Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס השנייה אל-טימותיוס 4:1-22

1אני מצווה עליך לפני אלוהים ולפני אדוננו ישוע המשיח, אשר ישפוט את החיים ואת המתים בבואו ובמלכותו: 2הטף את דבר האלוהים בכל עת – בכל הזדמנות שבאה לידך, בין אם זה נוח או לא. הוכח, הזהר ותקן את אנשיך כשיש צורך בכך; עודד אותם לעשות את הטוב ולמד אותם בסבלנות את דבר ה׳. 3כי יבוא הזמן שהאנשים לא יקשיבו לאמת, ויחפשו מורים שילמדו אותם מה שהם רוצים לשמוע. 4הם לא יקשיבו לדבר אלוהים, ויפנו בשמחה לאגדות ולשקרים.

5אבל אתה שמור על קור רוחך, ואל תפחד לסבול למען האדון. הדרך אנשים אחרים לאמונה במשיח, ובצע את כל המוטל עליך על הצד הטוב ביותר.

6אני אומר לך דברים אלה משום שלא נותר לי זמן רב להיות איתך. שעתי קרבה – תוך זמן קצר אעבור מן העולם הזה ואהיה בשמים. 7נלחמתי את המלחמה הטובה למען האדון, רצתי במרוץ הגדול ותמיד נשארתי נאמן לו. הגיעה העת שאנוח. 8עתה שמור לי בשמים כתר צדקה אשר האדון, שופט־הצדק, ייתן לי ביום שובו, ולא רק לי, כי אם לכל אלה שמצפים לשובו בכיליון עיניים.

9אנא, בוא אלי במהירות האפשרית, 10כי דימס עזב אותי בגלל אהבתו לדברי העולם הזה, והלך לתסלוניקי. קריסקיס הלך לגלטיא, וטיטוס הלך לדלמטיה. 11רק לוקס נמצא איתי. הבא איתך את מרקוס, כי אני זקוק לעזרתו.

12(גם טוכיקוס איננו כאן, כי שלחתיו לאפסוס). 13אנא, הבא איתך את מעילי אשר השארתי אצל אחינו קרפוס בטרואס, ואת הספרים, והחשוב ביותר – את כתבי הקלף.

14אלכסנדרוס חרש הנחושת עולל לי רעות רבות. ישלם לו אלוהים כגמולו.

15היזהר ממנו, כי הוא מתנגד בחריפות לכל מה שאנחנו מאמינים.

16כשהביאו אותי למשפט בפעם הראשונה, איש לא היה כאן כדי לעזור לי; כולם ברחו להם. (אני מקווה שאלוהים לא ישפוט אותם על כך). 17אך האדון חיזק אותי ועזר לי, כדי שאוכל להטיף את הבשורה באומץ לכל העולם, ובכך הצילני מלוע הארי. 18אכן, האדון יצילני תמיד מכל רע ויביאני אל מלכותו בשמים. לאלוהים הכבוד לעולם ועד. – אמן.

19אנא, מסור דרישת־שלום בשמי לפריסקה, לעקילס ולאלה שגרים בביתו של אוניסיפורוס. 20ארסטוס נשאר בקורינתוס, ואת טרופימוס השארתי חולה במיליטוס.

21השתדל לבוא לכאן לפני בוא החורף. אובולוס, פודיס, לינוס, קלודיה וכל האחים דורשים בשלומך.

22אדוננו ישוע המשיח יברך אותך ויהיה עם רוחך. – אמן.

Nouă Traducere În Limba Română

2 Timotei 4:1-22

1Te rog fierbinte1 Vezi nota de la 2:14. înaintea lui Dumnezeu și a lui Cristos Isus, Care urmează să judece viii și morții, și ținând seama de venirea Lui și Împărăția1, 18 Împărăția (lui Dumnezeu) reprezintă domnia lui Dumnezeu, fiind în același timp o realitate prezentă și o speranță în viitor. Lui: 2predică Cuvântul, fii pregătit la momentul potrivit sau la cel nepotrivit, corectează, mustră, îndeamnă cu toată răbdarea și învățătura! 3Căci va veni vremea când oamenii nu vor suporta învățătura sănătoasă, ci își vor îngrămădi învățători după poftele lor, ca să le gâdile auzul. 4Își vor întoarce auzul de la adevăr și se vor duce după mituri. 5Însă tu fii treaz în toate lucrurile, îndură suferințele, fă lucrarea unui evanghelist, împlinește‑ți slujba!

6Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură6 Vezi Ex. 29:38-40., și vremea plecării mele este aproape. 7M‑am luptat lupta cea bună, mi‑am sfârșit alergarea, am păzit credința. 8De acum înainte îmi este păstrată coroana dreptății, pe care mi‑o va da Domnul, Judecătorul cel Drept, în ziua aceea, și nu numai mie, ci tuturor celor care vor fi iubit venirea Lui.

Instrucțiuni personale

9Străduiește‑te să vii la mine cât de repede! 10Demas, din dragoste pentru veacul de acum, m‑a părăsit și s‑a dus la Tesalonic. Crescens s‑a dus în Galatia, iar Titus în Dalmația10 Provincie romană (numită și Iliria), situată în partea de E și NE a Mării Adriatice, în nordul provinciei Macedonia.. 11Numai Luca este cu mine. Ia‑l pe Marcu și adu‑l cu tine, pentru că îmi este de folos în slujire. 12Pe Tyhikos l‑am trimis la Efes. 13Când vii, adu și mantaua pe care am lăsat‑o în Troa, la Karpos, precum și sulurile, mai ales13 Sau: și anume. pergamentele.

14Alexandru, căldărarul, mi‑a făcut mult rău. Domnul îl va răsplăti după faptele lui. 15Păzește‑te și tu de el, pentru că s‑a împotrivit foarte tare cuvintelor noastre.

16La primul meu răspuns de apărare, nimeni nu a stat alături de mine, ci toți m‑au părăsit. Să nu li se ia în considerare lucrul acesta! 17Însă Domnul a stat lângă mine și m‑a întărit, pentru ca, prin mine, proclamarea Evangheliei să fie dusă la îndeplinire și toate neamurile s‑o audă. Și am fost scăpat din gura leului17 Cel mai probabil Pavel folosește aici un limbaj figurat. El era cetățean roman și nu putea fi condamnat să fie aruncat la lei.! 18Domnul mă va scăpa de orice lucru rău și mă va mântui pentru Împărăția Lui cerească. A Lui să fie slava, în vecii vecilor! Amin.

19Salută‑i pe Prisca19 În Faptele Apostolilor, Luca folosește diminutivul, Priscila, pe când Pavel folosește numele nediminutivat, Prisca. și Akyla și pe cei din casa lui Onisifor! 20Erastos a rămas în Corint, iar pe Trofimos l‑am lăsat bolnav în Milet. 21Străduiește‑te să vii înainte de iarnă. Eubulos, Pudens, Linus, Claudia și toți frații te salută.

22Domnul să fie cu duhul tău! Harul să fie cu voi! Amin.