Habrit Hakhadasha/Haderekh

הבשורה על-פי מתי 24:1-51

1כשיצא ישוע מבית־המקדש, באו אליו תלמידיו להראות לו את מבני המקדש.

2אולם ישוע אמר להם: ”כל המבנים האלה ייהרסו ואף אבן לא תישאר במקומה.“ 3מאוחר יותר, כשישב ישוע על מדרון הר הזיתים, שאלו אותו התלמידים: ”מתי יקרה הדבר הזה? אילו מאורעות יסמנו את שובך ואת סוף העולם?“

4”אל תניחו לאיש לרמות אתכם“, השיב להם ישוע, 5”כי אנשים רבים יבואו ויטענו כל אחד ’אני המשיח‘, ויטעו אנשים רבים. 6כאשר תשמעו על מהומות ומלחמות – אל תיבהלו. אמנם תפרוצנה מלחמות ותחוללנה מהומות, אבל הקץ לא יבוא מיד. 7מדינות וממלכות תילחמנה זו בזו, ובמקומות רבים יהיו רעידות אדמה ורעב. 8אולם כל אלה יציינו רק את ראשית הצרות והסבל העתידים לבוא.

9”לאחר מכן יענו אתכם, יהרגו אתכם והעולם כולו ישנא אתכם, משום שאתם שייכים לי. 10רבים ישובו לחטוא, יבגדו זה בזה וישנאו איש את אחיו. 11נביאי שקר רבים יופיעו ויוליכו שולל אנשים רבים. 12החטא והרשע יתפשטו בכל מקום וידכאו את אהבתם של רבים. 13אולם אלה שיחזיקו מעמד עד הסוף יינצלו.

14”הבשורה הטובה על דבר המלכות תתפשט בעולם כולו – כך שכל האומות תשמענה אותה – ולבסוף יגיע הקץ.

15”לכן, כאשר תראו בבית־המקדש את חילול הקודש, שעליו דיבר דניאל הנביא24‏.15 כד 15 דניאל ט 27; יא 31 (הקורא – שים לב!) 16על כל תושבי יהודה לברוח להרים. 17אלה שעל הגגות – שלא ייכנסו הביתה לארוז את חפציהם. 18אלה שבשדה – שלא יחזרו הביתה לקחת את בגדיהם.

19”אוי לנשים ההרות ולמניקות באותם ימים! 20התפללו שבריחתכם לא תהיה בחורף ולא בשבת. 21כי תהיה צרה שכמוה טרם הייתה בתולדות העולם, וכמוה לא תהיה עוד!

22”למעשה אם אלוהים לא יקצר את הימים הנוראים האלה, כולם יאבדו. אולם אלוהים יקצר ימים אלה למען עמו הנבחר.

23”אם מישהו יאמר לכם באותם ימים: ’ראיתי את המשיח במקום פלוני!‘ או ’המשיח נמצא בכפר הסמוך!‘ אל תאמינו לו. 24כי משיחי־שקר ונביאי־שקר יקומו ויחוללו נסים ונפלאות אשר יתעו את האנשים, ואם יוכלו, הם יתעו אפילו את הנבחרים. 25זיכרו, הזהרתי אתכם!

26”על כן, אם יאמרו לכם שהמשיח אי־שם במדבר – אל תטריחו את עצמכם ללכת ולראות, ואם יאמרו לכם שהמשיח מסתתר במקום כלשהו – אל תאמינו. 27כי כשם שהברק במזרח מאיר למערב, כך יהיה גם שובו של בן־האדם. 28במקום שבו נמצא הפגר, שם יתאספו הנשרים.

29”מיד לאחר הצרות של אותם ימים תחשך השמש, הירח ישחיר, הכוכבים יפלו מהשמים וכוחות השמים יתמוטטו.

30”לבסוף ייראה בשמים אות בן־האדם ואבל כבד ירד על העולם כולו. כל אומות העולם יראו את בן־האדם בא על ענני השמים, בגבורה ובכבוד רב. 31ואז הוא ישלח את מלאכיו בקול תרועת השופר, והם יאספו את בחיריו מכל קצוות תבל.

32”עץ התאנה ישמש לכם כדוגמה: כאשר הענפים מלבלבים והעלים ירוקים, אתם יודעים שהקיץ קרב. 33כאשר כל מה שסיפרתי לכם יתחיל להתרחש, דעו לכם שזה קרוב, שאני עומד בפתח. 34אני אומר לכם: כל הדברים האלה יתרחשו לפני שיחלוף הדור הזה. 35השמים והארץ יחלפו, אבל דברי לא יחלפו.

36”איש אינו יודע את היום והשעה של התרחשויות אלה; המלאכים בשמים אינם יודעים זאת, ואפילו אני עצמי איני יודע את המועד המדויק. רק אבי שבשמים יודע זאת.

