Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס השליח אל-הפיליפיים 4:1-23

1אחים יקרים, אני אוהב אתכם ומתגעגע אליכם מאוד, כי אתם מקור שמחה בשבילי וגמול על עבודתי. חברים אהובים, אנא, היו נאמנים לאדון.

2יש לי בקשה אל שתי הנשים היקרות, אַבְהוֹדִיָּה וסוּנְטִיכִי: אני מתחנן לפניכן, בשם אלוהים, הפסיקו לריב – התפייסו ושובו להיות חברות! 3ואני מבקש מכם, שותפי לעבודה, עזרו לנשים האלה, כי הן עבדו איתי בהפצת הבשורה על ישוע המשיח. הן עבדו גם עם קלימיס ועם שאר חברי לעבודה, ושמם כתוב בספר החיים.

4שמחו תמיד בישוע אדוננו; אני חוזר ואומר: שמחו! 5הוכיחו לכולם שאינכם אנוכיים ושאתם מתחשבים תמיד באחרים. זכרו, אדוננו ישוע קרוב!

6אל תדאגו לדבר, אלא התפללו ואמרו לאלוהים למה אתם זקוקים, ואל תשכחו להודות לו. 7אם באמת תעשו כך, אלוהים ישכין בלבכם שלווה נפלאה שאינכם מסוגלים אפילו לתאר לעצמכם. 8אחים יקרים, לסיום מכתבי ברצוני לומר לכם דבר נוסף: רכזו את תשומת לבכם בכל דבר טוב, אמיתי וישר. חישבו על דברים טהורים ונעימים; חישבו על כל דבר משמח, ועל כל מה שאתם יכולים להודות עליו לאלוהים. 9המשיכו לקיים הלכה למעשה את כל אשר לימדתי אתכם, ואת כל אשר ראיתם אותי עושה, ואלוהי השלום יהיה אתכם.

10אני אסיר תודה לכם ומודה לאלוהים על ששוב עזרתם לי. אני יודע שתמיד רציתם לשלוח לי מתנות כפי שמשיגה ידכם, אולם במשך זמן־מה לא הייתה לכם אפשרות לכך. 11איני אומר זאת משום שאני זקוק לכסף, שכן למדתי להסתפק במה שיש לי, אם בהרבה ואם במעט. 12אני יודע כיצד לחיות בעוני או בעושר. למדתי לשמוח ולהסתפק בחלקי בכל מצב – בשובע או ברעב, בשפע או במחסור. 13כל זאת משום שאני מסוגל לעשות כל מה שאלוהים רוצה שאעשה, בעזרת המשיח שנותן לי כוח. 14ובכל זאת, נהגתם יפה מאוד כשעזרתם לי במצוקתי הנוכחית.

15כידוע לכם, כשעזבתי את מקדוניה ובאתי לספר לכם את הבשורה בפעם הראשונה, רק אתם, אנשי פיליפי, עזרתם לי מבחינה כלכלית. אף קהילה אחרת לא עזרה לי, 16גם בהיותי בתסלוניקי שלחתם לי מתנות פעמיים. 17אני מעריך מאוד את מתנותיכם, אבל מעל לכל אני שמח על הגמול שייתן לכם אלוהים בעד טוב־לבכם.

18כרגע יש לי את כל מה שאני צריך, ואפילו יותר ממה שאני צריך! עדיין נשאר לי די והותר מהמתנות ששלחתם לי ביד אפפרודיטוס. אני יודע שמתנות אלה הן קורבן יקר מאוד, ואלוהים מעריך זאת. 19אלוהים ייתן לכם כל מה שאתם צריכים, מתוך אוצרו בשמים, בזכות קורבנו של המשיח למעננו. 20שבח ותהילת עולם לאבינו שבשמים. – אמן.

21מסרו דרישת שלום חמה בשמי לכל המאמינים בפיליפי. גם האחים הנמצאים איתי כאן מוסרים דרישת שלום. 22כל שאר המאמינים מוסרים דרישת שלום, במיוחד אלה שנמצאים בבית הקיסר. 23חסד אדוננו ישוע המשיח עם רוחכם. – אמן.

Ang Pulong Sang Dios

Filipos 4:1-23

Mga Bilin

1Gani mga hinigugma ko nga mga utod, magpakalig-on kamo sa inyo pagtuo sa Ginoo. Ginahigugma ko kamo kag nahidlaw na gid ako sa inyo. Kamo ang akon kalipay kag premyo sang akon pagpangabudlay.

