Habrit Hakhadasha/Haderekh

האיגרת אל-העברים 13:1-25

1המשיכו לאהוב איש את אחיו באמת ובתמים. 2אל תשכחו להכניס אורחים, כי יש כאלה שאירחו מלאכים בביתם בלי שידעו זאת. 3זכרו את האסירים בכלא; השתתפו בסבלם כאילו אתם עצמכם אסורים יחד אתם. השתתפו בכאבם של הסובלים כאילו התייסרתם יחד איתם.

4כבדו את נשואיכם ושמרו על נאמנותכם וטוהר גופכם, כי אלוהים יעניש את כל הזונים והנואפים.

5התרחקו מאהבת כסף ושמחו בחלקכם, כי אלוהים אמר: ”לעולם לא אאכזב ולא אעזוב אותך!“13‏.5 יג 5 תרגום חופשי של יהושע א 5 6משום כך יכולים אנו לומר בביטחון וללא ספק: ”ה׳ בעוזרי ואיני פוחד מאיש!“13‏.6 יג 6 תרגום חופשי של תהלים קיח 6

7זכרו את מנהיגיכם אשר לימדו אתכם את דבר ה׳; חישבו על דרך חייהם והשתדלו לבטוח בה׳ כמוהם.

8ישוע המשיח אינו משתנה; כפי שהיה בעבר כך הוא בהווה, וכך גם יישאר לנצח! 9אל תלכו שולל אחרי רעיונות זרים וחדשים, כי מוטב לחזק את לבנו בחסד אלוהים, מאשר להקדיש את כל תשומת לבנו לטקסי־מאכל שלא הועילו למשתתפים בהם. 10יש לנו מזבח שאינו מועיל לאלה שממשיכים לחפש ישועה באמצעות קיום התורה. 11לפי חוקי התורה הביא הכהן הגדול את דם הבהמות אל הקודש כדי לכפר על החטא, ואילו גוף הבהמה נשרף מחוץ למחנה. 12משום כך גם ישוע סבל ומת מחוץ לעיר. 13לכן, הבה נצא לקראתו אל מחוץ לעיר (כלומר, מחוץ לענייני העולם הזה) ונהיה מוכנים לשאת את חרפתו. 14כי העולם הזה אינו ביתנו; אנו מצפים לעיר שעתידה לבוא.

15בעזרת המשיח נקריב לאלוהים בכל עת זבח תודה, כלומר, נודה לו בפינו ונכריז על נאמנותנו לשמו. 16אל תשכחו לעשות מעשים טובים ולשתף את העניים במה שיש לכם, כי קורבנות כאלה רצויים לה׳.

17צייתו למנהיגיכם וכבדו את סמכותם, כי הם דואגים לכם ללא ליאות, כמי שעתידים למסור על כך דין וחשבון. הקלו עליהם; אפשרו להם לבצע את תפקידם בשמחה, ללא צער וללא כאב, כי אחרת תסבלו גם אתם. 18התפללו בעדנו, כי מצפוננו נקי וברצוננו לשמור עליו כך. 19במיוחד עתה אני זקוק לתפילתכם, כדי שאוכל לשוב אליכם במהרה.

20ואלוהי השלום, אשר בדם הברית החדשה והנצחית העלה מן המתים את רועה הצאן הגדול – את ישוע המשיח אדוננו – 21יצייד אתכם בכל מה שדרוש לכם כדי למלא את רצונו, ויעשה בכם את הרצוי בעיניו על־ידי ישוע המשיח, אשר לו הכבוד לעולמי עולמים. – אמן.

22אחים יקרים, אנא, הקשיבו בסבלנות למה שכתבתי במכתבי זה, שהרי זהו מכתב קצר. 23אני רוצה להביא לידיעתכם שאחינו טימותיוס שוחרר מהכלא. אם הוא יבוא לכאן בקרוב, אבוא יחד איתו לבקר אתכם.

24מסרו דרישת־שלום לכל מנהיגיכם ולכל המאמינים שנמצאים שם. המאמינים באיטליה שואלים לשלומכם. 25חסד אלוהים עם כולכם. – אמן.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Hebreos 13:1-25

Tucui crijcuna Dios cushicunata causaichij

1Caishujhuan chaishujhuan cʼuyanacunataca, amataj saquichijchu. 2Huasiman shamujcunata chasquinataca, amataj cungaringuichijchu. Maijancunaca huasipi alli chasquishpaca, pi cashcata mana yachashpa, angelcunatamari chasquishcacuna. 3Preźu tiyacujcunatapish paicunahuan tandalla tiyacuj shina llaquinguichij. Macashpa llaquichishcacunamantapish, cancunapaj aichapi chai llaquita apashca shina nanaringuichij.

4Caźarashpa causanataca, tucuicunallataj mai sumaj alli nishpa, jahuaman churanguichij. Ama shujtajhuan chayarinacushpa mapayanguichijchu. Manaraj caźarashpa chayarijcunatapish, caźarashca jahua huainayacuntapish Taita Diosmi llaquichinga.

