Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס השליח אל האפסיים 3:1-21

1אני, פולוס, עבד ישוע המשיח, נמצא כאן בבית־הסוהר בגללכם. 2‏-3אתם ודאי יודעים שאלוהים הטיל עלי את המשימה המיוחדת להראות לכם, הגויים, את חסדו, כפי שכבר ציינתי בקצרה באחד ממכתבי. אלוהים עצמו גילה לי את תוכניתו הסודית האומרת שגם הגויים כלולים בחסדו זה.

4אני מספר לכם את כל זאת כדי שתבינו כיצד אני יודע את סוד המשיח. 5בדורות הראשונים הסתיר אלוהים מעמו את הסוד הזה, אך עתה גילהו לשליחיו ונביאיו באמצעות רוח הקודש.

6זהו הסוד: על־ידי הבשורה היהודים והגויים הם יורשים שווים של העושר המיועד לבני־האלוהים; הם חברים שווי־זכויות בקהילת האלוהים, ושותפים בהבטחותיו שניתנו על־ידי המשיח לכל המאמינים בו (במשיח). 7אלוהים העניק לי את הזכות הנפלאה לספר לכולם על אודות תוכניתו זאת, ונתן לי את הכישרון והיכולת לעשות זאת כהלכה. 8אכן, לי, הצעיר מכל המאמינים, העניק אלוהים את הזכות והחסד לבשר לגויים את הבשורה של עושר המשיח – עושר שהוא מעל ומעבר לכושר הבנתנו – 9ולהסביר לכל האנשים שאלוהים הוא גם מושיעם של הגויים, כפי שבורא־הכול תכנן מבראשית. 10מדוע? כדי שכל הכוחות, השרים והשליטים אשר בשמים יראו את חכמתו הנפלאה של אלוהים, וכל בני־משפחתו, יהודים וגויים, ייראו מאוחדים בקהילתו, 11בדרך שבה תמיד תכנן זאת על־ידי ישוע המשיח אדוננו.

12עתה אנו יכולים לבוא ישר אל נוכח האלוהים, ללא חשש ובטוחים שישמח לבואנו, בזכות אמונתנו בישוע המשיח.

13לפיכך אל תדאגו על סבלי למענכם אלא התעודדו והתגאו בכך! 14בחשבי על תוכנית נפלאה זאת אני כורע ברך לפני האלוהים, אבי אדוננו ישוע המשיח, 15אשר על שמו נקראו כל המשפחות בארץ ובשמים, 16ואני מתפלל שבאמצעות רוח הקודש הוא יעניק לכם כוח וגבורה פנימיים מתוך אוצרו הנהדר והאין־סופי. 17אני מתפלל שהמשיח באמת ישכון בלבבכם על־ידי אמונתכם ושתתחזקו באהבה, 18כדי שתוכלו לתפוש ולהבין, יחד עם שאר המאמינים, עד כמה עצומה, רבה, עמוקה וחובקת היא אהבת המשיח, 19וכדי שתתנסו בעצמכם באהבה נפלאה זאת, שהיא מעל ומעבר להבנתנו. וכך תימלאו כולכם באלוהים עצמו.

20אלוהים יכול להרבות את חסדו אלינו, ולפעול בנו מעל ומעבר למה שאנו מסוגלים לתאר או לבקש. 21כל הכבוד והתהילה לאלוהים בקרב המאמינים ובישוע המשיח, לדור ודור עד עולם.

Nouă Traducere În Limba Română

Efeseni 3:1-21

Pavel, predicator pentru neamuri

1De aceea, eu, Pavel, întemnițatul lui Cristos Isus pentru voi, neamurile…1 Pavel își întrerupe introducerea la rugăciune printr‑un paragraf lung (v. 2-13), reluând‑o abia în v. 14. 2– dacă într-adevăr ați auzit despre slujba de administrator2, 9 Gr.: oikonomia, termen care poate avea mai multe sensuri, în funcție de context: administrație, funcție de administrare, lucrare de administrare, plan răscumpărător, responsabilitate. al harului lui Dumnezeu, care mi‑a fost dată pentru voi: 3prin descoperire mi‑a fost făcută cunoscută taina3 În NT, prin taină se înțelege ceva ce înainte nu fusese cunoscut, dar care acum este descoperit de Dumnezeu poporului Său. Taina este descoperită tuturor, însă numai cei ce au credință o înțeleg, contrar religiilor misterelor, foarte răspândite în acea vreme în lumea greco-romană, care susțineau că tainele erau cunoscute numai de cei inițiați [peste tot în carte]., așa cum v‑am scris mai înainte pe scurt. 4Citind despre aceasta, puteți înțelege priceperea mea cu privire la taina lui Cristos, 5care n‑a fost făcută cunoscută fiilor oamenilor în celelalte generații, așa cum le‑a fost descoperită acum sfinților Lui apostoli și profeți, prin Duhul, 6și anume că neamurile sunt moștenitoare împreună cu noi, fac parte din același trup cu noi și au parte alături de noi de aceeași promisiune, în Cristos Isus, prin Evanghelie, 7al cărei slujitor am devenit potrivit cu darul harului lui Dumnezeu, care mi‑a fost dat potrivit cu lucrarea puterii Sale.

8Da, mie, celui mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi‑a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Cristos 9și să aduc la lumină înaintea tuturor care este lucrarea9 Sau: planul. Vezi nota de la v. 2. acestei taine, ascunse de veacuri în Dumnezeu, Care a creat toate lucrurile, 10astfel încât, conducerilor și autorităților din locurile cerești, să li se facă cunoscut acum, prin Biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, 11după planul veșnic pe care l‑a înfăptuit în Cristos Isus, Domnul nostru. 12În El avem îndrăzneală și intrare la Dumnezeu cu încredere, prin credința în El.12 Sau: prin credincioșia Lui. 13De aceea, vă rog să nu vă descurajați din cauza suferințelor mele pentru voi: acestea sunt slava voastră.

Rugăciune pentru credincioși

14De aceea, îmi aplec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Cristos, 15din Care își primește numele întreaga familie15 Sau: orice familie. Termenul folosit aici, patria, trimite spre linia triburilor lui Israel. El poate însemna chiar națiune sau trib sau grup de familii., în ceruri și pe pământ, 16și mă rog ca, potrivit cu bogăția slavei Sale, să fiți întăriți în putere, prin Duhul Lui, în omul lăuntric, 17astfel încât Cristos să locuiască, prin credință, în inimile voastre, pentru ca, fiind înrădăcinați și întemeiați în dragoste, 18să puteți înțelege, împreună cu toți sfinții, care este lărgimea, lungimea, înălțimea și adâncimea 19și să cunoașteți dragostea lui Cristos, care întrece cunoașterea, ca să fiți umpluți de toată plinătatea lui Dumnezeu.

20A Lui, Care poate să facă nespus mai mult decât tot ce‑I cerem sau ce gândim, potrivit cu puterea care lucrează în noi, 21a Lui să fie slava în Biserică și în Cristos Isus, în toate generațiile, în vecii vecilor! Amin.