Habrit Hakhadasha/Haderekh

הבשורה על-פי מתי 24:1-51

1כשיצא ישוע מבית־המקדש, באו אליו תלמידיו להראות לו את מבני המקדש.

2אולם ישוע אמר להם: ”כל המבנים האלה ייהרסו ואף אבן לא תישאר במקומה.“ 3מאוחר יותר, כשישב ישוע על מדרון הר הזיתים, שאלו אותו התלמידים: ”מתי יקרה הדבר הזה? אילו מאורעות יסמנו את שובך ואת סוף העולם?“

4”אל תניחו לאיש לרמות אתכם“, השיב להם ישוע, 5”כי אנשים רבים יבואו ויטענו כל אחד ’אני המשיח‘, ויטעו אנשים רבים. 6כאשר תשמעו על מהומות ומלחמות – אל תיבהלו. אמנם תפרוצנה מלחמות ותחוללנה מהומות, אבל הקץ לא יבוא מיד. 7מדינות וממלכות תילחמנה זו בזו, ובמקומות רבים יהיו רעידות אדמה ורעב. 8אולם כל אלה יציינו רק את ראשית הצרות והסבל העתידים לבוא.

9”לאחר מכן יענו אתכם, יהרגו אתכם והעולם כולו ישנא אתכם, משום שאתם שייכים לי. 10רבים ישובו לחטוא, יבגדו זה בזה וישנאו איש את אחיו. 11נביאי שקר רבים יופיעו ויוליכו שולל אנשים רבים. 12החטא והרשע יתפשטו בכל מקום וידכאו את אהבתם של רבים. 13אולם אלה שיחזיקו מעמד עד הסוף יינצלו.

14”הבשורה הטובה על דבר המלכות תתפשט בעולם כולו – כך שכל האומות תשמענה אותה – ולבסוף יגיע הקץ.

15”לכן, כאשר תראו בבית־המקדש את חילול הקודש, שעליו דיבר דניאל הנביא24‏.15 כד 15 דניאל ט 27; יא 31 (הקורא – שים לב!) 16על כל תושבי יהודה לברוח להרים. 17אלה שעל הגגות – שלא ייכנסו הביתה לארוז את חפציהם. 18אלה שבשדה – שלא יחזרו הביתה לקחת את בגדיהם.

19”אוי לנשים ההרות ולמניקות באותם ימים! 20התפללו שבריחתכם לא תהיה בחורף ולא בשבת. 21כי תהיה צרה שכמוה טרם הייתה בתולדות העולם, וכמוה לא תהיה עוד!

22”למעשה אם אלוהים לא יקצר את הימים הנוראים האלה, כולם יאבדו. אולם אלוהים יקצר ימים אלה למען עמו הנבחר.

23”אם מישהו יאמר לכם באותם ימים: ’ראיתי את המשיח במקום פלוני!‘ או ’המשיח נמצא בכפר הסמוך!‘ אל תאמינו לו. 24כי משיחי־שקר ונביאי־שקר יקומו ויחוללו נסים ונפלאות אשר יתעו את האנשים, ואם יוכלו, הם יתעו אפילו את הנבחרים. 25זיכרו, הזהרתי אתכם!

26”על כן, אם יאמרו לכם שהמשיח אי־שם במדבר – אל תטריחו את עצמכם ללכת ולראות, ואם יאמרו לכם שהמשיח מסתתר במקום כלשהו – אל תאמינו. 27כי כשם שהברק במזרח מאיר למערב, כך יהיה גם שובו של בן־האדם. 28במקום שבו נמצא הפגר, שם יתאספו הנשרים.

29”מיד לאחר הצרות של אותם ימים תחשך השמש, הירח ישחיר, הכוכבים יפלו מהשמים וכוחות השמים יתמוטטו.

30”לבסוף ייראה בשמים אות בן־האדם ואבל כבד ירד על העולם כולו. כל אומות העולם יראו את בן־האדם בא על ענני השמים, בגבורה ובכבוד רב. 31ואז הוא ישלח את מלאכיו בקול תרועת השופר, והם יאספו את בחיריו מכל קצוות תבל.

32”עץ התאנה ישמש לכם כדוגמה: כאשר הענפים מלבלבים והעלים ירוקים, אתם יודעים שהקיץ קרב. 33כאשר כל מה שסיפרתי לכם יתחיל להתרחש, דעו לכם שזה קרוב, שאני עומד בפתח. 34אני אומר לכם: כל הדברים האלה יתרחשו לפני שיחלוף הדור הזה. 35השמים והארץ יחלפו, אבל דברי לא יחלפו.

