Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס השליח אל האפסיים 6:1-24

1ילדים, שמעו בקול הוריכם, כי כך נאה. 2המצווה הראשונה בעשרת־הדיברות הנושאת הבטחה בצידה היא: ”כבד את אביך ואת אמך!“ 3מהי ההבטחה? אם תכבד את אביך ואת אמך יאריכו ימיך ויהיה לך טוב בחיים.

4הורים, אל תציקו לילדיכם! אל תרגיזו ואל תכעיסו אותם, אלא גדלו אותם לפי החינוך והמוסר של ישוע המשיח אדוננו.

5עבדים, שמעו בקול אדוניכם; כבדו ושרתו אותם כמו את המשיח. 6‏-7אל תנסו להרשים את אדוניכם בעבודתכם הקשה רק כשהם מביטים בכם! עבדו במסירות ובשמחה בכל עת, כאילו שאתם עובדים למען המשיח (ולא למען בני־אדם) ועושים את רצון אלוהים מכל לבכם. 8זכרו, האדון יגמול לכם על כל מעשה טוב שאתם עושים, בין אם אתם עבדים ובין אם אתם בני־חורין.

9אתם, האדונים, התנהגו כהלכה עם עבדיכם. אל תגערו בהם ואל תאיימו עליהם! זכרו, אתם בעצמכם עבדי המשיח; אדונכם הוא גם אדונם, ואין לפניו משוא־פנים.

10לסיום, ברצוני להזכיר לכם שכוחכם צריך לנבוע מגבורת אלוהים שבכם. 11הצטיידו בכלי הנשק שאלוהים מעמיד לרשותכם, כדי שתוכלו לעמוד נגד התקפות השטן ותחבולותיו. 12כי איננו נלחמים נגד בשר ודם, אלא נגד שליטי העולם הבלתי־נראה; נגד אותם כוחות רשע השולטים בעולם הזה, ונגד רוחות רעות ומרושעות.

13על כן אחזו בכלי הנשק שאלוהים מעניק לכם, כדי שתוכלו להדוף את התקפות האויב, ואף תוכלו לעמוד איתן לאחר המאבק.

14אך לשם כך עליכם לחגור את חגורת האמת, ללבוש את שריון הצדק, 15ולנעול נעליים שיקלו עליכם לצעוד ולבשר את בשורת השלום של אלוהים. 16בנוסף לכל זה: בכל קרב תזדקקו לאמונה כמגן, כדי לעצור את חצי הרשע שמכוון השטן לעברכם. 17תזדקקו גם לכובע הישועה ולחרב הרוח, שהיא דבר האלוהים.

18התמידו בתפילה! בקשו מאלוהים כל דבר בהתאם לרצון רוח הקודש. התחננו לפניו, הזכירו לו את צרכיכם, והמשיכו להתפלל למען כל המאמינים באשר הם. 19התפללו גם בעדי ובקשו מאלוהים שישים בפי את המילים הנכונות, כשאני מבשר לאחרים באומץ, וכשאני מספר להם כי ישועת אלוהים היא גם עבור הגויים. 20עתה אני אסור באזיקים משום שהטפתי את בשורת אלוהים, אך התפללו שאמשיך לבשר באומץ למען אלוהים גם כאן בכלא, כפי שמוטל עלי.

21טוכיקוס, אחינו החביב והמשרת הנאמן בעבודת האדון, יספר לכם את כל מעשי וקורותיי. 22שלחתי אותו אליכם כדי שיספר לכם את כל מה שקרה לנו, וכדי שדבריו יעודדו אתכם.

23אחי היקרים, יברך אתכם האלוהים אבינו וישוע המשיח אדוננו בשלום, באהבה ובאמונה. 24ברכת האלוהים וחסדו עם כל האוהבים באמת את ישוע המשיח אדוננו.

Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Waefeso 6:1-24

Mafundisho Kuhusu Watoto Na Wazazi

16:1 Kol 3:20; Mt 6:20Enyi watoto, watiini wazazi wenu katika Bwana, kwa kuwa hili ni jema. 26:2 Kut 20:12; Kum 5:16; 27:16; Yer 35:18; Eze 22:7; Mal 1:6; Mt 15:4; Mk 7:10“Waheshimu baba yako na mama yako,” hii ndio amri ya kwanza yenye ahadi, 36:3 Kut 20; 12; Kum 5:16“upate baraka na uishi siku nyingi duniani.”

