Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס הראשונה אל-התסלו 5

1אחים יקרים, איני צריך לכתוב לכם מתי כל זה יתרחש, כי הלא יודעים אתם שאיש אינו יודע את המועד. יום ה' יבוא במפתיע – כגנב בלילה.

כאשר בני-האדם יחיו בשלווה ויחשבו שלא יקרה דבר, יירד עליהם האסון במפתיע, כיולדת שאינה יודעת מתי יתקפוה צירי הלידה, ואיש לא יוכל לברוח.

אבל אתם, אחים יקרים, אינכם שרויים בחשכה בכל הנוגע לדברים אלה, ולכן יום ה' לא יפתיע אתכם כגנב. כולכם בני-האור ובני-היום; אינכם בני-הלילה ואינכם שייכים לחושך. משום כך עמדו על המשמר! אל תירדמו כמו האחרים, אלא צפו לבואו בשקידה ובערנות, כי אלה שנרדמים נרדמים בלילה והשיכורים משתכרים בלילה. אולם אנחנו בני אור-היום, ועל כן נישאר ערים ומפוכחים, מוגנים על-ידי אמונתנו ואהבתנו וחוסים בתקווה הנפלאה של ישועתנו.

אלוהים לא בחר בנו כדי לשפוך את זעמו עלינו, אלא כדי להושיענו על-ידי אדוננו ישוע המשיח, 10 אשר מת בעדנו למען נחיה איתו לנצח, בין אם נהיה חיים או מתים בשובו. 11 לכן המשיכו לעודד ולבנות איש את אחיו כפי שעשיתם עד כה.

12 אחים יקרים, אנו מבקשים מכם לכבד את האחראים עליכם מטעם הקהילה, כי אלוהים מינה אותם להשגיח עליכם ולהוכיח אתכם בעת הצורך. 13 עליכם להעריך את העבודה שהם עושים למענכם ולאהוב אותם, שכן הם משתדלים לעזור לכם. זכרו, חיו בשלום זה עם זה.

14 אחים יקרים, הזהירו את העצלנים שביניכם, עודדו את הפוחדים, חזקו את החלשים והיו סבלנים עם כולם. 15 אל תניחו לאיש לשלם רעה תחת רעה, אלא עזרו תמיד איש לאחיו ולכל אדם. 16 שמחו תמיד באמונתכם. 17 התמידו בתפילה. 18 הודו לאלוהים על כל דבר, כי זהו רצון אלוהים מכל המאמינים במשיח.

19 אל תבלמו ואל תכלאו את רוח הקודש. 20 לעולם אל תזלזלו במה שנאמר בשם ה'. 21 בחנו כל דבר והאמינו רק במה שטוב, ישר ואמיתי. 22 התרחקו מכל מעשה רע. 23 ואלוהי השלום יטהר ויקדש אתכם לעצמו, וישמור את רוחכם, נפשכם וגופכם בריאים וללא-חטא, עד יום שובו של אדוננו ישוע המשיח. 24 אתם יכולים לסמוך על האלוהים אשר בחר בכם שימלא את כל הבטחותיו.

25 אחים יקרים, התפללו בעדנו. 26 דרשו בשלום כל האחים בנשיקה הקדושה. 27 בשם ישוע המשיח אדוננו אני משביע אתכם שתקראו מכתב זה באוזני כל המאמינים.

28 חסד אדוננו ישוע המשיח עם כל אחד ואחד מכם. – אמן.

Nouă Traducere În Limba Română

1 Tesaloniceni 5

1Cât despre vremuri şi date, fraţilor, nu aveţi nevoie să vi se scrie, pentru că voi înşivă ştiţi bine că ziua Domnului va veni ca un hoţ noaptea. Când vor spune: „Pace şi siguranţă!“, atunci un dezastru neaşteptat va veni asupra lor, ca durerile naşterii peste pântecele celei însărcinate şi nu vor putea nicicum să scape. Însă voi, fraţilor, nu sunteţi în întuneric, aşa încât ziua aceea să vă surprindă ca un hoţ. Voi toţi sunteţi fii ai luminii şi fii ai zilei. Noi nu suntem fii ai nopţii sau ai întunericului. Aşadar, să nu mai dormim, cum fac alţii, ci să veghem şi să fim treji, pentru că cei ce dorm, dorm noaptea, iar cei ce beau, beau noaptea. Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne punem platoşa credinţei şi a dragostei şi să avem drept coif nădejdea mântuirii. Căci Dumnezeu nu ne-a destinat pentru mânie, ci pentru a primi mântuirea, prin Domnul nostru Isus Cristos, 10 Care a murit pentru noi, pentru ca, fie că suntem treji, fie că dormim, să trăim împreună cu El. 11 De aceea, încurajaţi-vă unii pe alţii şi întăriţi-vă unii pe alţii, aşa cum, de fapt, şi faceţi.

Instrucţiuni finale

12 Vă cerem, fraţilor, să-i respectaţi[a] pe cei ce se ostenesc între voi, care vă conduc în Domnul şi vă sfătuiesc. 13 Preţuiţi-i în dragoste, datorită lucrării lor! Trăiţi în pace între voi! 14 Vă încurajăm, fraţilor, să-i mustraţi pe cei leneşi[b], să-i încurajaţi pe cei descurajaţi, să-i ajutaţi pe cei slabi, să aveţi răbdare cu toţi! 15 Aveţi grijă ca nimeni să nu întoarcă rău pentru rău, ci urmăriţi întotdeauna să faceţi binele, atât unul altuia, cât şi tuturor.

16 Bucuraţi-vă întotdeauna!

17 Rugaţi-vă neîncetat!

18 Mulţumiţi în orice împrejurări, pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu, în Cristos Isus, pentru voi! 19 Nu stingeţi Duhul!

20 Nu dispreţuiţi profeţiile, 21 ci cercetaţi toate lucrurile şi păstraţi ce este bun! 22 Feriţi-vă de orice rău!

23 Însuşi Dumnezeul păcii să vă sfinţească în toate şi să vă păstreze întreaga fiinţă – duhul, sufletul şi trupul vostru – fără pată la venirea Domnului nostru Isus Cristos. 24 Cel Care v-a chemat este credincios şi va face lucrul acesta.

25 Fraţilor, rugaţi-vă şi pentru noi!

26 Salutaţi-i pe toţi fraţii cu o sărutare sfântă! 27 Vă cer înaintea Domnului ca această scrisoare să le fie citită tuturor fraţilor.

28 Harul Domnului nostru Isus Cristos să fie cu voi! (Amin)[c].

Notas al pie

  1. 1 Tesaloniceni 5:12 Sau: să-i recunoaşteţi
  2. 1 Tesaloniceni 5:14 Sau: dezordonaţi, nedisciplinaţi
  3. 1 Tesaloniceni 5:28 Unele mss timpurii nu conţin acest cuvânt; este posibil ca scribii să fi adăugat mai târziu cuvântul amen la sfârşitul fiecărei cărţi, deoarece foarte multe mss greceşti încheie toate cărţile, mai puţin Faptele Apostolilor, Iacov şi 3 Ioan, cu acest cuvânt