5Chaimanta ama ashtahuan ashtahuan charinallata munaichijchu. Cunan imata charishcacunallahuan cushi caichijlla. Diosca:

«Cantaca mana cungarishachu,

mana saquishachu» nishcamari.

6Chaimanta ñucanchijca, Diospi shunguta churashpami:

«Mandaj Diosca, ñucata ayudajmi.

¿Pitaj ñucataca imata rurangari?» nina canchij.

7Cancunaman Diospaj Shimita yachachij michijcunata yuyarichij. Paicuna ima shina causashcata yuyarishpa, cancunapish Jesucristotaca paicuna shina catichij. 8Jesucristoca sarunpish, cunanpish, huiñaitapish Paillatajmari.

9Cancunaman ima mana yachashca shujtajta yachachijpica, chaitaca ama catichijchu. ‘Caita micunami alli, chaita micunaca mana allichu’ nishcata yuyanapaj randica, mana cʼuyaipajta Dios cʼuyashcata ñucanchij shungupi ashtahuan chai yuyailla canamari alli. Chashna imalla micuna cashcata yachachishcata catijcunaca manapish ima allita japishcacunachu.

10Ñucanchijca, Diosman cushpa rupachina shuj altartamari charinchij. Chai altarmantaca, Diospaj Carpa huasipi Diosta servij curacunaca, mana micui tucuncunachu. 11Curacunata mandaj curallami, Diospajlla ashtahuan chʼicanchishca ucumanca, animalcunapaj yahuarta juchamanta Diosman cungapaj apan. Animalcunapaj aichataca, Carpa huasimanta llujshichishpa canllamanmi rupachincuna. 12Chashnallatajmari Jesuspish, Pai jichashca yahuarhuan tucuicunata ima juchachina illajta rurangapajca, pueblomanta canllaman llaquita apashpa huañurca. 13Shinashpaca ñucanchijpish, Jesús shinallataj pueblomanta canllaman llujshishpa, pinganayaj llaquita Pai apashca shinallataj apashunchijlla. 14Huiñaita mana chingarina pueblotaca, caipica mana charinchijchu. Ashtahuanpish shamuj punllapi ricurina pueblotami, chai yuyai mashcacunchij.

15Chaimantami, Jesucristomanta Taita Diostaca, ‘Allimari cangui’ nicunalla canchij. Taita Diosman animalta cushpa huañuchina shinaca, shimihuan Diosta ‘Allimari cangui’ ninami. 16Shinallataj pipaj ima allita ruranatapish, caishuj chaishuj caranacunatapish amataj cungaringuichijchu. Diosman animalta cushpa huañuchij shina chashna rurajpimi, Taita Diosca cushicun.

17Cancunata michijcunata caźuichij. Paicunaca, cancunapaj almata cuidana yuyaillami purincuna. Chaita rurashcamantaca, Diosman ricuchina cashcata yachashpami, chai yuyai purincuna. Chaita paicuna llaquilla shunguhuan ruranapaj randica, cushicushpa rurachun paicunahuan alli caichij. Paicuna imatapish llaquilla rurajpica, cancunaca ima allita mana japinguichijchu.

18Tucui imapish alli llujshichun, allita pushana yuyaihuanmi canchij. Chaimanta ñucanchijmantaca, Diosta mañapaichij. 19Shinallataj ñucata cancunapajman Dios utca tigrachishpa pushachun nishpapishmi, ashtahuanca Diostaca mañapaichij nini.

20Sumaj causaita cuj Taita Diosmi, ñucanchij Apu Jesucristotaca, huañushcacunapaj chaupimanta causachirca. Jesucristoca, Dios huiñaipaj ruranata ari nishcata pajtachishpami, Paipaj yahuarta jicharca. Chaimantami Paipaj ovejacunata Jatun Michij tucurca. 21Cancunataca, Taita Diosllataj tucui imatapish Pai munashca shina allita rurajcuna canata yachachichun. Shinallataj Jesucristomantaca tucui ñucanchijllatataj, Pai munashca shinata rurachichun. Pai Jesucristolla huiñai huiñaita sumajyachishca cachun. Chashna cachun.

22Ashallatami cancunata cunashpa quillcani. Tucuicunallataj chaitaca, sumajta uyapaichij.

23Ñami ñucanchij huauqui Timoteotaca, preźumanta cacharirca. Pai utca caiman shamujpica, paihuanmi cancunata ricunaman shamusha.

24Cancunata tucui michijcunatapish, tucui Diospajlla cajcunatapish “ ‘¿Allillachu canguichij?’ ninmi” nipaichij. Italiapi causacuj crijcunapish ‘¿Allillachu canguichij?’ ninmi.

25Diosca, tucui cancunaman Paipaj jatun cʼuyaita cushca cachun. Chashna cachun.