Habrit Hakhadasha/Haderekh

התגלות 3

1"את המכתב החמישי כתוב אל ראש קהילת סרדיס."

אלה דבריו של המחזיק בידו את שבע רוחות האלוהים ואת שבעת הכוכבים: "אני יודע את מעשיך; יש לך שם שאתה חי, אך למעשה אתה מת!

התעורר! חזק את מה שנותר לך, לפני שגם המעט הזה ימות! מעשיך אינם מוצאים-חן בעיני אלוהים. זכור את מה שקיבלת ולמדת; חזור בתשובה וקיים את דברי אלוהים. אם תסרב להתעורר ולהתנער ממצבך, אבוא אליך בשעה בלתי-צפויה, כגנב, ואעניש אותך.

עלי לציין שיש אצלכם בסרדיס אנשים מעטים שלא טימאו את לבושם בחלאת העולם. אנשים אלה יתהלכו איתי בלבוש לבן, כי הם ראויים לכך.

המנצח ילבש בגדים לבנים, ולא אמחק את שמו מספר החיים; לפני אבי ומלאכיו אכריז שהוא שלי! מי שמסוגל לשמוע – שיקשיב לדברי הרוח אל הקהילות."

"את המכתב השישי כתוב אל ראש קהילת פילדלפיא."

אלה דברי הקדוש האמיתי שבידו מפתח דוד, הפותח את אשר איש אינו יכול לסגור, והסוגר את אשר איש אינו יכול לפתוח: "אני מכיר אותך היטב. ראה, פתחתי לפניך דלת שאיש אינו יכול לסגרה, כי למרות שאינך חזק ביותר שמרת את דברי ולא התכחשת לשמי.

שים-לב, אני אכריח את קהילת השטן – אלא שמשקרים וטוענים שהם יהודים – להשתחוות לפניך ולהודות שאני אוהב אותך.

10 מאחר ששמרת את דברי בסבלנות למרות הסבל והרדיפות, גם אני אשמור אותך משעת הסבל העומדת לבוא על העולם כולו, לבחון ולנסות את תושביו. 11 אני עומד לבוא בקרוב! שמור היטב על המעט שבידך, כדי שאיש לא יגזול ממך את הכתר שמובטח לך.

12 את המנצח אציב כעמוד במקדש אלוהי; הוא יהיה מוגן ובטוח, ולא יעזוב יותר את המקדש. אכתוב עליו את שם אלוהי, את שם עיר אלוהי, ירושלים החדשה היורדת מן השמים מאת אלוהי, ואת שמי החדש. 13 מי שמסוגל לשמוע – שיקשיב לדברי הרוח אל הקהילות."

14 "את המכתב השביעי כתוב אל ראש קהילת לודקיא."

אלה דברי האמן, העד הנאמן והאמיתי שהוא ראשית בריאת אלוהים: 15 "אני מכיר אותך היטב – אינך קר ואינך חם. הלוואי שהיית קר או חם! 16 אך מאחר שאתה פושר, אקיא אותך מפי! 17 אתה חי באשליה שהינך עשיר, בעל-כוח ואינך חסר דבר, בעוד שהאמת המרה היא שאתה אומלל, עלוב, עני, עיוור ועירום!

18 אני מציע לך לקנות ממני זהב טהור צרוף באש, כדי שתהיה עשיר באמת. אני גם מציע לך לקנות ממני בגדים לבנים וטהורים, כדי שלא תהיה ערום יותר ולא תתבייש, וכן תרופה לרפא את עיניך ולהשיב לך את ראייתך. 19 אני תמיד מייסר ומוכיח את מי שאני אוהב. לכן, אם לא תתעורר ותחזור בתשובה, אעניש גם אותך.

20 ראה, אני עומד ליד הדלת ודופק. מי שישמע את קולי ויפתח את הדלת, אבוא אליו ואתחבר איתו, והוא יתחבר איתי. 21 המנצח יישב לצדי על כיסאי, כשם שאני יושב לצד אבי לאחר שניצחתי. 22 מי שמסוגל לשמוע – שיקשיב לדברי הרוח אל הקהילות."

Ang Pulong Sa Dios

Gipadayag 3

Ang Sulat Alang sa Sardis

1“Isulat kini alang sa anghel nga nagabantay sa iglesia sa Sardis:

Mao kini ang giingon sa nagakupot sa pito ka bituon ug anaa usab kaniya ang pito ka Espiritu sa Dios:[a] “Nasayod ako sa inyong mga binuhatan. Daghan ang nagaingon nga lig-on ang inyong pagtuo kanako, apan ang tinuod sama kamo sa mga patay. Busa pagmata kamo, ug lig-ona ninyo ang inyong himalatyon nga pagtuo. Tungod kay nakaplagan ko nga ang inyong mga binuhatan dili pa hingpit atubangan sa akong Dios. Busa hinumdomi ninyo ang pagtulon-an nga inyong gidawat. Tumana ninyo kini ug hinulsoli ang inyong mga sala. Kon magpasagad pa kamo, moanha ako sa takna nga wala ninyo damha. Ang akong pag-abot sama sa pag-abot sa kawatan, nga walay masayod kon kanus-a. Apan may pipila diha kaninyo sa Sardis nga wala gayod matakdi sa daotang binuhatan sa uban. Magauban sila kanako nga magbisti ug puti, tungod kay takos sila. Ang mga nagmadinaugon bistihan ug puti ug dili ko papason ang ilang mga ngalan diha sa libro nga gilistahan sa mga nakaangkon ug kinabuhi nga walay kataposan. Ipaila ko sa akong Amahan ug sa iyang mga anghel nga sila akong mga katawhan.

