Habrit Hakhadasha/Haderekh

הבשורה על-פי מתי 19:1-30

1כשסיים ישוע את דבריו, עזב את הגליל וחזר ליהודה דרך עבר הירדן. 2קהל גדול הלך בעקבותיו, והוא ריפא את החולים שביניהם. 3פרושים אחדים שבאו לנסותו שאלו: ”האם מותר לאיש להתגרש מאשתו על כל דבר?“ 4ישוע הגיב: ”האם אינכם קוראים את כתבי־הקודש? הלא כתוב שאלוהים ברא איש ואישה מבראשית, 5ושעל האיש לעזוב את אביו ואמו, ולהתאחד עם אשתו.19‏.5 יט 5 כלשונו: ”על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד.“ (בראשית ב 24) 6לפיכך הם כבר לא שניים אלא אחד! וכך אסור לאיש להפריד את מה שאלוהים איחד.“

7”אם כך,“ המשיכו הפרושים, ”מדוע משה אמר שאיש יכול לכתוב לה ספר כריתות (מכתב גירושין), וזה כל מה שנדרש ממנו?“

8ישוע הסביר: ”משה הרשה לכם להתגרש מנשותיכם רק משום שלקח בחשבון את האופי העקשני שלכם. אולם לא זאת הייתה כוונתו המקורית של אלוהים. 9אני אומר לכם: כל איש המגרש את אשתו, מלבד במקרה שבגדה בו, ונושא אחרת לאישה – הוא נואף!“

10”אם כך הדבר,“ אמרו תלמידיו של ישוע, ”הרי מוטב לא להינשא כלל!“ 11”לא כל אחד יכול לקבל עמדה זאת“, אמר ישוע. ”רק אלה שה׳ עוזר להם בכך יכולים לקבל אותה. 12אחדים נולדים סריסים ואינם יכולים להינשא, אחרים מסורסים על־ידי אדם, ויש המסרבים להינשא למען מלכות השמים. מי שיכול – שיקבל זאת על עצמו.“

13ילדים קטנים הובאו אל ישוע כדי שיניח את ידיו עליהם ויתפלל. אולם התלמידים גערו באמהות שהביאו את הילדים: ”אל תטרידו אותו!“

14ישוע שמע ואמר: ”תנו לילדים לבוא אלי ואל תמנעו מהם, כי לכאלה שייכת מלכות השמים!“ 15לפני שהלך משם הוא הניח את ידיו על ראשי הילדים וברך אותם.

16יום אחד בא איש אל ישוע ושאל: ”רבי, אילו דברים טובים עלי לעשות כדי לזכות בחיי נצח?“

17”מדוע אתה שואל אותי בנוגע לטוב? רק אלוהים טוב באמת!“ השיב לו ישוע. ”אולם בתשובה לשאלתך: אם תשמור את המצוות תזכה בחיי נצח.“

18”איזה?“ שאל האיש.

”לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה עד שקר, 19כבד את אביך ואת אמך, ואהבת לרעך כמוך!“ השיב ישוע.

20”תמיד שמרתי את כל המצוות האלה. מה עוד עלי לעשות?“

21”אם ברצונך להיות שלם,“ ענה ישוע, ”מכור את כל רכושך וחלק את הכסף לעניים, כדי שאוצרך יהיה בשמים, ולאחר מכן לך אחרי.“

22לשמע דברים אלה התעצב האיש והלך לדרכו, כי היה עשיר מאוד.

23ישוע פנה לתלמידיו ואמר: ”לאדם עשיר קשה מאוד להיכנס למלכות השמים. 24דעו לכם שקל יותר לגמל לעבור דרך חור המחט, מאשר לאיש עשיר להיכנס למלכות האלוהים.“

25הערה זאת הביכה את התלמידים. ”מי, אם כן, יוכל להיוושע?“ שאלו.