46:4 Kol 3:21; Mit 13:24; 22:6Ninyi akina baba, msiwachokoze watoto wenu, bali waleeni kwa nidhamu na mafundisho ya Bwana.

Mafundisho Kuhusu Watumwa Na Mabwana

56:5 Tit 2:9; Kol 3:22; Efe 5:22Ninyi watumwa, watiini hao walio mabwana zenu hapa duniani kwa heshima na kwa kutetemeka na kwa moyo mmoja, kama vile mnavyomtii Kristo. 66:6 Rum 6:22; Kol 3:22, 23Watiini, si tu wakati wakiwaona ili mpate upendeleo wao, bali mtumike kama watumwa wa Kristo, mkifanya mapenzi ya Mungu kwa moyo. 76:7 Kol 3:23Tumikeni kwa moyo wote, kama vile mnamtumikia Bwana na si wanadamu. 86:8 Kol 3:24Mkijua kwamba Bwana atampa kila mtu thawabu kwa lolote jema alilotenda, kama yeye ni mtumwa au ni mtu huru.

96:9 Ay 31:13, 14Nanyi mabwana, watendeeni watumwa wenu kwa jinsi iyo hiyo. Msiwatishe, kwa kuwa mnajua ya kwamba yeye aliye Bwana wenu na Bwana wao yuko mbinguni, naye hana upendeleo.

Silaha Za Mungu

106:10 Hag 2:4; Efe 1:19Hatimaye, mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. 116:11 Rum 13:12Vaeni silaha zote za Mungu ili kwamba mweze kuzipinga hila za ibilisi. 126:12 Efe 1:21; Rum 8:38; Efe 1:3Kwa maana kushindana kwetu si juu ya nyama na damu, bali dhidi ya falme, mamlaka, dhidi ya wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. 136:13 Efe 6:11; 2Kor 6:7; 10:4, 11; Efe 5:16Kwa hiyo vaeni silaha zote za Mungu ili mweze kushindana siku ya uovu itakapokuja nanyi mkiisha kufanya yote, simameni imara. 146:14 Isa 1:5; Za 132:9Kwa hiyo simameni imara mkiwa mmejifunga kweli kiunoni na kuvaa dirii ya haki kifuani, 156:15 Isa 52:7; Rum 10:15nayo miguu yenu ifungiwe utayari tuupatao kwa Injili ya amani. 166:16 1Yn 5:4; Mt 5:37Zaidi ya haya yote, twaeni ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. 176:17 Isa 59:17; Ebr 4:12Vaeni chapeo ya wokovu na mchukue upanga wa Roho, ambao ni Neno la Mungu. 186:18 Lk 18:1; Mt 26:41; Flp 4:6Mkiomba kwa Roho siku zote katika sala zote na maombi, mkikesha kila wakati mkiwaombea watakatifu wote.

196:19 1The 5:25; Mdo 4:29; 2Kor 3:12Niombeeni na mimi pia, ili kila nifunguapo kinywa changu, nipewe maneno ya kusema, niweze kutangaza siri ya Injili kwa ujasiri, 206:20 2Kor 5:20; Mdo 21:23ambayo mimi ni balozi wake katika vifungo. Ombeni ili nipate kuhubiri kwa ujasiri kama inipasavyo.

Salamu Za Mwisho

216:21 Mdo 20:4Tikiko, aliye ndugu mpendwa na mtumishi mwaminifu katika Bwana, atawaambia kila kitu, ili pia mpate kujua hali yangu na kile ninachofanya sasa. 226:22 Kol 4:7-9Ninamtuma kwenu kwa ajili ya kusudi hili hasa, ili mpate kujua hali yetu, na awatie moyo.

236:23 Gal 6:16; 1Pet 5:14Amani iwe kwa ndugu, na pendo pamoja na imani kutoka kwa Mungu Baba na Bwana Yesu Kristo. 246:24 Tit 2:7; 1Pet 1:8Neema iwe na wote wampendao Bwana wetu Yesu Kristo kwa upendo wa dhati. Amen.