Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס השנייה אל-טימותי 4

1אני מצווה עליך לפני אלוהים ולפני אדוננו ישוע המשיח, אשר ישפוט את החיים ואת המתים בבואו ובמלכותו: הטף את דבר האלוהים בכל עת – בכל הזדמנות שבאה לידך, בין אם זה נוח או לא. הוכח, הזהר ותקן את אנשיך כשיש צורך בכך; עודד אותם לעשות את הטוב ולמד אותם בסבלנות את דבר ה'. כי יבוא הזמן שהאנשים לא יקשיבו לאמת, ויחפשו מורים שילמדו אותם מה שהם רוצים לשמוע. הם לא יקשיבו לדבר אלוהים, ויפנו בשמחה לאגדות ולשקרים.

אבל אתה שמור על קור רוחך, ואל תפחד לסבול למען האדון. הדרך אנשים אחרים לאמונה במשיח, ובצע את כל המוטל עליך על הצד הטוב ביותר.

אני אומר לך דברים אלה משום שלא נותר לי זמן רב להיות איתך. שעתי קרבה – תוך זמן קצר אעבור מן העולם הזה ואהיה בשמים. נלחמתי את המלחמה הטובה למען האדון, רצתי במרוץ הגדול ותמיד נשארתי נאמן לו. הגיעה העת שאנוח. עתה שמור לי בשמים כתר צדקה אשר האדון, שופט-הצדק, ייתן לי ביום שובו, ולא רק לי, כי אם לכל אלה שמצפים לשובו בכיליון עיניים.

אנא, בוא אלי במהירות האפשרית, 10 כי דימס עזב אותי בגלל אהבתו לדברי העולם הזה, והלך לתסלוניקי. קריסקיס הלך לגלטיא, וטיטוס הלך לדלמטיה. 11 רק לוקס נמצא איתי. הבא איתך את מרקוס, כי אני זקוק לעזרתו.

12 (גם טוכיקוס איננו כאן, כי שלחתיו לאפסוס). 13 אנא, הבא איתך את מעילי אשר השארתי אצל אחינו קרפוס, ואת הספרים, והחשוב ביותר – את כתבי הקלף.

14 אלכסנדרוס חרש הנחושת עולל לי רעות רבות. ישלם לו אלוהים כגמולו.

15 היזהר ממנו, כי הוא מתנגד בחריפות לכל מה שאנחנו מאמינים.

16 כשהביאו אותי למשפט בפעם הראשונה, איש לא היה כאן כדי לעזור לי; כולם ברחו להם. (אני מקווה שאלוהים לא ישפוט אותם על כך). 17 אך האדון חיזק אותי ועזר לי, כדי שאוכל להטיף את הבשורה באומץ לכל העולם, ובכך הצילני מלוע הארי. 18 אכן, האדון יצילני תמיד מכל רע ויביאני אל מלכותו בשמים. לאלוהים הכבוד לעולם ועד. – אמן.

19 אנא, מסור דרישת-שלום בשמי לפריסקה, לעקילס ולאלה שגרים בביתו של אוניסיפורוס. 20 ארסטוס נשאר בקורינתוס, ואת טרופימוס השארתי חולה במיליטוס.

21 השתדל לבוא לכאן לפני בוא החורף. אובולוס, פודיס, לינוס, קלודיה וכל האחים דורשים בשלומך.

22 אדוננו ישוע המשיח יברך אותך ויהיה עם רוחך. – אמן.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

2 Timoteo 4

1Apunchij Jesucristo shamushpami, Pai mandanapica, causajcunatapish, huañushcacunatapish, paicuna ima rurashcata ricuchinga. Taita Diospish, Pai Apunchij Jesucristopish ricucujpimi, canmanca caita mingani: Diospaj Shimitaca uyasha nijpi, mana uyasha nijpipish, alli yuyaita japingacama huillacuilla, rimacuilla, cunacuilla. Ama p'iñarishpa, alli shunguhuan yachachicuilla. Allita yachachishcata mana uyasha nina punllacuna chayamucunmi. Chai punllacunapica, paicuna munashcallata yachachichun nishpami, chashna achca yachachijcunata mashcangacuna. Cashcatataj yachachishcataca mana uyanachishpami, yanga parlocunallata uyangacuna. Ashtahuanpish canca, alli yuyaiyuj cangui. Ima llaqui shamujpipish apashpa, alli huillaita rurana cashcata rurangui. Can rurana cashcataca, alli pajtachingui.

