Habrit Hakhadasha/Haderekh

התגלות 1:1-20

1להלן התגלות מישוע המשיח, שאלוהים נתן לו כדי שיגלה למשרתיו את המאורעות שעומדים להתרחש. הוא שלח מלאך להציג התגלות זו למשרתו יוחנן. 2יוחנן העיד שכל אשר ראה ושמע הוא דבר אלוהים ועדות ישוע המשיח.

3ברוכים הקוראים את דברי הנבואה הזאת, וברוכים השומעים אשר מקיימים את הכתוב בה, כי מועד התגשמותה קרוב.

4מאת יוחנן.

אל שבע הקהילות באסיה (הקטנה).

אחים יקרים, שלום וברכה לכם מאת האלוהים אשר ‎ הוֹוֶה, היה ועתיד לבוא, מאת שבע הרוחות אשר לפני כיסאו, 5‏-6ומאת ישוע המשיח העד הנאמן – הראשון שקם מן המתים, ושליטם של כל מלכי העולם.

כל הכבוד, הגבורה והשלטון לעולמי עולמים לישוע המשיח אשר אוהב אותנו תמיד. בשפכו את דמו למעננו הוא שיחרר אותנו מהשעבוד לחטא, ועשה אותנו ממלכת כוהנים לאלוהים אביו.

7הביטו, הנה הוא בא עם העננים, וכל עין תראה אותו – גם אלה שדקרוהו. וכל עמי העולם יספדו עליו בצער ובחרטה. אכן, כך יהיה. – אמן.

8”אני האלף והתו, ההתחלה והסוף,“ אומר אלוהים, ”הוֹוֶה, היה ועתיד לבוא, אלוהי צבאות.“

9אני יוחנן אחיכם, כותב מכתב זה. אני שותפכם לסבל, למלכות ולסבלנות, שהם מנת חלקנו במשיח.

בהיותי באי פטמוס – לשם הוגליתי על שהטפתי את דבר אלוהים, וסיפרתי לאנשים על אודות ישוע המשיח – 10שרתה עלי הרוח ביום המקודש לאדון, ולפתע שמעתי מאחורי קול רם שנשמע כתרועת שופר. 11”כתוב בספר את כל מה שאתה רואה,“ אמר אלי הקול, ”ושלח את הספר אל הקהילות באסיה: אפסוס, זמירנא, פרגמוס, תיאטירא, סרדיס, פילדלפיא ולודקיא.“

12בפנותי לראות מי המדבר אלי, ראיתי שבע מנורות זהב, 13וביניהן עומדת דמות ”בן־אדם“. הוא לבש גלימה ארוכה ועל חזהו חגורת זהב. 14שיער ראשו לבן כצמר, צחור כשלג, עיניו כלהבת אש. 15רגליו כנחושת נוצצת שנצרפה בכור, קולו כקול מים רבים. 16בידו הימנית שבעה כוכבים, בפיו חרב בעלת להב כפול, ופניו זרחו כשמש המאירה בעיצומה.

17כשראיתיו נפלתי לרגליו כאדם מת, אך הוא הניח עלי את ידו הימנית ואמר: ”אל תירא! אני הראשון והאחרון; אני הוא החי לנצח! 18הייתי מת אך קמתי לתחייה ואני חי לעולם ועד, ובידי אני מחזיק את מפתחות השאול והמוות. 19כתוב את כל אשר ראית, את המתרחש עתה ואת אשר אני עומד להראות לך. 20זוהי המשמעות הסודית של שבעת הכוכבים, אשר ראית בידי הימנית, ושל שבע מנורות הזהב: שבעת הכוכבים הם ראשי1‏.20 א 20 מילולית: מלאכי שבע הקהילות, ושבע המנורות הן שבע הקהילות.

La Bible du Semeur

Apocalypse 1:1-20

Jésus, le témoin digne de foi

1Révélation1.1 Traduction du mot apocalypse. Cette révélation a été donnée par le Père au Fils, puis par le Fils à Jean par l’intermédiaire d’un ange. de Jésus-Christ.

Cette révélation, Dieu l’a confiée à Jésus-Christ pour qu’il montre à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt1.1 Ou : d’une manière soudaine, inattendue. ; et Jésus-Christ, en envoyant son ange, l’a fait connaître à son serviteur Jean. 2En tant que témoin, celui-ci a annoncé la Parole de Dieu que Jésus-Christ lui a transmise par son propre témoignage : il a annoncé tout ce qu’il a vu. 3Heureux celui qui donne lecture des paroles de cette prophétie et ceux qui les entendent, et qui obéissent à ce qui est écrit dans ce livre, car le temps est proche.

