Habrit Hakhadasha/Haderekh

הבשורה על-פי מתי 5:1‏-48

1‏-2יום אחד, כשהתאסף סביבו קהל גדול, עלה ישוע עם תלמידיו על מדרון הגבעה, התיישב שם והחל ללמד:

3”אשרי האנשים המודים בעניותם הרוחנית, כי להם שייכת מלכות השמים.

4אשרי הבוכים והמתאבלים, כי הם ינוחמו.

5אשרי הצנועים והענווים, כי העולם כולו שייך להם.

6אשרי השואפים בכל לבם לעשות את הטוב והישר, כי אלוהים ימלא את שאיפתם.

7אשרי האדיבים והרחמנים, כי אלוהים יגלה כלפיהם רחמים.

8אשרי האנשים שלבם טהור, כי הם יראו את אלוהים.

9אשרי האנשים הרודפים שלום, כי הם ייקראו ’בני־אלוהים‘.

10אשרי הסובלים והנרדפים בגלל עשותם את רצון ה׳, כי להם שייכת מלכות השמיים.

11”אם יקללו אתכם, יעלילו עליכם שקרים וירדפו אתכם בגלל אמונתכם בי, 12שמחו מאוד! כן, שמחו מאוד, כי שכר רב לכם בשמים, וזכרו שכך רדפו גם את הנביאים!

13”אתם מלח הארץ. מה יקרה לעולם אם תאבדו את המליחות שלכם? מלח תפל הוא חסר תועלת, ואינו ראוי אלא שיזרקו וירמסו אותו.

14”אתם אור העולם – בדומה לעיר הבנויה על הר, אשר כל אחד יכול לראות את אורותיה בלילה. 15‏-16אל תסתירו את אורכם! הניחו לו להאיר לכולם! תנו לכל אדם לראות את התנהגותכם הטובה, ואז יודו כולם לאביכם שבשמים.

17”אל תחשבו שבאתי לבטל את תורת משה או את אזהרותיהם של הנביאים; באתי לקיים ולמלא אותן! 18אני אומר לכם בכל הכנות והרצינות: מצוות התורה תישארנה בתוקף עד שיתקיים הכול. 19מי שיעבור על המצווה הקטנה ביותר או שיעודד אחרים לעשות זאת, הוא יהיה קטן במלכות השמים. ואילו מי שילמד את תורת ה׳ ואף יקיים את מצוותיה, יהיה גדול במלכות השמים.

20”אולם אני מזהיר אתכם: אם לא תהיו טובים יותר מהפרושים והסופרים, לא תוכלו להיכנס למלכות השמיים.

21”תורת משה אומרת: ’לא תרצח‘, והרוצח יחויב לדין. 22אולם אני אומר לכם שאם אדם אף כועס על אחיו, עליו לעמוד לדין. גם מי שיקרא לחברו ’אידיוט!‘ עליו לעמוד לדין, ואם יקלל את חברו הריהו בסכנת גיהינום! 23לכן אם אתה עומד לפני המזבח בבית־המקדש ומביא קורבן לה׳, ולפתע אתה נזכר שלאחד מחבריך יש דבר מה נגדך, 24השאר את קורבנך לפני המזבח, מהר אל חברך ובקש את סליחתו. לאחר מכן חזור לבית־המקדש והקרב את הקרבן לה׳. 25התפייס מהר עם אויבך, אחרת יהיה מאוחר מדי והוא יסגירך לידי החוק, ואז ישליכו אותך לכלא – 26שם תישאר עד שתשלם את האגורה האחרונה!

27”תורת משה אומרת: ’לא תנאף‘. 28אולם אני אומר לכם: כל מי שמסתכל על אישה בתאווה, כאילו נאף אותה בלבו. 29משום כך, אם עינך גורמת לך לחשוק ולחמוד, עקור והשלך אותה. מוטב שתאבד חלק מגופך, מאשר שיושלך כל גופך לגיהינום. 30ואם ידך – ולו גם הימנית – גורמת לך לחטוא, קצץ והשלך אותה! מוטב כך, מאשר למצוא את עצמך בגיהינום.