2Ginapangabay ko si Eudia kag si Syntique nga indi na mag-away kay mag-utod sila sa Ginoo. 3Nagapangabay man ako sa imo subong masaligan ko nga kaupod sa pagpangabudlay nga buligan mo man ini nga mga babayi, tungod nga kaupod ko sila nga nagpangabudlay sing maayo sa pagpalapnag sang Maayong Balita, kaupod man si Clement kag ang iban pa nga mga manugpangabudlay. Ang ila mga ngalan nasulat na sa libro nga listahan sang mga nakaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan.

4Magkalipay kamo permi sa Ginoo. Kag ginasulit ko, magkalipay kamo!

5Ipakita ninyo ang inyo kalulo sa tanan nga tawo. Malapit na ang pag-abot sang Ginoo. 6Indi kamo magpalibog sa bisan ano, kundi pangayua sa Dios ang inyo mga kinahanglan paagi sa pangamuyo nga may pagpasalamat. 7Kag kon himuon ninyo ini, magahatag ang Dios sing kalinong sa inyo tagipusuon kag hunahuna tungod nga kamo ara kay Cristo Jesus, kag ang kalinong nga halin sa iya indi gid matungkad sang aton pag-intiendi.

8Luwas sina, mga utod, hunahunaa ninyo permi ang mga butang nga maayo kag dalayawon: ang mga butang nga husto, talahuron, matarong, putli, matahom, kag halangdon. 9Sunda ninyo ang tanan nga butang nga inyo natun-an sa akon mga pagpanudlo kag mga hinimuan. Kag ubayan gid kamo sang Dios nga nagahatag sang kalinong.

Nagpasalamat si Pablo sa Ginpadala nga Bulig

10Dako gid ang akon kalipay sa Ginoo tungod nga nadumduman ninyo ako liwat. Nahibaluan ko nga permi kamo nagapanumdom sa akon, pero wala kamo sing kahigayunan sa pagpakita sina sa akon. 11Wala ako nagasiling sina sa pagpabati-bati nga may kinahanglan ako. Kay nakatuon ako nga magkontento bisan ano ang akon kahimtangan. 12Kahibalo ako magpangabuhi sa tuman nga kaimulon, kag kahibalo man ako magpangabuhi nga sa bugana. Ini tanan natun-an ko agod bisan paano ang akon kahimtangan, busog man ukon gutom, bugana man ang akon pangabuhi ukon indi, kontento ako gihapon. 13Masarangan ko nga atubangon ang bisan ano nga kahimtangan paagi sa bulig ni Cristo nga nagapabakod sa akon.

14Pero salamat gid sa inyo pagbulig sa akon, sa akon mga palaligban. 15Kamo nga mga taga-Filipos nakahibalo nga sang pagsugod ko wali sang Maayong Balita, paghalin ko sa Macedonia, wala sing iban nga iglesya nga nagbulig sa akon mga kinahanglanon kundi kamo gid lang. 16Bisan sang didto ako sa Tesalonica, makapila kamo nagpadala sing bulig sa akon. 17Ginasambit ko ini indi tungod nagahandom ako nga makabaton liwat halin sa inyo, kundi ginahandom ko nga kamo makabaton man sing balos tungod nga kamo nagahatag. 18Karon bastante ako, kag sobra pa gani. Ang tanan nga akon mga kinahanglanon ari na kag wala gid sing kulang, tungod nga gindala na diri ni Epafroditus ang inyo ginpadala nga bulig. Ini nga bulig pareho sa mahamot nga halad nga ginahalad sa Dios, nga iya ginabaton nga may kalipay. 19Kag tungod nga kamo ara kay Cristo Jesus, ang akon Dios magahatag sa inyo sang tanan ninyo nga mga kinahanglanon halin sa kabuganaan sang iya manggad. 20Dayawon naton ang aton Dios kag Amay sa wala sing katapusan. Amen.

Katapusan nga Pagpangamusta

21Kamusta na lang sa tanan nga katawhan sang Dios dira nga ara kay Cristo Jesus. Ang aton mga utod nga kaupod ko diri nagapangamusta man sa inyo. 22Ginakamusta man kamo sang tanan nga katawhan sang Dios diri, labi na gid ang mga sakop sa palasyo sang Emperador. 23Kabay pa nga pakamaayuhon kamo sang aton Ginoong Jesu-Cristo.