Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס השנייה אל-טימותיוס 2:1-26

1טימותיוס, בני, עליך להתחזק בכוח ובחסד שמעניק לך המשיח. 2למד אנשים אחראיים את דברי האמת אשר שמעת מפי בנוכחות עדים רבים, כדי שבבוא הזמן הם ילמדו את האחרים.

3קבל את חלקך בסבל למען המשיח, כמוני, כחייל גיבור במלחמת ישוע המשיח. 4וכחייל של ישוע המשיח אל תתערב יותר מדי בענייני העולם הזה, כדי שתוכל להשביע את רצונו של מי שגייס אותך לצבאו. 5בעשותך את אשר הטיל עליך האדון, עליך לנהוג לפי הכללים שלו. גם הספורטאי לא יזכה בפרס אם לא יתחרה לפי הכללים! 6האיכר החרוץ שמעבד את אדמתו זכאי לאכול ראשון את ביכורי הפרי. 7חשוב היטב על דברים אלה, ואלוהים יעזור לך להבינם.

8לעולם אל תשכח את הבשורה שאני מבשר; תקומתו של ישוע המשיח מן המתים, והיותו משושלת דוד המלך. 9הם כלאו אותי בבית־הסוהר כמו פושע, משום שהפצתי את האמת הזאת, אך דבר האלוהים אינו כלוא! 10אני מוכן לסבול הכול למען בחירי האלוהים, כדי שגם הם ייוושעו ויזכו בכבוד עולמים בישוע המשיח.

11אכן נכון השיר:

אם מתנו עם המשיח, גם נחיה איתו;

12אם נסבול למענו, גם נמלוך איתו;

אם נתכחש אליו, גם הוא יתכחש אלינו;

13אף אם לא נאמין, הוא תמיד נאמן,

כי אין הוא יכול לכחש בעצמו.

14הזכר לאנשיך דברים אלה וצווה עליהם, בשם האדון, לא להתווכח על דברים חסרי ערך. ויכוחים כאלה מבלבלים את השומעים ומזיקים להם. 15שקוד להשביע את רצון ה׳ – כפועל שאין לו כל סיבה להתבייש בעבודתו, וכאדם שיודע להשתמש בדבר האמת בצורה המועילה ביותר. 16התרחק מוויכוחים מטופשים אשר מרגיזים ומכעיסים, וכך מביאים לידי חטא. 17ויכוחים מטופשים אלה מתפשטים כמו ריקבון ומכאיבים לאנשים שמעורבים בהם. הומניוס ופיליטוס מעוררים ויכוחים כאלה. 18השניים, שהפנו עורף לאמת, מפיצים את השקר כאילו כבר הייתה תחיית המתים. במעשה זה הם החלישו ובלבלו את אמונתם של אלה שהאמינו להם.

19אולם דבר אינו יכול לערער את אמת האלוהים; היא עומדת איתנה כסלע שעליו חקוק: ”יודע ה׳ את אשר לו“. ו”הקורא לעצמו מאמין באלוהים צריך להתרחק מכל רע“.

20בבית העשיר יש כלים שעשויים מזהב ומכסף, ויש גם כלים שעשויים מעץ ומחמר. את הכלים היקרים מגישים לאורחים, ואילו בכלים הזולים משתמשים לעבודות המטבח או ככלי אשפה. 21כדי להשתייך לחשוב וליקר – להיות חפץ בעל־ערך לבעל הבית – עליך לטהר את עצמך ולהתרחק מכל חטא, ואז יוכל המשיח להשתמש בך למטרותיו הנעלות.

22ברח לך מתאוות הנעורים, והתקרב לכל דבר שמעודד אותך לעשות מעשים טובים. שאף לצדק, לשלום, לאמונה ולאהבה, ובקש את חברתם של האוהבים את אלוהים בלב טהור.

23אני חוזר ואומר: התרחק מוויכוחים טיפשיים וחסרי טעם, אשר רק מרגיזים אנשים וגורמים למריבות. 24המאמין באלוהים אינו צריך לריב עם אחרים, אלא עליו להיות אדיב וסובלני, וללמד את הדרך הטובה לאלה שאינם הולכים בה. 25כשאתה מוכיח את המתכחשים לדבר ה׳, נהג בהם בענווה ובעדינות, כי אז, בעזרת ה׳, הם עשויים לשוב מדרכם הרעה ולהאמין באמת. 26כך תשוב אליהם בינתם והם יברחו ממלכודת השטן – שלכד אותם כדי שישרתוהו – ויתחילו לעשות את רצון האלוהים.

Ang Pulong Sang Dios

2 Timoteo 2:1-26

Ang Maayo nga Soldado ni Cristo Jesus

1Ikaw Timoteo, nga bilang akon anak, magpakabakod ka sa bulig sang Dios. Ini nga bulig mabaton mo tungod kay ikaw ara na kay Cristo Jesus. 2Ang nabatian mo sa akon nga mga pagpanudlo nga akon gintudlo sa kadam-an itudlo mo man sa mga tawo nga masaligan, nga makatudlo man sa iban.

