Chinese Union Version (Simplified)

雅 各 書 1

1作 神 和 主 耶 稣 基 督 仆 人 的 雅 各 请 散 住 十 二 个 支 派 之 人 的 安 。

我 的 弟 兄 们 , 你 们 落 在 百 般 试 炼 中 , 都 要 以 为 大 喜 乐 ;

因 为 知 道 你 们 的 信 心 经 过 试 验 , 就 生 忍 耐 。

但 忍 耐 也 当 成 功 , 使 你 们 成 全 、 完 备 , 毫 无 缺 欠 。

你 们 中 间 若 有 缺 少 智 慧 的 , 应 当 求 那 厚 赐 与 众 人 、 也 不 斥 责 人 的 神 , 主 就 必 赐 给 他 。

只 要 凭 着 信 心 求 , 一 点 不 疑 惑 ; 因 为 那 疑 惑 的 人 , 就 像 海 中 的 波 浪 , 被 风 吹 动 翻 腾 。

这 样 的 人 不 要 想 从 主 那 里 得 甚 麽 。

心 怀 二 意 的 人 , 在 他 一 切 所 行 的 路 上 都 没 有 定 见 。

卑 微 的 弟 兄 升 高 , 就 该 喜 乐 ;

10 富 足 的 降 卑 , 也 该 如 此 ; 因 为 他 必 要 过 去 , 如 同 草 上 的 花 一 样 。

11 太 阳 出 来 , 热 风 刮 起 , 草 就 枯 乾 , 花 也 凋 谢 , 美 容 就 消 没 了 ; 那 富 足 的 人 , 在 他 所 行 的 事 上 也 要 这 样 衰 残 。

12 忍 受 试 探 的 人 是 有 福 的 , 因 为 他 经 过 试 验 以 後 , 必 得 生 命 的 冠 冕 ; 这 是 主 应 许 给 那 些 爱 他 之 人 的 。

13 人 被 试 探 , 不 可 说 : 「 我 是 被 神 试 探 」 ; 因 为 神 不 能 被 恶 试 探 , 他 也 不 试 探 人 。

14 但 各 人 被 试 探 , 乃 是 被 自 己 的 私 欲 牵 引 诱 惑 的 。

15 私 欲 既 怀 了 胎 , 就 生 出 罪 来 ; 罪 既 长 成 , 就 生 出 死 来 。

16 我 亲 爱 的 弟 兄 们 , 不 要 看 错 了 。

17 各 样 美 善 的 恩 赐 和 各 样 全 备 的 赏 赐 都 是 从 上 头 来 的 , 从 众 光 之 父 那 里 降 下 来 的 ; 在 他 并 没 有 改 变 , 也 没 有 转 动 的 影 儿 。

18 他 按 自 己 的 旨 意 , 用 真 道 生 了 我 们 , 叫 我 们 在 他 所 造 的 万 物 中 好 像 初 熟 的 果 子 。

19 我 亲 爱 的 弟 兄 们 , 这 是 你 们 所 知 道 的 , 但 你 们 各 人 要 快 快 的 听 , 慢 慢 的 说 , 慢 慢 的 动 怒 ,

20 因 为 人 的 怒 气 并 不 成 就 神 的 义 。

21 所 以 , 你 们 要 脱 去 一 切 的 污 秽 和 盈 馀 的 邪 恶 , 存 温 柔 的 心 领 受 那 所 栽 种 的 道 , 就 是 能 救 你 们 灵 魂 的 道 。

22 只 是 你 们 要 行 道 , 不 要 单 单 听 道 , 自 己 欺 哄 自 己 。

23 因 为 听 道 而 不 行 道 的 , 就 像 人 对 着 镜 子 看 自 己 本 来 的 面 目 ,

24 看 见 , 走 後 , 随 即 忘 了 他 的 相 貌 如 何 。

25 惟 有 详 细 察 看 那 全 备 、 使 人 自 由 之 律 法 的 , 并 且 时 常 如 此 , 这 人 既 不 是 听 了 就 忘 , 乃 是 实 在 行 出 来 , 就 在 他 所 行 的 事 上 必 然 得 福 。

26 若 有 人 自 以 为 虔 诚 , 却 不 勒 住 他 的 舌 头 , 反 欺 哄 自 己 的 心 , 这 人 的 虔 诚 是 虚 的 。

27 在 神 我 们 的 父 面 前 , 那 清 洁 没 有 玷 污 的 虔 诚 , 就 是 看 顾 在 患 难 中 的 孤 儿 寡 妇 , 并 且 保 守 自 己 不 沾 染 世 俗 。

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Santiago 1

1Ñucaca, Taita Diostapish, Apunchij Jesucristotapish servij Santiagomi cani. Tucui shujtaj llajtacunapi causacuj chunga ishqui Israel aillucunatami, ‘¿Allillachu canguichij?’ nini.

