Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס השליח אל האפסיים 2:1-22

1פעם הייתם מתים באופן רוחני; הייתם תחת קללת האל בגלל מעשיכם הרעים. 2חייתם לפי דרך־החיים של העולם הזה ושמעתם לקול השטן, שהוא השליט הרשע של הרוחות הרעות, והפועל עדיין בכל כוחו באנשים המורדים בה׳. 3כולנו חיינו בעבר בצורה כזאת. אורח־חיינו ביטא את רוע לבנו וכניעתנו לתשוקותינו ותאוותינו. נולדנו בעלי טבע מושחת, והיינו תחת זעם אלוהים כשאר בני־האדם.

4אבל אלוהים הוא אב מלא רחמים! הוא אהב אותנו כל־כך, 5עד כי למרות שהיינו מתים (באופן רוחני) ואשמים בעיניו בגלל חטאינו, הוא החזיר אותנו לחיים כשהקים לתחייה את המשיח – זכרו שנושענו רק בזכות חסדו הרב – 6והעלה אותנו מהקבר עם המשיח, כדי שנשב איתו במרומים. 7כך הוא מראה לכל הדורות הבאים את רוחב־לבו, טובו וחסדו הנפלא, שביטא כלפינו בישוע המשיח.

8נושעתם בזכות חסדו וטוב־לבו, על־ידי אמונתכם במשיח. כל זאת אינה שלכם; זוהי מתנתו של אלוהים, ואין היא תלויה בשום מעשה שעשיתם. 9איננו יכולים להתפאר בישועה זאת, שכן איש מאיתנו לא הרוויח אותה! אלוהים נתן לנו את הישועה הזאת במתנה. 10אלוהים עצמו עשה אותנו כפי שאנחנו עכשיו; הוא בחר בנו בישוע המשיח כדי שנעשה מעשים טובים, לפי תוכניתו מקדם.

11אל תשכחו שנולדתם ”ערלים“, ואלה אשר נימולו בידי אדם הם כינו אתכם ”ערלים“. 12באותה עת הייתם רחוקים מהמשיח, ונחותים מעם ישראל בחיר האלוהים; לא הייתה לכם כל זכות לבריתות ההבטחה, לא הייתה לכם תקווה ולא היה לכם אל.

13אבל עכשיו אתם שייכים לישוע המשיח, ולמרות שפעם הייתם רחוקים מאלוהים, כעת אתם קרובים אליו בזכות דמו של המשיח שנשפך למענכם. 14כי המשיח עצמו הוא שלומנו; הוא השכין שלום בינינו היהודים לביניכם הגויים, כשהרס את המחיצה בינינו ועשה משנינו אחד. 15על־ידי מותו שם המשיח קץ לשנאה ולאיבה שהייתה בינינו – איבה שנבעה מכך שחוקי התורה היו לטובת היהודים ולא כללו את הגויים – כי המשיח מת כדי לבטל את שיטת חוקי התורה. ואז הוא לקח את שתי הקבוצות שהתנגדו זו לזו ועשה מהן גוף אחד. כך הוא מיזג אותנו יחדיו ויצר מאיתנו אדם אחד חדש, וכך עשה שלום. 16כאיברים של גוף אחד, נעלמה האיבה שהייתה בינינו, כי המשיח שם קץ לאיבה המתמדת בינינו וריצה אותנו לאלוהים בהקריבו את עצמו על הצלב. 17ואז הוא בישר את בשורת השלום לכם, הגויים, שהייתם רחוקים ממנו, ולנו, היהודים, שהיינו קרובים. 18עתה באמצעותו ובזכותו יכולים כולנו, יהודים וגויים, לבוא אל אלוהים האב בעזרת רוח הקודש.

19אם כן, עתה אינכם זרים ונחותים, אלא בני־משפחתו של אלוהים ואזרחים בממלכת אלוהים, יחד עם כל המאמינים האחרים. 20אתם בנויים על היסודות שהניחו השליחים והנביאים, וישוע המשיח עצמו הוא אבן הפינה. 21אנחנו, המאמינים, מחוברים אל המשיח ואיש אל רעהו בהתאמה, וכולנו מהווים היכל קודש לה׳. 22גם אתם מחוברים אל המשיח ואיש אל רעהו, ומהווים משכן לרוח הקודש של אלוהים.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Efesios 2:1-22

