Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס השנייה אל-טימותיוס 2:1-26

1טימותיוס, בני, עליך להתחזק בכוח ובחסד שמעניק לך המשיח. 2למד אנשים אחראיים את דברי האמת אשר שמעת מפי בנוכחות עדים רבים, כדי שבבוא הזמן הם ילמדו את האחרים.

3קבל את חלקך בסבל למען המשיח, כמוני, כחייל גיבור במלחמת ישוע המשיח. 4וכחייל של ישוע המשיח אל תתערב יותר מדי בענייני העולם הזה, כדי שתוכל להשביע את רצונו של מי שגייס אותך לצבאו. 5בעשותך את אשר הטיל עליך האדון, עליך לנהוג לפי הכללים שלו. גם הספורטאי לא יזכה בפרס אם לא יתחרה לפי הכללים! 6האיכר החרוץ שמעבד את אדמתו זכאי לאכול ראשון את ביכורי הפרי. 7חשוב היטב על דברים אלה, ואלוהים יעזור לך להבינם.

8לעולם אל תשכח את הבשורה שאני מבשר; תקומתו של ישוע המשיח מן המתים, והיותו משושלת דוד המלך. 9הם כלאו אותי בבית־הסוהר כמו פושע, משום שהפצתי את האמת הזאת, אך דבר האלוהים אינו כלוא! 10אני מוכן לסבול הכול למען בחירי האלוהים, כדי שגם הם ייוושעו ויזכו בכבוד עולמים בישוע המשיח.

11אכן נכון השיר:

אם מתנו עם המשיח, גם נחיה איתו;

12אם נסבול למענו, גם נמלוך איתו;

אם נתכחש אליו, גם הוא יתכחש אלינו;

13אף אם לא נאמין, הוא תמיד נאמן,

כי אין הוא יכול לכחש בעצמו.

14הזכר לאנשיך דברים אלה וצווה עליהם, בשם האדון, לא להתווכח על דברים חסרי ערך. ויכוחים כאלה מבלבלים את השומעים ומזיקים להם. 15שקוד להשביע את רצון ה׳ – כפועל שאין לו כל סיבה להתבייש בעבודתו, וכאדם שיודע להשתמש בדבר האמת בצורה המועילה ביותר. 16התרחק מוויכוחים מטופשים אשר מרגיזים ומכעיסים, וכך מביאים לידי חטא. 17ויכוחים מטופשים אלה מתפשטים כמו ריקבון ומכאיבים לאנשים שמעורבים בהם. הומניוס ופיליטוס מעוררים ויכוחים כאלה. 18השניים, שהפנו עורף לאמת, מפיצים את השקר כאילו כבר הייתה תחיית המתים. במעשה זה הם החלישו ובלבלו את אמונתם של אלה שהאמינו להם.

19אולם דבר אינו יכול לערער את אמת האלוהים; היא עומדת איתנה כסלע שעליו חקוק: ”יודע ה׳ את אשר לו“. ו”הקורא לעצמו מאמין באלוהים צריך להתרחק מכל רע“.

20בבית העשיר יש כלים שעשויים מזהב ומכסף, ויש גם כלים שעשויים מעץ ומחמר. את הכלים היקרים מגישים לאורחים, ואילו בכלים הזולים משתמשים לעבודות המטבח או ככלי אשפה. 21כדי להשתייך לחשוב וליקר – להיות חפץ בעל־ערך לבעל הבית – עליך לטהר את עצמך ולהתרחק מכל חטא, ואז יוכל המשיח להשתמש בך למטרותיו הנעלות.

22ברח לך מתאוות הנעורים, והתקרב לכל דבר שמעודד אותך לעשות מעשים טובים. שאף לצדק, לשלום, לאמונה ולאהבה, ובקש את חברתם של האוהבים את אלוהים בלב טהור.

23אני חוזר ואומר: התרחק מוויכוחים טיפשיים וחסרי טעם, אשר רק מרגיזים אנשים וגורמים למריבות. 24המאמין באלוהים אינו צריך לריב עם אחרים, אלא עליו להיות אדיב וסובלני, וללמד את הדרך הטובה לאלה שאינם הולכים בה. 25כשאתה מוכיח את המתכחשים לדבר ה׳, נהג בהם בענווה ובעדינות, כי אז, בעזרת ה׳, הם עשויים לשוב מדרכם הרעה ולהאמין באמת. 26כך תשוב אליהם בינתם והם יברחו ממלכודת השטן – שלכד אותם כדי שישרתוהו – ויתחילו לעשות את רצון האלוהים.