26ישוע הביט בהם ואמר: ”למעשה, אף אחד, אולם עם אלוהים הכול אפשרי!“

27”אנחנו עזבנו הכול כדי ללכת אחריך“, אמר פטרוס. ”מה נקבל בתמורה?“

28”כשבן־האדם יישב במלכות על כסא כבודו המפואר,“ השיב ישוע, ”אתם, תלמידי, תשבו על שנים־עשר כסאות ותשפטו את שנים־עשר שבטי ישראל. 29כל מי שוויתר למעני על ביתו, אחיו, אחיותיו, אביו, אמו, אשתו, ילדיו או רכושו – יקבל בתמורה פי מאה ויזכה בחיי נצח. 30אולם רבים מאלה שהם ראשונים עתה יהיו אז אחרונים, ואחדים מהאחרונים עתה יהיו אז ראשונים.“

New International Reader's Version

Matthew 19:1-30

Jesus Teaches About Divorce

1When Jesus finished saying these things, he left Galilee. He went into the area of Judea on the other side of the Jordan River. 2Large crowds followed him. He healed them there.

3Some Pharisees came to test Jesus. They asked, “Does the Law allow a man to divorce his wife for any reason at all?”

4Jesus replied, “Haven’t you read that in the beginning the Creator ‘made them male and female’? (Genesis 1:27) 5He said, ‘That’s why a man will leave his father and mother and be joined to his wife. The two will become one.’ (Genesis 2:24) 6They are no longer two, but one. So no one should separate what God has joined together.”

7They asked, “Then why did Moses command that a man can give his wife a letter of divorce and send her away?”

8Jesus replied, “Moses let you divorce your wives because you were stubborn. But it was not this way from the beginning. 9Here is what I tell you. Anyone who divorces his wife and marries another woman commits adultery. A man may divorce his wife only if she has not been faithful to him.”

10Here is what the disciples said to him. “If that’s the way it is between a husband and wife, it is better not to get married.”

11Jesus replied, “Not everyone can accept the idea of staying single. Only those who have been helped to live without getting married can accept it. 12Some men are not able to have children because they were born that way. Some have been made that way by other people. Others have chosen to live that way in order to serve the kingdom of heaven. The one who can accept this should accept it.”

Little Children Are Brought to Jesus

13Some people brought little children to Jesus. They wanted him to place his hands on the children and pray for them. But the disciples told them not to do it.

14Jesus said, “Let the little children come to me. Don’t keep them away. The kingdom of heaven belongs to people like them.” 15Jesus placed his hands on them to bless them. Then he went on from there.

Rich People and the Kingdom of God

16Just then, a man came up to Jesus. He asked, “Teacher, what good thing must I do to receive eternal life?”

17“Why do you ask me about what is good?” Jesus replied. “There is only one who is good. If you want to enter the kingdom, obey the commandments.”

18“Which ones?” the man asked.

Jesus said, “ ‘Do not murder. Do not commit adultery. Do not steal. Do not be a false witness. 19Honor your father and mother.’ (Exodus 20:12–16; Deuteronomy 5:16–20) And ‘love your neighbor as you love yourself.’ ” (Leviticus 19:18)

20“I have obeyed all those commandments,” the young man said. “What else do I need to do?”

21Jesus answered, “If you want to be perfect, go and sell everything you have. Give the money to those who are poor. You will have treasure in heaven. Then come and follow me.”

22When the young man heard this, he went away sad. He was very rich.

23Then Jesus said to his disciples, “What I’m about to tell you is true. It is hard for someone who is rich to enter the kingdom of heaven. 24Again I tell you, it is hard for a camel to go through the eye of a needle. But it is even harder for someone who is rich to enter the kingdom of God.”

25When the disciples heard this, they were really amazed. They asked, “Then who can be saved?”

26Jesus looked at them and said, “With people, this is impossible. But with God, all things are possible.”

27Peter answered him, “We have left everything to follow you! What reward will be given to us?”

28“What I’m about to tell you is true,” Jesus said to them. “When all things are made new, the Son of Man will sit on his glorious throne. Then you who have followed me will also sit on 12 thrones. You will judge the 12 tribes of Israel. 29Suppose anyone has left houses, brothers or sisters, father or mother, husband or wife, children or fields because of me. Anyone who has done that will receive 100 times as much. They will also receive eternal life. 30But many who are first will be last. And many who are last will be first.