“Ang naminaw kinahanglan nga maghunahuna kon unsa ang ginaingon sa Espiritu Santo ngadto sa mga iglesia.

Ang Sulat Alang sa Filadelfia

“Isulat kini alang sa anghel nga nagabantay sa iglesia sa Filadelfia:

“Mao kini ang giingon sa balaan ug kasaligan. Siya mao ang nagahari sama sa paghari ni David kaniadto. Ug siya lang ang nagakupot sa yabi sa iyang gingharian. Busa kon moabre siya sa pultahan aron makasulod ang tawo sa iyang gingharian, walay makasirado niini. Ug kon sirad-an niya, wala usay makaabre. — “Nasayod ako sa inyong mga binuhatan. Nasayod usab ako nga bisan maluya kamo, nagatuman gihapon kamo sa akong mga pagtulon-an ug wala gayod kamo motalikod kanako. Busa may giabrihan ako nga pultahan alang kaninyo nga wala gayoy makasirado. Apan mahitungod niadtong mga tawo nga sakop ni Satanas, nga mga bakakon ug nagapakaaron-ingnon nga mga Judio, paludhon ko sila diha sa inyong atubangan, ug masayran nila nga gihigugma ko kamo. 10 May umaabot nga mga kalisdanan sa tibuok nga kalibotan aron sulayan ang tanan nga mga tawo. Apan tungod kay gituman ninyo ang akong sugo nga magmainantuson kamo, ilikay ko kamo sa mga kalisdanan nga moabot. 11 Hapit na akong moabot. Busa padayon kamo sa pagsunod sa mga butang nga inyong nasayran nga maayo ug tinuod aron walay makaagaw sa ganti nga gitagana alang kaninyo. 12 Ang mga nagmadinaugon buhaton ko nga mga haligi sa puloy-anan sa akong Dios, ug magpabilin gayod sila didto. Markahan ko sila sa ngalan sa akong Dios, ug sa ngalan sa siyudad sa akong Dios, ang bag-o nga Jerusalem nga ipakanaog sa akong Dios gikan sa langit. Markahan ko usab sila sa bag-o kong ngalan.

13 “Ang naminaw kinahanglan nga maghunahuna kon unsa ang ginaingon sa Espiritu Santo ngadto sa mga iglesia.

Ang Sulat Alang sa Laodicea

14 “Isulat kini alang sa anghel nga nagabantay sa iglesia sa Laodicea:

Mao kini ang giingon sa gitawag nga Amen, ang kasaligan ug matuod nga saksi. Siya ang tinubdan sa tanan nga mga gimugna sa Dios. — 15-16 “Nasayod ako sa inyong mga binuhatan. Dili kamo sama sa bugnaw o kaha init nga tubig. Unta bugnaw o kaha init kamo. Apan tungod kay sama kamo sa init-init nga tubig, dili bugnaw ug dili usab init, isuka ko kamo. 17 Nagaingon kamo nga dato kamo, nga gipanalanginan kamo ug wala nay nakulang kaninyo. Apan wala kamo masayod nga makalulooy gayod kamo, tungod kay kabos kamo diha sa pagtuo, buta sa kamatuoran, ug hubo atubangan sa Dios. 18 Busa, tambagan ko kamo nga mopalit gikan kanako ug bulawan nga gipaagi sa kalayo[b] aron mahimo kamong dato. Palit usab kamo gikan kanako ug puti nga bisti aron matabonan ninyo ang inyong makauulaw nga pagkahubo. Ug palit usab kamo gikan kanako ug tambal nga ihaplas sa inyong mata aron makakita kamo sa kamatuoran. 19 Ang tanan nga akong gihigugma gibadlong ko ug gidisiplina. Busa paghinulsol kamo ug ayoha gayod ninyo ang inyong pamatasan. 20 Nagatindog ako sa pultahan ug nagatuktok. Kon adunay makadungog sa akong pagtawag ug mopadayon kanako sa iyang balay, mosulod ako, ug mag-uban kami sa pagpangaon. 21 Ang mga nagmadinaugon palingkoron ko tupad kanako sa akong trono,[c] sama kanako nga nagmadinaugon usab ug karon nagalingkod tupad sa akong Amahan diha sa iyang trono.

22 “Ang naminaw kinahanglan nga maghunahuna kon unsa ang ginaingon sa Espiritu Santo ngadto sa mga iglesia.”

Notas al pie

  1. Gipadayag 3:1 pito ka Espiritu sa Dios: Tan-awa ang sa 1:4-5.
  2. Gipadayag 3:18 bulawan nga gipaagi sa kalayo: tingali ang buot ipasabot ang tinuod nga pagtuo.
  3. Gipadayag 3:21 palingkoron ko tupad sa akong trono: ang buot ipasabot, mohari kauban ko.