Habrit Hakhadasha/Haderekh

הבשורה על-פי מתי 24

1כשיצא ישוע מבית-המקדש, באו אליו תלמידיו להראות לו את מבני המקדש.

אולם ישוע אמר להם: "כל המבנים האלה ייהרסו ואף אבן לא תישאר במקומה!" מאוחר יותר, כשישב ישוע על מדרון הר הזיתים, שאלו אותו התלמידים: "מתי יקרה הדבר הזה? אילו מאורעות יסמנו את שובך ואת סוף העולם?"

"אל תניחו לאיש לרמות אתכם," השיב להם ישוע, "כי אנשים רבים יבואו ויטענו כל אחד 'אני המשיח', ויטעו אנשים רבים. כאשר תשמעו על מהומות ומלחמות – אל תיבהלו. אמנם תפרוצנה מלחמות ותחוללנה מהומות, אבל הקץ לא יבוא מיד. מדינות וממלכות תילחמנה זו בזו, ובמקומות רבים יהיו רעידות אדמה ורעב. אולם כל אלה יציינו רק את ראשית הצרות והסבל העתידים לבוא.

לאחר מכן יענו אתכם, יהרגו אתכם והעולם כולו ישנא אתכם, משום שאתם מאמינים בי. 10 רבים ישובו לחטוא, יבגדו זה בזה וישנאו איש את אחיו. 11 נביאי שקר רבים יופיעו ויוליכו שולל אנשים רבים. 12 החטא והרשע יתפשטו בכל מקום וידכאו את אהבתם של רבים. 13 אולם אלה שיחזיקו מעמד עד הסוף יינצלו!

14 הבשורה הטובה על דבר המלכות תתפשט בעולם כולו – כך שכל האומות תשמענה אותה – ולבסוף יגיע הקץ.

15 לכן, כאשר תראו בבית-המקדש את חילול הקודש, שעליו דיבר דניאל הנביא[a] (הקורא – שים לב!) 16 על כל תושבי יהודה לברוח להרים. 17 אלה שעל הגגות – שלא ייכנסו הביתה לארוז את חפציהם. 18 אלה שבשדה – שלא יחזרו הביתה לקחת את בגדיהם.

19 אוי לנשים ההרות ולמניקות באותם ימים! 20 התפללו שבריחתכם לא תהיה בחורף ולא בשבת. 21 כי תהיה צרה שכמוה טרם הייתה בתולדות העולם, וכמוה לא תהיה עוד!

22 "למעשה אם אלוהים לא יקצר את הימים הנוראים האלה, כולם יאבדו. אולם אלוהים יקצר ימים אלה למען עמו הנבחר.

23 אם מישהו יאמר לכם באותם ימים: 'ראיתי את המשיח במקום פלוני!' או 'המשיח נמצא בכפר הסמוך!' אל תאמינו לו. 24 כי נביאי-שקר ומשיחי-שקר יקומו ויחוללו נסים ונפלאות אשר יתעו את האנשים, ואם יוכלו, הם יתעו אפילו את הנבחרים. 25 זיכרו, הזהרתי אתכם!

26 על כן, אם יאמרו לכם שהמשיח אי-שם במדבר – אל תטריחו את עצמכם ללכת ולראות, ואם יאמרו לכם שהמשיח מסתתר במקום כלשהו – אל תאמינו. 27 כי כשם שהברק במזרח מאיר למערב, כך יהיה גם שובו של בן-האדם. 28 במקום שבו נמצא הפגר, שם יתאספו הנשרים.

29 מיד לאחר הצרות של אותם ימים תחשך השמש, הירח ישחיר, הכוכבים יפלו מהשמים וכוחות השמים יתמוטטו.

30 לבסוף ייראה בשמים אות בן-האדם ואבל כבד ירד על העולם כולו. כל אומות העולם יראו את בן-האדם בא על ענני השמים, בגבורה ובכבוד רב. 31 ואז הוא ישלח את מלאכיו בקול תרועת השופר, והם יאספו את בחיריו מכל קצוות תבל.

32 קחו למשל את עץ התאנה: כאשר הענפים מלבלבים והעלים מתחילים לצמוח, אתם יודעים שהקיץ קרב. 33 כך, כשתראו את תחילת התרחשותם של הדברים האלה, דעו ששובי קרוב, שאני עומד בפתח. 34 לאחר שיתרחשו כל הדברים האלה הדור הזה יגיע לקיצו. 35 השמים והארץ יחלפו, אולם דברי יעמוד לנצח.

