Habrit Hakhadasha/Haderekh

האיגרת אל-העברים 8:1-13

1לסיכום דברינו: יש לנו כהן גדול אידיאלי שיושב עתה לימין האלוהים בשמים, 2ומשרת במקדש האמיתי שהוקם על־ידי אלוהים ולא על־ידי אדם.

3מכיוון שכל כהן צריך להקריב מנחות וזבחים, גם המשיח צריך להקריב קורבן כלשהו.

4אילו המשיח היה חי עדיין עלי־אדמות, לא היו מתירים לו לשרת ככהן, משום שהכוהנים כאן עלי־אדמות מקריבים את הקורבנות על־פי חוקי התורה. 5כוהנים אלה משרתים רק את הדגם וההעתק של מה שקיים בשמים, כי לפני שהחל משה לבנות את משכן אלוהים על־פני האדמה, ציווה עליו אלוהים לבנות את המשכן בדיוק לפי הדגם וההעתק שהראה לו על הר סיני. 6אך לכהן הגדול שלנו יש כהונה חשובה הרבה יותר מזו של כוהני הברית־הישנה, שכן הוא מתווך בברית נעלה יותר שמבוססת על הבטחות נפלאות יותר.

7אילו הייתה הברית הראשונה מושלמת, לא היה צורך בברית חדשה. 8אולם העובדה היא שאלוהים עצמו הביע אי־שביעות רצונו מהברית הראשונה באמירתו:8‏.8 ח 8 ירמיהו לא 31‏-34

”הנה ימים באים, נאם ה׳,

וכרתי את בית ישראל

ואת בית־יהודה ברית חדשה.

9לא כברית אשר כרתי את אבותם

ביום החזיקי בידם להוצאם מארץ מצרים,

אשר המה הפרו את בריתי

ואנכי בעלתי (בחלתי) בם נאם ה׳.

10כי זאת הברית אשר אכרת את בית־ישראל

אחרי הימים ההם, נאם ה׳:

נתתי את תורתי בקרבם ועל לבם אכתבנה,

והייתי להם לאלוהים והמה יהיו לי לעם;

11ולא ילמדו עוד איש את רעהו

ואיש את אחיו לאמור:

דעו את ה׳, כי כולם ידעו אותי

למקטנם ועד גדולם נאם ה׳.

12כי אסלח לעוונם ולחטאתם לא אזכר עוד.“

13בהגדרתו ”ברית חדשה“ הוא קבע את התיישנות הברית הראשונה, ואם הברית הראשונה ישנה, הרי שהיא חולפת.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Hebreos 8:1-13

Jesusca mushujta Dios cusha nishcata mañashpa Cujmi

1Cancunaman huillacushca callari yuyaipica, ñucanchijca curacunata Mandaj Curatami charinchij. Paica jahua pachapimi jatun tiyarinapi, tucuita Mandaj Diospaj alli ladopi tiyacun, nishpami huillacurcanchij. 2Paica, Mandaj Diostaj rurashca, Paipajlla Ucupimi, curacuna rurana cashcata ruracun. Chai huasica, mana Diospaj nishpa runacunalla rurashca huasichu.

3Curacunata mandaj curacunaca, tucuicunallatatajmi imallata Diosman cushcatapish, animalcunatapish Diosman cushpa huañuchina can. Chashna cajpica Jesuspish, Diosman cunataca charinmari. 4Mandashcapi nishca shina, Diosman cushcacunata cuj curacuna tiyajpirajca, Paica cai pachapi cashpapish curallapish mana canmanchu carca. 5Diosca, Paipaj Carpa huasita rurachun Moisesta mandashpaca: «Riqui, ima shinalla ruranata chai urcupi ricuchishca shinataj tucuita rurangui» nircami. Chaimantami chai curacunaca, jahua pachapi tiyajta ricuchij llandu shinalla caj huasipi Diospajta rurancuna. 6Ashtahuanpish Jesusca, ñaupa cusha nishcata yalli allicunata cungapaj Dios ari nishcata mañashpa Cuj Curamari. Chaimantami, ñaupa curacunata yalli alli Curapish carca.

7Dios ñaupaman rurana tucushcallataj alli cashca cajpica, mana shujtaj mushujta rurana tucunmanchu carca. 8Diosca, paicunata jarcana tucujpimi, cashna rimashca carca:

«Mandaj Diosca, cashnapishmi nin:

“Shamuj punllacunapica Israelpaj huahuacunahuanpish,

Judapaj huahuacunahuanpish, mushujtami ari ninacushun.

9Paicunapaj ñaupa yayacunata maquimanta aisashpa,

Egiptomanta llujshichi punllapi,

paicunahuan ari ninacushcata shinaca mana rurashachu.

Paicuna ñucahuan ari ninacushcata mana pajtachishcamantami,

shitashcata saquircani.”

10Mandaj Diosca, cashnami nin:

“Shamuj punllacunapica, israelcunahuanca cashna ruranatami ari ninacushun:

‘Ñuca mandashcacunataca, paicunapaj yuyaipimi churasha,

paicunapaj shungupimi chaitaca quillcasha.

Ñucaca paicunapaj Taita Diosmi casha,

paicunapish ñuca agllashcacunami canga’ ” ninmi.

11Rijsishcacunatapish, huauquicunatapish, pi mana:

“Mandaj Diosta rijsi” nishpa yachachina cangachu.

Uchillacunamanta callarishpa, jatuncunacama, tucuicunami ñucataca rijsingacuna.

12Ima mana ruranata paicuna rurashcatapish perdonashami.

Paicunapaj juchacunatapish, ima millaita rurashcacunatapish

ña manataj yuyarishachu» ninmi.

13Diosca, ‘Mushuj ruranatami rurasha’ nishpaca, ñaupa tiyashca ña mauca cajpimi, mushujta rurangapaj ari nishca. Ñaupaman ari ninacushcaca maucayashpa ña chingarigrijpimi, mushujtaca rurasha nishca.