Diosca Cristomantami causaita cushca

1Diosca cancunamanca, mana caźuj juchayujcuna cashcamanta, huañushca shina cajpirajmi, causaita curca. 2Ñaupaca, huairapi mandajpaj munaillatami caźuj carcanguichij. Chaimantami cai pachapaj cajcuna shinallataj, mana allita rurashpa causarcanguichij. Cunanpish chai millai supaica, Diosta mana caźujcunatami mandashpa, millaillata rurachicun. 3Ñucanchijpish ñaupaca, paicunapurallatajmi carcanchij. Chaimantami paicuna shinallataj, quiquin aicha munashcata pajtachircanchij. Quiquin aicha munashcataca, yuyaiman shamushcatami, chaitataj rurashpa causarcanchij. Chaimantami paicuna shinallataj, Dios pʼiñarishpa jatunta llaquichinapajlla puricurcanchij. 4Shina cajpipish, Taita Diosca yallitaj llaquij cashpallami, ñucanchijtaca tucuita yalli jatun cʼuyaihuan cʼuyarca. 5Chaimantami, Diosca juchapi ñucanchij huañushca cajpiraj, Cristota cacharca. Paimi causaita curca. ¡Cancunaca mana cʼuyaipajcuna cajpipish Dios chashna cʼuyashcamantamari, quishpichishca canguichij! 6Cristohuan shujllata rurashpami, ñucanchijtaca causachirca. Chai huashaca, Cristo Jesusllahuantajmi jahua pachapi tiyachirca. 7Taita Diosca, chashna imahuan mana chʼimbapuraipaj, yallitaj cʼuyajmari. Chashna mana cʼuyaipajta cajpipish Jesusmanta jatun cʼuyaita ñucanchijpi tucui tallishcataca, shamuj punllacunapimari ricuchingapaj tiyacun. 8Mana cancunallatajchu quishpirishca canguichij. Mana cʼuyaipajta Taita Dios cʼuyajpi, crishcallamantami quishpichishca canguichij. Chaimanta, chaica Dios cushcallami. 9Pi ama jatun tucuchunmi, ima allita rurashcallamantaca, mana quishpichishca. 10Taita Diosmari ñucanchijtaca, Cristo Jesusmanta mushujta rurashca. Paica ñucanchijtaca, ñaupamantatajmi allicunata rurajcuna cachun munashca. Chaimantami cunanca chaita pajtachichun mushujyachishca.

Cristollamantami alli tucunacuna tiyashca

11Chaimanta can mana israelcunaca, ñaupa ima shina cashcata yuyarichij. «Judiocunaca, runacunapaj maquillahuan, aichallapimi, paicuna charishca aicha punta carata pʼitincuna.» Shina cashpapish cancunataca: «Aicha punta carata mana pʼitichishcacuna» nijcunami carca. 12Ñaupaca Cristopish illaj, israelcunamantapish chʼicanmi carcanguichij. Dios imallata cusha nishpa ari nishcacunapish mana cancunapaj cajpi, ima chasquinata mana charircanguichijchu. Cai pachapica, imata shuyana illajpish, Taita Dios illajpishmi carcanguichij. 13Ñaupaca chashna, Diosmanta carupi cashca cashpapish, cunanca Cristopaj yahuarmantami, Diosman cʼuchuyachishca canguichij.

14Paimantamari alli tucunacushcanchij. Paica israelcunapaj, mana israelcunapaj chaupipi, pata shina jarcashpa tiyacujta urmachishpami, ishquindijta tandachishpa shujllata rurarca. 15Cristoca quillcashpa cushca, chʼicanchicuj Mandashcatami Paipaj quiquin aichahuan tucuchirca. Chaita tucuchishpami, israelcunatapish, mana israelcunatapish mushujyachishpa, shujllata rurashpa sumaj causaipi churarca. 16Cristoca chacatashca huañushpami, ishquindijta pʼiñanacuchicujta tucuchishpa, shuj cuerpollata rurashpaca, Taita Dios-huanpish alli tucunacuchirca. 17Cristo shamushpami, Diosmanta carupi caj cancunamanpish, cʼuchullapi cajcunamanpish, sumaj causaipi churaj alli huillaita huillarca. 18Paillamantamari, Israelcuna cashpa, mana israelcuna cashpapish, Yayapajmanca chayagri tucunchij. Diospaj Espirituhuan cashpami, tucuicunallataj Paipajman chayai tucunchij.

19Cunanca, ña mana mai caru llajtamanta shamushpa, catishpa causajllacuna canguichijchu. Ashtahuanpish Diospajlla cajcunapurallataj, Taita Diospaj huasi ucu huahuacunallatajmi canguichij. 20Cancunaca, huillagrichun mingashcacunapish, Dios ima nishcata huillajcunapish ña huasita shayachi callarishca jahuapi huasichishcami canguichij. Callari esquina Rumica, Jesucristollatajmi. 21Paipaj jahuapimi, Diospajlla huasi tucungacama, sumajta pircashpa catij shina, huiñarishpa caticun. 22Cancunapish Cristomantatajmi, tucui shujtajcunandij shujlla tucushpa, Diospaj Espiritumanta, Taita Dios causana huasi tucushcanguichij.