Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת יעקב 5:1-20

1העשירים, עכשיו הגיעה שעתכם לבכות ולהיאנח בייסורים וסבל, בגלל הצרות הנוראות שתבואנה עליכם. 2עושרכם נרקב כבר עכשיו, ובגדיכם היפים ביותר נראים כמו סמרטוטים, כי נאכלו על־ידי עש. 3כספכם וזהבכם החלידו! החלודה תשמש עדות מרשיעה נגדכם ותכלה את בשרכם כאש. וכל זה משום שאגרתם לעצמכם אוצרות לימים אחרונים. 4הקשיבו! השומעים אתם את בכי האיכרים העניים אשר רימיתם ועשקתם? קול בכיים הגיע לאוזני ה׳ צבאות.

5חייתם כאן בעושר ונוחיות, מילאתם את תאוות לבכם ופיטמתם את עצמכם ליום הטבח. 6הרשעתם ורצחתם אנשים חפים מפשע אשר לא יכלו להגן על עצמם מפניכם.

7ואתם, אחי היקרים, אתם המצפים לבוא אדוננו, התאזרו בסבלנות כמו איכר שמצפה לקציר. 8כן, התאזרו בסבלנות והתעודדו, כי אדוננו עומד לשוב במהרה.

9אחי, אל תתלוננו זה על זה פן ישפוט אתכם האלוהים – השופט. ראו, הנה הוא עומד בפתח.

10נביאי האמת, שדיברו בשם ה׳, ישמשו לכם דוגמה לסבלנות וכוח־סבל. 11אנו יודעים כי בעלי כוח־סבל שמחים מאוד על שנשארו נאמנים לה׳, למרות הסבל והרדיפות. קחו למשל את איוב. הוא לא חדל לבטוח בה׳ גם בשעת סבל קשה, ומניסיונו של איוב אנו לומדים כי תוכניתו של ה׳ הסתיימה בטוב, בגלל חסדו של אלוהים ורחמיו.

12מעל לכל, אחי היקרים, אל תישבעו! לא בשמים, לא בארץ ולא בכל דבר אחר. אמרו פשוט ”כן“ או ”לא“, כדי שלא תחטאו ולא תואשמו.

13על הסובל להמשיך להתפלל, ועל השמח להמשיך לשיר שירי תהילה לה׳. 14מי שחולה יקרא לזקני הקהילה; הם ימשכו אותו בשמן, יניחו ידיהם עליו ויתפללו לה׳ שירפאו. 15אם תפילתם נאמרה באמונה היא תציל את החולה, כי אלוהים ירפא אותו. אם חטא חטא כלשהו, יסלח לו אלוהים על חטאו.

16התוודו על חטאיכם איש בפני רעהו, התפללו זה בעד זה, ואלוהים ירפא אתכם. תפילת צדיק היוצאת מעומק לבו היא בעלת כוח רב ומביאה לתוצאות נפלאות. 17אליהו הנביא היה אדם כמוך וכמוני, ובכל זאת, כאשר התפלל בכל לבו שלא ירד גשם, שמע ה׳ לתפילתו ועצר את הגשם למשך שלוש שנים וחצי. 18ואז אליהו התפלל שוב, אך הפעם ביקש מה׳ להוריד גשם, וה׳ הוריד גשם והארץ הצמיחה את פריה.

19‏-20אחים יקרים, אם מישהו יפנה עורף לאלוהים, ומישהו אחר יחזירו לה׳ ויחדש את בטחונו בו, הוא יציל את התועה ממוות ויביא לסליחת כל חטאיו ופשעיו.

Священное Писание

Якуб 5:1-20

Предупреждение богатым

1Теперь послушайте меня вы, богатые. Плачьте и рыдайте, потому что на вас надвигаются несчастья. 2Ваше богатство сгнило, вашу одежду изъела моль. 3Ваше золото и серебро проржавели, и их ржавчина будет свидетельством против вас и, как огонь, пожрёт вас. Вы скопили богатства в эти последние дни! 4Те деньги, что вы недоплатили работникам, собравшим урожай на ваших полях, громко кричат. Вопль жнецов слышит Вечный, Повелитель Сил. 5Вы жили на земле в роскоши и удовольствиях, но вы откормили себя на день заклания. 6Вы осудили и убили невинных людей, которые не сопротивлялись вам.

Терпение в страданиях

7Итак, братья, наберитесь терпения до пришествия Вечного Повелителя. Земледельцу тоже приходится терпеливо ждать драгоценного плода земли, ждать осенних и весенних дождей5:7 См. Втор. 11:14; Иер. 5:24; Иоиль 2:23.. 8Будьте же и вы терпеливы и будьте тверды в своей надежде, потому что пришествие Вечного Повелителя близко. 9Не жалуйтесь, братья, друг на друга, чтобы не подвергнуться осуждению. Судья уже стоит у дверей.

10Братья, пусть для вас примером терпения в страданиях будут пророки, которые говорили во имя Вечного. 11Мы считаем благословенными тех, кто проявлял стойкость. Вы слышали о стойкости Аюба и знаете, как в конце Вечный благословил его5:11 См. книгу Аюба., потому что Вечный милостив и милосерден5:11 Вечный милостив и милосерден – это выражение основано на словах из Таурата (см. Исх. 34:6) и является родственным арабскому выражению: «бисмиллях-ир-рахман-ир-рахим», которое переводится как: «Во имя Аллаха милостивого и милосердного». В доисламской Аравии христиане государства Набатея использовали похожее выражение, переняв его из иудейской традиции..

О клятве

12Прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землёй, ни какой-либо другой клятвой. Пусть ваше «да» будет настоящим «да», а ваше «нет» – настоящим «нет», чтобы вам не быть осуждёнными.

Сила молитвы

13Если кто-либо из вас страдает – пусть молится, если счастлив – пусть поёт хвалебные песни, 14если болен – пусть позовёт старейшин общины верующих, чтобы те помолились над ним и помазали его маслом во имя Повелителя5:14 Есть мнение, что здесь говорится о натирании определённым маслом в медицинских целях. Но, по всей вероятности, речь идёт о ритуальном использовании масла, символа Святого Духа. Подтверждением этой точки зрения может служить, например, выражение «во имя Повелителя».. 15И молитва с верой исцелит больного: Вечный поднимет его. Если заболевший согрешил, то он будет прощён. 16Поэтому признавайтесь друг перед другом в ваших грехах и молитесь друг за друга, чтобы получить исцеление. Усиленная молитва праведного может многое.

17Пророк Ильяс был таким же человеком, как и мы. Но он горячо помолился, чтобы не было дождя, и на земле не было дождя три с половиной года. 18Потом, опять же по его молитве, небо дало дождь, и земля снова начала приносить урожай5:17-18 См. 3 Цар. 17:1; 18:42-45..

Об уклонившихся от истины

19Братья мои, если кто-то из вас уклонится от истины, а другой возвратит его к ней, 20то пусть вернувший грешника на правильный путь знает, что он этим спасёт душу грешника от смерти и покроет множество грехов5:20 См. Мудр. 10:12..