Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס הראשונה אל-טימותיוס 6:1-21

1על מאמינים שהם עבדים לעבוד קשה למען אדוניהם ולכבד אותם, כדי שישמשו דוגמה לחריצות, ולא יחללו את שם האלוהים ואת האמונה. 2אם אדונם הוא מאמין משיחי, אין זו סיבה להתעצל בעבודה, אלא להיפך – עליהם לעבוד בחריצות כפולה, שכן הם עוזרים לאח מאמין ואהוב.

טימותיוס, למד אותם דברים אלה ועודד את כולם לקיימם. 3כל מי שילמד אתכם תורה אחרת, ויתכחש לדברי אדוננו ישוע המשיח ולתורתו הבריאה והקדושה, 4הוא טיפש וגאה. לאדם כזה יש נטייה חולנית להתפלפל בשאלות האמונה, ולעורר ויכוחי סרק הגורמים לקנאה, למריבות, לגידופים ולחשדות. 5אנשים כאלה הם חוטאים ורעים, מחוסרי אמונה שמעוררים ויכוחי סרק ומתייחסים אל הקדושה כאל אמצעי להתעשר. התרחקו מאנשים כאלה! 6אתה באמת רוצה להתעשר? אם אתה חי ביושר ושמח בחלקך, אתה כבר עשיר! 7הלא באנו לעולם בחוסר־כל, ואף כשנמות לא נוכל לקחת איתנו דבר. 8משום כך, אם יש לנו אוכל ולבוש עלינו להסתפק ולשמוח בחלקנו. 9אנשים שמשתוקקים להתעשר סוטים עד־מהרה מהדרך הישרה, ומשתמשים באמצעים לא־כשרים להשגת כסף. מעשים אלה מזיקים להם, משחיתים אותם ולבסוף שולחים אותם לגיהינום. 10כי אהבת הכסף היא שורש כל המעשים הרעים. אנשים רבים שלהוטים אחרי הכסף נטשו את האמונה, ובכך גרמו לעצמם צער וכאב.

11אולם אתה, טימותיוס, הינך איש אלוהים. ברח מכל הדברים האלה ועשה מעשים טובים; למד לבטוח באדוננו, לאהוב את הזולת ולהתייחס לכולם בסבלנות ובעדינות. 12המשך להילחם למען אלוהים. אחוז היטב במתנת חיי־הנצח שהעניק לך אלוהים, ושעליהם סיפרת לאנשים רבים כל־כך.

13אני מצווה עליך לפני האלוהים, שמעניק חיים לכל, ולפני ישוע המשיח, שללא פחד אמר את האמת לפונטיוס פילטוס: 14עליך לקיים את המצווה הזאת ללא כל דופי, עד בואו של ישוע המשיח אדוננו. 15וכשיגיע הזמן המתאים יתגלה המשיח אלינו מהשמים, על־ידי האלוהים המבורך והעליון, מלך המלכים ואדון האדונים; 16הוא לבדו בן־אלמוות, וחי באור נשגב שאיש אינו יכול לחזות בו. כל הכבוד, התפארת והגבורה לאלוהינו לעולמים. – אמן.

17אמור לעשירים שלא יתגאו ושלא יסמכו על עושרם אשר ייעלם בקרוב, אלא שיבטחו באלוהים חיים שמעניק לנו תמיד ברוחב לב כל מה שאנחנו צריכים. 18עודד אותם לעשות מעשים טובים, להעניק מכספם לנזקקים, ולשתף את האחרים בכל מה שהעניק להם אלוהים. 19אם כך ינהגו, הם יאגרו לעצמם אוצר אמיתי בשמים אשר יישמר לנצח, וגם יחיו חיים משיחיים פוריים כאן עלי אדמות.

20טימותיוס, שמור היטב את מה שאלוהים הפקיד בידך. התרחק מוויכוחי סרק עם אלה שמתפארים שהם יודעים הכול, ובכך מוכיחים את בורותם.

21רבים מאלה החטיאו את העיקר – את האמונה בישוע המשיח!

חסדו של אלוהים איתך. – אמן.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

1 Timoteo 6:1-21

1Amopajta rurashpa huatashca shina causajcunaca, paicunapaj amocunataca alli ninataj cashcamanta, tucuipi alli nichun. Chashna cajpimi, Taita Diospaj shutitapish, ñucanchij yachachishcatapish pi mana yanga cʼamingacuna. 2Crij amoyujcunaca, ama ‘Huauquillami’ nishpa, mana caźujcuna cachun. Ashtahuanpish cʼuyashca crijcunapaj allita ruracushcamantaca, tucui shunguhuan ashtahuan allita rurachun. Caicunata huillashpa yachachinguitaj, cunanguitaj.

