詩 篇 107 CUVS - Salmo 107 HLGN

Chinese Union Version (Simplified)

詩 篇 107

1你 们 要 称 谢 耶 和 华 , 因 他 本 为 善 ; 他 的 慈 爱 永 远 长 存 !

愿 耶 和 华 的 赎 民 说 这 话 , 就 是 他 从 敌 人 手 中 所 救 赎 的 ,

从 各 地 , 从 东 从 西 , 从 南 从 北 , 所 招 聚 来 的 。

他 们 在 旷 野 荒 地 漂 流 , 寻 不 见 可 住 的 城 邑 ,

又 饥 又 渴 , 心 里 发 昏 。

於 是 , 他 们 在 苦 难 中 哀 求 耶 和 华 ; 他 从 他 们 的 祸 患 中 搭 救 他 们 ,

又 领 他 们 行 走 直 路 , 使 他 们 往 可 居 住 的 城 邑 。

但 愿 人 因 耶 和 华 的 慈 爱 和 他 向 人 所 行 的 奇 事 都 称 赞 他 ;

因 他 使 心 里 渴 慕 的 人 得 以 知 足 , 使 心 里 饥 饿 的 人 得 饱 美 物 。

10 那 些 坐 在 黑 暗 中 、 死 荫 里 的 人 被 困 苦 和 铁 炼 捆 锁 ,

11 是 因 他 们 违 背 神 的 话 语 , 藐 视 至 高 者 的 旨 意 。

12 所 以 , 他 用 劳 苦 治 服 他 们 的 心 ; 他 们 仆 倒 , 无 人 扶 助 。

13 於 是 , 他 们 在 苦 难 中 哀 求 耶 和 华 ; 他 从 他 们 的 祸 患 中 拯 救 他 们 。

14 他 从 黑 暗 中 和 死 荫 里 领 他 们 出 来 , 折 断 他 们 的 绑 索 。

15 但 愿 人 因 耶 和 华 的 慈 爱 和 他 向 人 所 行 的 奇 事 都 称 赞 他 ;

16 因 为 他 打 破 了 铜 门 , 砍 断 了 铁 闩 。

17 愚 妄 人 因 自 己 的 过 犯 和 自 己 的 罪 孽 便 受 苦 楚 。

18 他 们 心 里 厌 恶 各 样 的 食 物 , 就 临 近 死 门 。

19 於 是 , 他 们 在 苦 难 中 哀 求 耶 和 华 ; 他 从 他 们 的 祸 患 中 拯 救 他 们 。

20 他 发 命 医 治 他 们 , 救 他 们 脱 离 死 亡 。

21 但 愿 人 因 耶 和 华 的 慈 爱 和 他 向 人 所 行 的 奇 事 都 称 赞 他 。

22 愿 他 们 以 感 谢 为 祭 献 给 他 , 欢 呼 述 说 他 的 作 为 !

23 在 海 上 坐 船 , 在 大 水 中 经 理 事 务 的 ,

24 他 们 看 见 耶 和 华 的 作 为 , 并 他 在 深 水 中 的 奇 事 。

25 因 他 一 吩 咐 , 狂 风 就 起 来 , 海 中 的 波 浪 也 扬 起 。

26 他 们 上 到 天 空 , 下 到 海 底 ; 他 们 的 心 因 患 难 便 消 化 。

27 他 们 摇 摇 幌 幌 , 东 倒 西 歪 , 好 像 醉 酒 的 人 ; 他 们 的 智 慧 无 法 可 施 。

28 於 是 , 他 们 在 苦 难 中 哀 求 耶 和 华 , 他 从 他 们 的 祸 患 中 领 出 他 们 来 。

29 他 使 狂 风 止 息 , 波 浪 就 平 静 。

30 风 息 浪 静 , 他 们 便 欢 喜 ; 他 就 引 他 们 到 所 愿 去 的 海 口 。

31 但 愿 人 因 耶 和 华 的 慈 爱 和 他 向 人 所 行 的 奇 事 都 称 赞 他 。

32 愿 他 们 在 民 的 会 中 尊 崇 他 , 在 长 老 的 位 上 赞 美 他 !

33 他 使 江 河 变 为 旷 野 , 叫 水 泉 变 为 乾 渴 之 地 ,

34 使 肥 地 变 为 硷 地 ; 这 都 因 其 间 居 民 的 罪 恶 。

35 他 使 旷 野 变 为 水 潭 , 叫 旱 地 变 为 水 泉 。

36 他 使 饥 饿 的 人 住 在 那 里 , 好 建 造 可 住 的 城 邑 ,

37 又 种 田 地 , 栽 葡 萄 园 , 得 享 所 出 的 土 产 。

38 他 又 赐 福 给 他 们 , 叫 他 们 生 养 众 多 , 也 不 叫 他 们 的 牲 畜 减 少 。

39 他 们 又 因 暴 虐 、 患 难 、 愁 苦 , 就 减 少 且 卑 下 。

40 他 使 君 王 蒙 羞 被 辱 , 使 他 们 在 荒 废 无 路 之 地 漂 流 。

41 他 却 将 穷 乏 人 安 置 在 高 处 , 脱 离 苦 难 , 使 他 的 家 属 多 如 羊 群 。

42 正 直 人 看 见 就 欢 喜 ; 罪 孽 之 辈 必 塞 口 无 言 。

43 凡 有 智 慧 的 , 必 在 这 些 事 上 留 心 , 也 必 思 想 耶 和 华 的 慈 爱 。

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 107

Pagdayaw sa Kaayo sang Dios

1Pasalamati ang Ginoo, kay maayo siya;
ang iya gugma wala sing katapusan.
Ihambal ninyo ina, kamo nga iya ginluwas sa kamot sang mga kaaway.
Kay gintipon niya kamo halin sa mga duta sa sidlangan, nakatundan, aminhan, kag bagatnan.