Ñuca huañuica, ñallami chayamucun. Ñallami, Diosman cushpa huañuchichun, japi tucugrini. Ñucaca, alli macanacushpami mishashcani. Chayana cashcamanpish chayashcanimi. Ñuca crishcataca huaquichishcanimi. Q'uipata ricujpica, cashcata ñuca rurashpa causashcamanta japina coronaca, huaquichishcami tiyacun. Chaitaca, cashcata ricushpa imatapish cuj Apunchij Jesusmi, Pai shamui punllapi ñucaman cunga. Mana ñucallamanchu cunga, Pai shamunata c'uyaihuan tucui chapacujcunamanpishmi cunga.

Timoteotaca Pabloca utcashpa shamuchun nishcami

Ima shinapish ñucataca, utca ricuj shamuiari. 10 Demas shuti runaca, cai pachapi charinacunata munashpami, ñucata shitashpa Tesalonicaman rirca. Crescentepish, Galaciamanmi rirca. Titopish, Dalmaciamanmi rirca. 11 Lucasllami ñucahuan caipi tiyacun. Can shamushpaca, Marcosta pushamupangui. Paipish Diospajta ñucahuan ruranapajca, allimi. 12 Tiquicotaca, Efesomanmi cacharcani. 13 Troasta shamushpa, Carpopaj huasimanta, ñuca mingamushca churanatapish, librocunatapish apamungui. Quillcana caracunatapish, pajta cungarimunguiman.

14 Fierrocunata tacashpa imatapish ruraj Alejandroca, ñucataca tucui layami llaquichirca. Pai ñucata llaquichishcamantaca, Apunchij Jesusca chashnallataj tigrachichun. 15 Paica, ñucanchij huillacujpica, tucui layami jarcarca. Cantapish llaquichingallatajmari, yuyaipi puringui.

16 Juezcunapaj ñaupajpi ñuca punta mitsaricujpica, pi mana ñucataca yuyarircachu. Tucuicunami cungarishpa shitahuarcacuna. Paicuna chashna rurashcataca, Diosca amalla yuyarishca cachun. 17 Tucuicuna shitajpipish, Apunchij Jesusca ñuca c'uchupimi carca. Imata rurai tucunatapish Pai cujpimi, huillana cashca alli huillaitaca, tucui mana israelcuna uyachun, paicunamanpish huillai tucurcani. Paillataj ñucahuan cashpami, leonpaj shimimanta quishpichihuarca. 18 Apunchij Jesusmi ñucataca, tucui millaimanta quishpichishpa, jahua pachapi Pai mandacunpi cangacama huaquichinga. Paitaca, huiñai huiñaita sumajyachishca cachun. Chashna cachun.

Tucuchingapajmi ‘¿Allillachu canguichij?’ nishca

19 Priscilatapish, paipaj cusa Aquilatapish, Onesíforo paipaj tucui huasipi causajcunatapish, “ ‘¿Allillachu canguichij?’ ninmi” nipai. 20 Erastoca, Corintopimi saquirirca. Cutin Trofimotaca, Miletopimi ungushcata saquimurcani. 21 Canca, ima shinapish manaraj chiri punllacuna callarijpi, utca shamuiari. Eubulopish, Pudentepish, Linopish, Claudiapish, tucui caishuj crijcunapish ‘¿Allillachu cangui?’ nincunami.

22 Apunchij Jesucristoca, cambaj espirituhuan cachun. Diosca, cancunaman Paipaj jatun c'uyaita cushca cachun. Chashna cachun.