36 איש אינו יודע את היום והשעה שבה יבוא הסוף; גם המלאכים אינם יודעים. אפילו הבן אינו יודע – רק האב יודע את היום והשעה.

"בני האדם יחיו בשלווה; הם יאכלו וישתו ויתחתנו – ממש כמו בתקופת נוח, לפני שפתאום בא המבול. 39 בני-האדם סרבו להאמין לשמע מה שעמד לקרות, עד שהמבול אכן בא והטביע את כולם. כך יהיה בואי.

40 באותה עת שני גברים יעבדו יחד בשדה – האחד יילקח והשני יישאר. 41 שתי נשים תעסוקנה בניקיון הבית – האחת תילקח והשנייה תישאר.

42 לכן היו מוכנים, כי אינכם יודעים באיזה יום יבוא אדונכם.

43 כשם שאדם יעמוד על המשמר בלילה מפני גנבים, 44 כך תוכלו גם אתם למנוע מעצמכם צרות – אם תמיד תהיו מוכנים לשובי הבלתי צפוי.

45 מי מכם משרת נבון ונאמן לאדונכם, שיפקח על משק ביתו ויקבל את שכרו בעתו? 46 ברוך תהיה אם בשובי אמצא אותך ממלא את תפקידך בנאמנות. 47 אנשים נאמנים כאלה אני אפקיד על כל רכושי.

48 אולם אם אתה רשע ותאמר לעצמך: 'אה, האדון לא ישוב כל כך מהר', 49 ותתאכזר ליתר העבדים ותבלה את זמנך במסיבות, בזלילה ובשתייה – 50 אדונך יופיע בשעה בלתי צפויה, 51 ואז הוא יכה אותך קשות ויקבע את מקומך עם הצבועים; שם יהיה בכי וחריקת שיניים."

Notas al pie

 1. הבשורה על-פי מתי 24:15 דניאל ט 27; יא 31

New American Standard Bible

Matthew 24

Signs of Christ’s Return

1Jesus came out from the temple and was going away [a]when His disciples came up to point out the temple buildings to Him. And He said to them, “Do you not see all these things? Truly I say to you, not one stone here will be left upon another, which will not be torn down.”

As He was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to Him privately, saying, “Tell us, when will these things happen, and what will be the sign of Your coming, and of the [b]end of the age?”

And Jesus answered and said to them, “See to it that no one misleads you. For many will come in My name, saying, ‘I am the [c]Christ,’ and will mislead many. You will be hearing of wars and rumors of wars. See that you are not frightened, for those things must take place, but that is not yet the end. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and in various places there will be famines and earthquakes. But all these things are merely the beginning of birth pangs.

“Then they will deliver you to tribulation, and will kill you, and you will be hated by all nations because of My name. 10 At that time many will [d]fall away and will [e]betray one another and hate one another. 11 Many false prophets will arise and will mislead many. 12 Because lawlessness is increased, [f]most people’s love will grow cold. 13 But the one who endures to the end, he will be saved. 14 This gospel of the kingdom shall be preached in the whole [g]world as a testimony to all the nations, and then the end will come.

Perilous Times

15 “Therefore when you see the abomination of desolation which was spoken of through Daniel the prophet, standing in the holy place (let the reader understand), 16 then those who are in Judea must flee to the mountains. 17 [h]Whoever is on the housetop must not go down to get the things out that are in his house. 18 [i]Whoever is in the field must not turn back to get his cloak. 19 But woe to those who are pregnant and to those who are nursing babies in those days! 20 But pray that your flight will not be in the winter, or on a Sabbath. 21 For then there will be a great tribulation, such as has not occurred since the beginning of the world until now, nor ever will. 22 Unless those days had been cut short, no [j]life would have been saved; but for the sake of the [k]elect those days will be cut short. 23 Then if anyone says to you, ‘Behold, here is the [l]Christ,’ or ‘[m]There He is,’ do not believe him. 24 For false Christs and false prophets will arise and will [n]show great [o]signs and wonders, so as to mislead, if possible, even the [p]elect. 25 Behold, I have told you in advance. 26 So if they say to you, ‘Behold, He is in the wilderness,’ do not go out, or, ‘Behold, He is in the inner rooms,’ do not believe them. 27 For just as the lightning comes from the east and flashes even to the west, so will the coming of the Son of Man be. 28 Wherever the corpse is, there the [q]vultures will gather.

