Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרתו השנייה של פטרוס השליח 3:1‏-18

1‏-2אחים יקרים, זהו מכתבי השני שאני כותב לכם, ובשניהם השתדלתי לעורר אתכם ולהזכירכם עובדות שכבר למדתם מדברי הנביאים, ומהשליחים שסיפרו לכם את דברי אדוננו ומושיענו.

3תחילה ברצוני להזכירכם כי בימים האחרונים יבואו לצים ורשעים, אשר ילעגו לאמת ויעשו כל מעשה רע העולה על דעתם.

4רשעים אלה יאמרו לכם: ”אם המשיח הבטיח לחזור, היכן הוא? מדוע טרם חזר?“ הם ימשיכו ויאמרו: ”המשיח לא ישוב לעולם! הרי מבריאת העולם ועד עתה לא השתנה דבר – הכול נשאר כשהיה!“

5בכוונה תחילה הם יתעלמו מהעובדה שבראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ ממים, במוצא־פיו בלבד, 6ובאמצעות המים – באמצעות המבול – השמיד את דור הרשעים. 7ובמוצא־פיו ציווה ה׳ לשמור את השמים והארץ, שקיימים עתה, לאש הגדולה ביום־הדין – כשכל הרשעים יאבדו.

8ידידים יקרים, עלינו לזכור כי לגבי אלוהים יום אחד יכול להימשך אלף שנים, ואלף שנים יום אחד בלבד. 9אלוהים אינו מאחר לשוב אלינו, כפי שרבים חושבים; הוא ממתין בסבלנות לחוטאים רבים שיחזרו בתשובה, כי אינו רוצה שיאבדו. 10יום ה׳ יבוא בזמן בלתי־צפוי, בדומה לגנב בלילה. אז יחלפו השמים ברעש גדול, יסודות העולם יימסו באש, הארץ וכל אשר בה ישרפו.

11הואיל והכול סביבנו יישרף וימס, חישבו מה קדושים צריכים להיות חייכם!

12צפו לביאת יום האלוהים והשתדלו להחישו. ביום זה הוא יבעיר את השמים ואת יסודות הארץ עד שיימסו. 13אולם אנחנו מצפים לקיום הבטחת אלוהים: לשמים חדשים וארץ חדשה שבהם ישכון צדק בלבד.

14ידידים יקרים, בהמתינכם להתרחשותם של דברים אלה ולבואו של המשיח, השתדלו לחיות בלי לחטוא; חיו בשלום עם כולם, כדי שבבוא המשיח הוא ימצא אתכם ללא דופי.

15וזכרו, סבלנותו של האדון נותנת זמן לאנשים להיוושע. פולוס, אחינו החכם והאהוב, דיבר על כך ברבים ממכתביו. 16כמה מדבריו של פולוס אינם קלים להבנה, וחסרי־הדעת והפתאים מסלפים ומעוותים את משמעותם – כפי שעיוותו וסילפו את יתר דברי הכתובים – ובכך יביאו לחורבנם.

17אחים יקרים, אני מזהיר אתכם מראש: אל תלכו אחרי תורת השקר של אותם אנשי־בלייעל, פן תערערו את שיווי משקלכם הנפשי. 18אדרבא, חזקו את אמונתכם והתעמקו בתורת אדוננו ומושיענו ישוע המשיח, שלו הכבוד והתהילה מעתה ולעולמי עולמים. – אמן.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

2 Петира 3:1-18

День Вечного Повелителя

1Это, возлюбленные, уже моё второе послание к вам. Я написал эти послания для того, чтобы напоминанием призвать вас рассуждать здраво, 2чтобы вы помнили слова, сказанные в прошлом святыми пророками, и учение Повелителя и Спасителя, переданное Его посланниками.

3Прежде всего вы должны помнить о том, что в последнее время появятся наглые насмешники, идущие на поводу своих низменных желаний 4и говорящие: «Так как же насчёт обещания Его прихода? Ведь с тех пор, как умерли отцы, всё остаётся так, как было от начала творения». 5Но они сознательно пренебрегают тем, что некогда вселенная была создана словом Аллаха, что воды были собраны и появилась суша3:5 Букв.: «из воды и водою»., 6а также тем, что посредством воды был разрушен прежний мир, будучи затоплен. 7А нынешний мир тем же словом Аллаха сберегается для огня, он сохраняется до Судного дня и гибели безбожных людей.

8Не забывайте одного, возлюбленные: для Вечного Повелителя один день – как тысяча лет и тысяча лет – как один день3:8 См. Заб. 89:5.. 9Вечный Повелитель не откладывает исполнения того, что Он обещал, хоть некоторые и называют это промедлением. Он долго терпит вас и ждёт, не желая, чтобы кто-нибудь погиб, но чтобы все покаялись.

10День возвращения Вечного Повелителя придёт внезапно, словно вор. Тогда небосвод с громким шумом исчезнет и небесные тела растворятся в огне, также и земля, и все дела на ней будут сожжены3:10 Или: «будут обнаружены»..

11Если всё будет так разрушено, то какой святой и благочестивой жизнью вы должны жить, 12ожидая с нетерпением прихода3:12 Или: «ожидая и ускоряя приход». дня Аллаха, когда небосвод будет разрушен огнём и небесные тела будут расплавлены в невыносимом жаре?! 13Но мы, по Его обещанию, ожидаем нового неба и новой земли3:13 См. Ис. 65:17; 66:22; Отк. 21:1., где обитает праведность.

14Поэтому, возлюбленные, в ожидании этого постарайтесь, чтобы Он нашёл вас в мире, незапятнанными и непорочными. 15Долготерпение нашего Вечного Повелителя рассматривайте как спасение. О том же самом, по данной ему Аллахом мудрости, писал вам и наш дорогой брат Паул. 16Он пишет об этом во всех своих посланиях. В них есть много такого, что вовсе не легко понять, что невежественные и неутверждённые люди искажают, как и другие Писания, к своей собственной погибели.

17Поэтому, возлюбленные, зная об этом заранее, будьте бдительны, чтобы вас не увлекли заблуждения беззаконников и вы не лишились твёрдой опоры. 18Возрастайте в благодати и познании нашего Повелителя и Спасителя Исы аль-Масиха. Ему принадлежит слава и сегодня, и в день вечности! Аминь.