31”תורת משה אומרת שאם איש רוצה לגרש את אשתו, עליו לתת לה ספר כריתות, וזה הכל. 32אולם אני אומר שאיש המגרש את אשתו מלבד במקרה שבגדה בו, גורם לכך שתנאף אם תינשא בשנית. גם מי שיתחתן איתה לאישה נחשב לנואף!

33”התורה אומרת שאם נשבעת, עליך לקיים את שבועתך. 34ואילו אני אומר: אל תישבע כלל! אל תאמר: ’אני נשבע בשמים‘, כי כסא ה׳ נמצא בשמים. 35אם אתה נשבע ’בארץ‘, אתה נשבע למעשה בהדום רגליו של אלוהים. כמו כן אל תישבע ’בירושלים‘, כי היא ’קרית מלך רב‘.5‏.35 ה 35 תהלים מח 3 36גם אל תישבע על ראשך, כי אפילו שערה אחת אין ביכולתך לשנות ללבן או שחור. 37אמור פשוט: ’כן‘, או ’לא‘. יותר מזה מן הרע הוא.

38”התורה אומרת ’עין תחת עין, שן תחת שן‘.5‏.38 ה 38 שמות כא 24, ויקרא כד 20 39ואילו אני אומר לכם: אל תתקוממו נגד מי שעושה רע נגדכם. אם מישהו סוטר לך על הלחי, הושט לו גם את הלחי השנייה. 40אם דורשים ממך בבית המשפט לתת את חולצתך, תן להם גם את מעילך. 41אם חייל כופה עליך לשאת את תרמילו קילומטר אחד, שא אותו שני קילומטרים. 42תן למי שמבקש ממך, ואל תדחה את מי שרוצה ללוות ממך כסף.

43”שמעתם שנאמר: ’ואהבת לרעך, ושנאת את אויבך‘. 44אולם אני אומר: אהבו את אויביכם והתפללו בעד אלה שרודפים אתכם, 45כי כך תהיו בנים לאביכם שבשמים. שהרי אלוהים נותן את אור השמש גם לטובים וגם לרעים, ואף את הגשם הוא מוריד על צדיקים ועל רשעים כאחד. 46אם אתם אוהבים רק את אלה שאוהבים אתכם, מה מיוחד בכך? גם הפושעים נוהגים כך! 47ואם אתם חברים רק לחבריכם, במה שונים אתם מכל האחרים? הלא גם עובדי אלילים נוהגים כך! 48שאפו להיות שלמים כשם שאביכם שבשמים שלם.“

New International Reader's Version

Matthew 5:1-48

Jesus Teaches the Disciples and Crowds

1Jesus saw the crowds. So he went up on a mountainside and sat down. His disciples came to him. 2Then he began to teach them.

Jesus Gives Blessings

He said,

3“Blessed are those who are spiritually needy.

The kingdom of heaven belongs to them.

4Blessed are those who are sad.

They will be comforted.

5Blessed are those who are humble.

They will be given the earth.

6Blessed are those who are hungry and thirsty for what is right.

They will be filled.

7Blessed are those who show mercy.

They will be shown mercy.

8Blessed are those whose hearts are pure.

They will see God.

9Blessed are those who make peace.

They will be called children of God.

10Blessed are those who suffer for doing what is right.

The kingdom of heaven belongs to them.

11“Blessed are you when people make fun of you and hurt you because of me. You are also blessed when they tell all kinds of evil lies about you because of me. 12Be joyful and glad. Your reward in heaven is great. In the same way, people hurt the prophets who lived long ago.

Salt and Light

13“You are the salt of the earth. But suppose the salt loses its saltiness. How can it be made salty again? It is no longer good for anything. It will be thrown out. People will walk all over it.

14“You are the light of the world. A town built on a hill can’t be hidden. 15Also, people do not light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand. Then it gives light to everyone in the house. 16In the same way, let your light shine so others can see it. Then they will see the good things you do. And they will bring glory to your Father who is in heaven.

