Habrit Hakhadasha/Haderekh

הבשורה על-פי מתי 10

1ישוע קרא אליו את שנים-עשר תלמידיו ונתן להם כוח לגרש רוחות רעות ולרפא כל מיני מחלות.

אלה שמותיהם של שנים-עשר התלמידים: שמעון (הנקרא גם פטרוס), אנדרי (אחיו של שמעון), יעקב (בנו של זבדי), יוחנן (אחיו של יעקב), פיליפוס, בר-תלמי, תומא, מתתיהו (גובה המכס), יעקב (בן-חלפי), תדי, שמעון (מחבורת "הקנאים"), ויהודה איש קריות (זה שהסגיר את ישוע).

ישוע נתן להם את ההוראות הבאות: "אל תלכו אל הגויים או אל השומרונים, כי אם אל הצאן התועה של עם ישראל בלבד. לכו וספרו להם שמלכות השמים קרובה. רפאו את החולים, הקימו את המתים לתחייה, רפאו את המצורעים וגרשו את השדים. אתם קיבלתם הכול חינם אין כסף, לכן אל תדרשו תמורה בעד שירותכם!

"אל תיקחו איתכם זהב, כסף או נחושת. 10 אל תיקחו תרמיל עם בגדים להחלפה, לא נעלים ואף לא מקל הליכה. האנשים שתעזרו להם ידאגו לכם ויטפלו בכם. 11 בבואכם לעיר או לכפר, חפשו שם בן אדם טוב והישארו בביתו עד שיגיע הזמן ללכת לעיר אחרת. 12 כשתכנסו אל הבית, קודם כל ברכו אותו בשלום. 13 אם זהו ביתם של אנשים טובים, הברכה תתקיים; ואם אין אלה אנשים טובים, הברכה תשוב אליכם. 14 בכל עיר או בית שבהם לא יקבלו אתכם, נערו את אבק המקום מעל רגליכם ולכו לדרככם. 15 אני אומר לכם: אף לסדום ועמורה יהיה קל יותר ביום-הדין מאשר לערים אלה.

16 "אני שולח אתכם כמו כבשים בין זאבים. לכן היו ערמומיים כנחשים ותמימים כיונים. 17 אולם היזהרו! כי עלולים לאסור ולשפוט אתכם ולהלקות אתכם בשוטים בבתי-הכנסת. 18 כן, יהיה עליכם להישפט לפני מלכים ומושלים בגללי, אולם זאת תהיה לכם הזדמנות לספר להם ולעולם כולו על אודותיי.

19 "כשיאסרו אתכם, אל תדאגו למה שתגידו במשפט, כי אני אשים בפיכם את המילים הנכונות בזמן הנכון, 20 וכך לא אתם תדברו, כי אם רוח אביכם שבשמים ידבר בפיכם.

21 "אח יבגוד באחיו ויסגירו למוות; אבות ימסרו את בניהם למוות; ילדים יקומו נגד הוריהם וייגרמו למותם. 22 כולם ישנאו אתכם משום שאתם שייכים לי, אולם כל מי שיחזיק מעמד עד הסוף – ייוושע!

23 "אם רודפים אתכם ומציקים לכם בעיר אחת – ברחו לעיר אחרת. לא תספיקו לעבור בין כל הערים עד שבן-האדם יחזור. 24 תלמיד איננו גדול ממורו, ועבד אינו מכובד מאדוניו. 25 התלמיד משתתף בגורל מורו, ומה שיקרה לאדון יקרה גם לעבד. ואם לי, האדון, קראו 'בעל-זבוב' (אדון השדים), אין ספק שכך יקראו גם לכם. 26 אולם אל תפחדו מאלה שמאיימים עליכם, כי יבוא הזמן שהאמת תצא לאור, וכולם יוכלו לראות את מזימות הסתר שלהם.

