Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס השליח אל-הקולוסים 2:1-23

1אני רוצה שתדעו באיזו דאגה אני מתפלל בעדכם, בעד הקהילה בלודקיא ובעד כל אלה שאינם מכירים אותי אישית. 2אני מבקש מאלוהים שיעודד, ישמח ויאחד אתכם באהבה רבה איש לרעהו, כדי שתתנסו בחוויה המעשירה שבידיעת סודו של אלוהים, הלא הוא ישוע המשיח עצמו, 3אשר בו בלבד צפונים כל אוצרות החכמה והדעת.

4היודעים אתם מדוע אני כותב לכם את כל הדברים האלה? כדי שאיש לא יוכל לרמותכם בדברי־חלקות. 5אני אמנם רחוק מכם גיאוגרפית, אך לבי אתכם, ואני ממש מאושר לראות את אמונתכם החזקה והיציבה במשיח. 6לכן, אם אתם מאמינים שהאדון ישוע הוא מושיעכם, שמעו בקולו ושמרו את מצוותיו. 7השתרשו בו ושאבו כוחכם ממנו, החזיקו באמונה שקיבלתם, והודו לאלוהים על כל מעשיו.

8היזהרו מהאנשים שמנסים לרמותכם ולהרוס את אמונתכם בפילוסופיות ובתיאוריות מוטעות ושטחיות, שמבוססות על מחשבות אדם ולא על דברי המשיח. 9כל הטבע האלוהי גלום בגוף המשיח, 10ואם נקשור את חיינו בחייו, נימלא בכל הדרוש לחיינו הרוחניים. המשיח הוא האדון הנעלה ביותר, ובעל שליטה מוחלטת על כל כוח אחר.

11כאשר האמנתם במשיח לא עברתם מילה פיזית, אלא מילה רוחנית – המשיח הסיר מעליכם את האופי החוטא שלכם, ואת כל המעשים הרעים שנובעים ממנו. 12כי הטבע הישן והרע שלכם מת ונקבר עם המשיח כמסומל בטבילתכם, ואתם קמתם מהמוות יחד עם המשיח ונכנסתם לחיים חדשים לגמרי, בזכות אמונתכם בכוחו ובגבורתו של האלוהים אשר הקימו מן המתים. 13גם אתם הייתם פעם מתים באופן רוחני בגלל חטאיכם, הייתם משועבדים לתאוותיכם ולא נימלתם, אך אלוהים סלח לכל חטאיכם והעניק לכם חלק בחיי המשיח. 14הוא מחק את כל העדויות המאשימות אותנו באי־קיום חוקי התורה ומצוות ה׳. יתר על כן, הוא השמיד את גיליון העדויות המרשיעות בתקעו אותו על צלב המשיח. 15במעשה זה שלל אלוהים מהשטן את האפשרות להאשימנו בחטא, והציג לראווה לכל העולם את נצחונו של המשיח על הצלב, אשר בו נמחקו כל חטאינו ולא נותר להם זכר.

16לכן אל תניחו לאיש למתוח עליכם ביקורת על המשקה שאתם שותים, על האוכל שאתם אוכלים, או על ענייני שבתות וחגים, 17שכן דברים אלה הם משניים, ואילו הם צילו של העתיד לבוא – ישוע המשיח האדון.

18היזהרו מאנשים שרוצים לרמותכם ולשלול את שכרכם מאלוהים, מאנשים שמתגאים בענוותם ועובדים מלאכים. כל אמונתם מבוססת על ”חזיונות“ והם מלאי גאווה. 19אנשים אלה אינם מאמינים בעיקר ובחשוב ביותר – במשיח, שהוא הראש של גוף־המאמינים, וממנו בלבד ניזונים כל איברי הגוף, שגדלים ומתחזקים לפי רצון אלוהים.

20לכן אם מתם עם המשיח והשתחררתם מדרך המחשבה של העולם, מדוע אתם ממשיכים להשתעבד לחוקים וכללים שהומצאו על־ידי בני־אדם, כגון: 21אל תאחז בזה, אל תטעם מזה או אל תיגע בזה!? 22כל אלה מתייחסים לדברים ארעיים, שחולפים ונגמרים לאחר השימוש. 23חוקים אלה נראים מחוכמים בעיני אנשים שמעמידים פנים כאילו שהם משרתים את אלוהים – אלה שמתפארים בצניעותם והגאים בעובדה שהם מייסרים את גופם. אולם למעשה אין כל תועלת במעשים אלה; הם רק מוסיפים לגאוות האדם, ואינם מביאים כבוד לאלוהים.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Colosenses 2:1-23

1Cancunamantapish, Laodicea crijcunamantapish, ñucata mana ñahui ñahui rijsij tucui shujtajcunamantapish, ima shina llaquita apajtaca yachanami canguichij. 2Chaita yachashpami, tucuicunallataj shujlla shina cʼuyanacushpa, cancunapaj shungupi samaringuichij. Yaya Diosmantapish, Cristomantapish pacalla tiyacushcataca tucuita alli entendishpa, alli yachanguichijmari. 3Cristopimari tucui alli yachaicunapish, sumaj yuyaicunapish pacalla huaquichishca tiyacun. 4Uyashpa catinallata huillashpa, cancunata umasha nijcunata ama crichichunmi, caitaca nicuni. 5Ñuca quiquin mana cancunahuan cashpapish, yuyaipica cancunahuanmari cani. Chaimantami, cancuna Cristota crishpa, alli caticujtapish, tucuipi alli cajtapish yachashpaca, ñuca ñahuihuantaj ricucuj shina achcata cushicuni.

