Habrit Hakhadasha/Haderekh

האגרת אל-העברים 2

1עלינו להקדיש תשומת-לב רבה לאמת אשר שמענו, כדי שלא נסטה ממנה בשום פנים ואופן! שכן אם דברי התורה שמסרו המלאכים למשה רבנו הוכחו כדברי אמת, וכל מי שלא ציית להם קיבל את העונש שמגיע לו, כיצד נימלט אנחנו מעונש, אם נתעלם מהישועה הנפלאה הזאת שהוכרזה על-ידי האדון, ושסופרה לנו מפי עדים אשר שמעוה מפיו? אלוהים עצמו העיד עליה והראה לנו שזוהי בשורת אמת, באמצעות אותות, נסים, נפלאות ועל-ידי העובדה שהעניק, כרצונו, מתנות וכישרונות מאת רוח הקודש לכל המאמינים בבשורה.

העולם הבא שעליו אנו מדברים לא יהיה בשליטת המלאכים, שהרי דוד אומר לאלוהים[a]:

"מה אנוש כי תזכרנו, ובן-אדם כי תפקדנו

ותחסרהו מעט מאלוהים, וכבוד והדר תעטרהו

ותמשילהו במעשי ידיך,

כל שתה (הנחת) תחת רגליו."

שימו לב שכתוב כי אלוהים הניח לרגליו הכול; אין דבר שלא הוכנע והונח לרגלי המשיח!

עדיין לא ראינו את הכול מונח לרגליו, אך אנו רואים את ישוע – שלזמן מה נהיה נחות מהמלאכים – מעוטר על-ידי אלוהים בהדר ובכבוד, משום שסבל למעננו עד מוות. כן, על-שום חסדו של אלוהים טעם המשיח מוות בעד כל אדם בעולם. 10 האלוהים, שעל-ידו ולכבודו קיים הכול, מצא לנכון להביא סבל על ישוע, כי במעשה זה הושיע אנשים רבים מספור. ובאמצעות הסבל נעשה ישוע, שר ישועתנו, מושלם וראוי לתפקידו.

11 אנחנו שקודשנו על-ידי ישוע, כולנו בנים לאותו אב ולכן ישוע אינו מתבייש לקרוא לנו אחים, 12 כפי שאמר[b]: "אספרה שמך לאחי, בתוך קהל אהללך". 13 במקום אחר הוא אומר[c]: "קותי לו". והוא גם אומר[d]: "הנה אנכי והילדים אשר נתן לי ה'"

14 מכיוון שאנחנו, הילדים, עשויים בשר ודם, גם המשיח לבש דמות בשר ודם, כדי שעל-ידי מותו יכריע את השטן אשר לו שליטה על המוות. 15 בדרך זאת שיחרר המשיח את כל אלה שהיו משועבדים לפחד מן המוות במשך כל ימי חייהם.

16 כולנו יודעים שהמשיח לא בא בדמות מלאך, אלא בצורת אדם מזרע אברהם – כיהודי. 17 ישוע צריך היה להידמות לאחיו בכל דבר, כדי שיוכל להיות כוהן גדול, רחמן ונאמן, שמכפר על חטאינו בעיני אלוהים. 18 מכיוון שהמשיח עצמו סבל והתענה כשהשטן ניסה לפתותו, הוא יכול לעזור עתה לכל אלה שעומדים בניסיונות ובפיתויים.

Notas al pie

  1. האגרת אל-העברים 2:6 תהלים ח 5- 7
  2. האגרת אל-העברים 2:12 תהלים כב 23
  3. האגרת אל-העברים 2:13 ישעיהו ח 17
  4. האגרת אל-העברים 2:13 ישעיהו ח 18

