Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס השליח אל-הקולוסי 3

1הואיל וקמתם לחיים חדשים עם המשיח, רכזו את תשומת לבכם באוצרות ובברכות שבשמים, שם יושב המשיח לימין האלוהים. רכזו את מחשבותיכם בכל מה שנוגע למלכות השמים, ואל תדאגו לדברי העולם הזה, כי מתם עם המשיח, וחייכם שמורים איתו אצל אלוהים. וכאשר המשיח, שהוא חיינו, ישוב אלינו, אתם תקרינו כבוד והדר יחד איתו.

לפיכך המיתו את התאוות והיצרים הרעים שחבויים בכם: זנות, ניאוף, מעשי זימה וטומאה, ואל תשתעבדו לחומרנות שבעולם, כי בעיני אלוהים זוהי עבודת אלילים, והוא יעניש בחומרה את כל מי שממרה את פיו בעניינים אלה. גם אתם עשיתם את המעשים הנוראים האלה לפני שהאמנתם במשיח, אך עתה עליכם להסיר מעליכם כל רוגז, כעס, רשע, שנאה, גידופים וניבול-פה.

אל תשקרו איש לרעהו, שהרי הסרתם מעצמכם את הטבע הישן ואת כל הרוע הנובע ממנו. 10 פתחתם בחיים חדשים לגמרי, שבהם אתם לומדים לעשות את הטוב והישר, ואתם לומדים יותר ויותר על טבעו ודמותו של המשיח, אשר העניק לכם את החיים הנפלאים האלה שממלאים אתכם. 11 בחיים אלה אין כל חשיבות למין, דת, גזע, השכלה, מצב כלכלי או מעמד חברתי. חשובה רק האמונה במשיח שמזמינה אליה כל אדם.

12 היות שאלוהים בחר בכם והעניק לכם חיים חדשים אלה, ומשום שהוא אוהב אתכם מאוד ודואג לכם, עליכם לנהוג בזולת ברוך וטוב-לב. אל תנסו לעשות רושם על איש, היו מוכנים לסבול בשקט ובסבלנות, 13 היו אדיבים, סלחניים ואל תשמרו טינה לאיש. זכרו: עליכם לסלוח איש לרעהו כשם שהמשיח סלח לכם! 14 אך מעל הכול, אהבו איש את רעהו אהבה אמיתית! אהבה כזאת תאחד את כולכם בהרמוניה שלמה. 15 דאגו לכך שהשקט והשלווה הבאים מהמשיח ימלאו תמיד את לבכם ומצפונכם, כי זוהי זכותכם וחובתכם כאיברי גוף-המשיח, והודו לאלוהים תמיד.

16 זכרו את דברי המשיח, כי דבריו וחוכמתו יעשירו את חייכם בתוכן ויחכימו אתכם; למדו אותם איש את רעהו, ושירו לה' בהכרת תודה מזמורי תהילים ושירים רוחניים. 17 אמרו ועשו כל דבר בשם ישוע המשיח אדוננו, והודו לאלוהים האב באמצעותו.

18 נשים, שמענה בקול בעליכן, כי זהו רצון האלוהים.

19 בעלים, אהבו את נשותיכם ונהגו בהן בעדינות ולא בגסות.

20 ילדים, אלוהים רוצה שתשמעו תמיד בקול הוריכם.

21 אבות, אל תציקו לילדיכם יותר מדי, כי הם עלולים לאבד את סבלנותם ולמאוס בכל.

עבדים, שמעו תמיד בקול אדוניכם! לא רק כשהם נמצאים לידכם, אלא כל הזמן! כי עליכם להשתדל למצוא-חן בעיני אלוהים ולא בעיני בני-אדם.

24 וזכרו, אלוהים ישלם לכם מאוצרותיו גמול מלא על עבודתכם ושירותכם למען המשיח. 25 אבל אוי לו לעושה הרע! הוא יקבל את מה שמגיע לו, כי אלוהים אינו נושא פנים.

Ang Pulong Sa Dios

Colosas 3

1Busa tungod kay kamo nabanhaw man uban ni Cristo, tinguhaa ninyo ang mga butang nga atua sa langit, ang dapit diin nagalingkod si Cristo sa tuo sa Dios. Isentro ninyo ang inyong mga hunahuna sa mga butang nga langitnon, dili sa mga butang nga kalibotanon. Kay namatay na kamo diha sa inyong daan nga kinabuhi, ug ang inyong bag-o nga kinabuhi ginatago na diha sa Dios uban ni Cristo. Si Cristo mao ang inyong kinabuhi; ug sa pag-abot sa adlaw nga ipadayag siya, ipadayag usab kamo uban kaniya nga may gahom ug dungog.

