Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס הראשונה אל-הקורי 16

1באשר לכסף שאתם אוספים למען המאמינים שמקדישים את כל זמנם לשירות האדון, הייתי רוצה מאוד שתנהגו כפי שביקשתי מהקהילה בגלטיא. מדי שבת על כל איש להפריש תרומה מסוימת מהסכום שהרוויח באותו שבוע, כל אחד בהתאם למשכורתו. אל תחכו עד שאבוא אליכם, כדי שלא יהיה צורך לאסוף את הכסף בבואי. כשאבוא אליכם תבחרו שליחים נאמנים, ואני אשלח בידם את מתנתכם הנדיבה בצירוף מכתב לירושלים. אם אצטרך גם אני ללכת, נלך כולנו יחד.

אבוא לבקר אתכם לאחר ביקורי הקצר במקדוניה. יתכן שאשאר אצלכם זמן מה, אולי אפילו למשך כל החורף. בתום ביקורי תוכלו ללוות אותי ליעד הבא במסעי. הפעם איני רוצה לערוך אצלכם ביקור חטוף בלבד ומיד להמשיך הלאה; אם ירצה השם, ברצוני להישאר איתכם זמן מה.

אשאר באפסוס עד חג השבועות, כי יש לי כאן הזדמנות טובה לבשר את הבשורה; הדלת פתוחה לרווחה והאפשרויות רבות, אך ... גם האויבים רבים.

10 אם טימותיוס יבוא אליכם, אנא, קבלוהו יפה ותנו לו להרגיש כמו בבית, שכן הוא עובד למען האדון, כמוני. 11 אל תניחו לאיש לבוז לו (בגלל גילו הצעיר), כי אני רוצה שייהנה מביקורו אצלכם. שילחוהו בשלום, כי אני מצפה לשובו יחד עם האחים האחרים. 12 התחננתי לפני אפולוס שיבוא לבקר אתכם יחד עם האחים האחרים, אך הוא חשב כי אין זה רצון האלוהים שיבקר אתכם דווקא עתה. הוא הבטיח לבקר אתכם בהזדמנות הקרובה.

13 היזהרו מסכנות רוחניות, היו נאמנים לאדון, התעודדו והתחזקו, 14 ועשו כל דבר באהבה.

15 האם אתם זוכרים את סטפנוס ובני-משפחתו? הם היו המאמינים הראשונים בכל יוון, והקדישו את חייהם לעזור למאמינים המשיחיים באשר הם ולשרתם. 16 לכן אני מבקש מכם לשמוע בקולם ולעזור להם כמיטב יכולתכם. עזרו גם לשאר המאמינים העובדים קשה כמוהם למען האדון, משום שהקדישו את חייהם לעבודה הנפלאה הזאת. 17 אני ממש מאושר שסטפנוס, פורטונטוס ואכיקוס באו לבקר כאן, כי הם מילאו את מקומכם ועזרו לי בחסרונכם. 18 הם שימחו ועודדו אותי בצורה נפלאה, ואני בטוח שגם אתכם הם עודדו. אני מקווה שאתם מעריכים את עבודתם של אנשים נפלאים אלה.

19 הקהילות כאן באסיה שולחות לכם דרישת שלום. עקילס, פריסקילא והמאמינים המתאספים בביתם מוסרים לכם דרישת שלום חמה מכל הלב. 20 כל החברים והידידים כאן ביקשו ממני למסור לכם דרישת שלום. כאשר אתם מתכנסים יחד, ברכו איש את רעהו לשלום בנשיקה קדושה.

21 את המילים האחרונות במכתב זה אני כותב בכתב ידי: 22 ארור מי שאינו אוהב את האדון! מרן-אתא – חזור במהרה, אדון ישוע! 23 חסדו של ישוע ואהבתו ינוחו עליכם. 24 אני שולח את אהבתי לכולכם, כי כולנו שייכים לישוע המשיח. – אמן.