Millaita mishajca cushicungami

Ñuca huauquicuna, cancunata ima llaquicuna japijpipish, jatunta cushicunguichijlla. Jesusta crijpi ima llaqui japishpapish, mana p'iñarij alli shungu canata yachachishcataca, cancunallataj yachanguichijmi. Chashna alli shungu cashca ricurichunca, allita ruraichij. Chashnami imapish mana illaj, ña alli crijcunataj cashcata ricuchinguichij. Maijan cancuna yachai illaj cashpaca, Taita Diosta mañaichijlla. Paica, tucuicunaman mana mitsaj mitsajlla, mana rimarishpalla cuj cashcamantaca, achcata cungallami. Diosta mañashpaca, ‘¿Chaichu cunga mana cunga?’ ama yuyashpalla, cunataj cashcata crishpa mañaichij. ‘¿Cungachu, manachu cunga?’ yuyashpa mañajca, huairahuan jatun cucha yacu, caiman chaiman cuyucuj shinallami. Maijanpish chashna ishqui yuyaihuan mañajca, Mandaj Diospaj maquimanta imallatapish chasquinataca, ama yuyachun. Chashna ishqui yuyai runaca, tucui causaipi imata mana pajtanchu.

Maijan huauqui huajcha cashpaca, Dios jatunyachishcamanta cushicuchun. 10 Ashtahuanpish achcata charijca, Dios cumurichishcamanta cushicuchun. Charijca, q'uihua sisa chaquirij shinami tucunga. 11 Inti llujshishpa achcata rupajpi, q'uihua chaquirijpi sisacuna urmashpaca, chai sumaj cashcaca chingarinllami. Chashnallatajmi achcata chari runapish, pai imalla charishcacunandij urmarin.

12 Millai yuyaicuna shamujpipish, chaita jarcarijca cushicunmi. Chai millai yuyaicunata mishashpaca, huiñai causaita charishcata ricuchij coronatami chasquinga. Chaitaca Taita Diosca, Paita c'uyajcunamanmi cusha nishca.

13 Maijanta millai yuyaicuna japijpica: «Taita Diosmi cai millai yuyaitaca cushca» nishpa, ama nirichun. Taita Diosca millai yuyaitaca, mana charinchu. Paica, piman ima millai yuyaitaca, mana cunchu. 14 Ashtahuanpish quiquinllapitaj millai munaicuna tiyashpami, pita cashpapish mana allita rurana yuyaita cushpa, imapi cashpapish urmachin. 15 Chai millai munaicunaca chichushca shinami, juchata huachan. Ña juchata rurajpica, chai juchaca huañuimanmi chayachin.

16 Ñuca c'uyashca crijcuna, ama pandarichijchu. 17 Jahua pachapi tiyaj achijyachijcunata ruraj Yayaca, tucui imatapish allita, imatapish mana pandachijtami cun. Paica mana shujtajyanchu. Paitaca, ima llandu mana amsayachi tucunchu. 18 Taita Diosca, Pai munashcamantami, Pai rurashcacunapaj ñaupa cachun, cashcata huillashca Paipaj Shimihuan ñucanchijtaca cutin huacharichishca.

Dios yachachishcataca rurashpatajmi causana

19 Chaimanta ñuca c'uyashca crijcuna, imatapish uyanataca alli uyaraichij. Ama utca rimaichijchu, ama utca p'iñarichijchu. 20 P'iñarijca, Taita Dios munashcataca mana rurai tucunchu. 21 Chaimanta mapa ruraicunatapish, millai yuyaicunatapish tucui saquichij. Chashna rurashpami, Diospaj Shimitaca alli shunguhuan chasqui tucunguichij. Chai Shimimi, cancunapaj almataca quishpichi tucun.

22 Diospaj Shimita chasquishpaca, chaipi nicushcataca rurajcuna caichij, ama uyajcunalla caichijchu. Chashna uyashpalla purishpaca, cancunallatajmi pandaricunguichij. 23 Maijanpish Diospaj Shimi mandashcata mana rurashpa, uyashpalla purijca, paipaj ñahuita espejopi ricuricuj shinallami. 24 Ñahuita ricushcahuan rishpaca, q'uipataca pai ima shina cashcata cungarinllami. 25 Shina cajpish, juchamanta cacharichingapaj pajta Mandashcata chai yuyai catijca, allitami ruran. Paica uyashca Shimita mana cungarishpa, ashtahuanpish chaipi imalla nicushcatataj rurashpaca, cushicungami.

26 Maijanpish, ‘Diosta alli crijmi cani’ nirishpaca, quiquin c'allutami jarcarinata yachana. Mana chashna cashpaca, ‘Diosta crijmi cani’ nishcapish yangallami, umaricunllami. 27 Taita Diosta tucui shunguhuan alli crijtaj cashpaca, caitami rurana: Yaya mama illaj huahuacunata ricugrina, viuda huarmicunata llaquicunahuan cajpi ricugrina. Cai pachapi tiyaj ima millaicunamantapish huaquichirina.