Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס השליח אל-האפסים 1

1מאת פולוס, שליחו של ישוע המשיח לפי רצון אלוהים.

אל כל המאמינים המשיחיים, הנאמנים והקדושים, אשר נמצאים באפסוס.

חסד ושלום לכם מאת האלוהים אבינו וישוע המשיח אדוננו. אנחנו מברכים את האלוהים, אבי אדוננו ישוע המשיח, אשר ברך אותנו בכל ברכות השמים בזכות השתייכותנו למשיח.

עוד לפני שברא אלוהים את העולם הוא בחר אותנו בזכות המשיח, כדי לקדשנו ולהעמידנו לפניו ללא כל חטא או דופי. באהבתו הרבה ומרצונו הטוב הוא אימץ אותנו לבניו על-ידי ישוע המשיח.

כל הכבוד, התהילה והשבח לאלוהינו על טוב-לבו וחסדו, ועל הברכות שברך אותנו בזכות השתייכותנו לבנו האהוב. אלוהים הוא טוב ורחמן כל-כך, עד שגאל אותנו מחטאינו, במחיר דמו של המשיח, וסלח לנו על כל פשעינו. וכל זאת הוא נתן לנו ברוחב-לב , בחכמה ובהבנה.

אלוהים גילה את מטרתו הסודית והנעלה בשליחת המשיח, תוכנית שבחר ברחמיו עוד לפני זמן רב. 10 וזוהי המטרה: בהגיע הזמן המיועד הוא יאסוף את כולנו מכל מקום, מהארץ ומהשמים. 11 לפי תוכניתו הנדיבה הכין לנו אלוהים נחלה במשיח. עוד מבראשית הוא בחר בנו להיות שלו, והכול מתרחש בדיוק כפי שהחליט מאז ומעולם. 12 אלוהים עשה זאת כדי שאנו, שהיינו המאמינים הראשונים במשיח, נשבח ונפאר את שמו, וניתן לו כבוד על שעשה למעננו את הדברים הנפלאים האלה.

13 גם אתם, ששמעתם את הבשורה אחרינו והאמנתם במשיח, נושעתם ונחתמתם כשייכים למשיח, באמצעות רוח הקודש אשר הובטח לכל המאמינים עוד לפני זמן רב. 14 נוכחותו של רוח הקודש בתוכנו היא הערובה שאלוהים באמת יעניק לנו כל מה שהבטיח, וחותם הרוח בנו פירושו שאלוהים קנה אותנו ויביאנו אליו. זוהי סיבה נוספת לנו לפאר ולשבח את אלוהינו.

15 משום כך, מאז ששמעתי על אמונתכם החזקה באדון ישוע, ועל אהבתכם למאמינים המשיחיים בכל מקום, לא חדלתי להודות לאלוהים עבורכם. אני מתפלל בעדכם כל הזמן; אני מבקש מאלוהי אדוננו ישוע המשיח, מאבי הכבוד, שיעניק לכם רוח חכמה, כדי שתראו ותבינו מיהו המשיח ומה עשה למעננו. 18 אני מתפלל שאורו יציף את לבבכם ושעיניכם תיפקחנה, למען תוכלו לראות ולדעת מהי הקריאה שהועיד לכם, ומה עשירות ונפלאות הן הברכות שהבטיח למאמינים בו. אני מתפלל שתבינו מה עצום הכוח שהעמיד אלוהים לרשות המאמינים בו; הוא העמיד לרשותנו את אותו הכוח העצום, אשר הקים את המשיח מן המתים והושיבו במקום הכבוד לימין האלוהים בשמים, 21 מעל לכל מלך, שליט או מנהיג. כן, כבודו גדול, מלא-הדר ורב-רושם יותר מזה של כל אחד אחר בעולם הזה או בעולם הבא. 22 אלוהים שם לרגליו את הכול, ומינה אותו לראש הקהילה, 23 אשר היא גופו ואשר מלאה במי שממלא את הכול.

Nouă Traducere În Limba Română

Efeseni 1

1Pavel, apostol al lui Cristos Isus prin voia lui Dumnezeu, către sfinţii care sunt (în Efes)[a] şi credincioşii în Cristos Isus: har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Cristos!

