Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס השליח אל האפסיים 4:1-32

1כאסיר האדון אני מתחנן לפניכם שתחיו ותתנהגו בדרך ההולמת את אלה שנבחרו להתברך בכל הברכות הנפלאות האלה. 2היו ענווים ואדיבים; התייחסו בסבלנות זה אל זה, וסלחו איש לאחיו באהבה. 3שאפו לשמור על אחדותכם ברוח הקודש, וחיו בשלום איש עם רעהו.

4כולנו איברים של גוף אחד, לכולנו רוח אחד, וכולנו נבחרנו לאותו עתיד נפלא. 5לכולנו אדון אחד, אמונה אחת וטבילה אחת. 6לכולנו אל ואב אחד שהוא מעל לכל, נמצא בכל וחי בכל. 7ובכל זאת, המשיח העניק לכל אחד מאיתנו מתנות וכישרונות שונים ומיוחדים, מתוך עושרו ולפי רצונו. 8על כך אומרים הכתובים שכאשר עלה המשיח לשמים, לאחר תחייתו מהמתים, הוא שבה שבי ונתן מתנות לבני האדם.4‏.8 ד 8 תרגום חופשי של תהלים סח 19 9שימו לב שכתוב ”עלה לשמים“! משמע שקודם לכן הוא ירד ממרומי השמים אל תחתיות הארץ. 10זה שירד אלינו הוא זה שעלה השמימה כדי למלא באישיותו את הכול, מתחתיות הארץ עד למרומי השמים.

11הוא העניק לבני־האדם מתנות שונות: לאחדים העניק את היכולת להיות שליחיו, לאלה העניק את היכולת להיות נביאים, ולאלה העניק כישרון מיוחד לבשר את הבשורה, או כושר מנהיגות והדרכה לפי דבר ה׳ וכישרון ללמד היטב.

12לשם מה העניק לנו המשיח את המתנות והכישרונות הללו? כדי שבני־אלוהים יוכלו להיטיב לשרתו בשעה שהם בונים את הקהילה, שהיא גוף המשיח, 13עד שנגיע כולנו כאחד לאמונה, בגרות והבנה של מושיענו בן האלוהים – עד שנתמלא כליל במשיח.

14וכך מעתה ואילך לא נשנה את דעתנו בנוגע לאמונתנו; לא ניכשל ולא נרומה על־ידי רמאים ובדחנים, 15אלא נאמר את האמת באהבה, ונגדל באמונתנו במשיח אשר הוא ראש־הקהילה. 16בהנהגתו של המשיח מחוברים כל איברי הגוף זה לזה, וכל איבר עוזר למשנהו לבניית הגוף, לפי מידת הכוח שניתן לו, כך שכל הגוף צומח לבניין אחד מלא אהבה – בניין המשיח.

17בשם האדון אני אומר לכם: אל תשובו לחיות כמו הלא מאמינים, כי הם הולכים אחרי טיפשות שיכלם. 18בגלל טיפשותם הם בורים וחסרי־דעת בכל הנוגע לחיי אלוהים; הם אינם מבינים את דרכו של אלוהים, כי הם חיים בחשכה ובחטא. 19הם איבדו כל רגש בושה, והפקירו את עצמם לתאוות בשרם ולכל מעשה זימה ומרמה.

20אבל לא כך לימד אתכם המשיח! 21אם באמת הקשבתם לקולו והבינותם את האמת שלימד אתכם, 22אזי עליכם לסור מדרככם הישנה ומהרגליכם הקודמים, שהיו זימה, תאווה ורמייה, 23ולחדש את מחשבותיכם וגישתכם לדברים שונים. 24כן, עליכם להיות אנשים מחודשים בעלי תכונות שהעניק לכם אלוהים, קדושים וצדיקים. עטפו את עצמכם באופי חדש זה.

25הפסיקו לשקר ודברו אמת, שכן אנו איברים איש לאחיו, ובשקרנו לאחינו אנו פוגעים למעשה בעצמנו! 26אם אתם כועסים, אל תניחו לכעסכם להביא אתכם לידי חטא! אל תניחו לשמש לשקוע לפני שחלף כעסכם, 27כי אחרת אתם פותחים פתח לשטן.

28הגנב חייב להפסיק לגנוב! עליו להתחיל לעבוד עבודה ישרה, כדי שיוכל לעזור לנזקקים. 29אל תנבלו את פיכם! דברו רק דברים יפים, טובים ומועילים לאנשים אחרים, דברים שיברכו את השומעים.

30אל תצערו את רוח הקודש של אלוהים, שעל ידיו נחתמתם ליום הגאולה.

31הפסיקו להתמרמר והסירו מעליכם כל כעס, רוגז, צעקות, קללות ורשעות.

32היו טובים איש לרעהו, רחמנים וסלחנים, כשם שאלוהים סלח לכם בזכות השתייכותכם למשיח.

Ang Pulong Sa Dios

Efeso 4:1-32

Usa ka Lawas kang Cristo

1Isip binilanggo tungod sa akong pag-alagad sa Ginoo, nanghangyo ako kaninyo sa pagkinabuhi nga angay sa mga tinawag sa Dios. 2Pagmapainubsanon kamo ug himoa nga malumo ang inyong kasingkasing. Paghigugmaay, pagpinasayloay, ug pagpailob kamo sa kakulangon sa usag usa. 3Paningkamoti ninyo nga magpadayon ang inyong panaghiusa nga gikan sa Espiritu Santo pinaagi sa inyong maayo nga panag-uban. 4Kay kita nga mga tumutuo usa lang ka lawas, ug may usa lang ka Espiritu Santo nga nagapuyo kanato. Usa ang atong paglaom, kay managsama man kitang tanan nga nagahulat sa iyang gisaad sa dihang gitawag niya kita. 5May usa kita ka Ginoo, usa ka pagtuo, ug usa ka bautismo. 6May usa lang kita ka Dios ug siya mao ang Amahan sa tanan. Siya ang nagahari, nagalihok, ug nagapuyo kanatong tanan.