Cristollami mushuj causaita cun

6Shina cajpica, Apunchij Jesucristota chasquishcamantaca, cunanca Paita catijcuna shinataj, Paihuan causacuichijlla. 7Jesucristopi sapiyashca, alli shayachishca caichij. Cancunata yachachishcata crishpa, shuj yuyai Paita catichij. Diostaca, pagui nishpa mañaracuichijlla.

8Alli yuyaihuan canguichij. Pipish paicunapaj quiquin yuyaimanta yanga parlocunata parlashpa, ñataj cancunata crichinman. Paicunaca, mana Cristomantachu yachachin, ashtahuanpish runacuna yachachishca, cai pacha yuyaicunallatami yachachincuna.

9Dios tucui ima shina cashcamari, Cristopaj cuerpopi causacun. 10Cancunaca, Cristohuan shujlla tucushcamantami, tucuita charinguichij. Paica, ima rurai tucunata charijcunatapish, ima mandanata charijcunatapish, Mandaj Umami. 11Cancuna Cristohuan shujlla tucujpimi Paica, charishca aicha punta carata maquihuan pʼitij shina, cancunapaj aicha millai munaicunata ruranata saquichirca. Aicha punta carata maquihuan pʼitishcaca, mana chaita rurai tucunchu. 12Cancuna bautiźarishpaca, Cristohuanmi pambashca carcanguichij. Taita Diosca, tucuita rurai tucuj cashpa, Cristota huañushcacunapaj chaupimanta causachishcata crishcamantami, cancunapish Cristohuan causarircanguichij.

13Sarunca, charishca aicha punta carata manaraj pʼitichishca shina, millai shunguta manaraj mushujyachishca cashpami, juchayuj cashpa huañushca carcanguichij. Chashna cajpipish Taita Diosca, cancunapaj tucui juchacunata perdonashpami, Cristondij causachirca. 14Chaita rurangapajca, Mandashcata ñucanchij mana pajtachi tucushcamanta, ñucanchijta juchachicuj quillcatarajmi anchuchirca. Cristota cruzpi chacatashpami, chaitaca anchuchirca. 15Cristohuanmi, imatapish rurai tucujcunatapish, caźuchishpa charicujcunatapish, paicunapaj maquipi charicushcataca tucuita quichurca. Ña mishashpa, tucuicunapaj ñaupajpi cumurichishpaca, Cristotami mishaj cashcata ricuchirca.

16Chaimanta cancunataca, imata micushcamantapish, imata ubyashcamantapish, fiesta punllacunamanta, llullu luna punllacunamanta, sabadocunamantapish, pi ama imata nishpa juchachichun. 17Chai ruraicunaca, Cristo shamuna cashcata ricuchijllami. Ashtahuanpish Cuerpoca Cristopajmari. 18Angelcunata cumurishpa adorajcunaca, ñataj cancunataca ima japina illajta saquinman. Paicunaca manapish ricushcapimi satirishpa, alli yachaj shina, quiquin aicha yuyaillamanta surcushcata yachachincuna. 19Paicunaca, mandaj Uma caj Cristohuanca, mana shujlla tucushcacunachu. Paipaj cuerpopi cajcunataca, Paimi tucui mucucunapi, angucunata tandachishpa, shujllata rurashca, tucui imalla tiyajcunatapish carashpa sinchiyachicun. Chashnami paipaj Cuerpotaca, Taita Dios munashca shina huiñachin.

20Cancunaca cai pachallapi ruracushcataca saquingapajmari, Cristohuan huañurcanguichij. Chashna huañushca cashca jahuaca, ¿ima nishpataj chai mandashcacunallatataj caźushpa, saruncunaman ruracushcacunallapitaj catinguichigari? 21Cancunataca: «Ama chaita japingui, ama caita micungui, ama japiringuillapish» nincunami. 22Tucui chaicunaca, chingarijlla micunacunamanta mandashca, tucurijlla mandashcacunami. Runacunallataj quiquin yuyaimanta surcushpa yachachishcallami. 23Chaicunaca allitajmari yuyachin, ashtahuan yachajta ruraipaj shinatajmari ricurin. Diosta yuyarij tucushca canata, mana jatun tucushca shina ricurinata, aichata llaquichinallatami yachachin. Chashna cashpapish, aicha munaicunataca mana jarcai tucunchu.