Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס השליח אל-הרומיים 16:1-27

1ברצוני להמליץ לפניכם על אחותנו היקרה פובי, העובדת בשירות הקהילה בקנכרי.

2היא עומדת לבקר אתכם בקרוב, ואני מבקש מכם שתקבלוה בחמימות ותעזרו לה בכל צרכיה, כי היא עזרה למאמינים רבים ולי ביניהם.

3מסרו דרישת שלום לפריסקלה ועקילס – חברי בעבודת המשיח, 4שסיכנו את חייהם למעני. לא רק אני אסיר תודה להם, אלא כל קהילות הגויים.

5שאלו גם לשלום חברי הקהילה הנפגשים בביתם.

דרישת שלום לאפינטוס היקר, שהיה המאמין המשיחי הראשון באסיה.

6דרישת שלום למרים שעשתה למענכם רבות, 7ולקרובי משפחתי, אנדרוניקוס ויוניס, שהיו אסורים איתי בבית־הכלא. השניים מכובדים מאוד בין השליחים, ולמעשה האמינו במשיח לפני.

8דרישת שלום לאמפליאס – ידידי ואחי היקר באמונה, 9‏-10לאסטכיס החביב, ולאורבנוס, חברנו הנאמן לאדון, ולבני־משפחתו של אריסטובולוס.

11שאלו לשלום קרובי – הורודיון, ולשלום המאמינים שבין בני ביתו של נרקיסוס.

12דרישת שלום לטרופינה ולטרופסה, העובדות בשירות האדון, ולפרסיס היקרה אשר עמלה רבות למען האדון. 13דרישת שלום לרופוס, אשר נבחר על־ידי האדון, ולאמו שהייתה לי כאם. 14שאלו לשלום אסונקריטוס, פליגון, הרמס, פטרובס, הרמיס והאחרים הנמצאים אתם. 15שאלו לשלום פילולוגוס, יוליא, נירוס ואחותו, אולימפס וכל המאמינים אשר איתם.

16דרישת שלום לכם מכל קהילות המאמינים כאן. ברכו איש את רעהו בנשיקה קדושה.

17לסיום מכתבי ברצוני להזהירכם: התרחקו מהאנשים הגורמים לפילוגים ולמחלוקות; הם מנסים לפתות ולהכשיל אתכם, כדי להרחיקכם מדבר ה׳ שאותו למדתם. 18אנשים אלה אינם משרתים את אדוננו ישוע המשיח, כי אם את עצמם. בלשון חנופה ובדברי חלקות הם מתעים את הכסילים והתמימים.

19נאמנותכם לאדוננו ידועה בכל מקום, ועובדה זאת משמחת אותי מאוד. אני רוצה שתמיד תבדילו בין טוב לרע, ושתתרחקו מכל דבר רע. 20ואלוהי השלום יכניע לרגליכם במהרה את השטן. ברכת ישוע המשיח אדוננו עליכם.

21חברי טימותיוס וקרובי משפחתי: לוקיוס, יסון וסוסיפטרוס שולחים לכם דרישת שלום.

22גם אני, טרטיוס, הכותב מכתב זה בשם פולוס, מוסר לכם דרישת שלום. 23גיוס – מארחי ומארח הקהילה שנפגשת בביתו, שואל לשלומכם, וכן ארסטוס גזבר־העיר וקורטוס. 24שלום לכולכם. ברכת ישוע המשיח אדוננו על כולכם. – אמן.

25אני מפקיד אתכם בידי האלוהים אשר יכול לחזק את אמונתכם, כפי שמבטיחה הבשורה וכפי שכבר אמרתי לכם. זאת תוכניתו של ה׳ לישועת הגויים, תוכנית שנשמרה בסוד מבריאת העולם. 26אולם עתה, כדברי הנביאים ולפי מצוות ה׳, מתפרסמת בשורה זו בכל מקום, ואנשים מכל העולם מאמינים במשיח ומצייתים לו. 27לאלוהינו החכם האחד כל הכבוד לעולמי עולמים, על־ידי ישוע המשיח אדוננו. – אמן.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Римлянам 16:1-27

Заключительные приветствия

1Представляю вам Фиву, нашу сестру по вере, служительницу16:1 Или: «помощницу руководителя». общины верующих в Кенхреях16:1 Кенхреи – гавань, находившаяся примерно в 11 км восточнее города Коринфа.. 2Примите её так, как подобает верующим в Повелителя, и окажите ей помощь во всём, в чём она будет нуждаться. Она сама многим оказала помощь, в том числе и мне.