May mga tawo nga nagpanglakaton sa kamingawan;
indi nila makita ang alagyan pakadto sa siyudad nga may nagaestar nga mga tawo.[a]
Gin-gutom sila kag gin-uhaw, kag daw mapatay na sila.
Sa ila nga kalisod, nagpanawag sila sa Ginoo,
kag ginluwas niya sila.
Gintuytuyan niya sila sa dalan nga deretso sa siyudad nga may nagaestar nga mga tawo.[b]
Dapat magpasalamat sila sa Ginoo tungod sang iya gugma kag sang iya makatilingala nga mga binuhatan sa mga tawo.
Kay ginapainom niya ang mga ginauhaw kag ginapakaon ang mga ginagutom.

10 May mga tawo nga ginpriso nga ginakadenahan
kag nagapungko sila sa madulom gid nga prisohan.
11 Napriso sila kay nagpamatok sila sa mga ginsiling sang Labing Mataas nga Dios kag ginbaliwala nila ang iya mga laygay.
12 Gani ginpabudlayan niya sila sa ila mabug-at nga mga trabaho.
Nagkalatumba sila pero wala sing may nagbulig sa ila.
13 Sa ila kalisod, nagpanawag sila sa Ginoo,
kag ginluwas niya sila.
14 Ginpamugto niya ang ila mga kadena
kag ginpanguha niya sila sa madulom gid nga prisohan.
15 Dapat magpasalamat sila sa Ginoo tungod sang iya gugma kag sang iya makatilingala nga mga binuhatan sa mga tawo.
16 Kay ginapangguba niya ang mga puwertahan nga saway
kag ginapangbali ang mga rehas nga salsalon.

17 May mga buang-buang nga nagaantos tungod sang ila mga paglapas kag kalautan.
18 Nalainan sila sang tanan nga pagkaon kag dali na lang sila mapatay.
19 Sa ila kalisod, nagpanawag sila sa Ginoo,
kag ginluwas niya sila.
20 Nagmando siya sang kaayuhan kag nag-alayo sila.
Ginluwas niya sila sa kamatayon.
21 Dapat magpasalamat sila sa Ginoo tungod sang iya gugma kag sang iya makatilingala nga mga binuhatan sa mga tawo.
22 Dapat maghalad sila bilang pasalamat sa Dios;
kag samtang nagakanta sila sa kalipay isugid nila ang iya mga binuhatan.

23 May mga tawo nga nagsakay sa mga barko kag nagpanakayon sa kadagatan, nga amo ang ila palangabuhian.
24 Nakita nila ang makatilingala nga mga binuhatan sang Ginoo sa kadagatan.
25 Sa iya nga pagmando, naghangin sing mabaskog kag nagdalagko ang mga balod.
26 Gani nagpaibabaw ang ila sakayan kag dayon nagpaidalom.
Nadulaan sila sang kaisog sa sina nga katalagman.
27 Nagduling-duling sila pareho sa hubog
kag indi na sila makahibalo kon ano ang ila himuon.
28 Sa ila kalisod, nagpanawag sila sa Ginoo,
kag ginbuligan niya sila.
29 Ginpauntat niya ang mabaskog nga hangin kag naglinaw ang dagat.
30 Nalipay sila sang maglinaw na,
kag gintuytuyan sila sang Dios sa dulungkaan nga ginahandom nila.
31 Dapat magpasalamat sila sa Ginoo tungod sang iya gugma kag sang iya makatilingala nga mga binuhatan sa mga tawo.
32 Dapat nga padunggan nila ang Dios sa ila pagtililipon
kag dayawon man nila siya sa pagtililipon sang ila mga manugdumala.

33 Ginahimo sang Ginoo ang mga suba nga desierto,
kag ginahimo niya ang mga tuburan nga mamala nga duta.
34 Ginahimo niya ang maayo nga duta nga wala sing pulos,
tungod sang mga kalautan sang mga nagaestar dira.
35 Ginahimo niya ang desierto nga mga katubigan,
kag ginahimo niya ang mamala nga mga duta nga mga tuburan.
36 Ginapaestar niya ang mga ginagutom sa sina nga lugar
kag nagatukod sila dira sang siyudad nga ila estaran.
37 Nagasab-og sila sa mga latagon kag nagatanom sang ubas,
kag bugana ang ila mga patubas.
38 Ginapakamaayo sila sang Dios, kag nagadamo gid sila.
Bisan ang ila mga kasapatan wala niya ginatugutan nga magdiutay.

39 Kon nagadiutay sila kag nagakahuy-an tungod sang pagpigos, pagsakit, kag pagpaantos sa ila,
40 ginapakalain sang Dios ang mga nagapigos sa ila
kag ginapatalang sa desierto nga wala sing mga dalan.
41 Pero ginabuligan niya sila nga mga kubos sa ila mga pag-antos,
kag ginapadamo niya ang ila mga pamilya pareho sa mga panong sang kasapatan.

42 Nakita ini sang mga matarong kag nagakalipay sila,
pero ang tanan nga malaot wala gid sing may masiling.

43 Ang mga maalamon dapat gid magtipig sang sini nga mga butang;
dapat hunahunaon nila ang dako nga gugma sang Ginoo.

Notas al pie

  1. 107:4 may nagaestar nga mga tawo: ukon, puwede nila estaran.
  2. 107:7 may nagaestar nga mga tawo: Tan-awa ang footnote sa bersikulo 4.