36”איש אינו יודע את היום והשעה של התרחשויות אלה; המלאכים בשמים אינם יודעים זאת, ואפילו אני עצמי איני יודע את המועד המדויק. רק אבי שבשמים יודע זאת.

37”כימי נוח כן יהיה באו של בן־האדם. 38בני־האדם חיו בשלווה; הם אכלו, שתו והתחתנו לפני שפתאום בא המבול. 39בני־האדם סרבו להאמין לשמע מה שעמד לקרות, עד שהמבול אכן בא והטביע את כולם. כך יהיה בואי.

40”באותה עת שני גברים יעבדו יחד בשדה – האחד יילקח והשני יישאר. 41שתי נשים יטחנו בָּרֵחָיִם – אחת תילקח והשנייה תישאר.

42”לכן היו מוכנים, כי אינכם יודעים באיזה יום יבוא אדונכם.

43”אילו ידעו את השעה, היו כולם מתכוננים לבואו, כשם שהיו מתכוננים לבואו של גנב אילו ידעו מתי יבוא. 44כך גם אתם היו מוכנים תמיד, כי בן־האדם יבוא בשעה בלתי צפויה. 45מי מכם משרת נבון ונאמן לאדונכם, שיפקח על משק ביתו ויקבל את שכרו בעתו? 46ברוך תהיה אם בשובי אמצא אותך ממלא את תפקידך בנאמנות. 47אנשים נאמנים כאלה אני אפקיד על כל רכושי.

48”אולם אם אתה רשע ותאמר לעצמך: ’אה, האדון לא ישוב כל כך מהר‘, – 49ותתאכזר ליתר העבדים ותבלה את זמנך במסיבות, בזלילה ובשתייה – 50אדונך יופיע בשעה בלתי צפויה, 51ואז הוא יכה אותך קשות ויקבע את מקומך עם הצבועים; שם יהיה בכי וחריקת שיניים.“

Nouă Traducere În Limba Română

Matei 24:1-51

Semne ale sfârșitului

(Mc. 13:1-20; Lc. 21:5-24)

1În timp ce Isus ieșea din Templu și pleca, ucenicii Lui s‑au apropiat de El ca să‑I arate clădirile Templului.

2Dar Isus, răspunzând, le‑a zis:

– Vedeți voi toate acestea? Adevărat vă spun că nu va fi lăsată aici piatră pe piatră, care să nu fie dărâmată2 Această predicție s‑a împlinit literalmente în anul 70 d.Cr., când romanii au cucerit Ierusalimul și au ars Templul..

3Apoi S‑a așezat pe Muntele Măslinilor, iar ucenicii au venit la El, deoparte, și L‑au întrebat:

– Spune‑ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii Tale și al sfârșitului veacului?

4Isus, răspunzând, le‑a zis:

– Vedeți să nu vă ducă în rătăcire cineva! 5Căci vor veni mulți în Numele Meu, zicând: „Eu sunt Cristosul!“, și‑i vor duce în rătăcire pe mulți. 6Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă neliniștiți, căci acestea trebuie să se întâmple. Dar încă nu va fi sfârșitul. 7Un neam se va ridica împotriva altui neam, și o împărăție împotriva altei împărății. Și vor fi foamete, molime și cutremure în diverse locuri. 8Dar toate acestea vor fi doar începutul durerilor nașterii.

9Atunci vă vor da să fiți chinuiți, vă vor ucide și veți fi urâți de toate neamurile din cauza Numelui Meu. 10Atunci mulți se vor poticni, se vor trăda unii pe alții și se vor urî unii pe alții. 11Se vor ridica mulți profeți falși și‑i vor duce în rătăcire pe mulți. 12Și din cauza înmulțirii fărădelegii, dragostea celor mulți se va răci. 13Dar cel ce va răbda până la sfârșit, acela va fi mântuit. 14Această Evanghelie a Împărăției va fi proclamată întregii omeniri, ca o mărturie pentru toate neamurile. Și atunci va veni sfârșitul.

