Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס השליח אל-הקולוסים 2:1-23

1אני רוצה שתדעו באיזו דאגה אני מתפלל בעדכם, בעד הקהילה בלודקיא ובעד כל אלה שאינם מכירים אותי אישית. 2אני מבקש מאלוהים שיעודד, ישמח ויאחד אתכם באהבה רבה איש לרעהו, כדי שתתנסו בחוויה המעשירה שבידיעת סודו של אלוהים, הלא הוא ישוע המשיח עצמו, 3אשר בו בלבד צפונים כל אוצרות החכמה והדעת.

4היודעים אתם מדוע אני כותב לכם את כל הדברים האלה? כדי שאיש לא יוכל לרמותכם בדברי־חלקות. 5אני אמנם רחוק מכם גיאוגרפית, אך לבי אתכם, ואני ממש מאושר לראות את אמונתכם החזקה והיציבה במשיח. 6לכן, אם אתם מאמינים שהאדון ישוע הוא מושיעכם, שמעו בקולו ושמרו את מצוותיו. 7השתרשו בו ושאבו כוחכם ממנו, החזיקו באמונה שקיבלתם, והודו לאלוהים על כל מעשיו.

8היזהרו מהאנשים שמנסים לרמותכם ולהרוס את אמונתכם בפילוסופיות ובתיאוריות מוטעות ושטחיות, שמבוססות על מחשבות אדם ולא על דברי המשיח. 9כל הטבע האלוהי גלום בגוף המשיח, 10ואם נקשור את חיינו בחייו, נימלא בכל הדרוש לחיינו הרוחניים. המשיח הוא האדון הנעלה ביותר, ובעל שליטה מוחלטת על כל כוח אחר.

11כאשר האמנתם במשיח לא עברתם מילה פיזית, אלא מילה רוחנית – המשיח הסיר מעליכם את האופי החוטא שלכם, ואת כל המעשים הרעים שנובעים ממנו. 12כי הטבע הישן והרע שלכם מת ונקבר עם המשיח כמסומל בטבילתכם, ואתם קמתם מהמוות יחד עם המשיח ונכנסתם לחיים חדשים לגמרי, בזכות אמונתכם בכוחו ובגבורתו של האלוהים אשר הקימו מן המתים. 13גם אתם הייתם פעם מתים באופן רוחני בגלל חטאיכם, הייתם משועבדים לתאוותיכם ולא נימלתם, אך אלוהים סלח לכל חטאיכם והעניק לכם חלק בחיי המשיח. 14הוא מחק את כל העדויות המאשימות אותנו באי־קיום חוקי התורה ומצוות ה׳. יתר על כן, הוא השמיד את גיליון העדויות המרשיעות בתקעו אותו על צלב המשיח. 15במעשה זה שלל אלוהים מהשטן את האפשרות להאשימנו בחטא, והציג לראווה לכל העולם את נצחונו של המשיח על הצלב, אשר בו נמחקו כל חטאינו ולא נותר להם זכר.

16לכן אל תניחו לאיש למתוח עליכם ביקורת על המשקה שאתם שותים, על האוכל שאתם אוכלים, או על ענייני שבתות וחגים, 17שכן דברים אלה הם משניים, ואילו הם צילו של העתיד לבוא – ישוע המשיח האדון.

18היזהרו מאנשים שרוצים לרמותכם ולשלול את שכרכם מאלוהים, מאנשים שמתגאים בענוותם ועובדים מלאכים. כל אמונתם מבוססת על ”חזיונות“ והם מלאי גאווה. 19אנשים אלה אינם מאמינים בעיקר ובחשוב ביותר – במשיח, שהוא הראש של גוף־המאמינים, וממנו בלבד ניזונים כל איברי הגוף, שגדלים ומתחזקים לפי רצון אלוהים.

20לכן אם מתם עם המשיח והשתחררתם מדרך המחשבה של העולם, מדוע אתם ממשיכים להשתעבד לחוקים וכללים שהומצאו על־ידי בני־אדם, כגון: 21אל תאחז בזה, אל תטעם מזה או אל תיגע בזה!? 22כל אלה מתייחסים לדברים ארעיים, שחולפים ונגמרים לאחר השימוש. 23חוקים אלה נראים מחוכמים בעיני אנשים שמעמידים פנים כאילו שהם משרתים את אלוהים – אלה שמתפארים בצניעותם והגאים בעובדה שהם מייסרים את גופם. אולם למעשה אין כל תועלת במעשים אלה; הם רק מוסיפים לגאוות האדם, ואינם מביאים כבוד לאלוהים.

