Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס השליח אל-הפיליפיים 4:1-23

1אחים יקרים, אני אוהב אתכם ומתגעגע אליכם מאוד, כי אתם מקור שמחה בשבילי וגמול על עבודתי. חברים אהובים, אנא, היו נאמנים לאדון.

2יש לי בקשה אל שתי הנשים היקרות, אַבְהוֹדִיָּה וסוּנְטִיכִי: אני מתחנן לפניכן, בשם אלוהים, הפסיקו לריב – התפייסו ושובו להיות חברות! 3ואני מבקש מכם, שותפי לעבודה, עזרו לנשים האלה, כי הן עבדו איתי בהפצת הבשורה על ישוע המשיח. הן עבדו גם עם קלימיס ועם שאר חברי לעבודה, ושמם כתוב בספר החיים.

4שמחו תמיד בישוע אדוננו; אני חוזר ואומר: שמחו! 5הוכיחו לכולם שאינכם אנוכיים ושאתם מתחשבים תמיד באחרים. זכרו, אדוננו ישוע קרוב!

6אל תדאגו לדבר, אלא התפללו ואמרו לאלוהים למה אתם זקוקים, ואל תשכחו להודות לו. 7אם באמת תעשו כך, אלוהים ישכין בלבכם שלווה נפלאה שאינכם מסוגלים אפילו לתאר לעצמכם. 8אחים יקרים, לסיום מכתבי ברצוני לומר לכם דבר נוסף: רכזו את תשומת לבכם בכל דבר טוב, אמיתי וישר. חישבו על דברים טהורים ונעימים; חישבו על כל דבר משמח, ועל כל מה שאתם יכולים להודות עליו לאלוהים. 9המשיכו לקיים הלכה למעשה את כל אשר לימדתי אתכם, ואת כל אשר ראיתם אותי עושה, ואלוהי השלום יהיה אתכם.

10אני אסיר תודה לכם ומודה לאלוהים על ששוב עזרתם לי. אני יודע שתמיד רציתם לשלוח לי מתנות כפי שמשיגה ידכם, אולם במשך זמן־מה לא הייתה לכם אפשרות לכך. 11איני אומר זאת משום שאני זקוק לכסף, שכן למדתי להסתפק במה שיש לי, אם בהרבה ואם במעט. 12אני יודע כיצד לחיות בעוני או בעושר. למדתי לשמוח ולהסתפק בחלקי בכל מצב – בשובע או ברעב, בשפע או במחסור. 13כל זאת משום שאני מסוגל לעשות כל מה שאלוהים רוצה שאעשה, בעזרת המשיח שנותן לי כוח. 14ובכל זאת, נהגתם יפה מאוד כשעזרתם לי במצוקתי הנוכחית.

15כידוע לכם, כשעזבתי את מקדוניה ובאתי לספר לכם את הבשורה בפעם הראשונה, רק אתם, אנשי פיליפי, עזרתם לי מבחינה כלכלית. אף קהילה אחרת לא עזרה לי, 16גם בהיותי בתסלוניקי שלחתם לי מתנות פעמיים. 17אני מעריך מאוד את מתנותיכם, אבל מעל לכל אני שמח על הגמול שייתן לכם אלוהים בעד טוב־לבכם.

18כרגע יש לי את כל מה שאני צריך, ואפילו יותר ממה שאני צריך! עדיין נשאר לי די והותר מהמתנות ששלחתם לי ביד אפפרודיטוס. אני יודע שמתנות אלה הן קורבן יקר מאוד, ואלוהים מעריך זאת. 19אלוהים ייתן לכם כל מה שאתם צריכים, מתוך אוצרו בשמים, בזכות קורבנו של המשיח למעננו. 20שבח ותהילת עולם לאבינו שבשמים. – אמן.

21מסרו דרישת שלום חמה בשמי לכל המאמינים בפיליפי. גם האחים הנמצאים איתי כאן מוסרים דרישת שלום. 22כל שאר המאמינים מוסרים דרישת שלום, במיוחד אלה שנמצאים בבית הקיסר. 23חסד אדוננו ישוע המשיח עם רוחכם. – אמן.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Filipenses 4:1-23

1Shina cajpica ñuca cʼuyashca, ñuca llaquishca, ñuca cushicuna crijcunalla. Cancunamantami coronata japisha. Chaimanta ñuca cʼuyashcacuna, Apunchij Jesustaca alli catiraichij.

Jesucristohuan imapipish cushicuichij

2Evodiatapish, Sintiquetapish Apunchij Jesusmantaca, ñañandij shinataj shuj yuyailla tucupachun ninimi. 3Shinallataj ñucahuan Diospajta alli ruracuj can huauquitapishmi, chai panicuna alli tucuchun rimapai nini. Chai panicunaca, huauqui Clementendij, chaishuj huauquicunandijmi, pi imata nicujpipish, alli huillaitaca cʼari, cʼarita shayarishpa ñucahuan huillarcacuna. Paicunapaj shuticunapish, causanaman rinapaj libropi quillcashcamari.

