Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס הראשונה אל-הקורי 12

1אחים יקרים, כדי למנוע אי-הבנות, הייתי רוצה לכתוב לכם על המתנות והכישרונות המיוחדים שמעניק רוח הקודש לכל אחד מאיתנו. אתם זוכרים ודאי כי לפני שהאמנתם במשיח עברתם מאליל לאליל אולם אף אחד מהם לא היה מסוגל להוציא הגה מפיו. אילו עתה פוגשים אתם אנשים רבים שטוענים שהם מנבאים בשם ה'. כיצד תוכלו לדעת אם הם נביאי שקר או נביאי אמת? ובכן, דעו לכם שאיש אינו יכול לדבר ברוח הקודש ולחרף את המשיח, ואיש אינו יכול לקרוא לישוע "אדון" (ובאמת להתכוון לכך) אלא בעזרת רוח הקודש.

אותו רוח הקודש מעניק לכל אחד מאיתנו מתנות וכישרונות שונים ורבים.

אך כל השירותים השונים והרבים נועדו לשרת אדון אחד – ישוע המשיח!

פעולות שונות ורבות נעשות בנו ובאמצעותנו על-ידי אלוהינו היחיד.

רוח הקודש מגלה את כוחו של ה' בכל אחד מאיתנו לתועלת הקהילה כולה.

רוח הקודש מעניק לאחד כישרון לייעץ חכמה, ואותו רוח הקודש מעניק לאחר דבר דעת בהתגלות. לזה הוא מעניק אמונה חזקה במיוחד,

ולזה - את המתנה לרפא חולים. 10 יש שניתן להם הכוח לחולל נסים, ויש שניתנים להם הכישרון והמתנה לנבא. לאחרים הוא העניק את היכולת והכישרון להבדיל בין נביאי שקר לנביאי אמת. יש אנשים שמסוגלים לדבר בשפות זרות שלא למדו מעולם, ואחרים (שאף הם לא למדו שפות אלה) מסוגלים לפרש אותן. 11 אותו רוח הקודש מעניק לנו את כל המתנות והכישרונות האלה לפי ראות עיניו.

12 כשם שגופנו מורכב מאיברים רבים, כך מורכב גם "גוף" המשיח. 13 כל אחד מאיתנו הוא חלק מגוף המשיח: יש בינינו יהודים, גויים, עבדים ובני-חורין, אולם רוח הקודש איחד את כולנו לגוף אחד; כולנו נטבלנו לגוף המשיח ברוח אחד – הלא הוא רוח הקודש ששוכן בכולנו.

14 אכן, הגוף מורכב מאיברים רבים, ולא רק מאיבר אחד. 15 נניח שהרגל תאמר: " איני שייכת לגוף, כי אינני יד!" האם היא באמת אינה שייכת לגוף? 16 או אם האוזן תאמר: "אינני שייכת לגוף, כי אני רק אוזן ולא עין!" האם היא באמת אינה שייכת לגוף? 17 אילו היה כל הגוף עין, כיצד יכולנו לשמוע? או אילו היה כל הגוף אוזן אחת גדולה, כיצד יכולנו להריח?

18 אולם תודה לאל על שברא איברים רבים ושונים לגופנו, ועל שקבע כל איבר במקומו המתאים. 19 תארו לעצמכם מה מצחיק היה מראנו אילו גופנו היה איבר אחד בלבד! 20 מסיבה זו ברא אלוהים איברים רבים שמרכיבים גוף אחד.

21 העין אינה יכולה לומר ליד: "איני זקוקה לך," והראש אינו יכול לומר לרגליים: "לכו לשלום, איני צריך אתכן יותר."

22 איברי הגוף הנראים חלשים ופחותי ערך הם למעשה החשובים ביותר. 23 אנו מייחסים יותר כבוד לאיברים שנראים חסרי חשיבות, ומסתירים מאחרים את האיברים שאינם צריכים להיראות, 24 כי האיברים הגלויים לעין אינם דורשים אותה צניעות. אלוהים ברא את גופנו כך שנעניק יותר כבוד ותשומת לב לאיברים הנראים חסרי-חשיבות, 25 כדי למנוע מריבות ומחלוקות בין האיברים, וכדי שכל אחד ידאג לשני במידה שווה. 26 אם איבר אחד סובל, כל האיברים סובלים איתו; אם איבר אחד מכובד, כל האיברים האחרים שמחים איתו.

27 אני מנסה לומר לכם שכל אחד מכם הוא איבר נפרד וחיוני, אבל כולכם יחד הינכם גוף המשיח. 28 לפניכם רשימה של מספר איברים שנתן אלוהים לקהילה:

- שליחים,

- נביאים שמטיפים את דבר ה',

- מורים,

- עושי ניסים ונפלאות,

- מרפאי חולים,

- אנשים שעוזרים לזולת,

- מנהיגים,

-אנשים שמדברים בשפות שלא למדו מעולם.

29 האם כולם שליחים? האם כולם מטיפים? כולם מורים? כולם מחוללים ניסים ונפלאות? 30 האם כולם יכולים לרפא את החולים? האם אלוהים מעניק לכולנו את מתנת הדיבור בשפה שלא למדנו מעולם? האם כל אחד מאיתנו מסוגל לתרגם את דברי המדברים בשפות?

31 השתדלו להשיג את המתנות המועילות ביותר.

עתה ברצוני לספר לכם על דבר אחר העולה בערכו על כל המתנות האלה גם יחד.