Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרתו הראשונה של יוחנן השליח 5:1-21

1כל המאמין שישוע הוא המשיח, בן־האלוהים ומושיענו, הוא בנו של אלוהים; וכל האוהב את האב אוהב גם את בניו. 2מידת אהבתנו לבני־אלוהים מצביעה על מידת אהבתנו לאלוהים. 3לאהוב את אלוהים פירושו לעשות כל מה שהוא אומר לנו, וזה כלל לא קשה, 4שכן כל בני־האלוהים מסוגלים לנצח את השטן בכוח האמונה בישוע המשיח.

5מי יכול להילחם ולנצח במערכה נגד השטן? רק מי שמאמין באמת שישוע הוא בן־האלוהים! 6זהו ישוע אשר בא במים ובדם – לא רק במים (בעת טבילתו), אלא גם בדם (בעת צליבתו). רוח הקודש הוא שמעיד על כך, והרוח מדבר אמת בלבד.5‏.6 ה 6 דברים אלה אמורים נגד הדעה שרווחה בחוגים מסוימים באותו זמן, שישוע קיבל את תכונתו האלוהית כשרוח הקודש ירדה עליו בעת טבילתו, והסתלקה ממנו בעת צליבתו. 7‏-8אם כן, יש לנו שלושה עדים שעדותם זהה לחלוטין: הרוח, המים והדם. 9הלא כולנו מאמינים לעדותם של אנשים בבית־משפט, אם כך, מה הקושי להאמין לעדותו של אלוהים? ואלוהים העיד שישוע בנו. 10כל המאמינים יודעים היטב בלבם שישוע הוא בן־האלוהים. מי שאינו מאמין עושה את אלוהים לשקרן, שכן אינו מאמין לעדותו של אלוהים על בנו. 11אלוהים העיד על כך שנתן לנו חיי נצח בבנו ישוע המשיח. 12לכן, המאמין בבן־האלוהים יש לו חיי נצח, ומי שאינו מאמין – אין לו.

13כתבתי זאת לכם, המאמינים בבן־האלוהים, כדי שתדעו שיש לכם חיי נצח. 14אנו בטוחים שאלוהים מקשיב לכל בקשותינו, בתנאי שאינן נגד רצונו. 15הואיל ואנחנו בטוחים שהוא מקשיב לכל בקשותינו, אנו יודעים ללא ספק שיענה לנו וימלא אותן.

16אם אתה רואה את אחיך המאמין חוטא חטא שאין עליו עונש מוות, עליך להתפלל בעדו ולבקש מאלוהים שיסלח לו. אלוהים באמת יסלח לו ויטהר אותו, ואף יעניק לו חיים חדשים. אולם אם אחיך ביצע חטא שעונשו מוות, תוכל לחסוך את תפילתך, כי אלוהים בין כך ובין כך לא יסלח לו.

17כמובן שכל מעשה רע הוא חטא, אך איני מתכוון לחטאים הרגילים שעליהם אלוהים סולח. אני מתכוון לחטא שאין עליו סליחה ומחילה.

18אדם המשתייך למשפחת אלוהים אינו חוטא בכוונה תחילה, כי המשיח בן־האלוהים שומר עלינו היטב, והשטן אינו יכול לגעת בנו. 19אנו יודעים, שאנו ילדי־אלוהים, ושכל העולם סביבנו נתון לשלטון השטן. 20אנחנו גם יודעים, שהמשיח בן־האלוהים בא לעולם, כדי לעזור לנו להכיר ולדעת את האל האמיתי. זהו האל היחיד והאמיתי וחיי הנצח!

21בני היקרים, היזהרו והישמרו מפני כל דבר, שעלול לתפוס את מקומו של אלוהים בלבכם. – אמן.

New Russian Translation

1 Иоанна 5:1-21

Победа верующих над миром

1Кто верит в то, что Иисус – Христос5:1 То есть обещанный Мессия., тот рожден от Бога, а кто любит Отца, тот любит и рожденных от Него. 2А то, что мы любим Божьих детей, узнаем из того, что любим Бога и исполняем Его повеления. 3Любовь к Богу проявляется в исполнении Его повелений. Повеления Его необременительны, 4потому что тот, кто рожден от Бога, побеждает мир, и эта победа одержана благодаря нашей с вами вере. 5Кто же побеждает мир, как не тот, кто верит, что Иисус – Сын Божий?

Свидетельство Бога о Своем Сыне

6Иисус Христос пришел через воду и кровь5:6 Вода и кровь – возможные варианты истолкования: вода и кровь указывают 1) на крещение и смерть Христа; 2) на смерть Христа (Ин. 19:34).. Он пришел не только через воду, но через воду и кровь. И свидетель этому – Дух, потому что Дух есть истина. 7Итак, есть три свидетеля: 8Дух, вода и кровь – и все они свидетельствуют об одном5:7-8 В нескольких поздних рукописях: «Есть три свидетеля на небе: Отец, Слово и Святой Дух. И эти трое – одно. И есть три свидеделя на земле: дух, вода и кровь, и эти свидетельствуют об одном».. 9Если мы верим свидетельству людей, то свидетельство Бога намного сильнее, потому что это свидетельство Бога: Он засвидетельствовал о Своем Сыне. 10Кто верит в Божьего Сына, у того это свидетельство в нем самом, а кто не верит Богу, тот представляет Бога лжецом, потому что он не верит тому, что Бог говорит о Своем Сыне. 11Вот это свидетельство: Бог дал нам вечную жизнь, и жизнь эта – в Его Сыне. 12У кого есть Сын, у того есть жизнь, а у кого нет Сына, у того нет и жизни.

Молитва за грешников

13Я написал это вам, верящим во имя Божьего Сына, чтобы вы знали, что у вас есть вечная жизнь. 14Мы приходим к Богу с полной уверенностью в том, что если просим Его о чем-либо в согласии с Его волей, то Он нас слышит. 15И если мы знаем, что Он слышит нас, о чем бы мы ни просили, то знаем, что имеем то, что просим у Него.

16Когда вы видите своего брата согрешающим, и если этот грех не ведет к смерти, то молитесь об этом брате, и Бог даст ему жизнь. Я говорю здесь о таких грехах, которые не ведут к смерти5:16 Грех к смерти – возможно, здесь говорится о физической смерти (Деян. 5:1-11; 1 Кор. 11:30) или о непростительном грехе, как в Мк. 3:28-30; Евр. 6:4-9; 10:26.. Есть грех, последствием которого может быть только смерть, и я не говорю вам молиться о грешнике, виновном в таком грехе. 17Всякий неправедный поступок – грех, но не все грехи влекут за собой смерть5:17 Букв.: «но есть грех, не влекущий к смерти»..

Заключение

18Мы знаем, что всякий рожденный от Бога не любит грешить. Рожденный от Бога хранит себя5:18 Или: «Рожденный от Бога оберегает его»., и лукавый5:18 То есть «дьявол». не прикасается к такому человеку. 19Мы знаем, что мы от Бога, а весь мир лежит во власти лукавого. 20Мы знаем и то, что Сын Божий пришел и открыл нам разум, чтобы мы познали Того, Кто истинен. И мы в Том, Кто истинен – в Его Сыне Иисусе Христе. Он – истинный Бог и вечная жизнь!

21Дети, берегите себя от идолов.