Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרתו הראשונה של יוחנן השליח 5:1-21

1כל המאמין שישוע הוא המשיח, בן־האלוהים ומושיענו, הוא בנו של אלוהים; וכל האוהב את האב אוהב גם את בניו. 2מידת אהבתנו לבני־אלוהים מצביעה על מידת אהבתנו לאלוהים. 3לאהוב את אלוהים פירושו לעשות כל מה שהוא אומר לנו, וזה כלל לא קשה, 4שכן כל בני־האלוהים מסוגלים לנצח את השטן בכוח האמונה בישוע המשיח.

5מי יכול להילחם ולנצח במערכה נגד השטן? רק מי שמאמין באמת שישוע הוא בן־האלוהים! 6זהו ישוע אשר בא במים ובדם – לא רק במים (בעת טבילתו), אלא גם בדם (בעת צליבתו). רוח הקודש הוא שמעיד על כך, והרוח מדבר אמת בלבד.5‏.6 ה 6 דברים אלה אמורים נגד הדעה שרווחה בחוגים מסוימים באותו זמן, שישוע קיבל את תכונתו האלוהית כשרוח הקודש ירדה עליו בעת טבילתו, והסתלקה ממנו בעת צליבתו. 7‏-8אם כן, יש לנו שלושה עדים שעדותם זהה לחלוטין: הרוח, המים והדם. 9הלא כולנו מאמינים לעדותם של אנשים בבית־משפט, אם כך, מה הקושי להאמין לעדותו של אלוהים? ואלוהים העיד שישוע בנו. 10כל המאמינים יודעים היטב בלבם שישוע הוא בן־האלוהים. מי שאינו מאמין עושה את אלוהים לשקרן, שכן אינו מאמין לעדותו של אלוהים על בנו. 11אלוהים העיד על כך שנתן לנו חיי נצח בבנו ישוע המשיח. 12לכן, המאמין בבן־האלוהים יש לו חיי נצח, ומי שאינו מאמין – אין לו.

13כתבתי זאת לכם, המאמינים בבן־האלוהים, כדי שתדעו שיש לכם חיי נצח. 14אנו בטוחים שאלוהים מקשיב לכל בקשותינו, בתנאי שאינן נגד רצונו. 15הואיל ואנחנו בטוחים שהוא מקשיב לכל בקשותינו, אנו יודעים ללא ספק שיענה לנו וימלא אותן.

16אם אתה רואה את אחיך המאמין חוטא חטא שאין עליו עונש מוות, עליך להתפלל בעדו ולבקש מאלוהים שיסלח לו. אלוהים באמת יסלח לו ויטהר אותו, ואף יעניק לו חיים חדשים. אולם אם אחיך ביצע חטא שעונשו מוות, תוכל לחסוך את תפילתך, כי אלוהים בין כך ובין כך לא יסלח לו.

17כמובן שכל מעשה רע הוא חטא, אך איני מתכוון לחטאים הרגילים שעליהם אלוהים סולח. אני מתכוון לחטא שאין עליו סליחה ומחילה.

18אדם המשתייך למשפחת אלוהים אינו חוטא בכוונה תחילה, כי המשיח בן־האלוהים שומר עלינו היטב, והשטן אינו יכול לגעת בנו. 19אנו יודעים, שאנו ילדי־אלוהים, ושכל העולם סביבנו נתון לשלטון השטן. 20אנחנו גם יודעים, שהמשיח בן־האלוהים בא לעולם, כדי לעזור לנו להכיר ולדעת את האל האמיתי. זהו האל היחיד והאמיתי וחיי הנצח!

21בני היקרים, היזהרו והישמרו מפני כל דבר, שעלול לתפוס את מקומו של אלוהים בלבכם. – אמן.

