Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס השנייה אל-טימותיוס 2:1-26

1טימותיוס, בני, עליך להתחזק בכוח ובחסד שמעניק לך המשיח. 2למד אנשים אחראיים את דברי האמת אשר שמעת מפי בנוכחות עדים רבים, כדי שבבוא הזמן הם ילמדו את האחרים.

3קבל את חלקך בסבל למען המשיח, כמוני, כחייל גיבור במלחמת ישוע המשיח. 4וכחייל של ישוע המשיח אל תתערב יותר מדי בענייני העולם הזה, כדי שתוכל להשביע את רצונו של מי שגייס אותך לצבאו. 5בעשותך את אשר הטיל עליך האדון, עליך לנהוג לפי הכללים שלו. גם הספורטאי לא יזכה בפרס אם לא יתחרה לפי הכללים! 6האיכר החרוץ שמעבד את אדמתו זכאי לאכול ראשון את ביכורי הפרי. 7חשוב היטב על דברים אלה, ואלוהים יעזור לך להבינם.

8לעולם אל תשכח את הבשורה שאני מבשר; תקומתו של ישוע המשיח מן המתים, והיותו משושלת דוד המלך. 9הם כלאו אותי בבית־הסוהר כמו פושע, משום שהפצתי את האמת הזאת, אך דבר האלוהים אינו כלוא! 10אני מוכן לסבול הכול למען בחירי האלוהים, כדי שגם הם ייוושעו ויזכו בכבוד עולמים בישוע המשיח.

11אכן נכון השיר:

אם מתנו עם המשיח, גם נחיה איתו;

12אם נסבול למענו, גם נמלוך איתו;

אם נתכחש אליו, גם הוא יתכחש אלינו;

13אף אם לא נאמין, הוא תמיד נאמן,

כי אין הוא יכול לכחש בעצמו.

14הזכר לאנשיך דברים אלה וצווה עליהם, בשם האדון, לא להתווכח על דברים חסרי ערך. ויכוחים כאלה מבלבלים את השומעים ומזיקים להם. 15שקוד להשביע את רצון ה׳ – כפועל שאין לו כל סיבה להתבייש בעבודתו, וכאדם שיודע להשתמש בדבר האמת בצורה המועילה ביותר. 16התרחק מוויכוחים מטופשים אשר מרגיזים ומכעיסים, וכך מביאים לידי חטא. 17ויכוחים מטופשים אלה מתפשטים כמו ריקבון ומכאיבים לאנשים שמעורבים בהם. הומניוס ופיליטוס מעוררים ויכוחים כאלה. 18השניים, שהפנו עורף לאמת, מפיצים את השקר כאילו כבר הייתה תחיית המתים. במעשה זה הם החלישו ובלבלו את אמונתם של אלה שהאמינו להם.

19אולם דבר אינו יכול לערער את אמת האלוהים; היא עומדת איתנה כסלע שעליו חקוק: ”יודע ה׳ את אשר לו“. ו”הקורא לעצמו מאמין באלוהים צריך להתרחק מכל רע“.

20בבית העשיר יש כלים שעשויים מזהב ומכסף, ויש גם כלים שעשויים מעץ ומחמר. את הכלים היקרים מגישים לאורחים, ואילו בכלים הזולים משתמשים לעבודות המטבח או ככלי אשפה. 21כדי להשתייך לחשוב וליקר – להיות חפץ בעל־ערך לבעל הבית – עליך לטהר את עצמך ולהתרחק מכל חטא, ואז יוכל המשיח להשתמש בך למטרותיו הנעלות.

22ברח לך מתאוות הנעורים, והתקרב לכל דבר שמעודד אותך לעשות מעשים טובים. שאף לצדק, לשלום, לאמונה ולאהבה, ובקש את חברתם של האוהבים את אלוהים בלב טהור.

23אני חוזר ואומר: התרחק מוויכוחים טיפשיים וחסרי טעם, אשר רק מרגיזים אנשים וגורמים למריבות. 24המאמין באלוהים אינו צריך לריב עם אחרים, אלא עליו להיות אדיב וסובלני, וללמד את הדרך הטובה לאלה שאינם הולכים בה. 25כשאתה מוכיח את המתכחשים לדבר ה׳, נהג בהם בענווה ובעדינות, כי אז, בעזרת ה׳, הם עשויים לשוב מדרכם הרעה ולהאמין באמת. 26כך תשוב אליהם בינתם והם יברחו ממלכודת השטן – שלכד אותם כדי שישרתוהו – ויתחילו לעשות את רצון האלוהים.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

2 Timoteo 2:1-26

1Ñuca huahualla, canca Cristo Jesus-huan shujllami cangui. Chaimanta canca, mana cʼuyaipajta Dios cʼuyashpa cushcataca sinchita catilla. 2Achcacunapaj ñaupajpi ñuca yachachishcataca uyarcanguimi. Chaitaca yachachi tucuj, alli crijcunaman mingai. Paicuna shujtajcunamanpish yachachichun.

