אגרת פולוס השליח אל-הרומיים 16 – HHH & NIRV

Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס השליח אל-הרומיים 16:1-27

1ברצוני להמליץ לפניכם על אחותנו היקרה פובי, העובדת בשירות הקהילה בקנכרי.

2היא עומדת לבקר אתכם בקרוב, ואני מבקש מכם שתקבלוה בחמימות ותעזרו לה בכל צרכיה, כי היא עזרה למאמינים רבים ולי ביניהם.

3מסרו דרישת שלום לפריסקלה ועקילס – חברי בעבודת המשיח, 4שסיכנו את חייהם למעני. לא רק אני אסיר תודה להם, אלא כל קהילות הגויים.

5שאלו גם לשלום חברי הקהילה הנפגשים בביתם.

דרישת שלום לאפינטוס היקר, שהיה המאמין המשיחי הראשון באסיה.

6דרישת שלום למרים שעשתה למענכם רבות, 7ולקרובי משפחתי, אנדרוניקוס ויוניס, שהיו אסורים איתי בבית־הכלא. השניים מכובדים מאוד בין השליחים, ולמעשה האמינו במשיח לפני.

8דרישת שלום לאמפליאס – ידידי ואחי היקר באמונה, 9‏-10לאסטכיס החביב, ולאורבנוס, חברנו הנאמן לאדון, ולבני־משפחתו של אריסטובולוס.

11שאלו לשלום קרובי – הורודיון, ולשלום המאמינים שבין בני ביתו של נרקיסוס.

12דרישת שלום לטרופינה ולטרופסה, העובדות בשירות האדון, ולפרסיס היקרה אשר עמלה רבות למען האדון. 13דרישת שלום לרופוס, אשר נבחר על־ידי האדון, ולאמו שהייתה לי כאם. 14שאלו לשלום אסונקריטוס, פליגון, הרמס, פטרובס, הרמיס והאחרים הנמצאים אתם. 15שאלו לשלום פילולוגוס, יוליא, נירוס ואחותו, אולימפס וכל המאמינים אשר איתם.

16דרישת שלום לכם מכל קהילות המאמינים כאן. ברכו איש את רעהו בנשיקה קדושה.

17לסיום מכתבי ברצוני להזהירכם: התרחקו מהאנשים הגורמים לפילוגים ולמחלוקות; הם מנסים לפתות ולהכשיל אתכם, כדי להרחיקכם מדבר ה׳ שאותו למדתם. 18אנשים אלה אינם משרתים את אדוננו ישוע המשיח, כי אם את עצמם. בלשון חנופה ובדברי חלקות הם מתעים את הכסילים והתמימים.

19נאמנותכם לאדוננו ידועה בכל מקום, ועובדה זאת משמחת אותי מאוד. אני רוצה שתמיד תבדילו בין טוב לרע, ושתתרחקו מכל דבר רע. 20ואלוהי השלום יכניע לרגליכם במהרה את השטן. ברכת ישוע המשיח אדוננו עליכם.

21חברי טימותיוס וקרובי משפחתי: לוקיוס, יסון וסוסיפטרוס שולחים לכם דרישת שלום.

22גם אני, טרטיוס, הכותב מכתב זה בשם פולוס, מוסר לכם דרישת שלום. 23גיוס – מארחי ומארח הקהילה שנפגשת בביתו, שואל לשלומכם, וכן ארסטוס גזבר־העיר וקורטוס. 24שלום לכולכם. ברכת ישוע המשיח אדוננו על כולכם. – אמן.

25אני מפקיד אתכם בידי האלוהים אשר יכול לחזק את אמונתכם, כפי שמבטיחה הבשורה וכפי שכבר אמרתי לכם. זאת תוכניתו של ה׳ לישועת הגויים, תוכנית שנשמרה בסוד מבריאת העולם. 26אולם עתה, כדברי הנביאים ולפי מצוות ה׳, מתפרסמת בשורה זו בכל מקום, ואנשים מכל העולם מאמינים במשיח ומצייתים לו. 27לאלוהינו החכם האחד כל הכבוד לעולמי עולמים, על־ידי ישוע המשיח אדוננו. – אמן.

New International Reader’s Version

Romans 16:1-27

Personal Greetings

1I would like you to welcome our sister Phoebe. She is a deacon of the church in Cenchreae. 2I ask you to receive her as one who belongs to the Lord. Receive her in the way God’s people should. Give her any help she may need from you. She has been a great help to many people, including me.

3Greet Priscilla and Aquila. They work together with me in serving Christ Jesus. 4They have put their lives in danger for me. I am thankful for them. So are all the Gentile churches.

5Greet also the church that meets in the house of Priscilla and Aquila.

Greet my dear friend Epenetus. He was the first person in Asia Minor to become a believer in Christ.

6Greet Mary. She worked very hard for you.

7Greet Andronicus and Junia, my fellow Jews. They have been in prison with me. They are leaders among the apostles. They became believers in Christ before I did.

8Greet Ampliatus, my dear friend in the Lord.

9Greet Urbanus. He works together with me in serving Christ. And greet my dear friend Stachys.

10Greet Apelles. He remained faithful to Christ even when he was tested.

Greet those who live in the house of Aristobulus.

11Greet Herodion, my fellow Jew.

Greet the believers who live in the house of Narcissus.

12Greet Tryphena and Tryphosa. Those women work hard for the Lord.

Greet my dear friend Persis. She is another woman who has worked very hard for the Lord.

13Greet Rufus. He is a chosen believer in the Lord. And greet his mother. She has been like a mother to me too.

14Greet Asyncritus, Phlegon and Hermes. Greet Patrobas, Hermas and the other brothers and sisters with them.

15Greet Philologus, Julia, Nereus and his sister. Greet Olympas and all of the Lord’s people who are with them.

16Greet one another with a holy kiss.

All the churches of Christ send their greetings.

17I am warning you, brothers and sisters, to watch out for those who try to keep you from staying together. They want to trip you up. They teach you things opposite to what you have learned. Stay away from them. 18People like that are not serving Christ our Lord. They are serving only themselves. With smooth talk and with words they don’t mean they fool people who don’t know any better. 19Everyone has heard that you obey God. So you have filled me with joy. I want you to be wise about what is good. And I want you to have nothing to do with what is evil.

20The God who gives peace will soon crush Satan under your feet.

May the grace of our Lord Jesus be with you.

21Timothy works together with me. He sends his greetings to you. So do Lucius, Jason and Sosipater, my fellow Jews.

22I, Tertius, wrote down this letter. I greet you as a believer in the Lord.

23-24Gaius sends you his greetings. He has welcomed me and the whole church here into his house.

Erastus is the director of public works here in the city. He sends you his greetings. Our brother Quartus also greets you.

25May God receive glory. He is able to strengthen your faith. He does this in keeping with the good news and the message I preach. It is the message about Jesus Christ. This message is in keeping with the mystery hidden for a very long time. 26The mystery has now been made known through the writings of the prophets. The eternal God commanded that it be made known. God wanted all the Gentiles to obey him by trusting in him. 27May the only wise God receive glory forever through Jesus Christ. Amen.