Ang Pulong Sa Dios

1 Corinto 16

Ang Tabang Alang sa mga Taga-Judea

1Mahitungod sa inyong pagtabang sa mga tumutuo sa Judea, buhata usab ninyo ang akong gipabuhat sa mga tumutuo sa Galacia. Kada Dominggo, ang matag usa kaninyo maggahin ug kantidad gikan sa inyong kinitaan. Tigoma ninyo kini aron sa pag-abot ko diha maandam na ang inyong hinabang. Inig-abot ko diha ipadala ko sa Jerusalem ang mga tawo nga inyong gipili nga modala sa inyong mga hinabang ug ang akong sulat nga magpaila kanila. Apan kon kinahanglanon gayod nga moadto usab ako didto sa Jerusalem, mouban na lang sila kanako.

Ang Plano ni Pablo

Molahos ako diha sa Corinto pagkagikan ko sa Macedonia, tungod kay moagi ako didto. Ug posibleng magdugay ako diha uban kaninyo. Basin kon diha pa ako magpalabay sa tingtugnaw aron matabangan ako ninyo sa akong mga kinahanglanon sa akong pagbiyahe kon asa man ako moadto. Dili ko gusto nga kadiyot lang ako diha. Gusto ko nga magdugay ako diha sa inyo, kon itugot sa Ginoo.

Apan karon magpabilin una ako dinhi sa Efeso hangtod sa adlaw sa Pentecostes, tungod kay daghan dinhi ang gustong maminaw sa Maayong Balita, ug nagatuo ako nga daghan ang motuo dinhi bisan tuod ug daghan ang nagabatok.

10 Kon moabot diha si Timoteo, abiabiha ninyo siya aron dili siya mataha, tungod kay sama man usab siya kanako nga nagaalagad sa Ginoo. 11 Tahora ninyo siya. Ug kon mobiya na siya diha, tabangi usab ninyo siya sa iyang mga kinahanglanon sa iyang paglakaw aron makabalik siya dinhi kanako. Magpaabot ako kaniya kuyog sa uban pa nga mga igsoon kang Cristo.

12 Mahitungod sa atong igsoon nga si Apolos, gihangyo ko gayod siya nga mobisita diha kaninyo kuyog sa uban nga mga igsoon kang Cristo. Apan dili pa kuno siya makaanha karong mga panahona. Moanha siya kon may higayon.

Ang Kataposan nga mga Pahimangno

13 Pagbantay kamo kanunay ug barogi ang inyong pagtuo kang Jesu-Cristo. Pagmaisogon ug pagmalig-on, 14 ug bisan unsa ang inyong buhaton, buhata ninyo kini nga may paghigugma.

15 Mga igsoon, nasayran ninyo nga ang unang mga Kristohanon diha sa Acaya walay lain kondili si Estefanas ug ang iyang pamilya. Gihalad nila ang ilang kaugalingon sa pag-alagad sa mga tumutuo. Mao kana nga nagahangyo ako kaninyo 16 nga magpasakop kamo kanila ug sa tanang sama kanila nga nagahago alang sa Ginoo.

17 Nalipay gayod ako sa pag-anhi nilang Estefanas, Fortunato, ug Akaicus. Kay bisan wala kamo, ania sila puli kaninyo. 18 Nakahatag silag kadasig kanako ug ingon man kaninyo. Ang mga tawo nga sama kanila angayng pasidunggan.

19 Ang mga tumutuo dinhi sa probinsya sa Asia nangumusta kaninyo. Si Aquila ug si Priscila ug ang mga tumutuo nga nagatigom sa ilang balay nangumusta gayod kaninyo tungod kay managsama kamo nga anaa sa Ginoo. 20 Nangumusta usab kaninyo ang tanang mga tumutuo dinhi.

Pagkumustahanay kamo isip managsoon kang Cristo.[a]

21 Karon, ako mismo si Pablo ang nagasulat niini nga pagpangumusta:[b] Kumusta kaninyong tanan.

22 Hinaut nga silotan sa Dios si bisan kinsa nga wala mahigugma kaniya.

Ginoo, balik na!

23 Hinaut nga panalanginan kamo ni Ginoong Jesus. 24 Gihigugma ko kamong tanan sa atong pagkahiusa kang Cristo Jesus. Amen.

Notas al pie

  1. 1 Corinto 16:20 Pagkumustahanay kamo isip managsoon kang Cristo: Sa literal, magkumustahanay kamo nga may balaan nga halok.
  2. 1 Corinto 16:21 Gisulat mismo ni Pablo kini aron masayran nila nga sa iya gayod naggikan kini nga sulat.