Habrit Hakhadasha/Haderekh

הבשורה על-פי מרקוס 8

1יום אחד כשהתאסף קהל גדול סביב ישוע, שוב לא היה להם מה לאכול. ישוע כינס את תלמידיו כדי לדון במצב.

"אני מרחם על האנשים האלה," אמר. "הם נמצאים כאן כבר שלושה ימים, ונגמר להם האוכל. אם אשלח אותם הביתה רעבים, הם יתעלפו בדרך, מפני שחלקם באו ממקומות רחוקים."

"מאין נמצא להם אוכל במקום השומם הזה?" שאלו התלמידים בפליאה.

"כמה ככרות לחם יש לכם?" שאל ישוע בהתעלמות מהערתם. "שבע", השיבו. ישוע ביקש מהקהל לשבת על הארץ. הוא לקח את שבע ככרות הלחם, הודה לאלוהים עליהן, פרס את הלחם לפרוסות ונתן לתלמידיו כדי שיגישו לקהל. הם מצאו גם כמה דגים קטנים. ישוע ברך עליהם וביקש מתלמידיו להגישם לקהל. למרבית הפלא אכלו כולם עד ששבעו, ולאחר מכן שלח אותם ישוע הביתה. כארבעת-אלפים איש השתתפו בארוחה באותו יום, וכשאספו את השאריות והפירורים הם מילאו שבעה סלים גדולים!"

10 מיד לאחר מכן עלו ישוע ותלמידיו לסירה ושטו לאזור דלמנותא. 11 הפרושים בדלמנותא שמעו על בואו, ובאו להתווכח איתו ולנסותו. אמרו לישוע: "הראה לנו אות מהשמים, ואז נאמין בך."

12 ישוע נאנח אנחה עמוקה והשיב: "לא אחולל למענכם כל פלא ולא אראה לכם כל אות מהשמים. כמה הוכחות דרושות לכם כדי שתאמינו?"

13 ישוע עזב אותם, חזר לסירה ושט לגדה השנייה של הכינרת. 14 התלמידים שכחו לקחת איתם מספיק אוכל, ונותר להם בסירה רק כיכר לחם אחת.

15 בהיותם בסירה הזהיר ישוע את תלמידיו בתקיפות: "היזהרו מהשאור של המלך הורדוס ושל הפרושים!"

16 "למה הוא מתכוון?" שאלו התלמידים זה את זה. לבסוף הגיעו למסקנה שהוא ודאי מדבר על כך ששכחו לקחת איתם מספיק לחם.

17 ישוע הקשיב לשיחתם והגיב: "אתם טועים לגמרי. איני מדבר כלל על הלחם שבסירה. האם קשה לכם כל-כך להבין זאת? 18 למה אתם לא רואים, למה אתם לא שומעים? למה אתם לא קולטים דבר?

19 האם שכחתם את 5000 האנשים שהאכלתי בחמש כיכרות לחם? אמרו לי, כמה לחם נותר לאחר הארוחה?"

"שנים-עשר סלים מלאים," ענו התלמידים במבוכה.

20 "וכאשר האכלתי את 4000 האנשים בשבע ככרות לחם, כמה נותר בסוף?"

"שבעה סלים מלאים ," השיבו התלמידים.

21 "ואתם עוד מעזים לחשוב שאני דואג משום שיש לנו רק כיכר לחם אחת?"

22 בהגיעם לבית-צידה הביאו אליו מספר אנשים אדם עיוור, והתחננו לפניו שיגע בו וישיב לו את ראייתו. 23 ישוע אחז ביד העיוור והוציאו אל מחוץ לכפר, שם ירק בעיניו והניח עליהן את ידיו.

"האם אתה רואה עכשיו?" שאל ישוע.

24 האיש הביט סביבו והשיב: "כן! אני רואה אנשים; אבל הם נראים מטושטשים – כמו עצים מהלכים!"

25 ישוע הניח שוב את ידיו על עיני האיש, והן נרפאו כליל. עתה יכול היה האיש לראות למרחוק בבירור.

26 ישוע שלח אותו הביתה אל משפחתו ואמר: "אל תלך לספר את הדבר לאנשי הכפר; לך ישר הביתה."