37”כימי נוח כן יהיה באו של בן־האדם. 38בני־האדם חיו בשלווה; הם אכלו, שתו והתחתנו לפני שפתאום בא המבול. 39בני־האדם סרבו להאמין לשמע מה שעמד לקרות, עד שהמבול אכן בא והטביע את כולם. כך יהיה בואי.

40”באותה עת שני גברים יעבדו יחד בשדה – האחד יילקח והשני יישאר. 41שתי נשים יטחנו בָּרֵחָיִם – אחת תילקח והשנייה תישאר.

42”לכן היו מוכנים, כי אינכם יודעים באיזה יום יבוא אדונכם.

43”אילו ידעו את השעה, היו כולם מתכוננים לבואו, כשם שהיו מתכוננים לבואו של גנב אילו ידעו מתי יבוא. 44כך גם אתם היו מוכנים תמיד, כי בן־האדם יבוא בשעה בלתי צפויה. 45מי מכם משרת נבון ונאמן לאדונכם, שיפקח על משק ביתו ויקבל את שכרו בעתו? 46ברוך תהיה אם בשובי אמצא אותך ממלא את תפקידך בנאמנות. 47אנשים נאמנים כאלה אני אפקיד על כל רכושי.

48”אולם אם אתה רשע ותאמר לעצמך: ’אה, האדון לא ישוב כל כך מהר‘, – 49ותתאכזר ליתר העבדים ותבלה את זמנך במסיבות, בזלילה ובשתייה – 50אדונך יופיע בשעה בלתי צפויה, 51ואז הוא יכה אותך קשות ויקבע את מקומך עם הצבועים; שם יהיה בכי וחריקת שיניים.“

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Матто 24:1-51

Исо Масех говорит о будущем

(Мк. 13:1-20; Лк. 21:5-24)

1Когда Исо, выйдя из храма, уже уходил, к Нему подошли ученики, которые хотели обратить Его внимание на здания храма.

2– Видите всё это? – сказал им Исо. – Говорю вам истину: здесь не останется и камня на камне, всё будет разрушено.

3Когда Исо сидел на Оливковой горе, ученики подошли к Нему без посторонних и спросили:

– Скажи нам, когда это произойдёт и какое знамение укажет на Твоё возвращение и на конец нынешнего мира?

4Исо ответил им:

– Смотрите, чтобы никто не обманул вас. 5Потому что многие будут приходить под Моим именем, говоря: «Я Масех», и многих обманут. 6Вы услышите о войнах, настоящих и грядущих, но пусть вас это не пугает. Всё это должно произойти, но это ещё не конец. 7Потому что народ поднимется на народ и царство на царство, в разных местах будет голод и землетрясения. 8Но всё это лишь начало родовых схваток24:8 Религиозные учители иудеев говорили о периоде ужасных страданий перед пришествием Масеха, которые они сравнивали с родовыми муками..

9Тогда вас будут выдавать, мучить и убивать, и все народы будут ненавидеть вас из-за Меня. 10Многие тогда отвернутся от веры, будут предавать и ненавидеть друг друга. 11Появится много лжепророков, которые многих обманут. 12И от умножения зла во многих охладеет любовь, 13но тот, кто выстоит до конца, будет спасён. 14Радостная Весть о Царстве будет возвещена по всему миру как свидетельство для всех народов, и только тогда наступит конец.

15Итак, когда вы увидите на святом месте «осквернение, что ведёт к опустошению», о котором говорил пророк Дониёл24:15 См. Дон. 9:27; 11:31; 12:11. Пророчество Дониёла исполнилось в 168 г. до н. э., когда Антиох Епифан осквернил храм в Иерусалиме, установив там статую Зевса и принеся ему в жертву свинью. Это событие было прообразом того, о чём говорил Исо Масех. Само же пророчество Исо частично исполнилось в 70 г., когда храм был разрушен римлянами, а в полноте оно свершится в конце времён (см. 2 Фес. 2:3-4; Отк. 11:2). (пусть читающий поймёт), 16тогда те, кто находится в Иудее, пусть бегут в горы. 17Кто окажется на крыше, пусть не спускается в дом за вещами, 18и кто окажется в поле, пусть не возвращается за своим плащом. 19Горе же беременным и кормящим грудью в те дни. 20Молитесь, чтобы ваше бегство не случилось зимой или в субботу24:20 Суббота была иудейским религиозным днём отдыха (см. пояснительный словарь), и в связи с этим возникли бы определённые трудности., 21потому что таких бедствий, какие будут в то время, не было от начала мира и доныне, и никогда больше не будет24:21 См. Дон. 12:1; Иоиль 2:2.. 22И если бы те дни не были сокращены, то не уцелело бы ни одно живое существо, но ради избранных они будут сокращены.