3Передавайте привет Прискилле и Акиле, моим сотрудникам в служении Исо Масеху. 4Они ради меня рисковали своей жизнью, и им благодарен не только я, но и все общины верующих из язычников. Приветствуйте также общину, которая собирается в их доме.

5Привет моему дорогому другу Епенету, первому, кто уверовал в Масеха в провинции Азия16:5 Здесь имеется в виду не материк, а римская провинция на западе Малой Азии (часть территории современной Турции), которая позднее дала своё название материку..

6Привет Марьям, которая так усердно потрудилась для вас.

7Привет Андронику и Юнии16:7 Или: «Юнию»., моим соплеменникам16:7 Или: «моим родственникам»; то же в ст. 11 и 21., которые были вместе со мной в заключении. Они хорошо известны посланникам Масеха и ещё до меня уверовали в Него.

8Привет Амплиату, которого я люблю как брата по вере в Повелителя!

9Привет Урбану, нашему сотруднику в служении Масеху, и привет моему дорогому другу Стахию.

10Привет Апеллесу, испытанному последователю Масеха.

Привет всем домашним Аристобула.

11Привет Иродиону, моему соплеменнику.

Привет тем домашним Наркисса, которые принадлежат Повелителю.

12Привет Трифене и Трифосе, усердно трудящимся для Повелителя.

Привет дорогой Персиде, тоже усердно трудящейся для Повелителя.

13Привет Руфу, избранному брату по вере в Повелителя, и его матери, которая стала матерью и мне.

14Привет Асинкриту, Флегонту, Гермею, Патробу, Герму и братьям, которые с ними.

15Привет Филологу и Юлии, Нирею и его сестре, а также Олимпу и всем верующим, которые с ними.

16Приветствуйте друг друга святым поцелуем16:16 Поцелуем приветствовали и приветствуют доныне друг друга жители Ближнего Востока. Подобное можно наблюдать и в Центральной Азии.. Все общины последователей Масеха передают вам привет.

17Призываю вас, братья, остерегаться тех, кто вызывает разделения и подрывает в людях веру, выступая против учения, которому вы были научены. Держитесь от них подальше. 18Такие люди служат не нашему Повелителю Масеху, а своему желудку. Они обманывают простодушных людей сладкими и льстивыми словами. 19О вашем послушании знают все, и я очень рад за вас, но хочу, чтобы вы твёрдо знали, что такое добро, и не были отмечены печатью зла. 20И тогда Всевышний, дающий мир, скоро повергнет сатану вам под ноги!16:20 Ср. Нач. 3:15.

Пусть благодать нашего Повелителя Исо будет с вами.

21Вам передают привет мой сотрудник Тиметей и мои соплеменники Луций, Ясон и Сосипатр.

22(Я, Тертий, пишущий это послание под диктовку Павлуса, тоже приветствую вас как ваш брат по вере в Повелителя.)

23-24Гай, чьим гостеприимством я пользуюсь, и в чьём доме собирается вся община верующих, тоже передаёт вам привет.

Привет также от городского казначея Эраста и нашего брата по вере Кварта16:23-24 Некоторые рукописи включают стих 24: «Милость Повелителя нашего Исо Масеха да будет со всеми вами. Аминь», а стихи 25-27 находятся в конце главы 14..

Прославление Всевышнего

25Хвала Всевышнему, Который может укрепить вас в вере, как говорит Радостная Весть об Исо Масехе, которую я возвещаю. И эта Весть соответствует откровению тайны – замыслу Всевышнего по отношению ко всем народам, который был скрыт на протяжении веков. 26А сейчас он открылся по повелению вечного Бога через писания пророков, и Радостная Весть достигла всех народов, чтобы и они покорились вере. 27Единому и премудрому Богу да будет слава вовеки через Исо Масеха! Аминь.