Ang Pulong Sang Dios

1 Juan 5:1-21

Ang Pagtuo, Pagtuman, kag ang Pagdaog

1Ang bisan sin-o nga nagatuo nga si Jesus amo ang Cristo, anak sang Dios. Kag ang bisan sin-o nga nagahigugma sa ginikanan nagahigugma man sa iya anak. 2Kag nahibaluan ta nga ginahigugma ta ang mga anak sang Dios kon nagahigugma kita sa Dios kag nagatuman sang iya mga sugo. 3Kay nagahigugma kita sa Dios kon nagatuman kita sang iya mga sugo. Kag ang iya mga sugo indi gid man mabudlay tumanon. 4Kay ginadaog sang tagsa ka anak sang Dios ang kalibutan.5:4 ang kalibutan: buot silingon, ang mga butang diri sa kalibutan nga kontra sa Dios. Ginadaog niya ini paagi sa pagtuo. 5Gani sin-o bala ang makadaog sa kalibutan? Ang tawo nga nagatuo nga si Jesus amo ang Anak sang Dios. 6Ang nag-abot nga si Jesu-Cristo ginpamatud-an nga siya amo gid ang Anak sang Dios paagi sa tubig sang iya pagpabautiso kag paagi man sa dugo sang iya kamatayon. Indi lang sa tubig kundi paagi sa tubig kag dugo. Kag ini nga butang ginapamatud-an man sang Espiritu Santo sa aton, kag nahibaluan ta nga matuod ang iya ginasiling kay siya kamatuoran. 7Gani may tatlo nga nagapamatuod 5:7 Sa pila ka mga ulihi nga Griego nga kopya may sugpon nga, sa langit: Ang Amay, ang Pulong, kag ang Espiritu Santo, kag ining tatlo isa. Kag may tatlo nga nagapamatuod sa duta. parte kay Jesus: 8ang Espiritu Santo, ang tubig sang iya pagpabautiso, kag ang dugo sang iya kamatayon. Kag ining tatlo nagahisugot. 9Nagapati kita sa pagpamatuod sang mga tawo. Pero mas masaligan pa gid ang pagpamatuod sang Dios, kag siya mismo ang nagpamatuod nga si Jesus iya Anak. 10Ang nagatuo sa Anak sang Dios nagapati sa pagpamatuod sang Dios. Pero ang wala nagapati sa pagpamatuod sang Dios nagahimo sa Dios nga butigon, kay wala siya nagapati sa pagpamatuod sang Dios parte sa iya Anak. 11Kag amo ini ang ginapamatuod sang Dios: nga kita ginhatagan niya sing kabuhi nga wala sing katapusan, kag ining kabuhi ara sa iya Anak. 12Ang bisan sin-o nga ara sa iya ang Anak may kabuhi nga wala sing katapusan. Pero kon wala sa iya ang Anak sang Dios wala siya sing kabuhi nga wala sing katapusan.

Ang Kabuhi nga Wala sing Katapusan

13Ginasulat ko ini sa inyo, kamo nga nagatuo sa Anak sang Dios,5:13 sa Anak sang Dios: sa literal, sa ngalan sang Anak sang Dios. agod mahibaluan ninyo nga may kabuhi kamo nga wala sing katapusan. 14Kag may pagsalig kita sa pagpalapit sa Dios kay nagatuo kita nga pamatian niya ang bisan ano nga aton pangayuon suno sa iya kabubut-on. 15Kag kon nahibaluan ta nga nagapamati ang Dios sa aton kon magpangayo kita sa iya, nahibaluan ta man nga nabaton na naton ang bisan ano nga aton ginapangayo sa iya.

16Kon makita ninyo ang inyo utod kay Cristo nga nagahimo sang sala nga indi ikamatay, pangamuyui ninyo siya kag ang Dios magahatag sa iya sang kabuhi. Ini para lang sa mga nakahimo sang sala nga indi ikamatay. May sala nga ikamatay. Wala ako nagasiling nga pangamuyuan ninyo ang tawo nga nakahimo sini nga sala. 17Ang tanan nga buhat nga indi matarong sala. Pero may ara nga sala nga indi magaresulta sang espiritual nga kamatayon.

18Nahibaluan ta nga wala sing tawo nga nangin anak sang Dios nga nagapadayon sa pagpakasala, kundi ginatipigan siya sang Anak sang Dios, gani indi siya matandog ni Satanas. 19Ining bug-os nga kalibutan ara sa idalom sang gahom ni Satanas, pero nahibaluan ta nga kita iya na sang Dios. 20Kag nahibaluan ta nga nagkadto diri sa kalibutan ang Anak sang Dios, kag ginhatagan niya kita sing pag-intiendi agod makilala ta ang matuod nga Dios. Kag ara kita sa matuod nga Dios, sa iya Anak nga si Jesu-Cristo.5:20 sa iya Anak nga si Jesu-Cristo: ukon, tungod nga kita ara sa iya Anak nga si Jesu-Cristo. Siya amo ang matuod nga Dios kag ang kabuhi nga wala sing katapusan.

21Gani mga anak, maglikaw kamo sa mga dios-dios.