Исо Масех говорит о Своём возвращении

(Мк. 13:21-31; Лк. 21:25-33; 17:23-24, 37)

23– Если кто-нибудь вам тогда скажет: «Смотрите! Масех здесь!» или «Он там!» – не верьте, 24потому что явятся лжемасехи и лжепророки и покажут великие знамения и чудеса, чтобы обмануть, если удастся, даже избранных. 25Смотрите, Я предсказал вам наперёд, 26поэтому, если кто скажет вам: «Он там, в пустыне», не ходите, или: «Он там, в потайной комнате», не верьте, 27потому что, как молния, которая, сверкая с востока, бывает видна и на западе, так будет и возвращение Ниспосланного как Человек. 28Где будет труп, туда соберутся и стервятники24:28 Существует множество толкований этого стиха. Вот два наиболее вероятных: 1) где моральное разложение достигнет своего апогея, там неизбежно будут и суды Всевышнего; 2) как по кружащим в небе стервятникам можно безошибочно определить, что там лежит труп, так и пришествие Масеха будет явным для всех..

29Сразу же после бедствий, которые будут в те дни,

«солнце померкнет,

и луна не даст света,

звёзды упадут с неба,

и небесные тела поколеблются»24:29 Ис. 13:10; 34:4; см. также Езек. 32:7; Иоиль 2:10, 31; 3:15; Агг. 2:6, 21; Отк. 6:12-13..

30Тогда на небе появится знамение Ниспосланного как Человек, и все народы земли будут охвачены скорбью. Они увидят Ниспосланного как Человек, идущего на небесных облаках с силой и великой славой24:30 См. Зак. 12:10-14; Дон. 7:13.. 31Он пошлёт Своих ангелов, и те под громкий трубный зов соберут Его избранных с четырёх сторон света, от края и до края небес.

32Пусть для вас примером будет инжир: когда почки набухают и выпускают листья, вы знаете, что приближается лето. 33Так и здесь, когда вы увидите, что всё это сбывается, знайте, что Он24:33 Или: «это». уже близко, у самых дверей. 34Говорю вам истину: ещё не исчезнет это поколение, как всё это произойдёт24:34 Существует три основных толкования этих слов: 1) имеется в виду поколение, которое будет свидетелем всех вышеописанных космических катаклизмов и второго пришествия Исо Масеха; 2) так как стоящее здесь слово можно перевести и как «поколение», и как «род», то, возможно, здесь говорится об иудейском народе; 3) имеется в виду поколение, жившее во времена Исо Масеха и ставшее свидетелем разрушения Иерусалима в 70 г. В третьем случае слова «всё это произойдёт» относятся не к событиям последнего времени, но к пророчеству об Иерусалиме.. 35Небо и земля исчезнут, но Мои слова останутся в силе.

Призыв к бодрствованию

(Мк. 13:32-37; Лк. 21:34-36; 17:26-27, 34-35; 12:39-46)

36– Но о том дне и часе не знает никто, кроме Отца, – ни ангелы на небесах, ни Сын. 37Но как было во времена Нуха24:37 Нух – также известен как Ной., так будет и при возвращении Ниспосланного как Человек. 38Перед потопом люди ели и пили, женились и выходили замуж, и так продолжалось вплоть до того дня, когда Нух вошёл в ковчег. 39Они не понимали, что должно случиться, пока не пришёл потоп и не истребил их всех. Так будет и когда придёт Ниспосланный как Человек. 40Двое будут работать в поле: один будет взят, а другой оставлен24:40 Взят… оставлен – существуют два основных толкования этих слов: 1) Повелитель Исо заберёт Своих последователей, а другие останутся для наказания; 2) грешники будут взяты на Суд, а Его последователи останутся. В любом случае, видно, что будет разделение, критерием которого станет вера и жизнь людей.. 41Две женщины будут молоть на одной мельнице: одна будет взята, а другая оставлена.

42Поэтому будьте всегда наготове, ведь вы не знаете, в какой день придёт ваш Повелитель. 43Знайте, что если бы хозяин дома знал, в котором часу ночи придёт вор, то он сторожил бы свой дом и не позволил бы вору проникнуть в него. 44Поэтому вы тоже должны быть готовы, потому что Ниспосланный как Человек придёт в час, когда вы Его не ждёте.

45Кто тогда окажется верным и разумным рабом, которого хозяин поставил над другими рабами, чтобы вовремя раздавать им пищу? 46Благословен тот раб, которого хозяин, когда вернётся, найдёт поступающим так. 47Говорю вам истину: он доверит ему всё своё имение. 48Но если это дурной раб, который решит: «Мой хозяин вернётся не скоро» – 49и станет избивать своих товарищей, есть и пить с пьяницами, 50то придёт его хозяин в тот день, когда он не ожидает, и в тот час, когда он не знает. 51Он рассечёт его надвое и определит ему одну участь с лицемерами, – там, где будет плач и скрежет зубов.