La Parola è Vita

Colossesi 2:1-23

1Voglio che sappiate quanto ho lottato, pregando per voi, per la chiesa di Laodicèa e per i tanti altri amici che non mi hanno mai conosciuto personalmente. 2Questo è ciò che ho chiesto a Dio per voi: che siate incoraggiati e, uniti nellʼamore, possiate fare lʼesperienza straordinaria di conoscere Cristo fino in fondo, con la piena convinzione dellʼintelligenza. Perché il piano segreto di Dio finalmente ora è stato rivelato: è Cristo stesso. 3In lui stanno nascosti tutti i tesori della sapienza e della scienza.

Che nessuno sciupi la vostra fede

4Vi dico queste cose, perché temo che qualcuno possa imbrogliarvi con dei bei discorsi. 5Anche se sono lontano da voi, il mio cuore è con voi, e sono felice di sapere che vi comportate bene e che restate ben fermi nella fede in Cristo. 6Ora come avete creduto che Cristo vi salva, così camminate in Lui. Mantenetevi in unione vitale con Cristo. 7Come alberi che hanno in lui le loro radici, prendete da lui il vostro nutrimento; come case che hanno in lui le loro fondamenta, tenete salda in lui la vostra fede, tanto da diventare forti e vigorosi nella verità che avete imparato. La vostra vita sia piena di gioia e di gratitudine per tutto ciò che Dio ha fatto per voi.

8State attenti che nessuno rovini la vostra fede e la vostra gioia con la filosofia e con i ragionamenti inutili e sbagliati che si basano sui pensieri e le tradizioni degli uomini, anziché su ciò che Cristo ha detto. 9In Cristo cʼè corporalmente la pienezza della divinità, 10perciò quando avete Cristo, avete tutto e, strettamente uniti a lui, siete riempiti di Dio. È lui il Signore di tutti i signori, dominatore di ogni potenza.

11Quando voi avete accettato Cristo, egli vi ha liberato dalla debolezza davanti al peccato, e non per mezzo della circoncisione, un semplice intervento sul corpo, ma con un intervento spirituale, fatto da Cristo. 12Perché nel battesimo avete sepolto con Cristo la vostra vecchia natura corrotta, per poi risorgere con lui ad una nuova vita, per mezzo della fede nella potenza di Dio, che ha resuscitato Cristo dalla morte.

13A causa dei vostri peccati e della vostra vecchia natura corrotta, di fatto, voi eravate come morti. Ma Dio vi ha fatto rivivere con Cristo; egli ha perdonato tutti i nostri peccati, 14eliminando lʼatto di accusa contro di noi: lʼelenco dei comandamenti che noi non abbiamo osservato. Dio ha tolto di mezzo le accuse contro di noi, inchiodandole alla croce di Cristo. 15In questo modo Dio ha disarmato ogni autorità e ogni potenza, e le ha esposte allo scherno della gente, dopo averle vinte per mezzo della croce di Cristo.

16Perciò, nessuno ha il diritto di criticarvi per ciò che mangiate o bevete, né se osservate o meno le feste ebraiche, le cerimonie del sabato o per la luna nuova. 17Perché queste sono state soltanto regole provvisorie, che hanno avuto fine con lʼarrivo di Cristo. Erano soltanto lʼombra delle cose reali, e cioè, di Cristo stesso. 18Non lasciate che chiunque che si compiace nella falsa umiltà e nellʼadorare gli angeli, vi dica che perderete il premio. Magari vi raccontano di aver avuto delle visioni, e per questo vorrebbero obbligarvi. Costoro sono soltanto degli esaltati, 19ma una cosa è certa: non sono uniti a Cristo, il capo a cui siamo uniti tutti noi, che siamo il suo corpo. E questo corpo, tenuto ben saldo dalle giunture e dalle articolazioni, può crescere soltanto se prende nutrimento da Cristo, un nutrimento che viene da Dio. 20Se davvero fate conto di essere morti con Cristo, e ciò vi ha liberati dalla ricerca della salvezza per mezzo degli insegnamenti di questo mondo, perché allora continuate a seguirli, restando legati a certi precetti? 21Perché vi lasciate dire: «Questo non si può prendere, quello non si può assaggiare, o questʼaltro non si può toccare?» 22Questi precetti non sono né più né meno che insegnamenti umani, destinati a scomparire con lʼuso. 23È vero che tali regole possono anche sembrare sagge perché, oltre a richiedere grande devozione, umiliano e fanno soffrire il corpo, ma in realtà non servono a niente per dominare i pensieri e i desideri carnali. Anzi, servono soltanto a renderci orgogliosi.