Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס השליח אל האפסיים 1:1-23

1מאת פולוס, שליחו של ישוע המשיח לפי רצון אלוהים.

אל כל המאמינים המשיחיים, הנאמנים והקדושים, אשר נמצאים ‎ בְּאֶפֶסוֹס.

2חסד ושלום לכם מאת האלוהים אבינו וישוע המשיח אדוננו. 3אנחנו מברכים את האלוהים, אבי אדוננו ישוע המשיח, אשר ברך אותנו בכל ברכות השמים בזכות השתייכותנו למשיח.

4עוד לפני שברא אלוהים את העולם הוא בחר אותנו בזכות המשיח, כדי לקדשנו ולהעמידנו לפניו ללא כל חטא או דופי. 5באהבתו הרבה ומרצונו הטוב הוא אימץ אותנו לבניו על־ידי ישוע המשיח.

6כל הכבוד, התהילה והשבח לאלוהינו על טוב־לבו וחסדו, ועל הברכות שברך אותנו בזכות השתייכותנו לבנו האהוב. 7אלוהים הוא טוב ורחמן כל־כך, עד שגאל אותנו מחטאינו, במחיר דמו של המשיח, וסלח לנו על כל פשעינו. 8וכל זאת הוא נתן לנו ברוחב־לב, בחכמה ובהבנה.

9אלוהים גילה את מטרתו הסודית והנעלה בשליחת המשיח, תוכנית שבחר ברחמיו עוד לפני זמן רב. 10וזוהי המטרה: בהגיע הזמן המיועד הוא יאסוף את כולנו מכל מקום, מהארץ ומהשמים. 11לפי תוכניתו הנדיבה הכין לנו אלוהים נחלה במשיח. עוד מבראשית הוא בחר בנו להיות שלו, והכול מתרחש בדיוק כפי שהחליט מאז ומעולם. 12אלוהים עשה זאת כדי שאנו, שהיינו המאמינים הראשונים במשיח, נשבח ונפאר את שמו, וניתן לו כבוד על שעשה למעננו את הדברים הנפלאים האלה.

13גם אתם, ששמעתם את הבשורה אחרינו והאמנתם במשיח, נושעתם ונחתמתם כשייכים למשיח, באמצעות רוח הקודש אשר הובטח לכל המאמינים עוד לפני זמן רב. 14נוכחותו של רוח הקודש בתוכנו היא הערובה שאלוהים באמת יעניק לנו כל מה שהבטיח, וחותם הרוח בנו פירושו שאלוהים קנה אותנו ויביאנו אליו. זוהי סיבה נוספת לנו לפאר ולשבח את אלוהינו.

15משום כך, מאז ששמעתי על אמונתכם החזקה באדון ישוע, ועל אהבתכם למאמינים המשיחיים בכל מקום, 16‏-17לא חדלתי להודות לאלוהים עבורכם. אני מתפלל בעדכם כל הזמן; אני מבקש מאלוהי אדוננו ישוע המשיח, מאבי הכבוד, שיעניק לכם רוח חכמה, כדי שתראו ותבינו מיהו המשיח ומה עשה למעננו. 18אני מתפלל שאורו יציף את לבבכם ושעיניכם תיפקחנה, למען תוכלו לראות ולדעת מהי הקריאה שהועיד לכם, ומה עשירות ונפלאות הן הברכות שהבטיח למאמינים בו. 19‏-20אני מתפלל שתבינו מה עצום הכוח שהעמיד אלוהים לרשות המאמינים בו; הוא העמיד לרשותנו את אותו הכוח העצום, אשר הקים את המשיח מן המתים והושיבו במקום הכבוד לימין האלוהים בשמים, 21מעל לכל מלך, שליט או מנהיג. כן, כבודו גדול, מלא־הדר ורב־רושם יותר מזה של כל אחד אחר בעולם הזה או בעולם הבא. 22אלוהים שם לרגליו את הכול, ומינה אותו לראש הקהילה, 23אשר היא גופו ואשר מלאה במי שממלא את הכול.