Charishcallahuan cushi canata yachaichij

3Ñucanchij Apu Jesucristo allita yachachishca shimicunatapish, ñucanchij caticushca alli yachanatapish mana yachachishpa, ima shujtajllata yachachijca, 4jatun tucushca, imatapish mana yachajmi. Ima shimicunallamantami, chushaj rimarillata rimanacushpa pʼiñanacuncuna. Chashna rimanacushpami, caishuj shina cana yuyaita, cʼaminacuita, Diosta cʼaminata, caishuj chaishuj juchachinacuita jatarichincuna. 5Cashcatataj yachachishcata mana entendishpa, millai yuyaihuan junda cashpami, manapish canata rimanacushpa pʼiñanacushpa purincuna. Chaicunaca, charij tucungaraicullami, ‘Diospajta ruracunchij’ nij tucushpa purincuna. Chashnacunahuanca, ama tandanacunguichu. 6Ashtahuanpish Diosta yuyarinaca, cushicuihuan causajpica, ñucanchij crishcaca achcata charishca shinamari. 7Ñucanchijca cai pachapica, lluchullamari huacharinchij. Shinallataj cai pachamantapish imata mana apashunchu. 8Chaimanta, micunata, churanata charishpaca, chaillahuantaj cushi cashunchijlla. 9Charijyana yuyailla purijcunaca, ima mana allita ruranalla ricurijpica, chaita rurana linchipi jaihuarishpa urmanllacunami. Manapish canacunata upa shina munashpami, gentecunata jatun llaquipi huashicuchishpa chingachij, ima millaitapish ruranllacuna. 10Cullquita munanami, tucui millai ruranacunataca, sapi shina callarichin. Cullquita munashcamantami, maijancunaca crishcatapish saquishcacuna. Chaimantami paicunataca, jatun llaquicuna shunguta chaupishca.

Timoteotami ‘Alli catingui’ nishpa mandashca

11Ashtahuanpish canca Diospajlla runami cangui, chai tucui millai ruraicunataca caruman manchangui. Imatapish allita ruranata, Diosta caźunata, alli crij, cʼuyaj, mana pʼiñarij, alli shungu canatami chai yuyai catirana cangui. 12Crishcataca, alli macanacuj shina sinchi sinchita catingui. Huiñai causaitaca, charirashca catingui. Chaita japichun cayashcata yachashpami canca, achcacunapaj ñaupajpi mana manchashpa alli huillarcangui. 13Tucuicunaman causaita cuj Taita Diospish ricucunmi. Poncio Pilatopaj ñaupajpi, Pai pi cashcata huillaj Jesucristopish ricucunmi. Paicunapaj ñaupajpimi, cantaca caicunata mandani: 14Cai mandashcata yachachinapica, ñucanchij Apu Jesucristo shamungacama ñataj imahuan chagrushpa mapayachinguiman, ñataj imapi juchachishca llujshinguiman. 15Chaitaca, Pailla Alli nishca, Tucuita Rurai Tucuj, jatun mandajcunata Jatun Mandaj, apucunapaj Jatun Apumi, ricuchina punllapi ricuchinga. 16Paillami huiñaita causan, pi mana ricui tucuipaj achijllapi tiyan. Paitaca pi mana ricushcachu, pi mana ricui tucunpishchu. Pailla huiñaita alli nishcapish, tucuita mandajpish cachun. Chashna cachun.

17Cai pachapi achcata charijcunataca, ama jatun tucushca cachun, tucurijlla charishcacunapi ama shunguta churachun, ashtahuanpish causacuj Taita Dios yuyailla cachun mandangui. Ñucanchij cushicuchun, Paillataj jahuanpi jahuanpi cujllapimi, imatapish charinchij. 18Charishcacunahuanca allita rurachun, charinacunata achcata mirachicuj shina, achca allicunata rurachun. Ama mitsa cachun, maquita cacharishpa cujcuna cachun mandangui. 19Chashna rurashpami, shamuj punllapajca achcata charijyangacuna. Huiñai causaitapish japingacunatajmi.

20¡Timoteo, ñuca canman mingashcataca alli rurangui! Millai, yanga parlocunatapish, ‘Alli yachaimi’ nishca llulla yachaicunatapish, yanga yuyaicunatapish pajta uyanguiman. 21Maijancunaca, chai yachachishcata catishpami, crishcataca saquishcacuna.

Diosca, canman Paipaj jatun cʼuyaita cushca cachun. Chashna cachun.