7Apan bisan usa kita ka lawas, may nagkalain-lain kita nga mga buluhaton nga gihatag ni Cristo sa tagsa-tagsa kanato sumala sa iyang pagbuot. 8Sama sa gi-ingon sa Kasulatan:

“Sa dihang mikayab siya ngadto sa langit daghang mga binihag ang iyang gidala.

Ug gihatagan niya ug nagkalain-lain nga mga gasa ang mga tawo.”4:8 Tan-awa usab ang Salmo 68:18.

9(Karon, unsa man ang kahulogan sa giingon nga, “Mikayab siya ngadto sa langit?” Kini nagkahulogan nga mikunsad una siya dinhi sa yuta. 10Ug siya nga mikunsad mao usab ang mikayab sa ibabaw pa sa kalangitan4:10 kalangitan: o, mga langit. aron mapuno niya ang tanan.) 11Ang uban gihimo niya nga mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga magsasangyaw sa Maayong Balita, ug ang uban mga pastor ug mga magtutudlo. 12Gibuhat niya kini aron maandam ang mga katawhan sa Dios sa pag-alagad, ug aron motubo sila ug mahimong malig-on isip lawas ni Cristo. 13Pinaagi niini magkahiusa kita sa pagtuo ug pag-ila sa Anak sa Dios, aron kita mahimong hamtong sa atong paggawi ug mahisama kita kang Cristo. 14Ug kon mahitabo kini kanato, dili na unya kita mahisama sa bata nga madani sa nagkalain-laing mga pagpanudlo sa mga tawo nga nagalimbong ug nagatuis sa kamatuoran. 15Magsugilon hinuon kita sa kamatuoran uban sa gugma, aron mahisama kita kang Cristo nga atong pangulo. 16Pinaagi sa iyang pagdumala, ang tibuok nga lawas nga mao ang mga tumutuo nagakahiusa, ug ang kada bahin niini nga nagkadugtong nagatinabangay. Ug kon husto ang gibuhat sa kada bahin tungod sa gugma sa usag usa, ang tibuok nga lawas mag-tubo ug malig-on.

Ang Kinabuhi nga Gibag-o ni Cristo

17Busa sa ngalan sa Ginoo,4:17 sa ngalan sa Ginoo: sa literal, sa Ginoo. Ang buot ipasabot, sa gahom nga gihatag sa Ginoo kang Pablo. gipahimangnoan ko kamo nga dili gayod kamo magkinabuhi nga sama sa mga wala makaila sa Dios. Ang ilang mga hunahuna walay pulos 18tungod kay nangitngitan ang ilang pangisip sa pagsabot sa espirituhanon nga mga butang. Nahimulag sila sa kinabuhi nga gihatag sa Dios tungod kay ignorante man sila, kay labihan man sila kagahig ulo. 19Wala na silay ulaw. Busa malaw-ay ang ilang binuhatan, ug nagpatuyang sila sa pagbuhat sa kahugaw.

20Apan dili sama niana ang inyong natun-an bahin kang Cristo. 21Dili ba nga nasayran man ninyo ang bahin kang Jesus, ug tungod kay kamo anaa kaniya, gitudloan kamo sa kamatuoran nga anaa kaniya? 22Busa biyai na ninyo ang inyong daan nga kinaiya kay kini iya sa daan ninyo nga kinabuhi. Kining daan nga kinaiya mao ang nagalaglag kaninyo pinaagi sa daotan nga mga tinguha nga nagalimbong kaninyo. 23Bag-oha ninyo ang inyong kasingkasing ug hunahuna. 24Ipakita ninyo nga gibag-o na kamo sa Dios ug gihatagan sa kinabuhi nga sama kaniya, ang tinuod nga kinabuhi nga matarong ug balaan.

25Busa ayaw na kamo pamakak. Ang tagsa-tagsa mosulti sa matuod ngadto sa iyang igsoon4:25 Tan-awa usab ang Zac. 8:16. kang Cristo, kay kitang tanan mga sakop na sa usa ka lawas. 26Kon masuko kamo, pagbantay nga dili kamo makasala.4:26 Tan-awa usab ang Salmo 4:4. Ug ayaw ninyo palungtara ang inyong kasuko sa tibuok adlaw. 27Ayaw ninyo hatagi ug higayon si Satanas nga motintal kaninyo sa pagpakasala. 28Ang kawatan kinahanglan dili na mangawat, kondili manginabuhi siya sa maayo nga pamaagi, aron makahatag usab siya sa mga kabos. 29Ayaw kamo pagsulti ug daotan, kondili ang makatabang lang sa inyong isigka-tawo ug ang motukma usab sa higayon, aron makahatag kamo ug kaayohan sa mga nakadungog. 30Ayaw ninyo pagpasub-a ang Espiritu Santo sa Dios. Kay siya mao ang ilhanan nga kamo iya sa Dios, ug ang kasigurohan sa pagtubos kaninyo sa umaabot nga adlaw sa paghukom. 31Isalikway ninyo ang tanan nga kaligutgot, kapungot, ug kasuko. Ayaw na kamo pamalikas, o pagsultig daotan batok sa usag usa, o pagdinumtanay. 32Hinuon, magminaayo ug magmalumo kamo sa usag usa, ug magpinasayloay kamo sama sa pagpasaylo sa Dios kaninyo pinaagi kang Cristo.