Ang Pulong Sang Dios

Hebreo 2

Ang Kaluwasan

1Gani kinahanglan gid naton nga tipigan sing maayo ang mga kamatuoran nga aton nabatian agod indi kita magtalang. Hunahunaa bala ninyo; ang Kasuguan nga ginpadala paagi sa mga anghel napamatud-an nga matuod gid, kag ang kada isa nga wala nagsunod ukon wala nagtuman sini ginsilutan suno sa iya nahimo nga sala. Gani indi gid kita makaluwas sa silot kon indi ta pagsapakon subong ining kaluwasan nga wala gid sing kapareho. Ang Ginoo mismo amo ang una nga nagbantala sang sini nga kaluwasan, kag ginpamatud-an ini sa aton sang mga tawo nga nakabati sa iya. Kag ginpamatud-an pa gid ini sang Dios paagi sa nagkalain-lain nga mga milagro kag makatilingala nga mga butang, kag sa nagkalain-lain nga mga abilidad nga iya ginpanagtag paagi sa Espiritu Santo suno sa iya gusto.

Nag-abot ang Kaluwasan Paagi kay Cristo

Karon, kon parte sa palaabuton nga kalibutan nga ginasiling namon, indi ang mga anghel ang ibutang sang Dios nga magadumala; tungod kay amo ini ang nakasulat sa Kasulatan,

O Dios, ano gid bala ang tawo nga ginadumdom mo gid?
Ahaw tawo man lang siya, ngaa ginakabalak-an mo gid?
Sa malip-ot nga tion ginhimo mo siya nga mas manubo sang sa mga anghel.
Pero ginpadunggan mo siya pareho sa hari,
kag ginpasakop mo sa iya ang tanan nga butang.”[a]

Ang ginasiling sang Kasulatan nga sakop sang tawo ang tanan nga butang nagakahulugan nga magaabot ang adlaw nga wala gid sing butang nga indi ipasakop sa tawo. Pero sa karon nahibaluan ta nga indi pa sakop sang tawo ang tanan nga butang. Pero kon parte kay Jesus, nahibaluan ta nga sa malip-ot nga tion ginhimo siya sang Dios nga mas manubo sang sa mga anghel, agod paagi sa bugay sang Dios, mapatay siya para sa tanan nga tawo. Kag karon ginpadunggan siya bilang hari tungod sa iya gin-antos nga kamatayon. 10 Ginhimo sang Dios ang tanan nga butang, kag ginhimo niya ini para sa iya kaugalingon. Gani bagay gid lang nga magtugot siya nga mag-antos si Jesus, agod makompleto ni Jesus ang ginapahimo sa iya bilang ginahalinan sang kaluwasan. Sa sini nga paagi madamo nga mga tawo ang mangin iya mga anak nga iya padunggan.

11 Si Jesus ang nagalimpyo sa aton mga sala. Kag ang iya Amay amo man ang aton Amay. Amo ina nga wala siya nahuya magtawag sa aton nga iya mga utod. 12 Amo ini ang iya ginsiling sa iya Amay,

“Ipahayag ko sa akon mga utod ang imo mga ginhimo;
kag magakanta ako sang pagdayaw sa imo sa ila mga pagtililipon.”[b]

13 Kag nagsiling pa siya,

“Magasalig gid ako sa Dios.”[c]

Kag nagsiling pa gid siya,

“Ari ako kag ang mga anak nga ginhatag sang Dios sa akon.”[d]

14 Kag tungod nga ang ining ginatawag niya nga mga anak mga tawo nga may lawas kag dugo, si Jesus mismo nagpakatawo man agod ihalad niya ang iya kaugalingon para sa ila, kay paagi sa iya kamatayon mapierdi niya si Satanas nga amo ang ginahalinan sang kamatayon sang mga tawo. 15 Sa amo nga paagi ginluwas niya sila nga nangin ulipon sa kahadlok sa bug-os nila nga kabuhi tungod sang ila kahadlok sa kamatayon. 16 Gani maathag gid nga indi ang mga anghel ang ginabuligan ni Jesus, kundi ang mga kaliwat ni Abraham. 17 Amo ina nga kinahanglan gid nga mangin tawo si Jesus nga pareho gid sa iya mga utod sa tanan nga bagay, agod mangin ila siya nga pangulo nga pari nga maluluy-on kag masaligan, nga makahalad sa Dios para matubos ang mga tawo sa ila mga sala. 18 Siya mismo nakaagi sang mga pag-antos sang ginsulay siya, gani sarang gid siya makabulig sa mga tawo nga ginasulay.