Ang Bag-o ug ang Daan nga Kinabuhi

Busa isalikway na ninyo ang inyong lawasnong mga tinguha. Ayaw kamo pagpakighilawas gawas sa kaminyoon ni magbuhat sa bisan unsa nga malaw-ay. Ayaw kamo pagsunod sa daotang mga tinguha sa inyong lawas ni maghunahuna mahitungod niini. Ayaw usab kamo paghinakog, kay ang pagkahakog sama usab sa pagsimba sa mga dios-dios. Tungod niining mga binuhatan sa mga tawo silotan sila sa Dios, [kay wala sila nagatuman kaniya.] Ang tinuod mao usab kini ang inyong gibuhat kaniadto sa dihang nagkinabuhi pa kamo sumala sa inyong lawasnon nga mga tinguha. Apan karon kinahanglan isalikway na ninyo kining tanan: ang kapungot, ang kasuko, ang pagdumot, ang pagbutang-butang, ug ang pagsulti sa mga malaw-ay nga mga pulong. Ayaw kamo pagbakak sa usag usa, tungod kay gihukas na nato ang atong daan ug daotan nga kinaiya. 10 Ug karon nagsul-ob na kita sa bag-o nga kinaiya. Ug kini padayon nga ginabag-o kanunay sa Dios nga magbubuhat niini, aron mahisama kita kaniya, ug aron mailhan gayod nato siya. 11 Sa ingon niini walay kalainan, Judio man o dili Judio, tinuli man o dili tinuli, mga luog[a] o bisan pa ang labing ubos kanila, mga ulipon o dili ulipon, kay si Cristo mao ang tanan ug anaa siya kanatong tanan.

12 Kamo mga pinili sa Dios. Gihigugma niya kamo ug gilain alang sa iyang kaugalingon. Busa kinahanglan nga magmaluloy-on kamo, magmatinabangon, magmapainubsanon, magmalulot, ug magmapailubon. 13 Magpasensyahanay kamo sa usag usa, ug magpinasayloay kon kamo may pagdumot sa usag usa, kay kamo gipasaylo na man sa Dios. 14 Ug labaw sa tanan maghinigugmaay kamo, kay ang gugma mao ang mobugkos niining tanan, aron mahimong matahom ug hingpit ang inyong kinabuhi. 15 Paharia sa inyong kasingkasing ang kalinaw nga gihatag ni Cristo. Kay alang niini gitawag kamo sa Dios isip mga miyembro sa usa lang ka lawas. Ug magmapasalamaton usab kamo kanunay kaniya.

16 Hinaut nga isilsil gayod ninyo sa inyong alimpatakan ang mga pulong ni Cristo. Magtinambagay kamo ug magpahinumdomay sa usag usa sumala sa kaalam nga gikan sa Dios. Pag-awit kamo sa mga salmo ug uban pa nga mga awit mahitungod sa pagdayeg sa Dios sa kinasingkasing nga pagpasalamat kaniya. 17 Ug bisan unsa ang inyong himuon o isulti, himoa sa pamaagi nga maangayan ni Ginoong Jesus, ug magpasalamat kamo sa Dios nga amahan pinaagi kaniya.

Ang Inyong Relasyon sa Inyong mga Kauban

18 Kamong mga asawa, magpasakop kamo sa inyong bana, kay mao kini ang angay ninyong buhaton isip mga Kristohanon.

19 Kamong mga bana, higugmaa ninyo ang inyong asawa ug ayaw ninyo sila pasakiti.

20 Ug kamong mga kabataan, tumana ninyo kanunay ang inyong mga ginikanan, kay mao kini ang kabubut-on sa Ginoo.

21 Mga ginikanan, ayaw ninyo palabihi ang pagsilot sa inyong kabataan, kay basin unyag mawala ang ilang tinguha nga mobuhat ug maayo.

22 Kamong mga ulipon, tumana ninyo kanunay ang inyong mga agalon dinhi sa kalibotan, dili lang kon nagatan-aw sila kaninyo aron dayegon nila kamo, kondili sa kinasingkasing tumanon ninyo sila tungod sa inyong pagtahod sa Ginoo. 23 Bisan unsay inyong himuon, himoa ninyo sa kinasingkasing, ingon nga kamo nagaalagad sa Ginoo ug dili sa tawo. 24 Nasayran usab ninyo nga may panulondon nga ihatag ang Ginoo kaninyo isip inyong ganti. Kay si Cristo nga atong Ginoo mao ang inyong ginaalagaran. 25 Ang nagabuhat ug daotan silotan sumala sa iyang nahimong kasaypanan, bisan kinsa pa siya, tungod kay walay pinalabi ang Dios.

Notas al pie

  1. Colosas 3:11 luog: buot ipasabot, walay kinaadman, o ignorante.