3Canca, Jesucristopaj alli soldado shinataj, tucui llaquicunata apailla. 4Maijanpish soldado tucushpaca, pai quiquinpaj imata ruranataca mana yuyarinchu. Ashtahuanpish paita mandajta cushichinallatami yuyan. 5Shinallataj pugllajcunapish pugllana shinataj mana pugllashpaca, coronataca mana japi tucunchu. 6Tarpuj runapish granota japingapajca, allpata shaicuita ñutushpa allichinrajmi. 7Cai ñuca nishcacunataca, alli yuyarilla. Imata nisha nishcataca, Apunchij Jesusllataj yuyaita cushpa tucuita yachachingami.

8Jesucristotaca yuyaipi charingui. ‘Alli huillaita Paimanta huillashpaca, jatun mandaj Davidpaj huahua huahuami, huañushcacunapaj chaupimantapish causarishcami’ nishpami huillani. 9Ñucaca Paimantami, cai llaquicunataca apacuni. Huañuchij runata shina, carcelpi churashcapishmi tiyacuni. Ñuca chashna cajpipish, Diospaj Shimica mana preźu tiyacunchu. 10Dios agllashcacunapish Cristo Jesusmanta huiñaipaj quishpichishca, sumajyachishca cachunmi, paicunata cʼuyashcamanta tucui laya llaquicunata apacunilla.

11Caica, crinalla shimicunami.

Paihuan huañushpaca,

Paillahuantajmari causashun.

12Llaquicunata apashpaca,

Paihuan mandashunmi.

‘Paita mana rijsinichu’ nijpica,

Paipish ñucanchijtaca, ‘Mana rijsinichu’ ningami.

13Ñucanchij ima nishcata mana pajtachijcuna cajpipish,

Pai nishcataca pajtachicungallami.

Paillataj nishcataca, mana pʼaqui tucunchu.

Dios alli nishca servij cangui

14Caicunataca yuyachinatajmi cangui. Ima manapish canamanta ama rimanacushpa pʼiñanacuchun, Apunchij Jesuspaj ñaupajpi yuyachishpa cunai. Chaicunamanta rimanacunaca imapaj mana allichu, ashtahuanpish uyajcunatamari chingarinaman apanga. 15Canca, Taita Dios alli nishca servij ricuringapajca, imalla rurana cashcata chai yuyai rurangui. Chashna allita rurashpami, imamanta mana pingarinata charingui. Cashcatataj huillaj Shimitapish yachachina cashca shinataj yachachingui. 16Ashtahuanpish yanga, mapa parlocunataca pajta uyanguiman. Chai parlocunaca, Diosta mana manchaj canamanmi ashtahuan ashtahuan apanga. 17Chaita yachachijcunaca, ismuchij ungüi shinami huashan huashan miraringa. Himeneohuan, Filetohuanca ñami chaicunapurapi. 18Paicunaca, cashcatataj yachachishcata crishca jahua saquishpami, cunanca: “Ñami causarircanchij” nishpa yachachishpa purincuna. Chashna nishpami, tauca crijcunata pandachincuna. 19Chashna nicujpipish huasita shayachi callaringapaj, Taita Dios churashca Rumi shinaca, pi mana cuyuchipaj tiyacunllami. Chaitaca, ricunalla cachunmi cashna quillcashca: «Apunchij Jesusca, Paipaj cajcunataca rijsinmi» ninmi. Shinallataj: «Cristopaj shutipi mañajcunaca, tucui millaimanta anchurichij» nishcapishmi.

20Shuj jatun huasipica, curita, cullquita rurashca ima sumajcunallaca mana tiyanchu. Ashtahuanpish caspimanta, allpamanta rurashca imacunapishmi tiyan. Shujcunataca ima allipajllami charincuna, cutin shujcunataca, ima yangapajllami charincuna. 21Chashna cashcamantaca, Apunchij Jesús imapajpish munashca alli sumaj cangapajca, tucui millaita saquishca allimi cana canchij. Chashna alli cashpami, Diospajlla tucushpa imapajpish paipaj maquipi cashun.

22Qʼuipa huiñaicunata urmachij munaicunataca, canmanta caruyachingui. Apunchij Jesusta chuya shunguhuan mañajcunahuan, cashcata rurashpa, alli crishpa, cʼuyashpa, sumajta causashpa catilla. 23Chʼahuanyashcacuna imata nishca, manapish cana upa yuyaicunataca ama uyanguichu. Chai parlocunaca pʼiñanacuchinllami, chaitaca yachanguillatajmi. 24Apunchij Jesusta servijca, mana pʼiñanacushpa purinachu. Ashtahuanpish tucuicunahuanmi alli cana, yachachinatapish allimi yachachina, llaqui shamujpipish apanallami. 25Yachachicujpi jarcajcunatapish, mana pʼiñarishpami alli tucuchun cunana. Chashna rurajpica, cashcata huillashcata crishpa, Paiman cutirina yuyaita Dios cungapishchari. 26Diablo paipaj munaita rurachishpa, huatashpa charicushcamanta quishpiringacunapishchari.