4Apunchij Jesusmanta imapipish cushicuichij. Cutinpishmi nini: ¡Cushicuichij! 5Cancuna llaquij shungu cashcataca tucuicunaman rijsichichij, Apunchij Jesusca ñallamari shamunga.

6Ama imatapish charina yuyailla caichijchu. Ashtahuanpish Taita Diosta mañacushpaca, Paiman tucuita huillaichij. Imamantapish Diosta mañashpa pagui nichij. 7Chashna rurajpica, Taita Diosca mana yuyai tucuipaj sumaj causaitami cunga. Chai sumaj causaimi cancunapaj shungutapish, cancunapaj yuyaitapish Cristo Jesuspi huaquichinga.

8Huauqui, panicuna, cunanca ña caillata mandasha: Tucui imatapish cashcatataj yachana cajllapi, tucui imapipish ama juchachishca canapi, tucui imatapish cashcata ruraj canapi, tucuipi chuya canapi, tucuipi cʼuyaita ricuchinapi, tucui imatapish munanajllata ruranapi, tucuita allita ruranapi, alli nishca canapaj imatapish ruranapi yuyaita churaichij. 9Ñuca yachachijpi yachashcata, ricushcata, uyashcatapish, ñuca quiquinllapitaj imallata ricucushcatapish chaita ruraichij. Chashna rurajpica, sumaj causaita cuj Taita Diosca cancunahuanmi canga.

Pabloca Filipos crijcuna cullquita cachashcamantami pagui nishca

10Cancuna ñucaman cuna cashcata yuyarishpa cutintaj cachai callarishcata ricushpami, Apunchij Jesusmantaca, jatunta cushicurcani. Chaitaca ñucaman cachanata yuyacushpapish, ima shina mana cachai tucushpallami, manaraj cacharcanguichij. 11Ñucaca, ima illajlla cashcamanta mana chashnaca ninichu. Ñucaca, ima charishcallahuan cushi canata yachanimi. 12Huajchalla causanatapish, yalli, yalli charinatapish yachanimi. Tucui layapi causanatami yachani; pajtata micunatapish, yaricaihuan purinatapish yachanimi. Achcata charinata, ima illajpi llaquita apanatapish yachanimi. 13Imatapish rurai tucunata ñucaman cuj Cristohuan cashcamantaca, imata mana atichinichu.

14Shina cajpipish, ñuca llaquipi cajta cancuna llaquishpa cushpaca, allitamari rurarcanguichij. 15Filipos crijcunalla, cancunallataj yachanguichijmi. Alli huillaita huillai callaricushpa, Macedoniamanta rijpica, tandanacushca pi shujtaj crijcuna mana curcachu. Ashtahuanpish Diospajta chasquishcamanta cuna cashcata pi mana cujpipish, cancunallami curcanguichij. 16Tesalonicapi cashpa ima illajlla cajpipish, cutin cutinmi cacharcanguichij. 17Ñucaman imatapish cachacuchunlla nishpaca, mana chashna nicunichu. Ashtahuanpish Diospaj ñaupajpi, cancuna chasquinata ashtahuan mirachichunllami chashnaca nicuni. 18Cancuna cachashcataca, tucuitami chasquircani. Cunanca, charina cashcatapish yalli yallitami charini. Epafroditohuan cancuna cachashcata chasquishpacarin, ashtahuanmi charini. Cancuna cachashcacunaca, Diosman cushpa rupachijpi mishquiman ashnacuj shinamari. Chaitami Taita Diosca cushicushpa chasquin. 19Ñuca Taita Diosca tucuita charij, sumaj Diosmi. Paimi, cancunamanca ima illashcatapish, Cristo Jesusmantaca achcata cunga.

20Chaimanta ñucanchij Yaya Diosca, huiñai huiñaita ‘Sumajmari cangui’ nishca cachun. Chashna cachun.

Tucuchinapajmi bendiciashca

21Cristo Jesusmanta Diospajlla cajcunataca, tucuicunallatataj “ ‘¿Allillachu canguichij?’ ninmi” nipaichij. Ñucahuan caj huauquicunapish cancunataca, ‘¿Allillachu canguichij?’ nincunami. 22Tucui Diospajlla cajcunami, ‘¿Allillachu canguichij?’ nincuna. Jatun mandajpaj huasipi caj crijcunacarin, ashtahuanmi cancunataca ‘¿Allillachu canguichij?’ nincuna.

23Apunchij Jesucristoca, tucui cancunaman Paipaj jatun cʼuyaita cushca cachun. Chashna cachun.