3Mag-ambit ka sa mga pag-antos bilang maayo nga soldado ni Cristo Jesus. 4Kag dapat pareho ka sa soldado nga sa serbisyo; wala siya nagaobra sang iban pa nga mga obra agod mapalipay niya ang iya opisyal.2:4 siguro ang buot silingon, Indi ka mag-intra ukon magpahigot sa mga buluhaton nga wala sing kahilabtanan sa imo pag-alagad sa Ginoo, agod mapalipay mo ang Ginoo. 5Dapat pareho ka man sa manugdalagan; indi siya makakuha sang premyo kon wala siya nagasunod sa mga pagsulundan sa palumba.2:5 siguro ang buot silingon, Tumanon mo gid ang mga sugo sang Ginoo agod mabaton mo ang premyo halin sa iya. 6Kag dapat pareho ka man sa mangunguma nga nagapangabudlay. Kay indi bala ang mangunguma ang una nga makaambit sang iya patubas?2:6 siguro ang buot silingon, Kon mapisan ka, makabaton ka sing balos halin sa Ginoo. 7Hunahunaa sing maayo ining akon mga ginasiling, kag buligan ka gid sang Ginoo agod mahangpan mo ini tanan.

8Dumduma ang Maayong Balita nga akon ginatudlo parte kay Jesu-Cristo nga nabanhaw, nga kaliwat ni David. 9Tungod sa akon pagwali sang Maayong Balita nagaantos ako. Kag ginakadenahan pa ako pareho sang kriminal. Pero ang pulong sang Dios wala makadenahi. 10Gani ginabatas ko ang tanan para sa mga pinili sang Dios, agod maluwas man sila paagi kay Cristo Jesus kag makaangkon sang maayo gid nga kabuhi nga wala sing katapusan. 11Matuod gid ang ginasiling,

“Kon napatay kita kaupod ni Cristo sa iya kamatayon,

sigurado gid nga mabuhi man kita kaupod niya.

12Kon nagabatas kita sa mga kabudlayan,

sigurado gid nga magahari man kita kaupod niya.

Pero kon ipanginwala naton siya,

ipanginwala man niya kita.

13Kon indi kita masaligan,

siya masaligan pa gihapon,

kay indi mahimo nga indi niya pagtumanon ang iya ginahambal.”

Ang Maayo nga Alagad sang Dios

14Sa atubangan sang Dios ipadumdom mo gid sa ila ining mga butang, kag paandaman mo sila nga likawan nila ang wala sing pulos nga mga pagdiskusyon. Wala sila sing may makuha sa sina nga mga butang kundi nagapaguba lang sang pagtuo sang mga nagapamati. 15Himua ang imo masarangan agod malipay ang Dios sa imo, nga pareho sa manugpangabudlay nga wala nagakahuya sa iya mga ginahimo. Itudlo mo sang husto ang pulong sang Dios nga amo ang kamatuoran. 16Likawi ang mga pagpanudlo nga wala sing pulos kag wala nagahalin sa Dios, tungod kay ina nagapapalayo lang sa mga tawo sa Dios. 17Ang ila mga pagpanudlo pareho sang balatian nga kanser nga nagalapta kag nagaguba sang bug-os nga lawas. Kaupod sang mga tawo nga nagatudlo sina amo si Hymeneus kag si Filetus. 18Nagpalayo sila sa kamatuoran kay nagasiling sila nga ang aton pagkabanhaw natabo na kag wala na sing pagkabanhaw sa palaabuton. Gani ginatublag nila ang pagtuo sang iban. 19Pero bisan amo ina, mabakod gihapon ang pundasyon nga ginpatindog sang Dios, tungod kay may nakasulat nga nagasiling, “Nakilala sang Ginoo kon sin-o ang iya mga tawo.”2:19 Num. 16:5. Kag “Ang kada tawo nga nagasiling nga siya iya sang Ginoo dapat gid magbiya sa bisan ano nga malaot.”

20Sa mga balay nga dalagko may sari-sari nga mga galamiton. May mga ginhimo sa bulawan, pilak,2:20 pilak: sa English, silver. kahoy kag lunang. Ang mga galamiton nga ginhimo sa bulawan kag pilak ginagamit sa espesyal nga mga okasyon, pero ang mga galamiton nga ginhimo sa kahoy kag lunang ginagamit lang sa pang-adlaw-adlaw. 21Ang bisan sin-o nga nagalikaw sa mga kalautan amo ang makabig nga mga galamiton nga malahalon nga ginpain para gamiton kag mapuslan sang Ginoo, kag sarang niya nga gamiton para sa kaayuhan sa bisan ano nga oras. 22Gani likawi gid ang malain nga mga handom sang mga pamatan-on. Himulati nga mangin matarong ang imo kabuhi, masaligan, mahigugmaon, kag maayo ang imo relasyon sa iban, kaupod sang mga tawo nga nagadangop sa Ginoo nga may matinlo nga tagipusuon. 23Likawi ang wala sing pulos kag binuang nga mga pagdiskusyon, tungod kay nahibaluan mo nga ang resulta sina amo ang pag-ilinaway. 24Indi dapat magpangaway ang alagad sang Ginoo, kundi dapat mabuot siya sa tanan, maayo magtudlo, kag wala nagadumot. 25Kinahanglan malulo siya sa pagtudlo sa mga nagakontra sa iya, kay basi pa lang sa sina nga paagi hatagan sila sang Dios sing kahigayunan nga maghinulsol agod mahibaluan nila ang kamatuoran. 26Kag masanagan ang ila mga hunahuna kag makapalagyo sila sa siod ni Satanas nga nagbihag sa ila agod magsunod sa iya gusto.