Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרתו השנייה של פטרוס השליח 3:1‏-18

1‏-2אחים יקרים, זהו מכתבי השני שאני כותב לכם, ובשניהם השתדלתי לעורר אתכם ולהזכירכם עובדות שכבר למדתם מדברי הנביאים, ומהשליחים שסיפרו לכם את דברי אדוננו ומושיענו.

3תחילה ברצוני להזכירכם כי בימים האחרונים יבואו לצים ורשעים, אשר ילעגו לאמת ויעשו כל מעשה רע העולה על דעתם.

4רשעים אלה יאמרו לכם: ”אם המשיח הבטיח לחזור, היכן הוא? מדוע טרם חזר?“ הם ימשיכו ויאמרו: ”המשיח לא ישוב לעולם! הרי מבריאת העולם ועד עתה לא השתנה דבר – הכול נשאר כשהיה!“

5בכוונה תחילה הם יתעלמו מהעובדה שבראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ ממים, במוצא־פיו בלבד, 6ובאמצעות המים – באמצעות המבול – השמיד את דור הרשעים. 7ובמוצא־פיו ציווה ה׳ לשמור את השמים והארץ, שקיימים עתה, לאש הגדולה ביום־הדין – כשכל הרשעים יאבדו.

8ידידים יקרים, עלינו לזכור כי לגבי אלוהים יום אחד יכול להימשך אלף שנים, ואלף שנים יום אחד בלבד. 9אלוהים אינו מאחר לשוב אלינו, כפי שרבים חושבים; הוא ממתין בסבלנות לחוטאים רבים שיחזרו בתשובה, כי אינו רוצה שיאבדו. 10יום ה׳ יבוא בזמן בלתי־צפוי, בדומה לגנב בלילה. אז יחלפו השמים ברעש גדול, יסודות העולם יימסו באש, הארץ וכל אשר בה ישרפו.

11הואיל והכול סביבנו יישרף וימס, חישבו מה קדושים צריכים להיות חייכם!

12צפו לביאת יום האלוהים והשתדלו להחישו. ביום זה הוא יבעיר את השמים ואת יסודות הארץ עד שיימסו. 13אולם אנחנו מצפים לקיום הבטחת אלוהים: לשמים חדשים וארץ חדשה שבהם ישכון צדק בלבד.

14ידידים יקרים, בהמתינכם להתרחשותם של דברים אלה ולבואו של המשיח, השתדלו לחיות בלי לחטוא; חיו בשלום עם כולם, כדי שבבוא המשיח הוא ימצא אתכם ללא דופי.

15וזכרו, סבלנותו של האדון נותנת זמן לאנשים להיוושע. פולוס, אחינו החכם והאהוב, דיבר על כך ברבים ממכתביו. 16כמה מדבריו של פולוס אינם קלים להבנה, וחסרי־הדעת והפתאים מסלפים ומעוותים את משמעותם – כפי שעיוותו וסילפו את יתר דברי הכתובים – ובכך יביאו לחורבנם.

17אחים יקרים, אני מזהיר אתכם מראש: אל תלכו אחרי תורת השקר של אותם אנשי־בלייעל, פן תערערו את שיווי משקלכם הנפשי. 18אדרבא, חזקו את אמונתכם והתעמקו בתורת אדוננו ומושיענו ישוע המשיח, שלו הכבוד והתהילה מעתה ולעולמי עולמים. – אמן.

Nouă Traducere În Limba Română

2 Petru 3:1-18

Ziua Domnului

1Preaiubiților, aceasta este deja a doua scrisoare pe care v‑o scriu. În ambele încerc să vă trezesc mintea sinceră printr‑o înștiințare, 2ca să vă amintiți de cuvintele spuse mai înainte de sfinții profeți și de porunca Domnului și Mântuitorului, dată prin apostolii voștri.

3Înainte de toate, să știți că în zilele de pe urmă vor veni batjocoritori plini de batjocură, care vor umbla după poftele lor 4și vor zice: „Unde este promisiunea venirii Lui? Fiindcă de când au adormit strămoșii4 Lit.: tații. noștri, toate rămân așa cum au fost de la începutul creației!“ 5Căci ei înadins ignoră faptul că, în trecut, erau ceruri și un pământ întocmit prin Cuvântul lui Dumnezeu, din apă și prin apă, 6prin care lumea de atunci a fost distrusă, când a fost acoperită de apă. 7Însă cerurile și pământul de acum sunt păstrate pentru foc prin același Cuvânt, fiind păzite până în Ziua Judecății și a distrugerii oamenilor neevlavioși.

8Preaiubiților, nu ignorați faptul că, pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani, iar o mie de ani sunt ca o zi!8 Vezi Ps. 90:4. 9Domnul promisiunii nu întârzie,9 Textul grecesc permite și alte moduri de traducere: Domnul nu întârzie să‑Și împlinească promisiunea; Domnul nu încetinește în împlinirea promisiunii Lui. așa cum înțeleg unii întârzierea, ci este răbdător față de voi. El nu dorește ca vreunul să piară, ci dorește ca toți să ajungă la pocăință. 10Însă ziua Domnului va veni ca un hoț. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, elementele10 În greacă este folosit termenul stoicheion, care poate face referire aici la elementele fundamentale pe care este zidită lumea, fiecare dintre elementele de bază ale naturii (pământ, aer, foc, apă). Sau: corpurile cerești. Vezi, de asemenea, v. 12. vor fi topite prin ardere, iar pământul și lucrările de pe el vor fi dezvăluite10 Lit.: găsite, sensul fiind, probabil, acela că pământul și toate lucrările omului vor fi dezvăluite și expuse judecății divine. Unele mss redau ultima parte a versetului în următoarele moduri: (1) vor fi găsite topite; (2) vor fi arse; (3) nu vor [mai] fi găsite..

11Așadar, fiindcă toate aceste lucruri se vor topi astfel, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, având o purtare11 Termenul grecesc este la plural. sfântă și evlavioasă 12și așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu? În ziua aceea, cerurile vor fi distruse prin foc, iar elementele vor fi topite prin ardere. 13Dar noi, conform promisiunii Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou, în care locuiește dreptatea.

14De aceea, preaiubiților, în timp ce așteptați aceste lucruri, străduiți‑vă să fiți găsiți de El în pace, fără pată și fără vină. 15Considerați îndelunga răbdare a Domnului nostru ca fiind mântuire, așa cum v‑a scris și preaiubitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea care i‑a fost dată, 16căci așa face în toate scrisorile lui, când vorbește despre aceste lucruri. În ele sunt lucruri greu de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatornici le interpretează greșit, ca și pe celelalte Scripturi, spre propria lor distrugere. 17Voi deci, preaiubiților, cunoscând acestea mai dinainte, păziți‑vă, ca să nu fiți duși de rătăcirea acestor nelegiuiți și să cădeți din fermitatea voastră, 18ci creșteți în harul și în cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Isus Cristos! A Lui să fie slava acum și în ziua veșniciei! Amin.