27 ישוע ותלמידיו עזבו את הגליל והלכו לכפרי קיסריה של פיליפוס. בדרך שאל ישוע את תלמידיו: "מה אומרים עלי אנשים? למי הם חושבים אותי?"

28 "יש אנשים שחושבים שאתה יוחנן המטביל," ענו התלמידים, "ואחרים חושבים שאתה אליהו הנביא או נביא אחר שקם לתחייה."

29 "מי אתם חושבים שאני?" המשיך ישוע לשאול.

"אתה המשיח!" קרא פטרוס. 30 אולם ישוע הזהיר אותם שלא יגלו זאת לאיש.

31 רק מאז החל ישוע לספר להם על הייסורים המצפים לו, והוא עוד סיפר שראשי הכוהנים, הסופרים והזקנים יגרמו למותו, אך יקום לתחייה לאחר שלושה ימים. 32 ישוע דיבר אתם בגלוי לב, אולם פטרוס לקח אותו הצידה והוכיח אותו: "אל תדבר כך!"

33 ישוע הביט בפטרוס ואמר לו בחומרה: "סור ממני, שטן שכמותך! אתה מסתכל על כך מנקודת ראות אנושית, ולא מנקודת ראותו של אלוהים."

34 ישוע ביקש מתלמידיו להתקרב אליו ולהקשיב. "מי שרוצה להיות תלמידי עליו להתכחש לעצמו, לשאת את צלבו וללכת אחרי. 35 מי שחפץ להציל את חייו – יאבד אותם, אולם מי שיתכחש לחייו למעני ולמען הבשורה – יציל אותם.

36 "איזה רווח יש לאדם שיכול להשיג את כל העולם אבל מפסיד את חייו? 37 מה כבר יכול בן-אדם לתת בתמורה לחייו? 38 דעו לכם, שכל מי שמתבייש בי ובדברי בדור החוטא וחסר האמונה הזה, הוא יהיה לבושה לבן האדם בבואו בכבוד אלוהים עם המלאכים הקדושים."

Swedish Contemporary Bible

Mark 8

Jesus ger mat åt 4 000 personer

(Matt 15:32-39)

1Nu hände det än en gång att mycket folk hade samlats, och att de inte hade något att äta. Jesus kallade då på sina lärjungar och sa:

2”Jag känner medlidande med dessa människor. De har varit hos mig i tre dagar och har inget att äta. 3Om jag skickar hem dem hungriga, kommer de att svimma av utmattning längs vägen. En del av dem bor ju långt härifrån.”

4Men hans lärjungar svarade: ”Var ska man få tag på tillräckligt med mat åt alla dessa människor här i ödemarken?”

5Jesus frågade dem: ”Hur många bröd har ni?” ”Sju”, svarade de.

6Då bad Jesus folket att slå sig ner på marken, och han tog de sju bröden, tackade Gud för dem och bröt dem i bitar. Sedan gav han bitarna till sina lärjungar, som i sin tur delade ut dem till folket. 7Man hade dessutom några små fiskar, och Jesus tackade Gud för dem också och bad sedan sina lärjungar att dela ut dem.

8De åt och blev mätta, och när man samlade ihop det som var över, blev det sju hela korgar. 9Det var omkring 4 000 män[a] där. Jesus skickade sedan hem folket 10och steg i en båt och åkte till trakten av Dalmanuta[b] tillsammans med sina lärjungar.

De religiösa ledarna vill se ett tecken från Gud

(Matt 16:1-4)

11Fariseerna kom ut för att diskutera med Jesus, och för att pröva honom krävde de ett tecken från himlen.

12Jesus suckade djupt och sa: ”Varför söker detta släkte efter ett tecken? Sannerligen säger jag er: detta släkte ska inte få något tecken.” 13Sedan lämnade han dem och steg i båten igen och åkte över till andra sidan.

Jesus varnar för falsk undervisning

(Matt 16:5-12)

14Lärjungarna hade glömt att ta med sig bröd. En enda brödkaka var allt de hade med sig i båten.

