Chinese Union Version (Simplified)

約 翰 二 書

作 长 老 的 写 信 给 蒙 拣 选 的 太 太 ( 或 作 : 教 会 ; 下 同 ) , 和 他 的 儿 女 , 就 是 我 诚 心 所 爱 的 ; 不 但 我 爱 , 也 是 一 切 知 道 真 理 之 人 所 爱 的 。

爱 你 们 是 为 真 理 的 缘 故 , 这 真 理 存 在 我 们 里 面 , 也 必 永 远 与 我 们 同 在 。

恩 惠 , 怜 悯 , 平 安 从 父 神 和 他 儿 子 耶 稣 基 督 在 真 理 和 爱 心 上 必 常 与 我 们 同 在 !

我 见 你 的 儿 女 , 有 照 我 们 从 父 所 受 之 命 令 遵 行 真 理 的 , 就 甚 欢 喜 。

太 太 阿 , 我 现 在 劝 你 , 我 们 大 家 要 彼 此 相 爱 。 这 并 不 是 我 写 一 条 新 命 令 给 你 , 乃 是 我 们 从 起 初 所 受 的 命 令 。

我 们 若 照 他 的 命 令 行 , 这 就 是 爱 。 你 们 从 起 初 所 听 见 当 行 的 , 就 是 这 命 令 。

因 为 世 上 有 许 多 迷 惑 人 的 出 来 , 他 们 不 认 耶 稣 基 督 是 成 了 肉 身 来 的 ; 这 就 是 那 迷 惑 人 、 敌 基 督 的 。

你 们 要 小 心 , 不 要 失 去 你 们 ( 有 古 卷 : 我 们 ) 所 做 的 工 , 乃 要 得 着 满 足 的 赏 赐 。

凡 越 过 基 督 的 教 训 、 不 常 守 着 的 , 就 没 有 神 ; 常 守 这 教 训 的 , 就 有 父 又 有 子 。

10 若 有 人 到 你 们 那 里 , 不 是 传 这 教 训 , 不 要 接 他 到 家 里 , 也 不 要 问 他 的 安 ;

11 因 为 问 他 安 的 , 就 在 他 的 恶 行 上 有 分 。

12 我 还 有 许 多 事 要 写 给 你 们 , 却 不 愿 意 用 纸 墨 写 出 来 , 但 盼 望 到 你 们 那 里 , 与 你 们 当 面 谈 论 , 使 你 们 的 喜 乐 满 足 。

13 你 那 蒙 拣 选 之 姊 妹 的 儿 女 都 问 你 安 。

Ang Pulong Sa Dios

2 Juan

Ako nga tigdumala sa mga tumutuo nangumusta kanimo, kanimo nga sama sa usa ka babayeng pinili sa Dios, ug ngadto usab sa imong mga anak. Gihigugma ko gayod kamo, ug dili lang ako kondili ang tanan usab nga nakaila sa kamatuoran. Gihigugma namo kamo tungod sa kamatuoran nga atong nadawat, ug kana nga kamatuoran magpabilin dinhi kanato hangtod sa kahangtoran.

Hinaut nga magpabilin dinhi kanato ang grasya, kalooy, ug kalinaw nga gikan sa Dios nga Amahan ug kang Jesu-Cristo nga iyang Anak samtang nagakinabuhi kita sumala sa kamatuoran ug gugma.

Ang Kamatuoran ug ang Gugma

Nalipay gayod ako sa akong pagkasayod nga may mga anak ka nga nagasunod sa kamatuoran, ingon sa gisugo kanato sa Dios nga Amahan. Busa, nanghangyo ako kanimo nga maghigugmaay kitang tanan. Kining akong gisulat kanimo dili bag-o nga sugo. Mao kini ang sugo nga gihatag na kanato sukad nga kita mituo. Ang gugma makita dinhi kanato kon tumanon nato ang mga sugo sa Dios. Ug ang iyang sugo nga inyong nadunggan sukad nga kamo mituo mao kini: kinahanglan magkinabuhi kamo nga may paghigugma.

Mahinungdanon kini, kay daghan na nga mga malimbongon ang midagsang sa kalibotan. Kining mga tawhana wala moila nga si Jesu-Cristo nagpakatawo. Sila mao ang mga tigpahisalaag ug ang mga anti-Cristo. Busa pagbantay gayod kamo aron dili mawala ang inyong gihagoan, kondili makadawat hinuon kamo sa tibuok nga ganti.

Ang wala magsunod sa mga pagtulon-an ni Cristo, apan nagatudlo hinuon ug dugang pagtulon-an mahitungod niini, wala kaniya ang Dios. Apan ang nagasunod sa mga pagtulon-an ni Cristo, anaa kaniya ang Amahan ug ang Anak. 10 Busa kon may moanha kaninyo nga dili magtudlo sa mga pagtulon-an ni Cristo, ayaw ninyo siya pasudla sa inyong balay, ug ayaw abi-abiha. 11 Kay ang moabiabi kaniya makaambit sa iyang daotang binuhatan.

12 Daghan pa unta ang akong isulti kaninyo, apan dili ko na lang kini isulat, kay nagalaom ako nga makabisita diha ug makigsulti kaninyo aron magmalipayon gayod kita.

13 Nangumusta kanimo ang mga anak sa imong igsoong babaye nga usa usab ka pinili sa Dios.