ako sa inyo nga magbakal kamo sa akon sang bulawan nga ginpaagi sa kalayo nga amo ang matuod nga pagtuo, agod mangin manggaranon kamo. Magbakal man kamo sa akon sang puti nga bayo agod matabunan ninyo ang inyo makahuluya nga pagkahublas. Kag magbakal man kamo sa akon sang bulong nga inughaplas sa inyo mata agod makakita kamo sang kamatuoran. 19 Ang tanan nga akon ginapalangga ginasaway ko kag ginadisiplina. Gani maghinulsol kamo kag kay-uhon gid ninyo ang inyo batasan. 20 Nagatindog ako sa puwertahan kag nagapanuktok. Kon may makabati sang akon panawag kag padayunon niya ako sa iya balay, madayon ako, kag magaupod kami kaon. 21 Ang mga mandadaog papungkuon ko sa tupad sang akon trono.[c] Pareho bala sa akon, mandadaog ako kag subong nagapungko ako sa tupad sang akon Amay sa iya trono.

22 “Kamo nga nagapamati, dapat intiendihon gid ninyo ang ginasiling sang Espiritu Santo sa mga iglesya.”

Notas al pie

  1. 3:1 pito ka Espiritu sang Dios: Tan-awa ang footnote sa 1:4-5.
  2. 3:15-16 mabugnaw ukon mainit nga tubig: siguro ang buot silingon, tubig nga manami imnon.
  3. 3:21 papungkuon ko sa tupad sang akon trono: buot silingon, magahari kaupod ko.