15Jesus varnade dem då och sa: ”Akta er noga för både fariseernas och Herodes surdeg.[c]

16De diskuterade med varandra om att de inte hade något bröd.

17När Jesus märkte det sa han till dem: ”Varför diskuterar ni att ni inte har något bröd? Förstår ni fortfarande ingenting? Är era hjärtan så hårda? 18Ni har ögon att se med och ser ändå ingenting, och öron att höra med och hör ändå ingenting. Kommer ni inte ihåg 19att jag mättade mer än 5 000 personer med bara fem bröd? Hur många korgar med rester plockade ni upp den gången?”

”Tolv”, sa de.

20”Och när jag mättade mer än 4 000 personer med sju bröd, hur många korgar fick ni över då?”

”Sju”, svarade de.

21Jesus sa: ”Förstår ni ännu inte?”

En blind man börjar se igen

22När de kom över till Betsaida förde man fram en blind man till Jesus och bad att han skulle röra vid mannen. 23Jesus tog då den blinde mannen vid handen och ledde honom ut ur byn. Sedan spottade han på hans ögon och lade sina händer på honom.

”Kan du se något?” frågade Jesus.

24Mannen såg sig omkring. ”Ja”, sa han, ”jag ser människor. Men de ser ut som träd som går omkring.”

25Då lade Jesus sina händer på mannens ögon en gång till. Och nu blev mannen helt botad och kunde se igen, och han såg allting klart och tydligt.

26Jesus skickade sedan hem honom med uppmaningen: ”Gå inte ens in i byn.”

Petrus kallar Jesus för Messias

(Matt 16:13-16; 16:20; Luk 9:18-21)

27Sedan gick Jesus och hans lärjungar till byarna kring Caesarea Filippi[d]. På vägen frågade han dem: ”Vem säger människorna att jag är?”

28”Somliga säger att du är Johannes döparen”, svarade de, ”några säger att du är Elia[e], och andra att du är någon av profeterna.”

29Då frågade han dem: ”Vem säger ni att jag är?”

Petrus svarade: ”Du är Messias[f].” 30Men Jesus förbjöd dem strängt att tala med någon om honom.

Jesus förutsäger för första gången att han ska dö

(Matt 16:21-23; Luk 9:22)

31Efter det började Jesus undervisa sina lärjungar om att Människosonen måste lida mycket och bli förkastad av folkets ledare, av översteprästerna och de skriftlärda och dödas, men att han efter tre[g] dagar skulle uppstå från de döda. 32Detta sa han helt öppet. Men Petrus drog honom åt sidan och började tillrättavisa honom.

33Jesus vände sig då om och såg bort mot sina lärjungar och sa strängt till Petrus: ”Gå bort ifrån mig, Satan! Det du tänker är människotankar och kommer inte från Gud.”

Lärjungaskapets krav

(Matt 16:24-28; Luk 9:23-27)

34Sedan kallade han till sig allt folket och sina lärjungar och sa till dem:

”Om någon vill följa mig, måste han förneka sig själv, ta sitt kors och följa mig. 35Den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min och evangeliets skull, ska rädda det. 36Vad vinner en människa om hela världen blir hennes, om hon samtidigt mister sitt liv[h]? 37Vad kan hjälpa henne att få det tillbaka? 38Den som inför dessa trolösa och syndiga människor skäms för mig och för de ord jag talar, honom ska Människosonen skämmas för, när han återvänder i sin Faders härlighet tillsammans med de heliga änglarna.”

Notas al pie

  1. 8:9 Jfr Matt 15:32-39, där det framkommer att kvinnor och barn inte var inkluderade i detta antal.
  2. 8:10 En plats som antagligen låg strax söder om Kafarnaum.
  3. 8:15 Jfr Matt 16:11-12 och Luk 12:1, i negativ bemärkelse används surdeg som symbol för hyckleri.
  4. 8:27 Caesarea Filippi var en icke-judisk stad norr om Galileen.
  5. 8:28 Jfr 2 Kung 2:1-11.
  6. 8:29 Se not till Matt 1:1.
  7. 8:31 Se not till Matt 12:40.
  8. 8:36 Jesus talar naturligtvis här om förlusten av evigt liv.