15De aceea, când veți vedea „urâciunea pustiirii“15 Vezi Dan. 9:27; 11:31; 12:11., despre care a vorbit profetul Daniel, stând în locul sfânt, – cel ce citește, să înțeleagă! –, 16atunci cei din Iudeea să fugă în munți! 17Cel ce va fi pe acoperișul casei, să nu coboare să‑și ia lucrurile din casă, 18iar cel ce va fi la câmp, să nu se întoarcă să‑și ia haina. 19Vai de cele ce vor fi însărcinate și de cele ce vor alăpta în zilele acelea! 20Rugați‑vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într‑o zi de Sabat. 21Căci atunci va fi un necaz așa de mare, cum n‑a mai fost de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi! 22Și dacă numărul acelor zile n‑ar fi scurtat, niciun om n‑ar scăpa. Dar, de dragul celor aleși, numărul acelor zile va fi scurtat.

Isus vorbește despre revenirea Sa

(Mc. 13:21-31; Lc. 17:23-37; 21:25-33)

23Dacă cineva vă va spune atunci: „Iată, Cristosul este aici!“ sau „Aici este!“, să nu‑l credeți! 24Căci se vor ridica cristoși falși și profeți falși și vor face semne mari și minuni, pentru a‑i duce în rătăcire, dacă este posibil, chiar și pe cei aleși. 25Iată că v‑am spus mai dinainte! 26Așadar, dacă vă vor spune: „Iată, este în pustie!“, să nu vă duceți; sau: „Iată‑L în odăițe26 Vezi nota de la 6:6.!“, să nu credeți! 27Căci așa cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, tot așa va fi venirea Fiului Omului. 28Oriunde va fi cadavrul, acolo se vor aduna și vulturii.

29Imediat după necazul acelor zile,

„soarele se va întuneca,

luna nu‑și va mai da lumina,

stelele vor cădea din cer

și puterile cerurilor vor fi clătinate.“29 Vezi Is. 13:10; 34:4; Ioel 2:10.

30Și atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Atunci toate semințiile pământului se vor jeli și‑L vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului30 Vezi Dan. 7:13. cu putere și mare slavă. 31El Își va trimite îngerii cu trâmbița cea răsunătoare31 Lit.: mare., iar ei îi vor aduna pe aleșii Lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă.

32Învățați de la smochin pilda lui: când mlădița lui devine deja fragedă și dă frunze, știți că vara este aproape. 33Tot așa și voi, când vedeți toate aceste lucruri, să știți că El33 Sau: el, adică sfârșitul. este aproape, este chiar la uși. 34Adevărat vă spun că nu va trece această generație până când nu se vor întâmpla toate aceste lucruri. 35Cerul și pământul vor trece, însă cuvintele Mele nicidecum nu vor trece!

Îndemn la veghere

(Mc. 13:32-37; Lc. 21:34-36; 17:26-27, 34-35; 12:39-46)

36Dar despre ziua și ora aceea nu știe nimeni, nici îngerii cerurilor, nici Fiul, ci numai Tatăl. 37Fiindcă așa cum a fost în zilele lui Noe, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. 38Căci, așa cum era în zilele de dinaintea potopului, când oamenii mâncau, beau, se însurau și se măritau, până în ziua în care Noe a intrat în arcă, 39și nu au știut nimic până când nu a venit potopul și i‑a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. 40Atunci, doi bărbați vor fi la câmp – unul va fi luat, iar altul va fi lăsat. 41Două femei vor măcina la moară – una va fi luată, iar alta va fi lăsată.

42Vegheați deci, pentru că nu știți în ce zi vine Domnul vostru! 43Să știți lucrul acesta: dacă stăpânul casei ar ști în ce strajă din noapte vine hoțul, ar veghea și n‑ar lăsa să i se spargă casa. 44De aceea, fiți pregătiți și voi, pentru că Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți.

Robul credincios și înțelept

45Cine este deci robul credincios și înțelept, pe care stăpânul l‑a pus responsabil peste ceilalți robi ai săi, ca să le dea hrana la timp? 46Fericit este robul acela, pe care stăpânul, la venirea lui, îl va găsi făcând așa! 47Adevărat vă spun că îl va pune responsabil peste toate bunurile sale! 48Dar, dacă robul acela rău zice în inima lui: „Stăpânul meu întârzie!“ 49și începe să‑i bată pe confrații lui și să mănânce și să bea cu bețivii, 50stăpânul acelui rob va veni într‑o zi în care el nu se așteaptă și la o oră pe care n‑o știe. 51El îl va tăia în două51 Posibil o hiperbolă care transmite ideea de pedeapsă foarte aspră. și‑i va hotărî partea la un loc cu ipocriții. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților!