Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס הראשונה אל-טימות 5

1לעולם אל תגער באדם זקן, אלא נהג בו בכבוד כאילו היה אביך. אל הצעירים ממך דבר כאל אחים אהובים. את הנשים המבוגרות ממך כבד כאמהות, והתייחס אל הצעירות כאל אחיותיך – חשוב עליהן אך ורק מחשבות טהורות.

עליך לכבד את אלה שהן באמת אלמנות, כלומר, אלה שנותרו בודדות וחסרות עזרה.

אך אם לאלמנה יש ילדים או נכדים, חובתם לשאת באחריות לפרנסתה, וכך ישיבו לה גמול על כל מה שעשתה למענם. התנהגות כזאת מוצאת-חן בעיני אלוהים. על הקהילה לדאוג לאלמנות שנותרו עניות ובודדות, אם הן בוטחות בה' ומרבות בתפילה. אולם אלמנה שחיה חיי תענוגות היא מתה באופן רוחני. צווה עליהן דברים אלה כדי שתהיינה ללא דופי. מי שאינו דואג לקרוביו, ובמיוחד לבני-משפחתו, כופר באמונה והוא גרוע מאלה שאינם מאמינים.

אל תכלול ברשימת האלמנות את אלה שהן מתחת לגיל שישים ואת אלה שנישאו ליותר מבעל אחד. 10 על האלמנה להיות ידועה במעשיה הטובים, בחינוך ילדיה, בהכנסת אורחים, ברחיצת רגלי המאמינים, בעזרתה לנזקקים ובהקדשת עצמה לעשיית מעשים טובים.

11 אל תכלול ברשימה את האלמנות הצעירות, כי כשהן מאבדות את מנוחתן והיצרים הטבעיים שלהן מתחזקים, הן מתרחקות מהמשיח ומשתוקקות להינשא בשנית. 12 כך הן בוגדות באמונתן במשיח. 13 יותר מזה, הן מתרגלות לחיי עצלות, נודדות מבית לבית, מרכלות ומתערבות בענייניהם של אחרים. 14 לכן אני חושב כי מוטב שהצעירות הללו תינשאנה שוב, תלדנה ילדים ותדאגנה למשק הבית, כי אז לא יוכל איש למתוח עליהן ביקורת. 15 כבר עתה יש ביניהן כאלה שנטשו את אמונתן במשיח והלכו אחרי השטן.

16 אני חוזר ואומר לכם: קרובי האלמנה חייבים לדאוג לה ולפרנס אותה, ואל להם להטיל את המעמסה על הקהילה, כי אז תוכל הקהילה לפרנס את האלמנות שבאמת זקוקות לעזרה.

17 מנהיגי הקהילה שממלאים היטב את תפקידם ראויים לכבוד רב, במיוחד אלה שעמלים בהפצת הבשורה ובהוראת דבר האלוהים. 18 כי כתבי-הקודש אומרים: "אל תחסום את פי השור בעת הדיש – הנח לו לאכול בעת עמלו!"[a] ובמקום אחר כתוב: "הפועל ראוי לשכרו."

19 אל תאמין להאשמות נגד מנהיג קהילה אלא אם כן שמעת את עדותם של שניים, שלושה אנשים. 20 אם הוא באמת חטא, יש להוכיחו לפני כל הקהילה, כדי שאיש לא ילך בעקבותיו.

21 לפני אלוהים, אדוננו ישוע המשיח והמלאכים בחירי ה', אני מצווה עליך לקיים את המצוות האלה ללא משוא-פנים, ואל תשפוט ללא חקירה.

22 לעולם אל תמהר למנות מנהיג קהילה, שמא הוא אדם חוטא, והאנשים עלולים לחשוב שאתה שותף לחטאיו. התרחק מכל חטא! 23 (אגב, אני מייעץ לך לשתות מעט יין במקום מים. היין יועיל לכאבי הבטן שלך החוזרים ונשנים).

24 יש אנשים שחטאיהם ידועים וגלויים, וכמובן שהם יישפטו על כך, ויש אנשים שחטאיהם אינם ידועים – רק יום-הדין יוציא לאור את האמת המרה. 25 כך גם מעשיהם הטובים של מאמינים מסוימים ידועים לאנשים רבים. אך גם אם לא כל מעשיהם הטובים ידועים עדיין, הם ייצאו לאור במוקדם או במאוחר.

Notas al pie

  1. אגרת פולוס הראשונה אל-טימות 5:18 כלשונו: אל תחסום שור בדישו.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

1 Timoteo 5

Crijcunapura ima shina canatami yachachishca

1Yuyajcunataca, ama sinchita rimangui, ashtahuanpish cambaj yayata shina allilla cunangui. Mosocunatapish, cambaj huauquita shina cunangui. Yuyaj huarmicunataca, cambaj mamata shina cunangui. Solteracunataca, chuya shunguhuan, cambaj panita shina cunangui.

Sapalla caj huajchataj viudacunamanca, ima illashcatapish cungui. Ashtahuanpish huahuacunayuj, nietocunayuj viuda cajpica, chaicunaraj quiquinpura cashcamantaca, llaquishpa ricuchun. Quiquin yaya mamataca, pagui nishpa ayudachun. Taita Diospish chashna rurajtaca alli ninmi, cushicunmi. Sapalla saquirishca viuda huarmica tutapish, punllapish Diosta mañarashpami, Taita Dios yuyailla causan. Cutin maijan viudaca, quiquin aichata cushichishpalla causashpaca, huañushca shinami. Ama pi rimashca purina tucuchun, ñuca nishca shimicunata huillashpa causanata yachachi. Maijanpish paipaj huasipi imata mana churajca, ashtahuanca paipaj quiquin huasi ucupuracunata mana yuyarijca, crinata saquishcatami ricuchin. Chashna rurashpaca, mana crijtapish yalli millaimari.

Viudacunapaj shutita quillcanapica, sujta chunga yalli huatayuj viudacunallatami churana. Chai huatacunayuj viuda cajpipish, shuj cusayujlla cashca cajllatami churana. 10 Shutita churangapajca, allita ruraj cashcata ricunarajmi. Huahuacunata alli huiñachij cashcata, pi paipaj huasiman shamujpipish alli chasquij cashcata, Diospajlla cajcunapaj chaquicunata maillaj cashcata, llaquihuan cajcunata llaquij cashcata, chashna tucui imatapish allita ruraj cashcatarajmi ricuna.

11 Ashtahuanpish chairaj viudacunapaj shutitaca, chai quillcapica ama churanguichu. Chaicunaca, paicunapaj quiquin munaita atichinllacunami. Chaimantaca, Cristomanta shaicurishpa cutin caźarana tucunllami. 12 Chashna rurashpaca, paicuna imallata rurasha nishcata mana pajtachishcamanta, jatun llaquimanmi yaicuncuna. 13 Mana chaillapishchu tucuncuna. Q'uilla tucushpa, huasin huasinta puricunllacunami. Mana chashna q'uillallapishchu tucuncuna, ashtahuanpish ima imapipish satirishpa, mana rimana cashcacunata rimashpa, parlarishpa puricunllacunami. 14 Ama chashna tucuchunmi, chairaj viudacunataca, caźarashpa huahuacunayuj tucushpa alli huiñachichun, quiquin huasipi imatapish rurachun nini. Chashna cajpimi, p'iñajcunapish, chaica ‘Riquí’ nishpa ima juchachinata mana charingacuna. 15 Maijan viudacunaca, crishcata saquishpa ñamari Satanasta caticuncuna.

16 Maijan crijcunapaj huasipi, c'ari cashpa huarmi cashpapish, sapalla saquirijpica, quiquin aichapuracuna, ima illashcata cuchun. Chashna rurajpimi, tandanacushca crijcunaca, mana paicunamandij imatapish cuna tucunga. Ashtahuanpish sapalla viudacunallatami ricungacuna.

17 Crijcunata alli mandaj, cunaj yuyajcunaca achcata c'uyashcami cana. Huillana yuyailla, yachachina yuyailla cajcunacarin ashtahuanmari c'uyashca cana. 18 Dios Quillcachishcapica: «Trillaj huagrataca, ama shimita huataichu» ninmari. Shinallataj: «Imata rurajpish, pai ruracushcamantaca, cullquitaca chasquinami» ninmari. 19 Cunaj yuyajcunata pipish p'iñashpa imata juchachijpica, ishqui cashpa, quimsa cashpa ricushcata huillaj tiyajllapi uyangui. 20 Maijanpish cutin cutin millaita ruracujllataca, shujtajcunapish manchachun, tucuicunapaj ñaupajpi, ‘Mana allitamari ruracungui’ nishpa rimangui.

21 Taita Diospish, Apunchij Jesucristopish, Pai agllashca angelcunapish ricucunmi. Paicunapaj ñaupajpimi cantaca, cai ñuca nishcacunataca ama saquishpa, ama pipaj ñahuita ricushpalla, tucuicunata chai shinallataj rurangui nishpa mingani.

22 Manarajpish alli rijsishpaca, ama pipaj jahuapipish maquita churashpa, Diosta mañanguichu. Ñataj shujtajcuna millaita rurashcapi, canpish chagruringuiman. Tucui imapipish mana allita ruranamantaca, huaquichiringui.

23 Cutin cutin huijsa nanaihuan ungushca cashcamanta, cunanmantaca ama yacullata ubyanguichu, ashtahuanpish asha vinotapish ubyangui.

24 Maijancunapaj juchacunaca, manaraj pi tapujpi ricurinllami. Cutin maijancunapaj juchacunaca, q'uipatami ricurin. 25 Chashnallatajmi ima allita rurashcacunapish ricurinlla. Manaraj ricurishpapish mana pacalla tiyacungallachu, ricuringatajmi.