Nouă Traducere În Limba Română

Efeseni 1:1-23

1Pavel, apostol al lui Cristos Isus prin voia lui Dumnezeu, către sfinții care sunt în Efes1 Unele mss nu conțin: în Efes. Drept urmare, unii comentatori susțin că această scrisoare a fost una enciclică, intenționată pentru mai mult decât o singură audiență (vezi nota din Col. 4:16). Ei observă totodată că, spre deosebire de alte scrisori, aceasta nu conține nume de persoane. Prin urmare, în opinia acestora, apostolul nu‑și cunoștea audiența în mod personal, iar scrisoarea lui a fost intenționată a fi una enciclică. și credincioși în Cristos Isus: 2har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Cristos!

Binecuvântări duhovnicești în Cristos

3Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, Care ne‑a binecuvântat cu orice fel de binecuvântare duhovnicească în locurile cerești, în Cristos! 4În El, Dumnezeu ne‑a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără cusur înaintea Lui în dragoste. 5El ne‑a hotărât mai dinainte5 Termenul proorizo este un termen complex, care are și conotație juridică. Judecătorul decide înainte de finalizarea procesului. În acest context este invocată atotcunoașterea lui Dumnezeu, capacitatea Sa de a cunoaște viitorul, fiind în afara timpului, Ființă Eternă, în afara spațiului, atotprezent. pentru înfiere5 Adopția (înfierea) era un act juridic, cunoscut cititorilor din cultura greco-romană, prin care un tată lua sub autoritatea sa paternă un fiu sau o fiică dintr‑o altă familie. Cel adoptat primea același statut și aceleași drepturi ca persoanele născute în acea familie: lua numele noului părinte și devenea moștenitorul lui, rămânând unit cu vechea sa familie numai prin legături de sânge. prin Isus Cristos, după buna plăcere a voii Sale, 6spre lauda slavei harului Său, pe care ni l‑a dat de bunăvoie în Preaiubitul Lui. 7În El avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea nelegiuirilor7 Gr.: paraptoma, care literal înseamnă a călca alături; și în 2:1, 5., după bogăția harului Său, 8pe care l‑a răspândit din belșug printre noi prin orice fel de înțelepciune și pricepere. 9El8-9 Sau: peste noi. Cu toată înțelepciunea și priceperea, 9 El. a binevoit să ne facă cunoscută taina voii Sale, după buna Sa plăcere, pe care a arătat‑o în Cristos9 Lit.: în El., 10ca s‑o ducă la îndeplinire la împlinirea vremurilor10 Lit.: spre administrarea plinătății vremurilor. Cuvântul administrarea este traducerea termenului grecesc oikonomia, care poate avea mai multe sensuri, în funcție de context: funcție de administrare, lucrare de administrare, plan răscumpărător, responsabilitate, administrație., pentru a le uni iarăși pe toate, pentru Sine, în Cristos: cele din ceruri și cele de pe pământ.

11În El am fost aleși și moștenitori, fiind hotărâți mai dinainte după planul Celui Ce înfăptuiește toate lucrurile după sfatul voii Sale, 12ca să fim spre lauda slavei Lui, noi, cei care ne‑am pus mai dinainte speranța în Cristos. 13În El și voi, după ce ați auzit Cuvântul adevărului, – Evanghelia13 Termenul Evanghelie înseamnă: Vestea Bună [peste tot în carte]. mântuirii voastre –, și ați crezut în El, ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt Cel promis, 14Care este o garanție14 Termenul grecesc arrabon se referă la suma dată înainte de a încheia un contract, suma dată drept garanție, acont, avans. a moștenirii noastre până la răscumpărarea posesiunii lui Dumnezeu, spre lauda slavei Lui.

Mulțumire și rugăciune

15De aceea și eu, de când am auzit despre credința voastră în Domnul Isus și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, 16nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi, când amintesc în rugăciunile mele 17ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Cristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui, 18de vreme ce ochii inimii voastre au fost luminați, ca să cunoașteți care este speranța chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți 19și care este nemărginita mărime a puterii Lui față de noi, cei ce credem, după lucrarea puterii tăriei Lui, 20pe care a desfășurat‑o în Cristos când L‑a înviat dintre cei morți și L‑a așezat la dreapta Lui în locurile cerești, 21mai presus de orice conducere21 Sau: conducător; și în 3:10; 6:12., autoritate, putere, domnie și de orice nume dat, nu doar în veacul acesta, ci și în cel viitor. 22El I‑a supus toate lucrurile sub picioare și L‑a făcut cap peste toate lucrurile, pentru Biserică, 23care este trupul Lui, plinătatea Celui Care umple totul în toți.