27 "מה שאני אומר לכם בחושך, לכו והכריזו אותו באור היום. ומה שאני לוחש באוזניכם, השמיעו בקול מעל גגות הבתים.

28 "אל תפחדו מאלה היכולים להרוג את גופכם בלבד, אולם אינם מסוגלים לפגוע בנפשכם! עליכם לפחוד רק מאלוהים היכול להשמיד גם את הגוף וגם את הנפש בגיהינום. 29 אף ציפור דרור (הנמכרת בזול) לא תיפול על הארץ בלי שאביכם שבשמים ידע זאת. 30 אלוהים יודע אף את מספר השערות שעל ראשכם! 31 לכן אל תפחדו! אתם יקרים לאלוהים יותר מציפורים רבות.

32 "כל המודה בי לפני בני-אדם, גם אני אודה בו לפני אבי שבשמים. 33 אולם אם מישהו טוען שאינו מכיר אותי, גם אני לא אכיר בו לפני אבי שבשמים.

34 "אל תחשבו שבאתי להשכין שלום בארץ! לא שלום, כי אם חרב. 35 באתי להמריד בן באביו ובת באמה, ולגרום לכלה למרוד בחמותה. 36 אויביו הגדולים של האדם יהיו דווקא בני-ביתו. 37 אם אתה אוהב את אביך ואת אמך יותר ממני, אינך ראוי להיות תלמידי. ואם אתה אוהב את בנך או את בתך יותר ממני, אינך ראוי לי. 38 אם אינך מוכן לשאת את צלבך וללכת אחרי, אינך ראוי לי.

39 "אם אתה רוצה לשמור על חייך – תאבד אותם, ואם תהיה מוכן לוותר על חייך למעני – תציל אותם.

40 "מי שמקבל אתכם בשמחה – מקבל אותי. ומי שמקבל אותי – מקבל גם את האלוהים ששלח אותי. 41 אם תקבלו בשמחה נביא, משום שהוא איש אלוהים – תקבלו אותו שכר בשמים שמקבל הנביא. ואם תקבלו אנשים טובים וצדיקים, משום שהם אוהבים את ה' – תקבלו אותו השכר שהם מקבלים. 42 ואם בתור תלמידי תתנו לילד קטן כוס מים קרים, אני מבטיח לכם שתקבלו שכר משמעותי על כך."

Nádej pre kazdého

Evanjelium Podľa Matúša 10

Ježiš si vyvolí dvanástich

1 Potom si Ježiš zavolal svojich dvanástich žiakov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a aby uzdravovali každú chorobu tela aj ducha.

Mená týchto dvanástich, ktorých nazval svojimi vyslancami -- apoštolmi, sú: Peter, Petrov brat Andrej, Jakub, syn Zebedejov, jeho brat Ján,

Filip, Bartolomej, Tomáš, bývalý colník Matúš, Alfejov syn Jakub, Tadej,

Šimon Kanaánsky a Judáš Iškariotský, ktorý ho napokon zradil.

Pokyny učeníkom

Nechoďte teraz medzi pohanov a nevchádzajte do samaritánskych miest.

Radšej choďte k Izraelitom, ktorí sa odcudzili Bohu,

a hlásajte, že Božie kráľovstvo sa priblížilo.

Uzdravujte chorých, krieste mŕtvych, očisťujte malomocných, vyháňajte démonov. Čo ste zadarmo dostali, zadarmo rozdávajte!

Neberte si so sebou peniaze

10 ani kapsu so šatstvom a obuvou, ba ani palicu na obranu. Ako robotník dostáva mzdu, tak aj tí, ktorým budete slúžiť, by sa mali o vás postarať.

11 Do ktoréhokoľvek mesta alebo dediny vojdete, spýtajte sa na bohabojného človeka a v jeho dome sa potom ubytujte, kým sa nepustíte na ďalšiu cestu.