Binecuvântări duhovniceşti în Cristos

Binecuvântat să fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, Care ne-a binecuvântat cu orice fel de binecuvântare duhovnicească în locurile cereşti, în Cristos! În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără pată înaintea Lui. În dragoste, El[b] ne-a predestinat pentru înfiere[c] prin Isus Cristos, după buna plăcere a voii Sale, spre lauda slavei harului Său pe care ni l-a arătat cu bunătate în Preaiubitul Lui. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţia harului Său, pe care l-a revărsat peste noi cu toată înţelepciunea şi priceperea. El[d] a binevoit să ne descopere taina voii Sale, potrivit cu ceea ce plănuise în El Însuşi, după buna Lui plăcere, 10 ca s-o ducă la îndeplinire la împlinirea vremurilor, şi anume să le aducă pe toate împreună, în Cristos: cele din cer şi cele de pe pământ. 11 În El am fost şi aleşi[e], fiind rânduiţi mai dinainte după planul Celui Care le face pe toate după scopul voii Sale, 12 pentru ca noi, cei care am nădăjduit primii în Cristos, să slujim de laudă slavei Lui. 13 În El, de asemenea, aţi auzit cuvântul adevărului, Evanghelia[f] mântuirii voastre. În El aţi şi crezut şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt pe Care L-a promis, 14 Care este o garanţie a moştenirii noastre până la răscumpărarea celor ce sunt proprietatea lui Dumnezeu, spre lauda slavei Lui.

Mulţumire şi rugăciune

15 De aceea, de când am auzit de credinţa voastră în Domnul Isus şi de dragostea voastră pentru toţi sfinţii, 16 nu încetez să mulţumesc pentru voi, amintindu-vă în rugăciunile mele. 17 Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Cristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înţelepciune şi descoperire[g] în cunoaşterea lui, 18 luminând puterea de înţelegere a minţii voastre, ca să cunoaşteţi care este nădejdea la care v-a chemat, care este bogăţia slăvită a moştenirii Lui în sfinţi 19 şi care este nemărginita mărime a puterii Lui pentru noi, cei ce credem, după lucrarea puterii tăriei Lui, 20 pe care a desfăşurat-o atunci când L-a înviat pe Cristos din morţi şi L-a aşezat la dreapta Lui în locurile cereşti, 21 deasupra tuturor conducătorilor, autorităţilor, puterilor, domniilor şi a oricărui nume dat, nu doar în acest veac, ci şi în cel viitor. 22 El I-a pus totul sub picioare şi L-a făcut cap peste toate lucrurile, pentru Biserică, 23 care este trupul Lui, plinătatea Celui Care umple totul în toţi.

Notas al pie

  1. Efeseni 1:1 Cele mai importante şi mai timpurii mss nu conţin cuvântul Efes, ceea ce ar aduce un argument în plus la ideea că această scrisoare a fost una enciclică, intenţionată pentru mai mult decât o singură audienţă (vezi nota din Col. 4:16); trebuie remarcat că, spre deosebire de alte scrisori, aceasta nu conţine nume de persoane, ceea ce ar indica faptul că apostolul nu-şi cunoştea audienţa în mod personal (ceea ce nu ar fi fost cazul în ce priveşte biserica din Efes) sau că scrisoarea a fost intenţionată a fi una enciclică
  2. Efeseni 1:5 Sau: înaintea Lui, în dragoste. El
  3. Efeseni 1:5 Adopţia (înfierea) era un act juridic, cunoscut cititorilor din cultura greco-romană, prin care un tată ia sub autoritatea sa paternă un fiu sau o fiică dintr-o altă familie; cel adoptat primeşte acelaşi statut şi aceleaşi drepturi ca cele ale unui fiu născut în acea familie: ia numele noului părinte, devine moştenitorul lui, rămânând unit cu vechea sa familie numai prin legături de sânge
  4. Efeseni 1:9 Sau: peste noi. Cu toată înţelepciunea şi priceperea, El
  5. Efeseni 1:11 Lit.: am fost traşi la sorţi, am fost făcuţi moştenire; unele traduceri redau: am fost făcuţi moştenitori
  6. Efeseni 1:13 Sau: Vestea Bună; peste tot în carte
  7. Efeseni 1:17 Sau: să vă dea Duhul înţelepciunii şi al descoperirii; sau: să vă dea înţelepciune şi descoperire duhovnicească