Nouă Traducere În Limba Română

2 Timotei 2:1-26

1Așadar, tu, copilul meu, întărește‑te în harul care este în Cristos Isus. 2Și ceea ce ai auzit de la mine înaintea multor martori, încredințează unor oameni de încredere, care să fie în stare să‑i învețe pe alții. 3Ia parte la suferință împreună cu mine, ca un bun soldat al lui Cristos Isus! 4Nimeni care slujește ca soldat nu se încurcă cu treburile vieții, ca astfel să placă celui ce strânge o armată. 5Dacă cineva participă la competiție5 Pavel folosește, în cazul de față, un termen tehnic (athleo), ceea ce arată că era un foarte bun cunoscător al jocurilor sportive. Educat fiind într‑o școală în care se practicau și metodele de învățare grecești, se poate să fi practicat atletismul și luptele. Verbul athleo se referă la ansamblul de probe, lupte și teste fizice care erau parte din competiții., nu este încununat dacă nu participă după reguli. 6Fermierul care se ostenește trebuie să aibă primul parte din roade. 7Înțelege ce‑ți spun! Domnul îți va da pricepere în toate.

8Adu‑ți aminte de Isus Cristos, din sămânța lui David, Care a fost înviat dintre cei morți, potrivit cu Evanghelia mea, 9pentru care sufăr până acolo încât sunt legat ca un răufăcător. Dar Cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. 10De aceea rabd totul pentru cei aleși, pentru ca și ei să ajungă la mântuirea care, împreună cu slava veșnică, este în Cristos Isus. 11Acest cuvânt este vrednic de încredere:

„Căci, dacă am murit împreună cu El,

vom și trăi împreună cu El.

12Dacă răbdăm,

vom și domni împreună cu El.

Dacă ne lepădăm de El,

și El Se va lepăda de noi.

13Dacă suntem necredincioși,

El rămâne credincios,

pentru că nu Se poate nega pe Sine.“

Un lucrător după voia lui Dumnezeu

14Amintește‑le aceste lucruri! Roagă‑i fierbinte14 Lit.: Mărturisește (fierbinte). Termenul diamartyromai este compus din verbul care înseamnă a mărturisi și un preverb care dă o valoare intensivă expresiei. Această expresie semnifică mai mult decât o rugăminte puternică. Dumnezeu Însuși va fi chemat ca martor la ceea ce Timotei este îndemnat de Pavel să le ceară cu tărie credincioșilor. Vezi și 4:1. înaintea lui Dumnezeu, să nu se certe cu privire la cuvinte, pentru că aceasta nu este de niciun folos, ci duce la pieirea celor ce ascultă. 15Străduiește‑te să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat15 Gr.: dokimos, care, pe lângă sensul redat în text, înseamnă și: testat, aprobat., ca un lucrător care nu are de ce să‑i fie rușine, care explică drept Cuvântul adevărului. 16Evită vorbăriile goale și lumești, căci cei care se țin de ele vor înainta tot mai mult spre neevlavie, 17iar cuvântul lor se va împrăștia precum cangrena. Dintre aceștia sunt și Hymenaios și Filetos, 18care s‑au abătut de la adevăr, spunând că învierea a avut deja loc18 Comentatorii au sugerat mai multe posibile variante ale acestei învățături false: (1) ea promova faptul că învierea a fost doar una spirituală, și nicidecum fizică; (2) ea învăța că învierea este obținerea vieții spirituale când omul își mărturisește credința; (3) ea sugera implicit că nu va fi nicio înviere viitoare a trupului; (4) cei ce promovau această erezie echivalau învierea cu ceea ce Pavel învăța despre moartea și învierea noastră spirituală împreună cu Cristos (vezi Rom. 6:1-11 și Col. 2:20–3:4); (5) ea învăța că singura „înviere“ pe care omul o poate obține este cunoașterea lucrurilor divine. și răsturnând astfel credința unora. 19Cu toate acestea, temelia solidă a lui Dumnezeu rămâne tare, având sigiliul aceasta: „Domnul îi cunoaște pe cei ce sunt ai Lui“19 Pavel citează din Num. 16:5 în versiunea LXX, singura diferență fiind aceea că LXX redă Dumnezeu în loc de Domnul. și „Oricine rostește Numele Domnului trebuie să se depărteze de nedreptate.“19 Sursa din care citează Pavel rămâne necunoscută. Citatul se aseamănă într‑o mică măsură cu textul din Is. 52:11.

20Într‑o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de lut, unele pentru o întrebuințare de cinste, altele pentru o întrebuințare de necinste. 21Așadar, dacă cineva se curățește de acestea21 Cu referire la cele menționate în v. 14-19., va fi un vas de cinste, sfințit și folositor Stăpânului, pregătit pentru orice lucrare bună.

22Fugi de poftele tinereții și urmărește dreptatea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei care‑L cheamă pe Domnul dintr‑o inimă curată. 23Evită controversele nebunești și prostești, știind că ele dau naștere la certuri! 24Și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să dea învățătură, îngăduitor, 25corectându‑i25 Sau: disciplinându‑i. cu blândețe pe cei ce se împotrivesc, în speranța că Dumnezeu le va da pocăința și25 Lit.: spre. cunoașterea adevărului 26și își vor veni în fire, scăpând din capcana diavolului26 Gr.: diabolos, care înseamnă bârfitor, defăimător, calomniator., în care au fost prinși ca să‑i facă voia.