Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס הראשונה אל-התסלו 5

1אחים יקרים, איני צריך לכתוב לכם מתי כל זה יתרחש, כי הלא יודעים אתם שאיש אינו יודע את המועד. יום ה' יבוא במפתיע – כגנב בלילה.

כאשר בני-האדם יחיו בשלווה ויחשבו שלא יקרה דבר, יירד עליהם האסון במפתיע, כיולדת שאינה יודעת מתי יתקפוה צירי הלידה, ואיש לא יוכל לברוח.

אבל אתם, אחים יקרים, אינכם שרויים בחשכה בכל הנוגע לדברים אלה, ולכן יום ה' לא יפתיע אתכם כגנב. כולכם בני-האור ובני-היום; אינכם בני-הלילה ואינכם שייכים לחושך. משום כך עמדו על המשמר! אל תירדמו כמו האחרים, אלא צפו לבואו בשקידה ובערנות, כי אלה שנרדמים נרדמים בלילה והשיכורים משתכרים בלילה. אולם אנחנו בני אור-היום, ועל כן נישאר ערים ומפוכחים, מוגנים על-ידי אמונתנו ואהבתנו וחוסים בתקווה הנפלאה של ישועתנו.

אלוהים לא בחר בנו כדי לשפוך את זעמו עלינו, אלא כדי להושיענו על-ידי אדוננו ישוע המשיח, 10 אשר מת בעדנו למען נחיה איתו לנצח, בין אם נהיה חיים או מתים בשובו. 11 לכן המשיכו לעודד ולבנות איש את אחיו כפי שעשיתם עד כה.

12 אחים יקרים, אנו מבקשים מכם לכבד את האחראים עליכם מטעם הקהילה, כי אלוהים מינה אותם להשגיח עליכם ולהוכיח אתכם בעת הצורך. 13 עליכם להעריך את העבודה שהם עושים למענכם ולאהוב אותם, שכן הם משתדלים לעזור לכם. זכרו, חיו בשלום זה עם זה.

14 אחים יקרים, הזהירו את העצלנים שביניכם, עודדו את הפוחדים, חזקו את החלשים והיו סבלנים עם כולם. 15 אל תניחו לאיש לשלם רעה תחת רעה, אלא עזרו תמיד איש לאחיו ולכל אדם. 16 שמחו תמיד באמונתכם. 17 התמידו בתפילה. 18 הודו לאלוהים על כל דבר, כי זהו רצון אלוהים מכל המאמינים במשיח.

19 אל תבלמו ואל תכלאו את רוח הקודש. 20 לעולם אל תזלזלו במה שנאמר בשם ה'. 21 בחנו כל דבר והאמינו רק במה שטוב, ישר ואמיתי. 22 התרחקו מכל מעשה רע. 23 ואלוהי השלום יטהר ויקדש אתכם לעצמו, וישמור את רוחכם, נפשכם וגופכם בריאים וללא-חטא, עד יום שובו של אדוננו ישוע המשיח. 24 אתם יכולים לסמוך על האלוהים אשר בחר בכם שימלא את כל הבטחותיו.

25 אחים יקרים, התפללו בעדנו. 26 דרשו בשלום כל האחים בנשיקה הקדושה. 27 בשם ישוע המשיח אדוננו אני משביע אתכם שתקראו מכתב זה באוזני כל המאמינים.

28 חסד אדוננו ישוע המשיח עם כל אחד ואחד מכם. – אמן.

Slovo na cestu

1.list Tesalonickým 5

Buď připraven: nikdo neví, kdy se Pán vrátí

1Kdy se to má stát? O tom skutečně nemusím nic říkat, milí bratři, vždyť sami dobře víte, že to nikdo neví. Ta chvíle přijde nečekaně jako zloděj v noci. Až si lidé budou říkat „všechno je v pořádku, žádné nebezpečí nehrozí“, tehdy zčista jasna dopadne na ně zkáza, jako porodní bolesti přepadají rodičku. Nikdo neunikne, nikdo se neschová. Ale vy, bratři, netápejte ve tmách. Vás Kristův příchod nepřekvapí jako zloděj. Vy jste děti světla a dne, ne děti noci a temnoty. Buďte tedy bdělí a nespěte jako ostatní, čekejte a buďte střízliví. Noc je čas spáčů a opilců. Ale my, kdo žijeme ve světle, zůstaňme střízliví, chráněni pancířem víry a lásky a přilbou radostné naděje záchrany.

Nás přece Bůh neurčil k tomu, abychom propadli jeho soudu, ale abychom byli zachráněni zásluhou našeho Pána, Ježíše Krista: 10 on za nás zemřel, abychom s ním mohli žít věčně, ať už se jeho příchodu dožijeme či nikoliv. 11 Tak se vzájemně povzbuzujte a pomáhejte si, jak jste to dělali doposud.

Základní tóny křesťanského života

12 Milí bratři, važte si svých představených v církvi, kteří se pro vás namáhají a napomínají vás. 13 Mějte je ve zvláštní úctě a lásce, vždyť vám slouží. A mezi sebou se nehádejte. 14 Neukázněné a líné napomínejte, malomyslné povzbuzujte, ujímejte se slabých a se všemi mějte trpělivost. 15 Křivdy neoplácejte, prokazujte dobro sobě navzájem i ostatním. 16 Buďte radostnými lidmi. 17 Neochabujte v modlitbách. 18 Za všech okolností děkujte Bohu, neboť to očekává ode všech, kdo patří Ježíši Kristu.

19 Nepřekážejte působení Božího Ducha 20 a nezlehčujte jeho poselství. 21-22 Bedlivě však posuzujte vše, co se za Boží slovo vydává, a přijímejte jen to, co odpovídá Písmu. Co mu odporuje, není dobré a s tím nic nemějte.

23 Prosíme Boha, který nám dává svůj pokoj, aby vás přivedl k dokonalosti a celou vaši bytost – ducha, duši i tělo – zachoval bez úhony až do dne, kdy přijde Pán Ježíš Kristus. 24 Bůh, který vás přijal za své děti, to pro vás jistě učiní, jak sám slíbil.

25 Bratři, i vy se za nás modlete. 26 Obejměte za nás všechny spoluvěřící. 27 A všem dejte tento dopis přečíst, je to mé přání a vaše povinnost před Pánem.

28 Nechť vám Ježíš Kristus všem bohatě žehná.

Váš Pavel