Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס השליח אל-הרומיים 10:1-21

1אחים יקרים, משאלת לבי ותפילתי העמוקה ביותר היא שהיהודים ייוושעו. 2אני יודע שהם מסורים לאלוהים על פי דרכם, אך מסירות זאת אינה מבוססת על הבנה נכונה של הכתובים. 3היהודים אינם מבינים שישוע המשיח הקריב את עצמו, כדי לסלוח לחטאיהם ולהצדיקם בעיני אלוהים. הם מנסים ליצור צדקה משלהם וכך לא נכנעים לצדקת ה׳. 4שכן המשיח הוא תכלית התורה, והוא מצדיק את כל המאמין בו.

5משה כתב על צדקה וישועה מתוך קיום התורה, ואמר שאדם המקיים את כל מצוות התורה בלי יוצא מן הכלל, ייוושע ויחיה (”אשר יעשה אתם האדם וחי בהם“).10‏.5 י 5 ויקרא יח 5 6ואילו ישועה הנובעת מאמונה אומרת:10‏.6 י 6 דברים ל 11‏-14 ”אל תאמר בלבבך מי יעלה השמימה?“ זאת, כדי להוריד את המשיח לארץ. 7או ”מי ירד לתהום?“ זאת, כדי להשיב את המשיח לחיים. 8הישועה שאנו מבשרים נובעת מאמונה בישוע המשיח, והיא בהישג־ידו של כל אחד מאיתנו; למעשה היא בפינו ובלבנו. 9שכן אם תודה בפיך לפני בני־האדם שישוע הוא אדונך, ותאמין בלבך שאלוהים הקימו לתחייה מן המתים, תיוושע. 10משום שאמונת הלב מצדיקה אותנו לפני אלוהים, ומתוך אמונה שבלב אנחנו מודים בפינו וניוושע. 11וכתבי־הקודש אומרים לנו שכל המאמין במשיח לא יבוש. 12”כל המאמין“ פירושו: יהודים וגויים ללא הבדל, כי לכולנו אדון אחד המעניק מעושרו לכל המבקש ממנו. 13שכן ”כל אשר יקרא בשם ה׳ ימלט“!10‏.13 י 13 יואל ג 5

14אך כיצד הם יקראו בשם ה׳ ויבקשו ממנו להושיעם, אם אינם מאמינים בו כלל? וכיצד יאמינו בו אם מעולם לא שמעו עליו? וכיצד ישמעו עליו אם איש אינו מספר להם? 15וכיצד יספר להם מישהו אם לא נשלח אליהם? לכך מתכוון הכתוב:10‏.15 י 15 ראה ישעיהו נב 7 ”מה נאוו רגלי מבשרי טוב“.

16אולם לא כל מי ששמע את בשורת אלוהים האמין בה, כפי שאמר ישעיהו:10‏.16 י 16 ישעיהו נג 1 ”מי האמין לשמועתנו?“ 17בכל זאת, האמונה מתעוררת על־ידי שמיעת הבשורה, והבשורה היא דבר המשיח.

18אולם מה בנוגע ליהודים, האם לא שמעו את דבר ה׳? כן, הם שמעו, שהרי ”בכל־הארץ יצא קולם, ובקצה תבל מליהם“.10‏.18 י 18 תהלים יט 5 19ואם עם־ישראל שמע, האם לא הבין? עם־ישראל אכן הבין, כי משה אמר להם:10‏.19 י 19 דברים לב 21 ”אני אקניאם בלא עם, בגוי נבל אכעיסם“. כלומר, ה׳ יעורר את קנאת בני־ישראל על ידי הגויים. 20ישעיהו הנביא הוסיף על כך ואמר, כי אלה שלא חיפשו את אלוהים ולא דרשו אותו, הם שימצאו אותו. 21ואילו על עם־ישראל הוא אומר: ”פרשתי ידי כל היום אל עם סורר ומורה“.10‏.21 י 21‏-20 ישעיהו סה 2‏-1

Knijga O Kristu

Rimljanima 10:1-21

1Draga braćo, želja je mojega srca i moja molitva Bogu da se svi Židovi spase. 2Svjedok sam njihova revnovanja za Boga, ali ono se ne temelji na pravom razumijevanju 3jer ne shvaćaju na koji način Bog opravdava ljude. Umjesto toga drže se vlastitih običaja i nastoje se pred Bogom opravdati vršeći Zakon—te se tako odbijaju podložiti Božjoj volji. 4Jer Krist je u potpunosti ispunio svrhu Zakona. Tko vjeruje u njega, opravdan je pred Bogom.

Spasenje je za svakoga

5O pravednosti koja dolazi po Zakonu Mojsije piše: “Tko je vrši, u njoj će naći život.”10:5 Levitski zakonik 18:5.

6A o pravednosti koja dolazi po vjeri kaže: “Nemoj se u srcu upitati: ‘Tko će uzići na nebo’” (da dovede Krista), 7“niti: ‘Tko će sići u bezdan’” (da dovede Krista od mrtvih)?10:6-8 Ponovljeni zakon 30:12-14. 8Što to zapravo znači?

“Riječ je sasvim blizu tebe,

u tvojim ustima i u tvojem srcu.”

To je riječ vjere koju propovijedamo.

9Jer ako ustima priznaješ da je Isus Krist Gospodin i ako u srcu vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen. 10Naime, vjera u srcu nas opravdava, a priznanje usnama spašava. 11Jer u Svetome pismu piše: “Tko u njega vjeruje, neće se postidjeti.” 12To vrijedi za Židove, kao i za ostale ljude: svi imaju istoga Gospodina, koji izobilno daje svoja bogatstva svima koji ga zazivaju. 13Jer “Tko god zazove ime Gospodnje, bit će spašen.”10:13 Joel 3:5.

14Ali kako će ga zazvati da ih spasi ako u njega ne vjeruju? A kako će u njega vjerovati ako nikada nisu za njega čuli? A kako će čuti za njega ako im nitko o njemu ne propovijeda? 15A kako će im tko propovijedati ako nije poslan da propovijeda? O tomu Sveto pismo kaže:

“Kako su divne noge onih

koji donose Radosnu vijest!”10:15 Izaija 52:7.

16Ali svatko tko čuje Radosnu vijest neće ju i prihvatiti. Izaija je o tome rekao: “Gospodine, tko je povjerovao našoj poruci?”10:16 Izaija 53:1. 17Vjera dakle dolazi upravo slušanjem Radosne vijesti o Kristu.

18Ali što je sa Židovima? Jesu li oni zapravo čuli tu poruku? Jesu:

“Poruka o Božjemu stvaranju

raširila se po svoj zemlji,

a njezine riječi sežu do kraja svijeta.”10:18 Psalam 19:5.

19Ali, ja pitam: Jesu li Izraelci zaista razumjeli? Jesu, jer je još u Mojsijevo vrijeme Bog rekao:

“Učinit ću vas ljubomornima

blagoslivljajući druge narode.

Razgnjevit ću vas blagoslivljajući

nerazumne pogane.”

20Poslije je Izaija u Božje ime hrabro rekao:

“Našli su me oni

koji me nisu tražili.

Objavio sam se onima

koji me to nisu molili.”10:20 Izaija 65:1.

21A za Izrael je Bog rekao:

“Svagda sam pružao ruke

nepokornom i buntovnom narodu.”10:21 Izaija 65:2.