12 Keď vstúpite do domu, zaželajte: Pokoj tomuto domu!"

13 Ak vaše posolstvo vďačne prijmú, naplní ich pokoj, ktorý prinášate. Ak odmietnu, na vlastnú škodu, pokoj zostane s vami.

14 Opusťte každé mesto alebo dom, kde by vás ani vaše svedectvo neprijali, nezdržujte sa tam, straste aj prach zo svojich nôh.

15 Vravím vám, že takému mestu bude v deň súdu horšie ako Sodome a Gomore.

16 Posielam vás ako ovce medzi vlky. Buďte teda obozretní ako hady a mierni ako holubice.

17 Dávajte si pozor pred ľuďmi, lebo vás kvôli mne budú vydávať súdom a budú vás bičovať v synagógach,

18 budú vás vláčiť pred vládcov a panovníkov. To všetko bude príležitosťou, aby ste vydali svedectvo im aj celému svetu.

19 Ak vás postavia pred súd, netrápte sa, ako a čo budete hovoriť, lebo dostanete pravé slová v pravý čas.

20 To nebudete hovoriť vy, ale Duch vášho Otca prehovorí prostredníctvom vás.

21 Brat vydá na smrť brata, otec syna, deti sa vzbúria proti rodičom a zabijú ich.

22 Všetci vás budú nenávidieť, lebo sa hlásite ku mne. Ale ten, kto vytrvá až do konca, bude zachránený pre večnosť.

23 Ak vás budú v niektorom meste prenasledovať, utečte do iného. Vravím vám, že nestačíte pochodiť po všetkých izraelských mestách, kým sa Syn človeka opäť vráti.

24 Žiak neprevyšuje svojho učiteľa, ani sluha svojho pána.

25 Žiak znáša údel svojho učiteľa a sluha údel svojho pána. Keď mňa obvinili, že som v spojení s diablom, čo si asi vymyslia na vás!

26 Ale nebojte sa ich! Príde čas, že pravda vyjde najavo a všetko skryté bude odhalené.

27 Čo vám hovorím v tme, povedzte na svetle, a čo vám šepkám do ucha, rozhláste verejne!

28 A nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo -- dušu zabiť nemôžu. Bojte sa toho, ktorý môže zahubiť dušu i telo v pekle.

29 Akú cenu má vrabec? A predsa ani jeden nespadne na zem bez vedomia vášho Otca.

30 A vy máte ešte aj všetky vlasy na hlave zrátané.

31 Preto sa nebojte: Ste omnoho cennejší ako celý kŕdeľ vrabcov.

32 Kto sa ku mne prizná pred ľuďmi, k tomu sa aj ja priznám pred svojím Otcom v nebi.

33 Ale kto ma pred ľuďmi zaprie, toho aj ja zapriem pred svojím Otcom v nebi."

Viera v Krista rozdeľuje ľudí

34 Nemyslite si, že som prišiel priniesť na zem pokoj; nepriniesol som pokoj, ale meč.

35 Viera vo mňa môže rozdeliť syna a otca, dcéru a matku, nevestu a svokru.

36 Nepochopenie a zloba vlastnej rodiny bývajú najhlbšie.

37 Kto má vo svojom srdci na prvom mieste otca alebo matku, syna alebo dcéru, a nie mňa, nie je ma hoden.

38 Kto by ma chcel nasledovať bez ťažkostí, nie je ma hoden.

39 Kto lipne na živote, stratí ho, ale kto je ochotný pre mňa všetko obetovať, ten získa pravý život.

40 Kto prijíma vás, prijíma mňa, a kto prijíma mňa, ten prijíma toho, ktorý ma poslal. Ak prijme niekto môjho svedka s vedomím, že ho posiela Boh, dostane rovnakú odmenu ako on.

41 Kto sa ujme veriaceho pre jeho vieru vo mňa, dostane rovnakú odmenu ako veriaci.

42 A kto by podal čo len pohár vody jednému z najbezvýznamnejších mojich nasledovníkov, určite získa odmenu."