Jesus Fulfills the Law

17“Do not think I have come to get rid of what is written in the Law or in the Prophets. I have not come to do this. Instead, I have come to fulfill what is written. 18What I’m about to tell you is true. Heaven and earth will disappear before the smallest letter disappears from the Law. Not even the smallest mark of a pen will disappear from the Law until everything is completed. 19Do not ignore even one of the least important commands. And do not teach others to ignore them. If you do, you will be called the least important person in the kingdom of heaven. Instead, practice and teach these commands. Then you will be called important in the kingdom of heaven. 20Here is what I tell you. You must be more godly than the Pharisees and the teachers of the law. If you are not, you will certainly not enter the kingdom of heaven.

Murder

21“You have heard what was said to people who lived long ago. They were told, ‘Do not commit murder. (Exodus 20:13) Anyone who murders will be judged for it.’ 22But here is what I tell you. Do not be angry with a brother or sister. Anyone who is angry with them will be judged. Again, anyone who says to a brother or sister, ‘Raca,’ must stand trial in court. And anyone who says, ‘You fool!’ will be in danger of the fire in hell.

23“Suppose you are offering your gift at the altar. And you remember that your brother or sister has something against you. 24Leave your gift in front of the altar. First go and make peace with them. Then come back and offer your gift.

25“Suppose someone has a claim against you and is taking you to court. Settle the matter quickly. Do this while you are still together on the way. If you don’t, you may be handed over to the judge. The judge may hand you over to the officer to be thrown into prison. 26What I’m about to tell you is true. You will not get out until you have paid the very last penny!

Adultery

27“You have heard that it was said, ‘Do not commit adultery.’ (Exodus 20:14) 28But here is what I tell you. Do not even look at a woman in the wrong way. Anyone who does has already committed adultery with her in his heart. 29If your right eye causes you to sin, poke it out and throw it away. Your eye is only one part of your body. It is better to lose an eye than for your whole body to be thrown into hell. 30If your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. Your hand is only one part of your body. It is better to lose a hand than for your whole body to go into hell.

Divorce

31“It has been said, ‘Suppose a man divorces his wife. If he does, he must give her a letter of divorce.’ (Deuteronomy 24:1) 32But here is what I tell you. Anyone who divorces his wife makes her a victim of adultery. And anyone who gets married to the divorced woman commits adultery. A man may divorce his wife only if she has not been faithful to him.

Promises

33“Again, you have heard what was said to your people long ago. They were told, ‘Do not break the promises you make to the Lord. Keep your promises to the Lord that you have made.’ 34But here is what I tell you. Do not make any promises like that at all. Do not make them in the name of heaven. That is God’s throne. 35Do not make them in the name of the earth. That is the stool for God’s feet. Do not make them in the name of Jerusalem. That is the city of the Great King. 36And do not make a promise in your own name. You can’t make even one hair of your head white or black. 37All you need to say is simply ‘Yes’ or ‘No.’ Anything more than this comes from the evil one.

Be Kind to Others

38“You have heard that it was said, ‘An eye must be put out for an eye. A tooth must be knocked out for a tooth.’ (Exodus 21:24; Leviticus 24:20; Deuteronomy 19:21) 39But here is what I tell you. Do not fight against an evil person. Suppose someone slaps you on your right cheek. Turn your other cheek to them also. 40Suppose someone takes you to court to get your shirt. Let them have your coat also. 41Suppose someone forces you to go one mile. Go two miles with them. 42Give to the one who asks you for something. Don’t turn away from the one who wants to borrow something from you.

Love Your Enemies

43“You have heard that it was said, ‘Love your neighbor. (Leviticus 19:18) Hate your enemy.’ 44But here is what I tell you. Love your enemies. Pray for those who hurt you. 45Then you will be children of your Father who is in heaven. He causes his sun to shine on evil people and good people. He sends rain on those who do right and those who don’t. 46If you love those who love you, what reward will you get? Even the tax collectors do that. 47If you greet only your own people, what more are you doing than others? Even people who are ungodly do that. 48So be perfect, just as your Father in heaven is perfect.