4Jean salue les sept Eglises qui sont dans la province d’Asie1.4 Localisées dans un cercle de 80 kilomètres autour d’Ephèse, énumérées aux chapitres 2 et 3. Ces Eglises, selon certains, représentent les Eglises de tous les temps (sept symbolise la totalité). : que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient1.4 Paraphrase du nom de Dieu révélé à Moïse (Ex 3.14-15 ; comparer Hé 13.8). Un écrit juif le désignait comme « Celui qui est, qui était et qui sera » (Targum de Jérusalem)., de la part des sept esprits1.4 Le chiffre sept symbolise la perfection, la totalité. qui se tiennent devant son trône 5et de la part de Jésus-Christ, le témoin1.5 Qualification du Messie reprise d’Es 55.4. digne de foi, le premier-né d’entre les morts1.5 Voir 1 Co 15.20, 23. et le souverain des rois de la terre.

Il nous aime, il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice, 6il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu1.6 Voir Ex 19.6., son Père : à lui donc soient la gloire et le pouvoir pour l’éternité ! Amen.

7Voici ! Il vient

au milieu des nuées1.7 Dn 7.13. Dans plusieurs manifestations de Dieu, il est question des nuées (Ex 19.16 ; Es 6.4 ; Mc 9.7 ; Ac 1.9 ; comparer Mt 24.30 ; 25.31 ; 26.64).,

et tout le monde le verra,

même ceux qui l’ont transpercé,

et toutes les familles de la terre

se lamenteront à cause de lui1.7 Za 12.10, 14..

Oui, amen !

8« Moi je suis l’Alpha et l’Oméga1.8 Première et dernière lettres de l’alphabet grec (comparer 21.6 ; 22.13). »,

dit le Seigneur Dieu,

celui qui est, qui était et qui vient,

le Tout-Puissant1.8 Voir Ex 3.14. Le terme : Tout-Puissant est la traduction donnée par la Septante de l’expression : le Seigneur des armées célestes. Ce nom était aussi appliqué à l’empereur..

La vision du Ressuscité

9Moi, Jean, votre frère, qui partage avec vous la détresse, le royaume et la persévérance dans l’union avec Jésus, j’étais dans l’île de Patmos1.9 Petite île de la mer Egée à une centaine de kilomètres d’Ephèse. Les autorités romaines y exilaient ceux qu’elles jugeaient indésirables. parce que j’avais proclamé la Parole de Dieu et le témoignage rendu par Jésus. 10Le jour du Seigneur1.10 Cette expression (jour dominical) est déjà appliquée au premier jour de la semaine (dimanche) par Ignace d’Antioche, un contemporain de Jean., l’Esprit de Dieu se saisit de moi, et j’entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d’une trompette. 11Elle disait : Inscris dans un livre ce que tu vois, et envoie-le à ces sept Eglises : Ephèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée.

12Je me retournai pour découvrir quelle était cette voix. Et l’ayant fait, voici ce que je vis : il y avait sept chandeliers d’or 13et, au milieu des chandeliers, quelqu’un qui ressemblait à un homme. Il portait une longue tunique, et une ceinture d’or lui entourait la poitrine. 14Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, oui, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme ardente 15et ses pieds étincelaient comme du bronze incandescent au sortir d’un creuset. Sa voix retentissait comme celle des grandes eaux1.15 Cette description renvoie à plusieurs textes de l’Ancien Testament : Dn 7.13 ; 10.5 ; 7.9 ; 10.6.. 16Dans sa main droite, il tenait sept étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguisée à double tranchant1.16 Voir Es 49.2.. Son visage était éblouissant comme le soleil quand il brille de tout son éclat.

17Quand je le vis, je tombai à ses pieds, comme mort. Alors il posa sa main droite sur moi en disant :

N’aie pas peur. Moi, je suis le premier et le dernier1.17 Voir Es 44.6 et 48.12 où il s’agit de Dieu. Ici il est question de Christ (Ap 2 ; 8 ; 22.13)., 18le vivant. J’ai été mort, et voici : je suis vivant pour l’éternité ! Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. 19Ecris donc ce que tu as vu, ce qui est, et ce qui va arriver ensuite. 20Mais d’abord voici quel est le secret des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et des sept chandeliers d’or : les sept étoiles sont les anges des sept Eglises et les sept chandeliers les sept Eglises.