The Glorious Return

29 “But immediately after the tribulation of those days the sun will be darkened, and the moon will not give its light, and the stars will fall from [r]the sky, and the powers of [s]the heavens will be shaken. 30 And then the sign of the Son of Man will appear in the sky, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of the sky with power and great glory. 31 And He will send forth His angels with a great trumpet and they will gather together His [t]elect from the four winds, from one end of the sky to the other.

Parable of the Fig Tree

32 “Now learn the parable from the fig tree: when its branch has already become tender and puts forth its leaves, you know that summer is near; 33 so, you too, when you see all these things, [u]recognize that [v]He is near, right at the [w]door. 34 Truly I say to you, this [x]generation will not pass away until all these things take place. 35 Heaven and earth will pass away, but My words will not pass away.

36 “But of that day and hour no one knows, not even the angels of heaven, nor the Son, but the Father alone. 37 For [y]the coming of the Son of Man will be just like the days of Noah. 38 For as in those days before the flood they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered the ark, 39 and they did not [z]understand until the flood came and took them all away; so will the coming of the Son of Man be. 40 Then there will be two men in the field; one [aa]will be taken and one [ab]will be left. 41 Two women will be grinding at the [ac]mill; one [ad]will be taken and one [ae]will be left.

Be Ready for His Coming

42 “Therefore be on the alert, for you do not know which day your Lord is coming. 43 But [af]be sure of this, that if the head of the house had known at what time of the night the thief was coming, he would have been on the alert and would not have allowed his house to be [ag]broken into. 44 For this reason you also must be ready; for the Son of Man is coming at an hour when you do not think He will.

45 “Who then is the faithful and sensible slave whom his [ah]master put in charge of his household to give them their food at the proper time? 46 Blessed is that slave whom his [ai]master finds so doing when he comes. 47 Truly I say to you that he will put him in charge of all his possessions. 48 But if that evil slave says in his heart, ‘My [aj]master [ak]is not coming for a long time,’ 49 and begins to beat his fellow slaves and eat and drink with drunkards; 50 the [al]master of that slave will come on a day when he does not expect him and at an hour which he does not know, 51 and will [am]cut him in pieces and [an]assign him a place with the hypocrites; in that place there will be weeping and gnashing of teeth.

Notas al pie

 1. Matthew 24:1 Lit and
 2. Matthew 24:3 Or consummation
 3. Matthew 24:5 I.e. the Messiah
 4. Matthew 24:10 Lit be caused to stumble
 5. Matthew 24:10 Or hand over
 6. Matthew 24:12 Lit the love of many
 7. Matthew 24:14 Lit inhabited earth
 8. Matthew 24:17 Lit He who
 9. Matthew 24:18 Lit He who
 10. Matthew 24:22 Lit flesh
 11. Matthew 24:22 Or chosen ones
 12. Matthew 24:23 I.e. Messiah
 13. Matthew 24:23 Lit here
 14. Matthew 24:24 Lit give
 15. Matthew 24:24 Or attesting miracles
 16. Matthew 24:24 Or chosen ones
 17. Matthew 24:28 Or eagles
 18. Matthew 24:29 Or heaven
 19. Matthew 24:29 Or heaven
 20. Matthew 24:31 Or chosen ones
 21. Matthew 24:33 Or know
 22. Matthew 24:33 Or it
 23. Matthew 24:33 Lit doors
 24. Matthew 24:34 Or race
 25. Matthew 24:37 Lit just as...were the days
 26. Matthew 24:39 Lit know
 27. Matthew 24:40 Lit is
 28. Matthew 24:40 Lit is
 29. Matthew 24:41 I.e. handmill
 30. Matthew 24:41 Lit is
 31. Matthew 24:41 Lit is
 32. Matthew 24:43 Lit know this
 33. Matthew 24:43 Lit dug through
 34. Matthew 24:45 Or lord
 35. Matthew 24:46 Or lord
 36. Matthew 24:48 Or lord
 37. Matthew 24:48 Lit lingers
 38. Matthew 24:50 Or lord
 39. Matthew 24:51 Or severely scourge him
 40. Matthew 24:51 Lit appoint his portion