Habrit Hakhadasha/Haderekh

התגלות 17

1אחד משבעת המלאכים שרוקנו את הקערות בא אלי ואמר: "בוא איתי ואראה לך מה יקרה לזונה הגדולה, הידועה לשמצה שיושבת על מים רבים. מלכי העולם נאפו וזנו איתה, ותושבי העולם השתכרו מיין טומאתה."

המלאך נשא אותי ברוח אל המדבר, ושם ראיתי אישה יושבת על חיה אדומה בעלת שבעה ראשים ועשר קרניים, וכולה מלאה שמות גידופים נגד אלוהים. האישה עצמה הייתה לבושה באדום ובארגמן, וענדה תכשיטים רבים עשויים זהב, פנינים ואבני-חן יקרות. בידה החזיקה האישה כוס זהב שמלאה במעשיה המתועבים והטמאים, ועל מצחה הייתה כתובת בעלת משמעות נסתרת:

בבל הגדולה, אם הזונות וכל מעשי התועבה בעולם!

ראיתי שהאישה הייתה שיכורה, מדם המאמינים במשיח (שאותם הרגה), והבטתי בה בתמיהה גדולה.

"מדוע אתה מתפלא כל-כך?" שאל אותי המלאך. "אני אסביר לך מיהי האישה, ומיהי החיה בעלת שבעת הראשים ועשר הקרניים. החיה שראית כבר איננה, אך בקרוב תעלה מהתהום ותרד לאבדון. יושבי הארץ, אשר שמם אינו מופיע בספר החיים שנכתב לפני בריאת העולם, ישתוממו בראותם את החיה קמה לתחייה. על-מנת להבין את משמעות הדבר יש צורך בתבונה: שבעת הראשים הם שבעה הרים שעליהם יושבת האישה, 10 אך הם גם שבעה מלכים; חמישה מהם כבר נפלו, השישי מולך עתה, והשביעי – שמלכותו תהיה קצרה – עדיין לא בא. 11 החיה האדומה שהייתה תופיע כמלך שמיני, אך למעשה היא אחת מהשבעה, ולאחר מלכותה השנייה תרד לאבדון.

12 "עשר הקרניים הן עשרה מלכים שעדיין לא עלו למלוכה. הם ימלכו יחד עם החיה, אך מלכותם תהיה קצרה. 13 עשרת המלכים הם בעלי דעה ומטרה אחידה. הם יפקידו את כל כוחם וסמכותם בידי החיה, 14 וילחמו יחדיו נגד השה, אך השה ינצחם, שכן הוא אדון האדונים ומלך המלכים, והאנשים אשר איתו נקראו ונבחרו על-ידי ה', והם נאמנים לו."

15 המלאך המשיך ואמר: "הימים, הנהרות והאגמים שעליהם יושבת האישה הם המוני אנשים מעמים ומגזעים שונים.

16 "החיה האדומה ועשר הקרניים, שמסמלות את עשרת המלכים שימלכו עם החיה, ישנאו את הזונה; הם יתנפלו עליה, יאכלו את בשרה, ואת הנותר ממנה ישרפו באש. 17 אלוהים יביא אותם לעשות את רצונו: הוא יגרום לכך שיתאחדו ושיפקידו את כוחם ושלטונם בידי החיה, כדי שיתקיימו דברי אלוהים. 18 האישה שראית בחזיון מסמלת את העיר הגדולה ששולטת על מלכי הארץ."

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 17

Huainayaj huarmimi manchanana animalpi tiyarishcata

1Chai q'uipaca, canchis copacunata charicuj canchis angelcunamanta shuj shamushpami, ñucataca cashna nirca: «Chai achca yacucuna jahuapi tiyacuj, huainayaj huarmita ima shina llaquichina tucushcata shamui ricuchisha. Chai huarmihuanca, cai pacha jatun mandajcunapish, tucui llajtacunapi causacujcunapishmi huainayashpa causarcacuna. Tucuicunami chai huarmihuan vinota ubyashpa, machashpa huainayarcacuna» nircami.

Chai q'uipaca ñucataca, Diospaj Espiritumi shitashca pambaman pusharca. Chaipica, canchis umayuj, chunga gachuyuj amsa puca manchanana animalpi tiyarishca huarmitami ricurcani. Chai animalca, tucui paipaj aichapimi, Taita Diosta c'amij shuticunata charirca. Chai huarmica, moradota, amsa pucata churashcami carca. Shinallataj sumaj rumicunahuanpish, perlashuanpish, curihuanpish sumajta allichirishcami carca. Maquipica, curi copatami achcacunahuan huainayashca millanayaj mapacunahuan jundata charicurca. Chai huarmica, paipaj frentepica:

JATUN BABILONIA,

CAI PACHAPI MILLAITA RURAJCUNATAPISH,

TUCUI HUAINAYAJCUNATAPISH HUACHAJ MAMA

nishca quillcatami charirca. Chaica pi mana entendi tucuipaj shutimi. Chai huarmitaca, Diospajlla cajcunapaj yahuarhuanpish, Jesusmanta huillajcunapaj yahuarhuanpish machashcatami ricurcani.

Chaita ricushpaca, achcatami mancharircani. Chashna mancharijpimi chai angelca, ñucataca cashna nirca: «¿Ima nishpataj chashna mancharingui? Can ricushca huarmimantapish, paita aparishca canchis umacunayuj, chunga gachucunayuj manchanana animalmantapish, pi mana yachashcataca cunanmari canman huillagrini. Can ña ricushca manchanana animalca causarcami, cunanca ña illanmi. Chashna cashpapish chai animalca, jatun llaquipi chingarinaman ringapajllami, jatun jutcumanta ñalla llujshimugrin. Chai ñaupaman causacuj, cunanca ña illaj, cutin shamuna caj animalta cai pachapi causajcuna ricushpaca, achcatami mancharingacuna. Chaicunaca, cai pachata rurashcamantapachami, paicunapaj shuticunataca, causanaman rinapaj libropi mana quillcashcacuna.

¡Caitaca, alli yachaillahuanmi ima cashcatapish yachai tucun! Chai canchis umacunaca, canchis urcucunami. Chai urcucuna jahuapimi, chai huarmica tiyacun. 10 Shinallataj chai canchis umacunapish, canchis jatun mandajcunami. Chai canchis mandajcunamanta pichcaca, ñami urmarca. Shujca, cunanmi mandacun, caishujca manaraj shamushcachu. Pai shamushpaca, mana unicama mandangachu. 11 Ñaupaman causaj, cunan ña illaj manchanana animalhuanmi, mandajcunaca pusaj tucunga. Chai canchis mandajcunallahuantajmi, paica jatun llaquipi chingarinaman ringa.

12 Can ricushca chunga gachucunaca, mandanata manaraj chasquij chunga jatun mandajcunami. Chashna cashpapish paicunaca, manchanana animaldijmi, shuj horascamalla jatun mandajcuna shinallataj mandanataca chasquinga. 13 Paicunaca, tucuicuna shujlla yuyai tucushpami, tucuita ruranatapish, mandanatapish, chai manchanana animalman cunga. 14 Chai jatun mandajcunaca, Malta Ovejahuanmi macanacunga. Chai macanacuipica Malta Ovejami, jatun amocunapajpish Jatun Amo, jatun mandajcunatapish Jatun Mandaj cashcamanta, paicunataca mishanga. Paihuan cajcunapish, Dios agllashpa cayashcacunami, Paita alli caźujcunami» nircami.

15 Chai angelca, cashnapish nircarajmi: «Chai juchallishpa causaj huarmi tiyacun jatun cucha yacuca pueblocunami, achca gentecunami, llajtacunami, ch'ican ch'ican rimaita rimajcunami. 16 Can ricushca chai manchanana animalpaj chunga gachucunaca, huainayaj huarmitaca p'iñashpami sapalla lluchullata, shitashpa saquingacuna. Paipaj aichataca micushpami, ninapi rupachingacuna. 17 Taita Diosllatajmi paicunapaj shungupica, tucuicuna shuj yuyailla tucushpa, chai manchanana animalman mandanata cuna yuyaita churarca. Taita Diosca, Pai huillashca Shimicuna pajtangacamami, mandanata paiman cuchun saquirca. 18 Can ricushca huarmica, cai pacha jatun mandajcunata mandacuj jatun pueblomi» nircami.